Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020

ἀρχιέφηβος νεικήσας παίδων πάλην - νεικήσας ἀγενίων πάλην· ... παγκράτιον· ΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΟΝΤΟΠΟΛΗΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΟΝΤΟΠΟΛΗ -ΛΕΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΣ -ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΤΟΥ 161-180 μ.Χ.
Ένα κείμενο πιθανά του 164 μ.Χ. από την περιοχή Λεοντόπολης που πιθανά ονομάζεται σήμερα TELL EL-MOQDAM στην Αίγυπτο, γραμμένο όπως είναι φυσικό στα ελληνικά μια απόδειξη της ελληνικότητας της αυτοκρατορίας αυτής  .Πρόκειται για αναφορά σε αγώνες παιδιών  τα όποια χωρίζει σε δύο κατηγορίες τα αγένια , τα χωρίς γένια δηλαδή και τους παίδες. Σημαντικό είναι ένα ακόμα στοιχείο, μαζί με το όνομα και το πατρώνυμο του παιδιού αναφέρεται και το όνομα της μητέρας.
ἀρχιέφηβος νεικήσας παίδων πάλην
νεικήσας ἀγενίων πάλην·
νεικήσας παίδων παγκράτιον·
νεικήσας ἀγενίων στάδιον
νεικήσας ἀγενίων παγκράτιον·
νεικήσας παίδων στάδιον·
νεικήσας παίδων δίαυλον
νεικήσας ἀγενίων δίαυλον·

vac.}² ἀγαθῆι τύχηι {²vac.}² εἰσὶν οἱ χλαμυδηφορήσαντες καὶ ἐφηβεύσαντες τὸν πρῶτον ἱερὸν εἰσελαστικὸν ἐφηβικὸν Ἀντωνινιανὸν Ἥλειον Λεόντιον ἰσαντινόϊον ἀγῶνα· ἐπὶ Αὐρηλ(ίῳ) Ἰσχυράμμωνι Σαραπίωνος· κοσμητεύσαντι βουλευτῆι καθηγεμόνι ἐφήβων, {²vac.}² εἰσὶ δὲ {²vac.}²Αὐρήλιοι.

Νεμεσίων Λεοντᾶ κοσμητεύσας βουλευτὴς ἀρχιέφηβος νεικήσας παίδων πάλην· Σαραπάμμων υἱὸς Λεωνίδου Ἀρτεμιδώρου ἀγορανομήσαντος νεικήσας ἀγενίων πάλην· Λεωνίδης ὁ καὶ Διονύσιος υἱὸς Ἀπολλωνίου Λεωνίδου ἀρχιερατεύσαντος νεικήσας παίδων παγκράτιον· Διονύσιος Σαραπίωνος τοῦ καὶ Διοσκόρου Διοσκόρου νεικήσας ἀγενίων παγκράτιον· Σαραποδιόσκορος Κολλουθίωνος  Πάειτος νεικήσας ἀγενίων στάδιον· Ἀμμώνιος ὁ καὶ Κάσιος Ἑρμείου Ἑρμείου τοῦ καὶ Σαραπίωνος νεικήσας παίδων στάδιον·

Εὐδαίμων Ἰσχυρᾶ Πτολεμαίου νεικήσας παίδων δίαυλον· Ἰσίδωρος Ἡρακλεους Ἰσχυρᾶ νεικήσας ἀγενίων δίαυλον· Διοσκοράμμων υἱὸς Σαραπίωνος Ἰσιδώρου κοσμητεύσαντος· Ἥρων Διοσκουρίδου Σαραπίωνος μητρὸς Ἰσιδώρας· Δημήτριος Ἰσχυρᾶ μητρὸς Κοροῦτος· Ἥφαιστος ὁ καὶ Ἀνουβίων Ἡφαιστίωνος τοῦ καὶ Λούππου μητρὸς Νεμεσοῦτος· Ἰσίδωρος Ἀρσινόου μητρὸς Ποσειταρίου·

Διόσκορος ὁ καὶ Ἄληθις Εὐδαίμονος, Σαραπίων Λέοντος Λεονταροῦτος μητρὸς Χαρίσσης· Ἥφαιστος
Διοσκόρου τοῦ καὶ Διονυσίου μητρὸς Ἀπολλωνιάδος τῆς καὶ Λεονταροῦτος· Βησαρίων Θεανοῦτος· Ποσειδώνιος ὁ καὶ Ἡφαιστολέων Φρόντωνος μητρὸς Θαψόϊτος· Σαραπίων Ὡρίωνος Φρόντωνος μητρὸς Λεονταροῦτος· Σαραπίων Ἁρποκρατίωνος Ἀνεικήτου μητρὸς Διοσκοροῦτος· Ἡράκλειος Ἰσχυρᾶ μητρὸς Ἰσιδώρας·

  Θέων Ἡρακλέους Θέωνος μητρὸς Λεονταροῦτος· Ἥρων Ἀνουβίωνος μητρὸς Ἡρακλείας· Νεμεσίων ἐγ μητρὸς Ἀμμωναρίου Κοΐντου, Διόσκορος Διοσκορου τοῦ καὶ Λεωνίδου μητρὸς Ἀρτέμειτος· Διονύσιος Ἡρακλείδου Ἀρτέμειτος· Λυκαρίων Διοσκόρου μητρὸς Σαραπιάδος· Διόσκορος Σαραπίωνος μητρὸς Λουκίλλης· Ὡριγένης Ἡρακλέους τοῦ καὶ Εὐδαίμονος μητρὸς Λουκίλλης· Κύρων Ἱερακίωνος μητρὸς Ἀρτέμειτος· Διόσκορος Ἑρμείνου Ἁρποκρᾶ Ἑρμήους μητρὸς Ἰσχυριαίνης·

 Σαραπίων Εὐδαίμονος Ὡρίωνος μητρὸς Ἡρακλείας· Ὡρίων Σερήνου μητρὸς Ἀρτέμειτος· Λεωνίδης ὁ καὶ Σκύβαλος Ἑρμοννώφριος μητρὸς Ἀνουβιαίνης· Ἀμμωνεῖνος Ἀχιλλέως Ἀγαθοῦ Δαίμονος μητρὸς Ἀμμωνίλλης ἀστῆς· Ἰσχυρᾶς Ὡρίωνος τοῦ καὶ Διοσκόρου Διδύμου μητρὸς Σαραπιάδος· Λεωνίδης Θέωνος τοῦ Σαραπίωνος Νεοκόσμιος ὁ καὶ Ἀλθαιεύς· Διονύσιος Καλλινείκου Διονυσίου μητρὸς Ἑρμιόνης· Διόσκορος ὁ καὶ Ἀπίων Ῥούφου Ἀπίωνος μητρὸς Ἀρτέμειτος· Ἀμμώνιος Ποταμίωνος τοῦ καὶ Λεωνίδου Ἀπόλλωνος μητρὸς Ἰσιδώρας τῆς καὶ Ἱερακιαίνης· Δίδυμος Κασιανοῦ υἱὸς Ἡφαιστολέοντος ἀγορανομήσαντος μητρὸς Ἀπίας θυγατρὸς Σαραπίωνος τοῦ καὶ Ποτάμωνος ἀρχιερατεύσαντος· Δωρᾶς ἐγ μητρὸς Ἰσιδώρας·

Ἥφαιστος ὁ καὶ Ἀνουβίων Χαιρήμονος Ἀπολλωνίου μητρὸς Ἰσιδώρας· Νειλάμμων υἱὸς Λεωνίδου Διδύμου ἐξηγητεύσαντος μητρὸς Λεονταροῦτος Διδύμου· Σαραποδίδυμος Ἡφαίστου Λεωνίδου μητρὸς Λεονταροῦτος τῆς καὶ Χαιρημονίδος· Σαραποδιόσκορος Διοσκόρου Κασίου μητρὸς Ἡραΐδος· Ἡφαιστίων ὁ καὶ Λυκαρίων Ἀπολιναρίου τοῦ καὶ Ἀμμωνίου Μαξίμου.

 Καὶ οἱ ἐν τάξει ὑπερμεγεθῶν καὶ ἄλλων καταδεῶν τὴν ὄψιν παραδεχθέντες ὑπὸ τοῦ κρατίστου ἐπιστρατήγου· Λεωνίδης Ὥρου μητρὸς Θερμούθιος· Ἱππίας Χαιρήμονος μητρὸς Ἑρμιόνης· Ἰσχυρίων Ἀμμωνοῦτος· Διόσκορος ἐπικαλούμενος Φιμήνιος μητρὸς Ἀρτέμειτος· Ἁρποκρατίων Λεωνίδου
Ἀμμωνοῦτος μητρὸς Θαήσιος· Δημήτριος ἐγ μητρὸς Δημητροῦτος·  Χαιρήμων μητρὸς Ἀνουβιαίνης, Μίκις Χαιρήμονος Σαραπίωνος μητρὸς Θαήσιος· Θέων μητρὸς Ἀπολλωνοῦτος Ἡρακλέους· Λεωνίδης Ἀπόλλωνος τοῦ καὶ Λεωνίδου μητρὸς Εἴσειτος· Ὡρίων Λεοντάρου μητρὸς Σαμβαθοῦτος· Νεχθερώους Σερήνου Πιεσιήους μητρὸς Σύρας,
Νεχθερώους ἐπικαλούμενος Κόρρης μητρὸς Θαφμόϊτος· Λεωνίδης ἐγμητρὸς Ἰσχυροῦτος Νεμεσίωνος Νεμεσίωνος· Δίδυμος Ἀτιλίωνοςμητρὸς Ἀμμωνίλλης· Σαραπίων Σερήνου Ἄπειτος μητρὸς Ἀρτέμειτος· Αἰλουρίων υἱὸς Ὡριγένους τοῦ Ἡφαιστίωνος κοσμητεύσαντος μητρὸς Κυρίλλης· ἈνουΒίων Ἡρακλείδου Ἡρακλᾶτος μητρὸς Θαηιύσιος· Νεμεσίων Λεωνίδου Εἴσειτος.

ἔτους δʹ, Αὐτοκράτορος Καίσαρος Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντωνείνου εὐσεβοῦς εὐτυχοῦς Σεβαστοῦ, Ἁθὺρ αʹ.


Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας http://www.tapantareinews.gr, για περισσότερη ενημέρωση. Εγγραφείτε - SUBSCRIBE: http://bit.ly/2lX5gsJ Website —►http://bit.ly/2lXX2k7 SOCIAL - Follow us...: Facebook...► http://bit.ly/2kjlkot    


Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιό σας ή κάνετε την αρχή σε μία συζήτηση

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Δημοφιλείς κατηγορίες

...
Οι πιο δημοφιλείς κατηγορίες του blog μας

Whatsapp Button works on Mobile Device only