Γεν­νή­θη­κε στις 9 Δε­κέμ­βρη 1859 σε ένα αρ­χο­ντι­κό της πλά­κας και πέ­θα­νε σε βαθύ γήρας το 1951.
Ανή­κει στη Γενιά του 1880 που έφερε την κα­θιέ­ρω­ση της δη­μο­τι­κής στην ποί­η­ση. Εμ­φα­νί­στη­κε στα γράμ­μα­τα στα 1878. Στον πεζό λόγο βα­σί­λευε η κα­θα­ρεύ­ου­σα και στην ποί­η­ση ήταν διά­χυ­τη η αντι­γνω­μία για το αν της ται­ριά­ζει η απλού­στε­ρη γλώσ­σα. Ενώ οι πρώ­τοι του στί­χοι γρά­φτη­καν στη δη­μο­τι­κή τα πρώτα του πε­ζο­γρα­φή­μα­τα δε ξέ­φυ­γαν από την επί­δρα­ση της κα­θα­ρο­λο­γί­ας. Με την εμ­φά­νι­ση του Ψυ­χά­ρη (1888) εκτι­μά την επα­να­στα­τι­κή του άποψη, δε γί­νε­ται όμως οπα­δός του. Στο γλωσ­σι­κό στά­θη­κε συ­ντη­ρη­τι­κός δη­μο­τι­κι­στής. Δεν ήταν ηρω­ι­κή ιδιο­συ­γκρα­σία. Δεν ήθελε να βρε­θεί απέ­να­ντι στα από τους πολ­λούς κα­θιε­ρω­μέ­να και ανα­γνω­ρι­σμέ­να. Στο πε­ριο­δι­κό «Εστία» που δι­ηύ­θυ­νε από το 1891 επε­δί­ω­ξε συ­νερ­γα­σί­ες  με τον Ψυ­χά­ρη, τον Πο­λυ­λά, τον Εφτα­λιώ­τη και άλ­λους δη­μο­τι­κι­στές.