Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2020

Ονόματα ΕλλήνωνΟνόματα των Πρώτων Ελλήνων που διαβάστηκαν από τις επιγραφές της Γραμμικής Β και άλλων μη Αλφαβητικών γραφών.


Από τον ΟΣΚΑΡ ΛΑΝΤΑΟΥ
Καθηγητή του Πανεπιστημίου της Ουπσάλα


 Ο κατάλογος που ακολουθεί αποτελεί αντίγραφο του Index (= κατάλογος) του βιβλίου του Όσκαρ Λαντάου, σελίδες 283- 303 (Πίνακες 1,2, και 3 - ο τέταρτος πίνακας, περιλαμβάνει ονόματα μη Ελληνικά, δηλαδή ξένων που συναλλάσσοντο με Έλληνες και δεν αναγράφεται εδώ). Το βιβλίο του Oscar Landau // Mykenisch - Griechische Personennamen//, γράφηκε στην Ουπσάλα και τυπώθηκε στο Göteborg της Σουηδίας το 1958 -σελίδες 305. Όπου η λέξη αρχίζει με κεφαλαίο είναι σίγουρο όνομα, όπου


η λέξη αρχίζει με πεζό είναι ίσως όνομα ή πιθανόν και λέξη του λεξιλογίου. (ο συγγραφέας αμφιβάλλει). Οι αναγνώστες δεν πρέπει να απορούν γιατί εμφανίζονται στη γραφή ΛΑΤΙΝΙΚΑ γράμματα, (δεν είναι αδυναμία του ξένου να αποδώσει τη γραφή). Απλά τα ονόματα γράφησαν προ του 403 π.Χ όπου επί άρχοντος Ευκλείδου καταργήθηκαν τρία γράμματα από το αλφάβητο το δίγραμμα F το κόππα q και το σαμπί    . ’λλωστε αυτό που ονομάζεται λατινικό αλφάβητο είναι το αλφάβητο της Χαλκίδας. Επιπλέον στη σύγχρονη γραφή δεν εμφανίζονται σύνθετα σύμφωνα π.χ. ΖΔΕΥΣ του ΖΔΙΟΣ και οιμωγjω= οιμώζω ή οικτιρjω = οικτείρω κλπ. Τέλος, κάθε αρχή και δύσκολη. Η ανάγνωση των μην αλφαβητικών γραφών και η μεταφορά τους στη γνωστή αλφαβητική σημερινή απλοποιημένη γραφή και προφορά έχει άπειρα άλυτα προβήματα που ο σύχρονος αναγνώστης (εφ' όσον δεν είναι ειδικός) αγνοεί. Π.χ. το δίγαμμα προφέρεται βαθύ Β: Fόχλος = ββόχλος το Χ στα Γερμανικά γίνεται Κ: VOKLOS (αναγραμματισμός) → VOLKOS (έκπτωση του Ο)→ VOLKS (μετά την κατάργηση του F, χάνονται τα ίχνη της συγγένειας του Volks και του όχλου). Κλπ.
1. Μεταφρασμένα Ονόματα Μυκηναϊκής Περιόδου
ΑγάFων (ΑλκάFων), ΑγαθόFας (ΑλκαθόFας), ’γαθος (Αγάθων, ’καστος), Αγαλλεύς, Αγγελάνωρ (Αγελάνωρ), ’γγελος, ΑγέλαFος (ΑρχέλαFος), Αγελάνωρ (Αγγελάνωρ), Αγέτας (Ακέστας, Αγήτας), Αγεύς (Αλκεύς), (Α)γησία, Αγήτας (Αγέτας, Ακέστας), Αγολαίος (Αγοραίος), Αγοραίος (Αγολαίος), Αγρεύς (βλέπε Αχιλ(λ)εύς), Αγροκwολος (Αγρόγwολος), Αγρότας, Αγwώτας, Αγwhερμος, ΑδείFελος (βλέπε ΑδFείης), ΑδFείης ΑδείFελος, ’δμαος, Αδράστιος, Αεριγwος, Αεριγwώτας, ΑFεξεύς, ΑFιστόδοτος, ΑF(h)ω(h)ίω άFων, ΑFώτιος, Αθαμανεύς, Αθάνα ποτνία, Αιγ(ε)ίFαστος, Αιγεύς, Αίγι-, ΑιγιήFει, Αιγίνοος, Αιγιπά(σ)τα, Αιγίπως, Αίγλα, Αιγλά, Αιγότας, Αιγύπτιος, ΑιFαία, ΑίFα(ν)ς, ΑιFά(ν)τας, ΑίFατος, ΑίFολος, Αίθαιος, ΑιθαλόFενς, Αίθαλος, Αιθίοκwς, Αίθων, Αίνιος, Αινύμενος, Αισό/ώνιος, Ακάδης, ’καστος (’γαθος, Αγάθων), Ακέστας (Αγέτας, Αγήτας), Ακέστιος, Ακμόνιος, Ακοντεύς, Ακταίος, ’κτωρ, Ακύδριος, Ακύριος, Αλάσ(σ)ιος, Αλάτας, ΑλέFων, ΑλεκτρυFών, Αλεξεύς, Αλέξιτος, ΑλκάFων, (ΑγάFων), ΑλκαθόFας (ΑγαθόFας), Αλκαίος, Αλκ(ε)ιήτωρ, Αλκέος, Αλκεύς (Αγεύς), ’λκιθος, ’λκμαFος, Αλκμαίω, ΑλκύFων, Αλξάνωρ (Αξάνωρ), ’λτα, -ας, Αλύσκεια, Αλφαιεύς (Αφαιεύς), ΑμάθοFος, Αμάνωρ, Αμαρύνθα, Αμνία, ΑμυθάFων, Αμφι-, ΑμφιαλέFων, Αμφί(h)αλος, Αμφιγwώτας, -γwhόντας, Αμφιδαίτας, Αμφιδώρα, Αμφίδωρος, Αμφιέτας, ΑμφίFαστος, Αμφι(h)ήρα, ΑμφίλαFος, Αμφιχαράδ(ρ)οιο, Αμφίων (Γεν. Αμφίοντος), Αν(h)αλος, ΑνδινFάτας, Ανεράτω, ’νθεμος, Ανθέμων, ’νθος, Ανίατος, ’ννυχος, ’νυχος, ΑντάFων, Αντάθυρος, Αντάνωρ, ’νταος, ΑντιάFων, Αντιγενε(h)ία, Αντίλος, ’ντιος, Αντίων, Αντίφαμος, Ανύμενος, ’νυτος, Ανωγwώτας, Ανωμήδης, Ανώτας, Αξάνωρ, (Αλξάνωρ), (Α)ξίλαFος, Αξότας (Αρξότας), Απτεύς, ’ραιος, Αρακαίος, ’ρακος, ΑργόθοFος, ’ρει, Αρε(ι)μένης, ’ρειος (Αρήϊος), ΑρετάFων, Αρετ(ι)α(ς), ’ρFασος, ΑρFάτας, ΑριάFων, ΑριFέρFης, ΑρίFων,  ’ριστο-, ’ρμενος, Αρμοκλέ(Fης), Αρμοσταίος, Αρξότας (Αξότας), Αρτεμίτει, Αρτέμιτος, Αρτυγwhόντας, Αρτυγwhοντέρατος, ΑρχεFάστας, ΑρχέFαστος, ΑρχέλαFος (ΑγέλαFος), ΑρχιFώνιος, Ασ(α)μανθος, ’σαρος, ’σFιος, Ασπασίοιο, Ασώκwιος, ΑταλόFενς, ’ταλος, ΑτέρFοιο, Ατεύχης, ’τυχος, Αύλος, Αυλών, ’(h)υπνος, Αφαιεύς (Αλφαιεύς), Αφαίστιος, Αφαιστίων, ’φανος, ’φαντος, Αφαρεύς, ’φαυρος, Αχιλ(λ)εύς (Αγρεύς). ΒριθάFων, Γανυσεύς, Γαύδα (Καύδα), Γέρηνος, ΓεροκλέFε(h)ος, Γέρων, Γλαύκος, Γλαύρος (Κραύρος), Γλύκας, Γνάμπος (Κνάμπων), Γόγγυλος, Γύαρος (βλέπε Γυίαλος), Γύγα (Κύκα), Γυίαλος (Γύαρος), Γυίος (-ων), Γwιάζων, Γwιάτωρ, Γwίατος, ΓwοFαξεύς, ΓwοFία, ΓwoFo, Γwουκόλοιο, ΓhFηρασία, ΓhFηρασίω, ΓhFηρε(ι)μενεύς (ή Κwηλεμενεύς), ΓhFηρίτα, ΓhFηρίων, ΓhFήριος, ΓhFήρων (ή Κwήλων), ΓwhεστάFων, -γwhονος, -γwhόντας, -γwώτας, ΔαFάνωρ, ΔάFις, Δαίαλος, Δα(h)ιγwώτας, -γwhόντας, Δα(h)ίFορFος, ΔαιήFει, Δαιτάλαρος, Δαιτασ(σ)ος, Δαίτρος, Δαίτωρ (Δαίτων, Δαίτος), Δαλεύς, Δαμάτηρ, (Δα)μοκλέFε(h)ι, Δάνις, Δάνιος, Δάξος, Δαύταλος, Δαφνυ(F)ίσκος, ΔείFέλας (ΔFείλας), ΔείFελος (ΔFείλος), Δέκτος, Δεξεύς, ΔέξιFος, Δερμό/ώκwει, Δευκαλίων, Δεύκελος, Δεύκιος, Δευκίων, ΔFείλας (ΔειFέλας), ΔFείλος (ΔείFελος), ΔFοίος, Διαφάντας, ΔίFαιος, ΔιFεί, ΔιFία, ΔιFιάFων, ΔιFιαίω, ΔιFιεύς, ΔίFιος, ΔιFονύσοιο, ΔιFοπύκτα (-φύκτα), ΔίFω, ΔίFων, Δίζας, Διζασ(σ)ος, Δίζων, Δικταίω, Δίκτασ(σ)ος, Δίσσος, Δολιχάνωρ, Δόλο/ωκwς, ΔορήFει, Δόσ-(Δω-)κwολος, Δοσπότα (Δωπότα), Δριμίω, Δροίος, Δρομεύς. Εγγένης, Εγχέ(h)ας, ΕγχέσθοFος, Εγχέσιος, Ειδομονεύς, Εκατείος, Εκτορίω, Έκτωρ, Έλατρα, Έλαφος, Ελε(h)εύς, Ελευθήρει, Ελευθία, Ελεφαίρων, Ελλο/ωκwς, Ενεξεύς, Ενεσιδαώνει, Ενιαυσίω, ΕνίθοFος, Έντος (Έστωρ), ΕνυFαλίω, ΕνύFαλος, Έν-χερος, Επάρης, Επειγεύς, Επι(h)άλτας, Επίδα(h)ος, ΕπικwελάFων, ΕριFήρω, Ερίθα, Εριθάλιος, Έριθος, ΕρικλέFης, ΕρίκορFος (ΕρικοFος -ων), Ερικwία, Ερίκwιος, Ερινυί, Εριτάργwιος, Ερμα(h)α, Ερύθρας, Ερύθριος, Έρυθρος, Ερυμανσίω, Ερύσσιος, Ερχομενάταο, Ερχομενεύς, Έστωρ, (Έντος), ΕταFωνεύς, Εταιεύς, ΕτεFαία, ΈτεFαιος, ΕτεFανό(ρει), ΕτέFας, ΕτεFάστυος, ΕτέFαο, ΕτεFάων, ΕτεFοκλεFέ(h)ιος, ΕτήFει, ΕτίλαFος, Ετιμήδε(h)ι, Ετοίμοιο, Εύ- Εύαγρος, Ευάρης, Ευγwhόνει, Ευδαίας, (βλέπε Ευδαίτας), Ευδαίτας, Εύδαμος, Ευήτωρ, ΕυθοFος, Εύκαλος, Εύκολος (ή -χορος), Εύλαιος, Ευμενής, Ευμήδης, Ευμήτας, ΕύναFος, Ευνάτας, Εύ(h)ορμος, ΕύπλοFος, Εύπορος, (-φορος, -πωλος), Εύπωλος (πόρος - φόρος) Εύρυγwώτας (ή γwhόντας), Ευρύδαμος, Εύρυ(ο)Fότας, (Εύ)ρυπτολέμοιο, ΕύρωFα-, Εύτροκwος, Εύφορος (πορος, πωλος), Ευχάρι(στος) (ή Ευχαρί(σιος)), Ευχόμενος, Εύχορος (ή -κολος), Εχάνωρ, Εχέδαμος, Εχειάτας, Εχείοιο, ΕχελάFων, Εχεμήδης, ΕχίFος, -ων, Εχίνος. Fάδαγος (-αρχος), Fάδε(h)ος, FαδιλήFει, Fαδομένω, Fαδάναλος, Fαδόνας, Fανασσιάγε(h)ι, Fαρναταίος, Fαρνίσκος, Fαρπάλοιο, Fάρσιλος, Fασταίω, -Fάστας, Fαστιλος, Fαστύ(Fά)(h)οχος, Fαστύτας, Fαστύων, -Fαστώ, Fεκάδιος, FελFά(ρ)δωρος, FερFέσιος, Fεστρεύς, Fεχέ(h)ιος, Fιδαίων, Fιδάμαλος, Fιδ(α)μάτα, FιδFό(h)ιος, Fιλιάνωρ, Fίλος, Fι(h)ογwόντας, Fι(h)οκάδης, Fίσυλος, Fίτυτας, Fιφίνοος, Fιφίων, FοινέFας, Fοινο-, FοινωκwήFει, Fοινώκwιος, Fοίνο/ωκwς, Fόργιλος, FορFιάτας, Fόρθιος, Fορτύγων, Fρακίνος (ή Fράκινος), Fρίκινος, Fροίκιο. Zάκριος, Zακυνσίω, Zάλαρος, Zάλος, Zέφυρος, ZώFιος, ZώFος, Zώστας. Ήρα, ΘαFέσιος, Θαλαμάτας, Θαλαμικά, ίσκα, Θαλεύς, Θάρσυς, Θεγwhργιώνει, ΘεFάλω, Θελφονσεύς, Θεοπό(δει), Θερσό/ώκwει, Θηβαία, Θηβαϊς, Θησεύς, ΘόFα(ν)ς, ΘοFάνωρ, ΘοFίνος, -θοFος, ΘρόFος, ΘρυFεύς, ΘυFέστα, Θύμαργος, Θυμι-, Θύνιος, Θυριαίος, Θυριάτις, Θύριος, Θυρίων, Θύρις, Θυσιεύς, Θυτιεύς, Θύτωρ. ΙαFόνει (ή ΙάFονες), Ιάλλονος, Ίαλυς, Ιάμει, Ίας, Ιασάνωρ, Ίδα, Ιδαίος, Ιδομένεια, Ι(δο)μενίω, ΙερήFιος, ΙFά(κ)χας, ΙFα(κ)χος, ΊFασος, Ιθαία, Ικέτας, ΙκFοθέFων, Ίμβριος, Ίνας, Ινία, Ιξέλας, Ι(σ)νάων, Ι(σ)νεύς, ΙσχυFοδότω, Ίταμος, Ιτανός, Ίτας, Ίτων, Ιφελάτας, Ιφιμεδέια, Ίων. Καδάνωρ,  Καδαρασ(σ)ος, Κάδαρος, Καμπύλος (Κάπυρος), Κάμων (Σκάμων), Καμώνιος (Σκαμώνιος), Κάντανος (Κατάνωρ), Καπυρος (Καμπυλος), Καπραλίων, Καρπασία, Κάρπασος, Καρπατία, Κάρτεια (Κάστεια), Καρτεύς (Καστεύς), Καρφύνιος, Κάσος, Κασσάνωρ, Κάστεια (Κάρτεια), Καστεύς (Καρτεύς), Κάστωρ, Κατάνωρ (Κάντανος), ΚατάρFα, ΚάταρFος, Καύδα (Γαύδα), Καύνος (Χαύνος), Κελαινός, Κελεύς, Κέλης (βλέπε Κρής), Κέντρος (-ων), Κέντωρ (Κήτος, Κήτων), Κεραμεία, Κεράσω, Κερδώιος ή Κέρδοιο, Κέρκιος, Κέρκις, Κέρκοιο, Κερκύλω, ΚέροFενς, ΚέροFος, Κερσαμενος, Κήπ/βος, Κηπ/βυς γενε(h)ία, Κήτος, Κήτων (ή Κέντωρ), ΚFίταρος, ΚFιτόνωρος (βλέπε Παντόνωρος και Φαντόνωρος) Κίκελος, Κινυπαν (Κινύφα), Κίρκιος, ΚλαFίσκος, Κλαύδαρος, ΚλέFας, Κλυμένιος, Κλύμενος, Κλυτίος, Κνάπτων (Γνάμπτος), Κόας, Κοάτας, Κόδρος, Κοκκίων, ΚόλεFος, Κομάδωρος, ΚομάFεν(τ)ς, Κομάτα, Κονιδαίος, Κόνσματος, Κοντεύς (Κοτεύς), Κόντιλος (Κωτιλος), Κόντις, Κόντος, Κοπίς, Κοπρεύς, Κορινσία, Κορσίνος, Κόρσων, Κορυδαλλοιο, Κορυθάτα, Κόρυθος, Κορύνω, Κοτεύς (Κοντεύς), Κότυλος, Κοφίνα, Κράμβις, Κρανάτας, Κράνιος, Κραύρος (Γλαύρος), Κρηθεύς, Κρής (Κέλης), Κρίασις, ΚρίFος (βλέπε ΠόλιFος), Κυδαίος (Χυδαίος), Κύδης, Κύθηρος, Κύκα (βλέπε Γύγα), Κύκαλος, Κυκάνωρ, Κυκασ(σ)ος, Κυκήτωρ, Κυκλεύς, Κύλλανος, Κυνεύς, Κύνιος, Κύπριος, Κύριος, Κυρσαμένιος, Κύρσος (Κύσος, -ων), Κύρτος (Κύτος, -ων), Κύσος  ων, (Κύρσος), Κυταίος, Κύτος, -ων, (Κύρτος, -ων), Κύψελος, Κώδος, ΚώFαστος, Κώκαλος, Κώλος (Χοίλος, Χοίρος, Χώλος), Κωτιλος (Κόντιλος), Κwηλεγwhόνταο, -γwώταο, ΚwηλέFας, Κwηλεμενεύς (ή ΓhFηρ(ε)ιμενεύς), Κwήλων (ή ΓhFήρων), Κwίζων, ΚwινFασ(σ)ος, Κwισίαρχος, Κwισίτας, Λα(γ)χή(Fει), ΛάFαρμος, ΛαFο-, ΛαFόγwhονος, ΛαFογwhόντας, ΛαFόδοκος, ΛαFόποκwος, -λαFος, Λάκυρος, Λάμνιος, Λαμπάδων, Λαμψάκω, Λάναρχος, -αγος, Λανέεια, Λάνις, Λάρος, Λαυράτας, Λαύτας, Λάχυς, ΛέFων, ΛεικwόFενς, Λευκάσ(σ)ω, Λευκάτας, Λεύκοιο, Λευκτραία, Λευκώ/όρφυς, Λέπριος, Λέσχα, ΛιγύFενς, Λιγύρταο, Λόγχω, Λυκίας, Λύκιος, Λύκις, Λύκος, -ων, Λύκουρος, Λυκτία, Λύκωρος, Λύρνας, Λυρνασ(σ)ιος, Λύρος, Λύσις. Μαίων, Μακέλλας, Μαλάνιος, Μάλευρος, ΜαλήFος, Μάλθακος, Μάλιος, Μάριος, Μαλίτας, Μάνδαλος, Μάντιος, Μαντίσκος, Μάνω, Μαραθεύς, Μαράφιος, Μάριος, Μάλιος, Μάρμαρος, Μάρων, ΜασίFορFος, Μασσονίω, ΜάταFος, ΜατύFει, Μαύτιος, ΜαχάFων, Μαχάτας, Μάχις, Μάχυς, (Με)δελάFω, ΜέFις, ΜέFιων, ΜεFόνιος, ΜεθήFει (ΜητήFει), ΜεζάFων, Μειλιχάνωρ (βλέπε Δολιχάνωρ), Μελεύς, ΜελιFάστας, Μενεύς, Μένιος, Μενύ(F)ας, ΜετάλαFος, Μετάνωρ, Mετωκwεύς, Mήδειος, -μήδης, ΜητήFει (ΜεθήFει), Μήνα, Μητιάνορος, Μιάραρος, Μιάρος, Μικ(κ)αλίων, Μίκτας, Μισραίος, Μίτις, Μναιεύς, ΜνασίFεργος, Μνάσος, Μο(ι)δας, Μόκwσος, Μόνικος (Μόνιχος), Μυιόμενος, Μύκων (η Μύσχων), Μυρτία(ς), Μυρτιλις, Μυρτίς, Μύρτων, Μυρτώνας, Μωλεύς, Μωλο-κwόλω. NαFιλος, -ναFος, Nαπύτιος, Nάρυς, Nάσιος, Nαυσικλέ(F)ης, NεδαFάστας, Nε(h)ελάFω, NεFοχίτων, Nεστιάνωρ, NηρίFαστος, Nηρίτω, Nοεύς, Nόσ(σ)αλος, Nυθώ, Nώδαρος. Ξάνθος, ΞένFων, Ξούθος. ΌFιλος, ΟFότας, ΌFοτος, Ολόντιος, Ομίλιος, Ονασεύς, (Η)οπαFονεία, (Η)oπάFονι, Οπιθυραίω, Οπιλίμνιος, Οπλόμενος, Ορέ(h)ας, Ορέστας, Όρμενος, Ορνεύς, Όρο-παν, Ορσικώδω, Όρτ-αλκι, ΟρτίναFος, Ορχομενεύς (βλέπε Ερχομενεύς), Οφελάνωρ, Οφελέστας, Οφέλτας, (Η)οχεύς, (Η)όχος, Οψήστωρ, Όψιος. Πάδασος, Παιανίω, Παμίσιος, Παναλκι, Πανάρειος, Πανγwώσιος, Πανγwώτας, ΠανδαιήFει, Πάνδαρος, Πανδίας, ΠανδίFει, Πανδίων, Πανκύριος (Πάχυλος), Πάνπλακος, Πανσίδαρος, Παντίας (ή Φαντίας), Πάντις, Παντόνωρος (βλέπε ΚFιτόνωρος), Πάντ(h)ορος, Πανυ(F)ασ(σ)ος, Πάνφαιος, Πάνφαλος, Πάνφυσος, Παρνασ(σ)ός, Πά(σ)τα (Φάντα), Παύρος, Πάχυλος (Παν-κύριος), Πειθεύς, Πειρίνθας (βλέπε Περίτας), Πειρίνθει, Πεκwεύς, Πελεκυι, ΠέλεκυςFάναξ (ή ΠρεσγυFάναξ), Πέλινος, Πέλλος (ή Φέλλος), Πέπλος, Πέργwhονος, Περιγwhόνιος, Περίγwhονος, Περιγwhόντας γwώτας, ΠεριFάστας, ΠερίθοFος, Πέριθος, ΠερίλαFος, Περιμήδης, Πέριμος, Περινθεύς, Περίτας (Πειρίνθας), Πέταλος, Πηδαίω, Πια- Πιαμυ-, Πιασιλος, ΠιFεριάτας, Πιθακεύς, Πικοδάκει, Πικρεύς, Πίπ(π)ις, Πισ(σ)αFάστας, Πλάκος, Πλάτων (βλέπε Φάλανθος), Πλευρώνιος, Πλουτεύς, Πόδαργος, Ποικίλο/ωκwς, Ποίμαρχος, -αγος, Ποιμήν, Ποιμνίων, Ποίμνιος, ΠόλιFος (βλέπε επίσης ΚρίFος), Πολυγwhόντας, -γwώτας, Πολυγwώτωρ, -γwότος, Πολυδαίσιος, Πολύερος, Πολυ(F)ήFος, ΠολυθέFης, Πολύκαστος, Πόλυτος, Πόμπος (ή Φόρβος), Πονοφάντα, Ποντεύς (ή Πορθεύς), Πόντιος, Πόντος, Πορθεύς (ή Ποντεύς), Ποτνία, Ποσειδάων, Ποσιδαεία, Ποσοφέλε(h)ι, ΠραίFος, Πραίσος, ΠραξήFει, ΠρεσγυFάναξ (ή Πέλεκυς Fαναξ), Πριαμεία, ΠρώFιος, Πρωτεύς, Πρωτύ-γwhονος, Πτολεμάτας, Πτολικάστα, Πτολίων, -ιος, Πυθεύς (βλέπε Φυτεύς), Πύθης (βλέπε Φυτήρ), Πυθίας (βλέπε Φυτίας), Πύρασος, Πύργιος, Πύρις, ΠύρκοFος, Πύρ(σ)Fα, Πυρ(σ)Fίνος, Πύρ(σ)Fος, Πωλίσκος, Πώλος. Ρέαμος, Ριάτας, Ρίζων, ΡόFος, Ρυτιας. Σαία, Σαμαία, Σαμαρι-Fάστας (-Fάτας), Σαμάριος, Σαμίνθιος, Σαμίς, Σαμυθαίος, Σάν(ν)ιος, -ιων, Σανυ-, ΣανύFει, ΣανυFέντας, Σαρίγwολος, Σαρματία, Σαρπηδα(ς), Σαρπηδών, Σασαίος, Σαύκος, Σαύριος, Σελινάτας, Σιδαίος, Σιλανός, Σιλάτας, Σίμα, Σίμαργος, Σίμος, Σίμων, Σίπυς, Σκάμων (Κάμων), Σκαμώνιος (Καμώνιος), Σκίδαρος, Σκίδρος, Σμίλα, (Σ)μιό/ώπας, Σούρος, Σπερχεύς, ΣτατιγwοFεύς, Στίγρω, Στιχίω, Στοιχεύς (βλέπε και Τοκεύς), Στόλιος, Στόμαργος, Στράτων (-ιος), Στυγατώ, Στύγνα, Στυγνεύς, Στυρίτα, Σύγριτος, ΣυκέFας, Σύκος, Σύμις, Σύριος, Σύρτ(ι)ας, Σφαγέτας, ΣχοινιFάστας. Tαινίσκος, Tαμιεύς, TάναFος, Tάνταλος, Τανυκος, Ταρφάνωρ, Τάρφερος, Ταυνασ(σ)ος, Ταύρος, ΤελάFων, ΤελειάFων, Τερθεύς, Τέρμιλος, Τερπεύς, Τέρπης, Τερπία, Τέταρος, Τετρευς, Τεθρεύς, Τεύτος, ΤιFατία, Τιφαίος, Τλωός (ή Τρωός), Τοκεύς (βλέπε Στοιχεύς), Τοξότας, Τρι-, Τρίδαρος (-δαλος), Τριό/ώπας, Τριποδίσκω, Τρισηρώει, Τρίτος, Τροχίνος, Τρωία, Τρωός (βλέπε Τλωός), Τυλισ(σ)ίοιο, Τυ(μ)πανιασ(σ)ος. Ύγρος, ΥFαμία, ΥFάνσιος, ΥFάντας, Υλαίος, Υλ(λ)εύς, Ύλλος, Υρταίος. ΦαFάFων, ΦαFασ(σ)ος, ΦαFίνος, Φαίαρος, Φαιασ(σ)ος, Φαιστία, Φαιστί(ς), Φαλάνθιος, -ίω, Φάλανθος (Πλάτων), Φάλαρος, Φάλης, Φαλίας, Φάλιος, Φανίσκος, Φάντα (βλέπε Πά(σ)τα), Φαντίας (ή Παντίας), Φαντόνωρος (ή Παντόνωρος) (βλέπε ΚFιτόνωρος), Φαραίος, Φασηλίω (-ίος), Φέλλος (ή Πέλλος), Φιλ-, Φιλάγρα, Φίλαιος, Φιλάμενος, Φιλασία(ς), Φιλίνος, Φιλίστα, Φιλογwώτα, ΦιλόFεργος, Φιλοίτας, ΦιλόπαFος (ή ΦιλοπάFων), Φιλοπάτρα, Φιλοτέκτων (Φίλων τέκτων), Φιλώνα, Φλύδαρος, Φοιτεύς, Φοίτιος, Φόρβος, (ή Πόμπος), Φύλακος, ΦυλέFας, Φυλίαρχος, Φύλιος, Φύξη/ελος, Φυτεύς (Πυθεύς), Φυτήρ (Πύθης), Φυτίας (Πυθίας), Φύτω, ΦωκήFει. Χαίρων (ή Χάρων), Χαλκεύς, Χαραδ(ρ)οFάστας, Χαρισεύς, Χαρίσιος, Χάροκwς, Χάρων (ή Χαίρων), Χαύνος (Καύνος), Χέζων, Χιεύς, Χλαίνος, Χοίλος (Χοίρος, Χώλος, Κώλος), Χραίσμω, Χυδαίος (βλέπε Κυδαίος). Ψακόμενος, Ψάκος, Ψελλός, Ψόλαρχος, Ψόλεια, Ψολίων Ψόλων, Ψόλος. Ωγύγας, ΩFακος, ΩκύναFος, Ώκυνος, Ώκυς, Ώπας ((Η)όπας).

                      2. Μυκηναϊκά  Ελληνικά Ονόματα και ’λλες Λέξεις.
άγγελος, -οι, αγορά, αγρός, -οί, αιγι(h)αλίω, αιγιπά(σ)στας, Ακανσιώνει αλειφοζοος, Αμνισόν-δε, Αμφιγένε(h)ια, ανέμων ιερεία, ανόFοτον, ανώFες, απέασσα, απέων, απής, απύδοσις, αραρFό(h)α, αραρύ(h)ια(ι), άρμοστα, αρμοστήρ, αρτοπόκwος, Ασιατία, άτερον, αχρώFης, αχρώFης, βασιλεύς, βραχύ(h)ια, γερονσία, γwουγwότας, γwουκόλοι, Δαιδαλειόνδε, δάμαρ, δάμαρτες, Δευκίοιο (μηνός), δίδονσι, δίFιος, Δίκτανδε, δίπας, δοέλοις, δόελος, δώνονσι, έγχε(h)α, ε(h)ενσι, εκwέσιος, εκwέτας, ΕλατρέFαφι, ΕλατρήFει, Ελέ(h)ει, Ελε(h)ήFες, Ελε(h)ήFων, εννεFοπεζα, εντεσδόμος, Fανάκτερος, εξωFοργοί, επί, επικορυσσίω, ερέται, ερυθρά, Ερύμανθος, Ερχομενός, ετι- ΕυδειFελο-, έχονσι, έχοντες, Fανάκτει, Fανάκτερος, Fάναξ, Fανασσή(F)ια, Fάρνοιο, FόρFοι, Fαστός, -Fαστος, Fάστυ, -Fεργος, FερFέ(h)εα, Fεστρεύς, Fέτε(h)ι-Fέτε(h)ι, Fέτος, Fοινεύς, FοινήFει, Fοίνος, FοινωκwέFαι, FοινωκwήFει, -Fοργος, FορFία, FορFιάτας, Fόρζει, Fόρζοντες, Fοχα, Fρίζα, Fρινειο-,-ιο- Ζακύνσιοι, ζευγεύσι, Ζέφυραι, Ζεφυράων, θείο δοέλα, θεοίο δόελος, Θήβαις, Θήβανσδε, θινιάτα, θινός, θύFε(h)α, Θύνιαι, θώρακες, ΙάFονες, ιατήρ, ιέρεια, ιερείας δοέλα, ιερείας δόελος, ιερεύς, ιεροFοργός, ΙFασιώται, ΙFασ(σ)ος, ικFία(ι), ίκFοι, Ίναφι, Ιτανός, Καντάνια(ι), Κάντανος, κέρα(h)α, κεραμεύς, κεραμεύς Fανάκτερος, κεραμήFος, κλαFιφόρος, Κλύδαν-δε, κναφεύς, κναφεύς Fανάκτερος, Κνώσσιοι, κομαFέντα, κόρFος, κορίαδνα, κορίαδνον, Κόρινθος, Κορίνσιοι, κόρυθος, Κρήζαι, Κρήτες, κτοινα, κτοινο(h)όχος, Κύθηραι, Κυθηράων, Κυθηρεύφι, κυναγέταις, κύπαιρος, Κυταιτο-, κwετρόποδφι, κwετρώFες, λαFαγέσιος, λαFαγέτας, Λάμνιαι, Λάσυνθος, Λασύνθιος, Λάτιοι, Λατώ, Λαυρατια, λεFοντειο, λέFον(τ)φι, λεικwος, λευκά, λευκό,ώνυχα, Λεύκτρον, λευκώ, Λύκτιοι, Λύκτος. Μαλόφι, μεγιστο-(κριτα), μέFιο(h)α, μέFιο(h)ες, μέFιων(-ως), μέζο(h)α, μέζο(h)ες, μέλευρον, μελιτεύς, μελιτήFος, μέλιτος, μίκτας, Μιλάτιοι, Μυκάλα, Μύρταφι, ναυδόμοι, ΝεFοπε(h)ο, νωφελέ(h)α, νωφελέ(h)ε, ξένFια, ξένFος, ξύν, οκwιο-, (h)οπά, Ομυκαλα, οπί, οπί(h)αλα, οπιδάμιοι, οπιθινιάτας, οπίλοικwοι, Ορτίπε(h)ος, Ορύμανθος, Ορυμανσιαίοι, Ορχομενός, πάνFοργες, πάνσι, πάνσι θεοίς, Πανυ(F)ασ(σ)ος, πεδά, Πελεκυίω, περίλοικwοι, περυσινFόν, Πλευρώναδε, ποδεί, ποικιλώνυχα, ποιμήν, πολιFά, ποσί, Ποσιδαϊεύσι, Ποσιδάϊόν-δε, ποσικτήρες, ποτνιαFειος, ποτνιαFειος, ΠοτνιαFειον, πώλω. ραπτήρ, Ρίον, Σαμίνθιος, σέλινον, σίαλονς, σκέλε(h)α, σπέρμα, σπερμός, στατήρες, Σύγριτα, συγwότας, συκιαι, Σφαγίασι, Σφαγίαφι. τανυκός, τέκτονες, τέκτων, τελεστάς, τετυχFό(h)α, τοξοFοργοί, τόρπεζα, τόσσοι, τρίποδε, τριποδίσκοι, τριώFες, Τυλίσ(σ)ιοι, -ια, Τυλισ(σ)ός Φαιστός, Φάλανθος, Φαραί, Φαραίοι, φάρFε(h)α, φαρFεσφι, φάσγανα, φιάλα, φιέλη, φοινίκια, χαλκάρε(h)α, χαλκείαφι, χαλκεύς, χαλκεύς αταλάνσιος, χαλκήFες, χαλκίω, Χάραδρος, χιτών, χρυσός, χρυσοFοργοί, ώνος.


3. Ελληνικά Ονόματα και ’λλες Λέξεις
αβούτης, Αγαλλίας, αγάλλομαι, Αγάλλων, αγαυός, Αγαυός, αγελαίος, αγέλη αγορά, άγρα, αγρός, αγρότης, αδάματος, αδε(ι)ής, αδευκής, άδμητος, ’δμητος, Αδράστειος, άδραστος, άδρηστος, ’δραστος, ’δρηστος, α(F)έξω, Αθαμάνες, άθερμος, Αιγεϊδης, αίγες = τα κύματα, αιγιάλειος αιγιαλός, Αίγιον, Αιγιεύς, αιγίπους, αίγλη, αιθαλόεις, αίθαλος, Αιθιοπήες, αιθός, αίνυμαι, αιόλος, αίστος, Αίσων, Αισών, άκανθος, ακέομαι, Ακέσανδρος, Ακεσάνωρ, ’κεστος, ακηδής, Ακμονίδης, άκμων,’κμων, ακτή, Ακτή, άκων, ’λασσα, αλέκτωρ, Αλέκτωρ, Αλέξανδρος, αλέξω, αλέομαι, αλεύω, -ομαι, αλήτης, αλίπλοος, αλκά, -ή, αλκί, ΑλκίθοFος, Αλκίνοος, Αλκιτθίδας, Αλκμαίων, Αλκμάων, Αλκύω, αλκυών, αλλόθροος, αλπαλέον = αγαπητόν, ’λυκα, αλύσκω, Αλφειός, Αλφέος, Αμαδρυάδες, Αμαρύνθιος, Αμαρύσιος, Αμάρυνθος, αμνός, Αμνός, Αμφιάλη, Αμφιγένεια, αμφιδαίω, αμφιετής, Αμφιετής, αμφιπόλος, αμφώες, α(ν)-, ανά νύκτα, ανάγαιον, αναγής, αναδινέω, Ανακρέων, άναλκις, ανδάνω, Ανδέκτας, ανέραστος, Ανθεμίων, άνθεμος, άνθος, ανιάω, ανούατος, άντα, Ανταμένης, αντίθυρος, άνυμι, ανύτω, ανύω, ανώγαιον, ανώνυμος, ανωφελής, ’ξανδρος, άξων, άπαστος, απόθεστος, απολαύω, αρά, αρή, αραιός, ’ρακα, αράκην, αρά(κ)η(ν) φιάλην, άρακος, αράομαι, αραρώς, αραρότα, αρατήρ, ’ρατος, αργός, αρείων, Αρετάν, αρετή, Αρέτης, αρFά, αρήν, ’ρητος, Αριαστίς, άριστος, άρμενος, Αρμοκύδης, Αρμόλαος, αρμός, Αρμόστας, αρμοστήρ, τής, αρπαλέος, Αρπαλίων, αρτοκόπος, αρτύνας, αρτυτήρ, αρτύω, Ασαί, άσαρος, Ασέα, Ασεάτης, ασηρός, ’σος, Ασπασία, ασπάσιος, Αστείος, Αστοκλέας, αστός, Αστύλος, Αστυόχη, Ασωπός, αταλός, ατειρής, άτερFης, άτερος, άτερος, ατευχής, ατίζω, ατυχής, αυλός, Αυξίας, αύξω, άύπνος, αύως, Αφαία, ’φαιστος, Ήφαιστος, αφανής, άφαντος, αφαυρός, αψόρροος, άωτον, -ος, άωτος, βειλάρχας, βιατάς, βιά(ζ)ω βίδεος, βίδυος, βισχύν, γισχύν = ισχύν, βοεύς, Βολόντι, Βορθίω, Βουκολίων, Βουλαστίδης, βράκος, βριθύς, βρίσδα, βρόχυς, γαβεργόρ, γαδειν = χαρίζεσθαι, Γάνιος, γανύμαι, Γανυμήδης, Γαύδος, γένος, Γέρηνα, -ος, ία, Γερήνιος, γεροντία, γερουσία, γέστρα = στολή, γεωργός, γλαυκός, γλαυρόν = σεμνόν, Γλύκη, γναμπτός, γογγυλός, Γοργώπας, γόρτυξ = όρτυξ, γρίνος = δέρμα, γύαλον, Γύαρος, γυιός = χωλός = νοσώδης, δαήναι, δαFί, δάFιον, δαϊ, Δαίδαλος, Δαϊλοχος, Δάϊος, Δαισίας, δαιταλάομαι, Δαίτας, δαίτης, δαιτρός, δαϊφρων, δαίω, -ομαι, δαίω, δάκνω, Δάλος, Δήλος, δαμάλης, Δαμάσιππος, Δάμασος, δάνας = μερίδας, δάνος, δαύτα = λάχανα, δάφνη, Δάφνη, Δάφνις, Δαφνούς, δέελος, δειλός, Δεινήσωρ, δέκομαι, δεκτός, Δεξαμένη, Δεξαμενός, Δεξιάδης, δεξιός, δέος, δέπας, δέρμα, δεσπότης, δέσποτα, δεύκει = φροντίζει, Δεύκων, δηϊος, Δηϊφοβος, Δηϊφονος, δημοκόπος, δημωφελής, Δημωφέλης, διαφαίνω, δίζα = αίξ, δίζημι, Δίκτη, Δίκτυννα, δίννημι, Διόμιλος, Διόπομπος, δισσός, δίω, δίομαι, δματός, δμητός, Δοίας, δοιός, δολιχεγχής, δολιχός, Δόλοπες, δολώπις, δορά, δορεύς, δόρυ, Δριμώ, δρομεύς, δρόσος, Δρύμνιος, Δρυμός, Δρυμώ, δώ, έασα, εγγενής, εγχειρίθετος, έγχερα, εγχεσίμωρος, εγχέσπαλος, έγχος, εέρση, εFαδε, εύαδον, Ειδομένη, ειδώς, είλαρ, Ειλείθυια, είρος, είς, εισί, εκάς, Εκάτη, Εκτόρεος, Εκτορίδης, έκτωρ, Ελάσιππος, Έλασος, ελάτειρα, ελατήρ, ελάτης, Ελατρεύς, Ελατρία, ελαφηβόλος, έλαφος, ελάωHέλει, ελλόν = γλαυκόν = χαροπόν, Ελλοπία, ελλός, έλλοψ, έλος, Έλος, έλπω, Ένδοιος, ενεγκείν, Ενίαλος, ενιαύτιος, εννέα, Εννοσίγαιος, Εννοσίδας, έννυχος, Ενοσίχθων, Εντεός, εντί, έντος, επείγω, επέτας, επι(h)άλλομαι, επίαλος, επιάλτης, επιδήμιος, επικορύσσομαι, Επιλίμνιος, επι(h)ορκέω, Επίσυλος, Επιτέλης, Επιτέρπης, επίχειρα, έπομαι, Έρα(σ)τος, έρδω, ερεά, ερίηρος, εριθαλής, Ε(ρι)θαλίων, εριθηλής, έριθος, έρσαι, Ερύμανθος, ερυσίπελας, Ερχομένος, Εταιείς, Ετέαρχος, ΕτεFάνρδω, Ετεοκλέης, Ετεωκληείη, Ετεόκρητες, ετεFός, έτερος, Ετεωνός, Ετοίμη, έτοιμος, ετοίμος, Ευhάγης, εύαγρος, ευδείελος, ευήγορος, Ευθύτης, εύκαλος, -κηλος, ευλή, ευμαρής, Ευμάρης, Ευμάρων, ευμενής, εύμητις, ευνάτας, -ήτης, ευνή, εύhορκος, Εύτυχος, Εύφορβος, εύχειρος, εύχομαι, εφάλλομαι, έφαλος, Έφαλος, εφιάλτης, εφιορκέω, Εχάνδρα, Εχειαί, Εχέλαος, Εχεμήδα, έχεσφι = άρμασι, Εχίναι, εχίνος, Εχίνος, έχις, έως, Fάδομαι, Fαρήν Fασστύοχος FαστFός, FέλFαρ, FέρFος, Fέχος, Fοίνος, Fορθεία, Ζάκρος, Ζάκυνθος, ζάλος, ζήλος, Ζεφύριον, ΖωFόθεμις, ζωFός, ζωός, ζώννυμι, ζώστης, ήδομαι, ηδονή, ηδύς, Ηδύς, ηέριος, ήρι, Ηριγένεια, ηώϊος, ήως, Θαείσυλα, θαέομαι, ΘαFεσά(ν)δρο, θαλάμη, θάλαμος, θαλαμίσκι, Θάλεια, Θαλής, θάλλω, θάλος, θαρσείν, θαρρείν, θάρσος, θάρρος, Θαρσύβιος, θάρσυνος, Θεάγης,, Θέλπουσα, Θέλφουσα, Θέρμων, Θερσάνωρ, Θερσίλοχος, Θερσίτης, θέρσος, θέσσαντο, θέσσασθαι = αιτήσαι, Θέστωρ, θέ(F)ω, Θήβαι, Θήβη, Θηβαίος, θήρ, θήρα, Θηριμένης, Θιόφειστος, θο(F)ός, Θοίνος, θρασύς, θρόος, Θρύον, Θυμίας, Θυμοκλής, Θυνοί, Θυρέα(ι), Θυρεάτης, Θυρεάτις, θύσις, Θύτας, θυτήρ, ιάλλω, Ιάλυσος, ιάομαι, Ιάονες, Ιασίμαχος, Ίασον, ’ργος, Ιασ(σ)ός, Ιάσων, Ιήσων, ίαττα, ιαχή, Ίδα, -η, Ιδομενεύς, Ιδομένη, -αί, Ιδομένιος, ιδυία, ιδυίοι, ιδύοι, ίησις, ιθα(ι)γενής, ιjατηράν, ικέτης, ικτήρ, ίλαρχος, Ίλαρχος, ίλη, Ίμβρος, Ίνα χωρίον, ινάω, -έω, Ινώ Λευκοθέη, ιξάλη, ίξαλος, ιξύς, (F)ιός, Ιππο-, Ιπποδάμας, Ιππόθοος, Ιππόμαχος, Ιπποτίων, ίππος, (F)ίς, ισσέλα, Ιτάμη, ιταμός, Ιτανός, ίτης, (F)ίτυς, Ίτυς, Ίτων, (F)ίφι, ίφιος, καδ-, καδαρόν = θολερόν, καίνυμαι, κάλπασος, κάματος, κάμνω, Καμπυλίων, καμπύλος, Κάντανος, καπυρός, Κάρπαθος, καρπάλιμος, Καρπασία, κάρπασον, κάρπασος, κάρτος, καρφύνεσθαι = ξηραίνεσθαι, κασ-, Κάσος, Κασσάνδρα, Καστιάνειρα, κάταρFος, καυνός = κακός = σκληρός, κείρω, κεκαδμένος, κέκασμαι, κεκασμένος, Κελεής, κέλομαι, κέντρον, κέντωρ, κέρα, κεραός, κέρασος, κέρδιστος, κέρδος, Κέρδος, Κερδώ, Κέρδων, Κέρ(κερ)ις, Κερκίδας, Κερκίς, κέρκος = ουρά, Κερκύλας, Κέρκυρα, Κέρκων, κερόεις, Κεφάλων, κήβος, κήπος, κήδος, κήτος, κίκελος = τροχός, κινέω, κίνυτο, Κινύφειος, Κίνυψ, κίρκος, κλαϊς, κλαFίς, Κλειτέκτων, Κλεοπάτρη, κλέ(F)ος, Κλεύας, Κλυμενίδας, κλύμενος, κλυτός, κλύω, κνάπτων, κοεώ, κόκκος, κολεός, -όν, κουλεόν, κομάεις, -ήτεις, κόμη, κομήτης, κονίς, κόντιλος, κοντός, κοπίζειν = ψεύδεσθαι, κοπίς, κόπρος, κορίανδρον, κορίαννον, Κορινθία, Κορίνθιος, κόρρα, -η, κόρσα, κορυδαλλός, κορύδαλος, Κορυδαλλός, κόρυθος, κορύνη, κόρυς, -υθος, κοσμέω, κοσμητός, κότος, κοτύλη, κότυλος, κούρος, κόφινος, κράμβος = ξηρός, κράνα = κεφαλή, κράνος, κρατέω, κράτος, κραύρος, κριός, κτοίναι = δήμος μεμερισμένος, Κύδας, κύδιστος, κύδος, Κυδρίων, κυδρός, Κύθηρα, Κύκαλα, κυκάω, κύκλος, κυλλαίνω, Κυλλάνα, -ήνη, κυλλός, Κυνής, κυπαιρίσκιος, Κύπρος, κύριος, Κυρρίας, Κύρσας, Κυρσί-λαος, Κυρσίλος, κυρτός, κύρω, κυσός, Κυταίον, κύτος, Κύψελα, κύψελος, κύων, κώας, κώδεια, κώδων, Κωλαίος, κωλή, Κωλίας, κώλον, κωτίλος, κwήλε, κwίνω, κwίω, λαγέτας, λαγχάνω, λάκυρος = στεμφυλίας οίνος, Λαμπαδίων, λαμπάς, Λάμψακος, λανός, ληνός, Λαομέδων, λαοφόρος, λάρος, Λάσαια, Λασίθι, λαύρα, Λαύριον, -ειον, λάχεια, Λάχης, Λάχων, Λάων, Λέπρε(ι)ον, λέσχη, Λεύκα, Λευκαί, Λεύκαι, Λευκασία, Λεύκη, λευκός, λεύκοφρυς, λεχ-, λέων, Λήμνος, ληναγέτας, Λήναια, Ληνίς, λιγυρός, Λιγυρτιάδης, λιγύς, Λίμναι, λίμνη, λόγχη, Λύκιος, λύκος, Λυκουρία, λύρα, Λύρνας, Λυνατία, Λυρνησσός, Λύσανδρος, μάκελλα, Μαλανία, Μαλάνιος, Μάλειον, μάλευρον, Μαλθάκα, μαλθακός, Μαλία, -έα, -εια, Μάλος, Μήλος, μάνις, μήνις, μάντις, Μάραθα, Μαράφιοι, μάρη, Μάριον, μαρμαίρω, μαρμάρεος, μάσσων, Μάσσων, μάτη, μάτην, μάτταβος = ο μωρός, μαχατάς, -ητής, μέθυ, μείγνυμι, μείζω, μείλιχος, μείους, μείω, μείων, Μελιασταί, μελιηδής, μέλω, -όμαι, μένος, Μέτανδρος, Μετάνειρα, Μέτουπος, μέτωπον, μήδος, Μήττανδρος, μητίετα, μήτις, μιαρός, μικκός, μικτός, μικτός, Μίλατος, Μίλητος, Μνασικύδης, μνησιπήμων, Μόψειος, Μοψίδης, Μόψιον, μυέω, μύκης, μύκος = μιαρός, μύρρα, Μύρσιλος, μυρσίνη, μυρρίνη, Μυρτίλος, μύρτον, Μυρτώ, μύρτων, μύσχον = το ανδρείον και γυναικείον μορίον, Μυττώπη, μύω, -ομαι, μ(ω)λεί = μάχεται, μωλέω, μωλήσεται = μαχήσεται, μώλος, νάσος, νήσος, ναύς, Ναυσίκαα, Νέδα, Νείλεως, νέομαι, Νέστωρ, Νηλήϊος, νηπύτιος, Νηρίς, Νήριτον, Νησεύς, Νησίας, νίκη, νόος, νοσηλός = υγρός, νόσος, νυθόν = άφωνον, νωδός, νώνυφος, νώροψ, ξανθός, ξένος, ξουθός, ξύν, Όα, Όη, οδάξ, Οία, Οίη, Οιβώτας, οίη = κώμη, Οινεύς, οίνοψ, οινώψ, οίς, Οιχαλία, Ολούς, ομιλέω, όμιλος, όμιλλος, Ονασίας, Ονασίορος, Ονασίπολις, όνησις, οπάων, οπεί, όπιθεν, όπλεσθαι, οπώρα, όργανον, οργίλος, Οργομεναί, ορέστης, Ορθία, όρμενος, όρμος, όρνις, όρνυμι, όρος, Ορτίλοχος, Ορσίλοχος, Ορτυγίη, Ορτυγίων, όρτυξ, Ορχομενός, όσσομαι, ουαί = φυλαί, Οφέλανδρος, οφέλλω, όφελος, οχεύς, όχος, οψιγενής, όψιος, όψον, πάFις, πάϊς, παίς, πάμα, Παμβούτας, Παμβωτάδαι, Παμισός, (Π)ανδαίτης, Πάνθοος, πανούργος, Παντάλκης, Πάνταλκος, Πανύασσις, Πανύασ(σ)ός, Πάραλος, Παρνασσός, πάσασθαι, Πασικλής, πάστας, πατέομαι, παύρος, παχύλως, παχύς, Πειλε- Πειλεστροτίδας, πείρινς, Πεισίστρατος, Πέκwιω, Πελίης, Πέλιννος, πελιός, πελλός, πέπλος, Περιβωτάδας, Πέρινθος, πέρυσι, πέρυτι, πέσσω, πέττω, πέταλον, πετρο-, πεφραδμένα, πέφρασμαι, Πήδαιον, Πήδασος, πηδάω, Πίασος, Πιερία, πίθακος, πίθηκος, Πίθακος, πικαίσι = πικραίς, πίκειν = ξαίνειν, πικρός, πιππίζειν, Πίσα, Πίσα, πιττάκιον, πίων, πίειρα, πλακερός, πλακόεις, Πλάκος, πλακούς, Πλάκων, πλατύς, Πλευρών, πλούτος, ποδίσκος, Ποδώκης, ποικίλος, Ποίμανδρος, ποιμάνωρ, ποινή, Πολεμάτας, πολεμητής, πόλεμος, πολιός, πολύβοτος, Πολυδαίτας, Πολυδεύκης, Πολύθρους, Πολυκάστη, Πολυτεύς, Πολυφάντας, πομπός, πόνος, πόντος, πορθέω, πός, ΠοτειδάFων, ποτί, Ποτνιαίον, Πραισός, Πράξανδρος, Πραξίας, Πραξιτέλης, πράος, Πράτυς, πραϋς, πρηϋς, Προβάλινθος, Προβαλίσιος, προσίκτωρ, προσωφελέω, Προτιάων, πρωϊ, πρώϊος, πρωτεύς, π(τ)όλις, πύκτης, πύξ = πυγμή, Πυράθι, Πύρανθος, Πύρασος, πύργος, πυρκόοι  μαντευόμενοι, ράκινος, ράκος, ρίζα, Ριζούς, Ρίζων, ρικνός, ρινός, Ρίνων, ρίον, Ρίον, ροικός, Ρύτιον, σαίνω, Σάϊοι, Σαμαίος, Σάμη, Σάμινθος, Σάμιος, Σάμιτος, σάμος = ύψος, Σάμος, σανίς, σάννας, σάννιον = αιδοίον, σαννίων, σάρισα, Σάσανδα, σαυκόν = ξηρόν, Σαρακούσιοι, Σαυρίας, σαύρος, σαύρα, Σαύρος, Σέλινις, Σελινούς, Σελινώι, Σίδαι, Σίδη, σιμός, σιπύη, Σκαμωνίδης, σκιδαρόν = αραιόν, σκύτος, σμίλη, Σμίλης, Σμίλων, Στησήνωρ, στίγμα, στιγρός, στίζω, στιχάομαι, στίχες, στοίχος, στόλος, Στόλος, -ων, Στομάργης, στόμαργος, στρατός, στρότος, στυγνός, Στύρα, Σύβριτα, συκέαι, συκή, σύκον, συλάω, -έω, Σύμη, Σύρος, σφαγεύς, Σφαγία, σφάζω, Σφακτηρία, σχοίνος, Σχοινούς, ταινία, ταμίας, ταναός, τανυ- ταρβαλέος, τάρβος, ταρφύς, ταύρος, Τείσαρχος, Τεισικλής, Τείσων, Τελαμώνιος, τελέω, τελέ(ί)ω, Τέλφουσα, Τερμίλαι, Τερμίλη, Τερπιάδης, Τέρπιος, τέρπω, τέταρος, τετράποδα, τετευχώς, τετυγμένος, τεύχος, τέφρα, τήλε, τίνω, τίσις, Τίταρος, τίτρημι, Τίφαι, Σίφαι, τίφος, τίω, Τλώς, τοκεύς, τόξον, τοξότης, τράπεζα, τραφερός, Τρικόρυνθος, Τρικορύσιος, τριποδίσκοι, Τριποδίσκος, Τρίτα, Τροία, Τρόχεις, τροχός, Τρώες, Τρωϊάς, Τυ(μ)πανέαι, τύ(μ)πανον, τυφλίνος, Υάμεια, Υαμία, Υάμιον, Ύαμος, Υάμπολις, Ύαντες, υγρός, ύλη, Ύλη, υπέρβολος, Υρταίοι, Υρτακίνη, Υρτακός, Φάβος, Φαίος, Φαιστός, φάλανθος, Φάλανθος, -ον, φαλαρός = φάλιος = φαλακρός - λευκομέτωπος, φάλης, φαλιός, φαλός = λευκός, φανή, φάος, Φαραί, φάρος, φάρος, Φασηλίς, φάσηλος, Φαύος, Φάων, φελλεύς, φελλός, φήρ, Φίλαγρος, Φιλημενός, Φιλησία, Φιλόβοτος, ΦιλοFεργίδας, Φιλοίτιος, Φιλόνας, φιλόπαFος, Φιλοπάτωρ, Φιλουμενός, Φίλων, Φιλωνίς, φλυδαρός, φοιτάω, Φοιτίαι, Φοίτιον, φύλακος, Φύλαρχος, Φυλεύς, φυλή, Φυλής, φύξηλις, φυτήρ, φύτιος, Φύτιος, φυτόν, φύτωρ, Φωκήων, Φωκίς, Φωκεύς, χαλκοχίτωνες, χάραδρος, χαράδρα, Χάραδρος, Χαράδρα, Χαύνις, χαύνος, χείρ, χηνίσκος, Χίος, χιτών, Χίων, χλαίνα, Χλαινέας, χραισμέω, χραισμός, χυδαίος, ψακάς, Ψακάς, ψάκιον = αραιόν - μικρόν, ψάκομαι, Ψάκον, ψελλός, ψόλος, ψωλός, ώας = τας κώμας, ωβά, Ωγυγίη, Ώγυγος, ωFά, ωFαθ, Ωκυθόη, ωκύθοος, ωκύς, ωκwς, ωμηστήρ, -τής, ώπα, Ωτός, ώψ.
Από τον κ. Β. ΓΕΩΡΓΙΑΝΝΗΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ

Α
ΑΒΔΗΡΟΣ - ΑΒΡΟΤΕΛΕΙΑ - ΑΓΑΘΗ - ΑΓΑΘΗΤΥΧΗ - ΑΓΑΘΟΣ - ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ - ΑΓΑΠΗΝΩΡ - ΑΓΑΥΗ - ΑΓΕΥΣ - ΑΓΗΝΩΡ - ΑΓΗΣΙΘΕΜΙΣ - ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ - ΑΓΙΣ - ΑΓΛΑΊΑ - ΑΓΝΟΔΙΚΗ - ΑΓΝΟΘΕΟΣ - ΑΓΝΟΘΕΜΙΣ - ΑΓΝΩ - ΑΓΝΩΝ - ΑΓΟΡΑΚΡΙΤΟΣ - ΑΓΧΙΑΡΟΣ - ΑΓΧΙΘΕΟΣ -
ΑΓΧΙΣΗΣ - ΑΔΜΗΤΟΣ - ΑΔΩΝΙΣ - ΑΕΘΛΙΟΣ - ΑΕΛΛΩ - ΑΕΡΟΠΗ -ΑΕΡΟΠΟΣ - ΑΕΤΙΩΝ - ΑΘΑΜΑΣ
- ΑΙΑΚΟΣ - ΑΙΑΣ - ΑΙΑΤΟΣ - ΑΙΓΙΝΑ - ΑΙΓΕΥΣ - ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ - ΑΙΓΙΣΘΟΣ - ΑΙΓΛΗ - ΑΙΓΥΠΤΟΣ - ΑΙΗΤΗΣ - ΑΙΘΑΛΙΔΗΣ - ΑΙΘΙΛΛΑ - ΑΙΘΡΑ - ΑΙΘΗΡ - ΑΙΛΙΑΝΟΣ - ΑΙΜΩΝ - ΑΙΝΕΙΑΣ - ΑΙΟΛΟΣ - ΑΙΣΧΥΛΟΣ -ΑΙΣΩΠΟΣ - ΑΙΤΝΑ - ΑΙΤΩΛΟΣ - ΑΙΧΜΑΓΟΡΑΣ - ΑΙΩΡΑ - ΑΚΑΔΗΜΟΣ - ΑΚΑΚΟΣ - ΑΚΑΜΑΣ - ΑΚΑΡΝΑΝ - ΑΚΑΣΤΟΣ - ΑΚΟΝΤΙΟΣ - ΑΚΤΑΙΗ - ΑΚΤΑΙΟΣ -ΑΚΤΩΡ - ΑΛΕΚΤΡΥΩΝ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΑΛΘΑΙΑ - ΑΛΙΑ - ΑΛΚΑΘΟΟΣ - ΑΛΚΑΙΟΣ - ΑΛΚΑΜΕΝΗΣ - ΑΛΚΕΙΔΗΣ - ΑΛΚΕΤΑΣ
- ΑΛΚΗΣΤΗ - ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ - ΑΛΚΙΘΕΑ - ΑΛΚΙΝΟΟΣ - ΑΛΚΜΕΩΝ - ΑΛΚΜΗΝΗ - ΑΛΚΥΟΝΗ - ΑΛΜΟΣ- ΑΜΥΜΩΝΗ - ΑΜΥΝΤΑΣ - ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ - ΑΜΦΙΘΟΗ - ΑΜΦΙΘΟΟΣ - ΑΜΦΙΚΤΥΩΝ -
ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ - ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ - ΑΜΦΙΩΝ - ΑΝΑΓΚΙΠΠΟΣ - ΑΝΑΚΡΕΩΝ - ΑΝΑΞΙΘΕΜΙΣ -
ΑΝΑΞΙΘΕΟΣ - ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ - ΑΝΑΞΙΜΕΝΗΣ - ΑΝΔΡΟΚΛΟΣ - ΑΝΔΡΟΚΛΗΣ - ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ - ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ - ΑΝΔΡΟΝΙΔΗΣ - ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ - ΑΝΘΕΙΑ - ΑΝΘΕΣΤΙΑ - ΑΝΘΕΣΤΙΟΣ - ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ - ΑΝΘΕΥΣ - ΑΝΘΙΠΠΗ - ΑΝΤΗΝΩΡ - ΑΝΤΙΓΟΝΗ - ΑΝΤΙΓΟΝΟΣ - ΑΝΤΙΚΛΕΙΑ - ΑΝΤΙΛΟΧΟΣ - ΑΝΤΙΝΟΗ - ΑΝΤΙΝΟΟΣ - ΑΝΤΙΟΠΗ - ΑΝΤΙΟΧΟΣ - ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΣ - ΑΝΤΙΦΩΝ -
ΑΞΙΟΘΕΑ- ΑΠΗΣ - ΑΠΡΙΑΤΗ - ΑΡΓΕΝΝΟΣ - ΑΡΓΟΣ - ΑΡΓΥΡΑ [Ή ΑΡΓΥΡΗ] - ΑΡΕΘΟΥΣΑ - ΑΡΕΤΗ - ΑΡΙΑΔΝΗ - ΑΡΙΓΝΩΤΗ - ΑΡΙΣΤΑΙΟΣ - ΑΡΙΣΤΑΙΩΝ - ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ - ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ - ΑΡΙΣΤΕΥΣ - ΑΡΙΣΤΙΠΠΟΣ - ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ - ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ - ΑΡΙΣΤΟΘΕΜΙΣ - ΑΡΙΣΤΟΘΕΟΣ - ΑΡΙΣΤΟΚΡΕΩΝ - ΑΡΙΣΤΟΜΑΧΟΣ - ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ- ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ - ΑΡΚΑΣ - ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ - ΑΡΜΟΔΙΟΣ - ΑΡΜΟΝΙΑ - ΑΡΜΟΝΙΟΣ - ΑΡΜΟΝΙΣ - ΑΡΠΙΝΑ - ΑΡΠΟΚΡΑΤΗΣ - ΑΡΧΕΛΑΟΣ - ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ - ΑΡΧΕΜΟΡΟΣ - ΑΣΒΕΣΤΟΣ - ΑΣΚΑΛΑΦΟΣ - ΑΣΠΑΣΙΑ - ΑΣΤΕΡΙΑ - ΑΣΤΕΡΙΩΝ - ΑΣΤΥΑΝΑΞ - ΑΣΩΠΟΣ - ΑΣΩΠΟΔΩΡΟΣ - ΑΣΩΠΟΚΡΙΤΟΣ - ΑΤΛΑΣ - ΑΤΤΑΛΟΣ - ΑΤΘΙΣ - ΑΤΡΕΥΣ
- ΑΥΓΕΙΑΣ - ΑΥΓΗ - ΑΥΓΑΙΑ - ΑΥΓΑΙΟΣ - ΑΥΞΗΣΙΑ - ΑΥΞΙΘΕΜΙΣ - ΑΥΡΑ - ΑΥΣΩΝ - ΑΥΤΟΛΕΩΝ - ΑΥΤΟΛΥΚΟΣ - ΑΥΤΟΜΕΔΩΝ - ΑΧΑΙΜΕΝΙΔΗΣ - ΑΧΑΤΗΣ - ΑΧΕΛΩΝ - ΑΧΕΛΩΟΣ - ΑΧΕΡΩΝ -
ΑΧΙΛΛΕΙΔΗΣ - ΑΧΙΛΛΕΥΣ ... ...

 Θεοφορικά

ΑΘΗΝΑΣ
ΑΘΑΝΟΚΡΑΤΗΣ - ΑΘΑΝΙΚΕΤΑΣ - ΑΘΑΝΙΠΠΗ - ΑΘΑΝΙΠΠΟΣ - ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ - ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ - ΑΘΗΝΑΔΗΣ - ΑΘΗΝΑΙΟΝ - ΑΘΗΝΑΙΟΣ - ΑΘΗΝΑΪΣ - ΑΘΗΝΑΙΩΝ - ΑΘΗΝΙΚΕΤΗΣ - ΑΘΗΝΙΟΣ - ΑΘΗΝΙΠΠΟΣ - ΑΘΗΝΙΣ - ΑΘΗΝΙΧΗ - ΑΘΗΝΙΧΟΣ - ΑΘΗΝΙΩΝ - ΑΘΗΝΟΒΙΟΣ - ΑΘΗΝΟΓΕΙΤΩΝ - ΑΘΗΝΟΓΕΝΗΣ - ΑΘΗΝΟΔΑΙΟΣ - ΑΘΗΝΟΔΟΤΟΣ - ΑΘΗΝΟΔΩΡΑ - ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ - ΑΘΗΝΟΚΛΗΣ
- ΑΘΗΝΟΚΡΙΤΗ - ΑΘΗΝΟΚΡΙΤΟΣ - ΑΘΗΝΟΠΟΛΙΣ - ΑΘΗΝΟΤΙΜΟΣ - ΑΘΗΝΟΦΑΝΗΣ - ΑΘΗΝΟΦΑΝΤΟΣ - ΑΘΗΝΟΦΙΛΟΣ - ΑΘΗΝΥΛΛΙΣ - ΑΘΗΝΩ

ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ
ΑΠΕΛΛΑΙΟΣ - ΑΠΕΛΛΑΣ - ΑΠΕΛΛΗΣ - ΑΠΕΛΛΙΚΩΝ - ΑΠΕΛΛΙΚΕΤΗΣ - ΑΠΟΛΛΟΓΕΝΗΣ - ΑΠΟΛΛΟΔΗΜΟΣ - ΑΠΟΛΛΟΔΟΤΟΣ - ΑΠΟΛΛΟΔΟΤΗ - ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΑ - ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣ - ΑΠΟΛΛΟΘΕΜΙΣ - ΑΠΟΛΛΟΚΡΑΤΗΣ - ΑΠΟΛΛΟΜΕΝΗΣ - ΑΠΟΛΛΟΝΙΚΗ - ΑΠΟΛΛΟΦΑΝΗΣ - ΑΠΟΛΛΟΦΩΝ - ΑΠΟΛΛΩ - ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ - ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΔΗΣ - ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝΙΔΗΣ - ΑΠΟΛΛΩΝΙΚΕΤΗΣ - ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ - ΑΠΟΛΛΩΝΟΔΟΤΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝΟΤΙΜΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝΟΦΑΝΗΣ - ΑΠΟΛΛΩΝΥΜΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΣ

ΑΡΕΩΣ
ΑΡΕΙΟΣ - ΑΡΕΣΤΡΑΤΟΣ - ΑΡΗΙΣ - ΑΡΗΙΣΚΟΣ - ΑΡΗΣΙΜΒΡΟΤΟΣ - ΑΡΙΦΑΝΤΟΣ - ΑΡΙΩΝ

ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΑΡΤΕΜΑ - ΑΡΤΕΜΑΓΟΡΟΣ - ΑΡΤΕΜΑΣ - ΑΡΤΕΜΕΪΣ - ΑΡΤΕΜΗΣ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΤΟΣ - ΑΡΤΕΜΙΔΩΡΑ - ΑΡΤΕΜΙΔΩΡΟΣ - ΑΡΤΕΜΙΚΛΕΙΑ - ΑΡΤΕΜΙΟΣ - ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ - ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΣ - ΑΡΤΕΜΙΩΝ -
ΑΡΤΕΜΟΚΛΕΙΑ - ΑΡΤΕΜΩΝ - ΑΡΤΕΜΩΝΙΣ - ΑΡΤΕΝΟΜΗ - ΑΡΤΕΝΟΜΙΣ

ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ
ΑΣΚΛΑΠΙΟΓΕΝΗΣ - ΑΣΚΛΑΠΙΣ - ΑΣΚΛΑΠΙΧΟΣ - ΑΣΚΛΑΠΙΩΝ - ΑΣΚΛΗΠΙΑ - ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΗΣ - ΑΣΚΛΗΠΙΑΚΟΣ - ΑΣΚΛΗΠΙΑΣ - ΑΣΚΛΗΠΙΓΕΝΕΙΑ - ΑΣΚΛΗΠΙΟΓΕΝΗΣ - ΑΣΚΛΗΠΙΟΔΟΤΗ -
ΑΣΚΛΗΠΙΟΔΟΤΟΣ - ΑΣΚΛΗΠΙΟΔΩΡΑ - ΑΣΚΛΗΠΙΟΔΩΡΟΣ - ΑΣΚΛΗΠΙΩΝ - ΑΣΚΛΗΠΩΝ

ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ
ΕΠΑΦΡΑΣ - ΕΠΑΦΡΙΩΝ - ΕΠΑΦΡΟΔΙΣΙΑ - ΕΠΑΦΡΟΔΙΤΗ - ΕΠΑΦΡΟΔΙΤΟΣ - ΕΠΑΦΡΩ - ΑΦΡΟΔΑΣ
- ΑΦΡΟΔΙΣΙΑ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΑΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΣ - ΑΦΡΟΔΙΤΕΙΑ - ΑΦΡΟΔΙΤΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΤΩ - ΑΦΡΟΔΙΩΝ - ΑΦΡΟΔΩ

Β
ΒΑΒΗΣ - ΒΑΙΟΣ - ΒΑΛΙΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΑ - ΒΑΤΩΝ - ΒΑΥΒΩ - ΒΑΥΚΙΣ - ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ - ΒΕΡΕΚΥΝΘΟΣ - ΒΕΡΕΝΙΚΗ - ΒΗΛΟΣ - ΒΙΑΝΝΑ - ΒΙΑΣ - ΒΙΩΝ - ΒΟΙΩ - ΒΟΙΩΤΟΣ - ΒΟΡΕΑΣ - ΒΟΣΠΟΡΙΧΟΣ - ΒΟΤΡΥΣ - ΒΟΥΖΥΓΗΣ - ΒΟΥΦΑΓΟΣ - ΒΡΑΓΧΟΣ - ΒΡΙΣΗΙΣ - ΒΡΙΣΗΣ - ΒΡΙΤΟΜΑΡΤΙΣ - ΒΡΟΜΙΑΣ - ΒΡΟΜΙΟΚΛΗΣ - ΒΡΟΝΤΗΣ - ΒΡΥΤΗ - ΒΥΒΛΙΣ - ΒΩΡΜΟΣ ... ...


Θεοφορικά
ΒΑΚΧΟΥ
ΒΑΚΧΕΙΑ - ΒΑΚΧΕΙΟΣ - ΒΑΚΧΕΥΣ - ΒΑΚΧΙΑΔΗΣ - ΒΑΚΧΙΔΗΣ - ΒΑΚΧΙΟΣ - ΒΑΚΧΙΣ - ΒΑΚΧΙΩ - ΒΑΚΧΙΩΝ - ΒΑΚΧΥΛΙΔΗΣ - ΒΑΚΧΥΛΟΣ - ΒΑΚΧΩΝ


Γ
ΓΑΔΩΡΟΣ - ΓΑΤΙΜΟΣ - ΓΑΙΟΔΩΡΟΣ - ΓΑΛΑΤΕΙΑ - ΓΑΛΗΝΗ - ΓΑΛΗΝΟΣ - ΓΑΛΙΝΘΙΑΣ - ΓΑΝΥΜΗΔΗΣ - ΓΑΡΜΑΘΩΝΗ - ΓΑΥΑΝΗΣ - ΓΕΙΤΩΝ - ΓΕΛΩ - ΓΕΜΙΝΟΣ - ΓΗΡΥΟΝΗΣ - ΓΛΑΥΚΗ - ΓΛΑΥΚΙΑΣ - ΓΛΑΥΚΟΘΕΑ - ΓΛΑΥΚΟΣ - ΓΛΥΚΕΡΑ - ΓΛΥΚΩΝ - ΓΛΥΦΙΟΣ - ΓΝΗΣΙΠΠΟΣ - ΓΟΡΓΙΑΣ
- ΓΟΡΓΗ - ΓΟΡΓΟΣ - ΓΟΡΓΟΦΟΝΗ - ΓΟΡΓΩ - ΓΟΡΔΙΑΣ - ΓΟΥΝΕΥΣ - ΓΡΑΙΚΟΣ - ΓΡΑΝΙΚΟΣ - ΓΡΥΛΟΣ - ΓΡΥΝΟΣ - ΓΡΥΝΕΙΟΣ - ΓΥΓΗΣ - ΓΥΑΣ - ΓΥΗΣ - ΓΥΛΙΠΠΟΣ - ΓΥΠΑΙΕΥΣ ... ...


Δ
ΔΑΔΑ - ΔΑΕΙΡΑ - ΔΑΙΔΑΛΙΩΝ - ΔΑΙΔΑΛΟΣ - ΔΑΛΙΚΕΤΑΣ - ΔΑΛΙΟΔΩΡΟΣ - ΔΑΛΙΟΚΛΕΙΟΣ - ΔΑΛΙΟΚΛΗΣ - ΔΑΛΙΩΝ - ΔΑΛΟΞΕΝΟΣ - ΔΑΛΟΠΤΙΧΟΣ - ΔΑΜΑΙΘΟΣ - ΔΑΜΑΣΙΑΣ - ΔΑΜΑΣ - ΔΑΜΑΣΚΟΣ - ΔΑΜΑΣΤΗΣ - ΔΑΜΙΣ - ΔΑΜΟΚΛΗΣ - ΔΑΜΟΦΩΝ - ΔΑΜΩΝ - ΔΑΜΟΦΙΛΗ - ΔΑΝΑΗ - ΔΑΝΑΟΣ - ΔΑΡΔΑΝΟΣ - ΔΑΦΝΗ - ΔΑΦΝΗΣ - ΔΕΙΜΟΣ - ΔΕΙΝΟΚΡΑΤΗΣ - ΔΕΙΝΟΣΤΡΑΤΟΣ - ΔΕΙΝΩ - ΔΕΙΝΩΝ - ΔΕΙΣΙΘΕΟΣ - ΔΕΚΕΛΟΣ - ΔΕΛΦΙΩΝ - ΔΕΛΦΥΝΗ - ΔΕΞΑΜΕΝΟΣ - ΔΕΞΙΕΡΟΣ - ΔΕΞΙΘΕΑ - ΔΕΞΙΘΕΟΣ - ΔΕΞΙΠΠΟΣ - ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ - ΔΗΙΑΝΕΙΡΑ - ΔΗΙΓΟΝΟΣ - ΔΗΙΠΥΛΟΣ - ΔΗΙΦΟΒΟΣ - ΔΗΙΦΟΝΤΗΣ - ΔΗΛΙΑΔΗΣ - ΔΗΛΙΑΡΧΟΣ - ΔΗΛΙΑΣ - ΔΗΛΙΚΟΣ - ΔΗΛΙΟΔΩΡΟΣ - ΔΗΛΙΟΣ - ΔΗΛΙΣ - ΔΗΛΙΩ - ΔΗΛΙΩΝ - ΔΗΛΟΔΟΤΟΣ - ΔΗΛΟΘΕΜΙΣ - ΔΗΛΟΚΛΗΣ - ΔΗΛΟΠΤΗΣ - ΔΗΜΑΡΑΤΟΣ - ΔΗΜΟΔΙΚΗ - ΔΗΜΟΔΟΚΟΣ - ΔΗΜΟΚΙΔΗΣ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ - ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ - ΔΗΜΟΦΙΛΗ - ΔΗΜΟΦΩΝ - ΔΗΜΟΧΑΡΗΣ - ΔΙΑΚΤΩΡ - ΔΙΑΚΤΟΡΙΔΗΣ - ΔΙΔΩ - ΔΙΚΤΥΣ - ΔΙΝΩΝ - ΔΙΡΚΗ - ΔΙΦΙΛΗ - ΔΙΦΙΛΟΣ - ΔΙΩΞΙΠΠΗ - ΔΟΣΙΘΕΟΣ - ΔΟΥΡΙΣ - ΔΡΙΜΑΚΟΣ - ΔΡΥΑΣ - ΔΡΥΚΑΛΟΣ - ΔΡΥΟΠΗ - ΔΡΥΟΨ - ΔΥΜΑΣ - ΔΥΝΑΜΕΝΗ - ΔΩΡΙΣ - ΔΩΡΙΟΣ - ΔΩΡΟΘΕΟΣ -
ΔΩΡΟΣ - ΔΩΣΙΘΕΑ - ΔΩΣΙΘΕΟΣ ... ...
Θεοφορικά

ΔΗΜΗΤΡΟΣ
ΔΑΜΑΤΡΙΑ - ΔΑΜΑΤΡΙΟΣ - ΔΑΜΑΤΡΙΣ - ΔΑΜΑΤΡΟΓΕΙΤΩΝ - ΔΗΜΗΤΡΙΑ - ΔΗΜΗΤΡΙΑΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΩΝ - ΔΗΜΗΤΡΟΥΣ

ΔΙΚΗΣ
ΑΓΕΔΙΚΟΣ - ΑΛΕΞΙΔΙΚΟΣ - ΑΝΕΞΙΔΙΚΟΣ - ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ - ΑΡΧΕΔΙΚΟΣ - ΑΥΤΟΔΙΚΟΣ - ΓΝΩΣΙΔΙΚΟΣ - ΔΕΙΝΟΔΙΚΗΣ - ΔΙΚΑΙΑΡΧΟΣ - ΔΙΚΑΙΝΕΤΑ - ΔΙΚΗΚΡΑΤΗΣ - ΔΙΚΚΩ - ΔΙΚΩΝ -
ΔΗΜΟΔΙΚΟΣ - ΕΚΔΙΚΟΣ - ΕΝΔΙΚΟΣ - ΕΠΙΔΙΚΟΣ - ΕΥΔΙΚΟΣ - ΕΥΘΥΔΙΚΟΣ - ΕΥΡΙΔΙΚΗ -
ΘΑΡΣΥΔΙΚΑΣ - ΘΕΜΙΣΤΟΔΙΚΗ - ΙΣΟΔΙΚΟΣ - ΙΦΙΔΙΚΗ - ΚΑΛΛΙΔΙΚΟΣ - ΚΑΛΟΔΙΚΟΣ - ΚΛΕΟΔΙΚΟΣ - ΛΕΩΔΙΚΟΣ - ΛΥΣΙΔΙΚΟΣ - ΜΑΝΔΡΟΔΙΚΟΣ - ΜΝΑΣΙΔΙΚΟΣ - ΜΝΗΜΟΔΙΚΗ - ΝΑΥΣΙΔΙΚΟΣ - ΝΙΚΗΣΙΔΙΚΟΣ - ΞΕΝΟΔΙΚΟΣ - ΠΡΟΔΙΚΟΣ - ΣΩΣΙΔΙΚΟΣ - ΤΕΛΕΣΤΟΔΙΚΗ - ΦΑΝΟΔΙΚΟΣ - ΦΙΛΟΔΙΚΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΟΝΝΟΣ - ΔΙΟΝΥΣ - ΔΙΟΝΥΣΑΓΟΡΑΣ - ΔΙΟΝΥΣΑΣ - ΔΙΟΝΥΣΕΥΧΗΣ - ΔΙΟΝΥΣΙΑ - ΔΙΟΝΥΣΙΑΔΗΣ - ΔΙΟΝΥΣΙΑΣ - ΔΙΟΝΥΣΙΓΕΝΗΣ - ΔΙΟΝΥΣΙΚΛΗΣ - ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΔΙΟΝΥΣΙΠΠΟΣ -
ΔΙΟΝΥΣΙΣ - ΔΙΟΝΥΣΙΦΑΝΗΣ - ΔΙΟΝΥΣΙΦΙΛΟΣ - ΔΙΟΝΥΣΙΧΟΣ - ΔΙΟΝΥΣΟΓΕΝΗΣ -
ΔΙΟΝΥΣΟΔΟΤΟΣ - ΔΙΟΝΥΣΟΔΩΡΑ - ΔΙΟΝΥΣΟΔΩΡΟΣ - ΔΙΟΝΥΣΟΚΛΗΣ - ΔΙΟΝΥΣΟΦΑΗΣ - ΔΙΟΝΥΣΟΦΑΝΗΣ - ΔΙΟΝΥΣΟΦΙΛΟΣ - ΔΙΟΝΥΣΟΦΩΝ - ΔΙΟΝΥΣΩ

ΔΙΟΣ
ΔΙΑΓΟΡΑΣ - ΔΙΑΚΡΙΤΟΣ - ΔΙΑΝΑΞ - ΔΙΗΔΑΜΕΙΑ - ΔΙΗΣ - ΔΙΙΟΣ - ΔΙΙΠΟΣ - ΔΙΙΣΤΕΦΗΣ - ΔΙΟΓΕΙΤΩΝ - ΔΙΟΓΕΝΕΙΑ - ΔΙΟΓΕΝΗΣ - ΔΙΟΓΟΝΟΣ - ΔΙΟΓΝΗΤΟΣ - ΔΙΟΓΝΙΣ - ΔΙΟΓΝΩΣΤΟΣ -
ΔΙΟΔΗΛΟΣ - ΔΙΟΔΗΜΟΣ - ΔΙΟΔΟΤΗ - ΔΙΟΔΟΤΟΣ - ΔΙΟΔΩΡΑ - ΔΙΟΔΩΡΙΣ - ΔΙΟΔΩΡΟΣ -
ΔΙΟΚΛΕΙΑ - ΔΙΟΚΛΗΣ - ΔΙΟΚΛΕΙΤΟΣ - ΔΙΟΚΡΑΤΗΣ - ΔΙΟΚΡΕΩΝ - ΔΙΟΚΡΙΤΟΣ - ΔΙΟΜΕΔΩΝ - ΔΙΟΜΕΝΗΣ - ΔΙΟΜΙΔΗΣ - ΔΙΟΜΝΗΣΤΟΣ - ΔΙΟΝΗ - ΔΙΟΝΙΚΟΣ - ΔΙΟΝΟΜΗ - ΔΙΟΝΟΜΟΣ - ΔΙΟΠΟΜΠΟΣ - ΔΙΟΣΕΒΕΙΑ - ΔΙΟΣΕΒΗΣ - ΔΙΟΣΗΜΟΣ - ΔΙΟΣΚΟΥΡΙΑΣ - ΔΙΟΣΚΟΥΡΙΔΗΣ - ΔΙΟΣΚΟΥΡΙΣ - ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΣ - ΔΙΟΤΙΜΑ - ΔΙΟΤΙΜΟΣ - ΔΙΟΤΡΕΦΗΣ - ΔΙΟΦΑΝΗ - ΔΙΟΦΑΝΤΗ -

ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ - ΔΙΟΦΗΜΟΣ - ΔΙΟΦΙΛΕΙΑ - ΔΙΟΦΙΛΕΙΟΣ - ΔΙΟΦΙΛΗ - ΔΙΟΦΙΛΗΣ - ΔΙΟΦΙΛΟΣ - ΔΙΟΦΟΡΟΣ - ΔΙΟΦΩΝ - ΔΙΟΧΑΡΗ - ΔΙΟΧΑΡΟΣ - ΔΙΩΝ - ΔΙΩΝΑΣΣΑ - ΔΙΩΝΗ - ΔΙΩΝΥΜΟΣ


Ε
ΕΙΔΟΘΕΑ - ΕΙΛΕΙΘΥΙΑ - ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ - ΕΙΡΗΝΗ - ΕΙΡΗΝΙΑΣ - ΕΙΡΗΝΙΠΠΟΣ - ΕΙΡΗΝΙΩΝ - ΕΙΡΗΝΟΓΕΝΗΣ - ΕΙΡΗΝΟΚΛΗΣ - ΕΙΡΗΝΟΠΟΛΙΣ - ΕΚΑΒΗ - ΕΚΑΕΡΓΟΣ - ΕΚΑΛΗ - ΕΚΤΩΡ - ΕΛΑΤΟΣ - ΕΛΕΙΟΣ - ΕΛΕΝΑ [Ή ΕΛΕΝΗ] - ΕΛΕΝΟΣ - ΕΛΕΥΣΙΝΙΟΣ - ΕΛΕΦΗΝΩΡ - ΕΛΙΚΑΩΝ - ΕΛΙΚΗ - ΕΛΛΑΝΙΚΟΣ - ΕΛΛΗ - ΕΛΛΗΝ - ΕΛΠΗΝΩΡ - ΕΛΥΜΟΣ - ΕΜΠΕΔΟΚΛΗΣ - ΕΝΑΡΕΤΗ - ΕΝΑΡΟΦΟΡΟΣ - ΕΝΔΥΜΙΩΝ - ΕΝΙΠΠΕΥΣ - ΕΝΥΩ - ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ - ΕΠΑΦΟΣ - ΕΠΕΙΟΣ - ΕΠΙΓΕΝΗΣ - ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ - ΕΠΙΜΕΝΙΔΗΣ - ΕΠΙΜΗΘΕΥΣ - ΕΠΙΖΗΛΟΣ - ΕΡΑΣΤΟΣ - ΕΡΑΤΩ - ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ - ΕΡΓΙΝΟΣ - ΕΡΓΟΤΙΜΟΣ - ΕΡΕΧΘΕΥΣ - ΕΡΙΦΥΛΗ - ΕΡΙΧΘΟΝΙΟΣ - ΕΡΚΥΝΑ - ΕΡΣΗ - ΕΡΥΞ - ΕΡΥΞΙΑΣ - ΕΡΥΞΙΜΑΧΟΣ - ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ - ΕΡΩΤΙΑΣ - ΕΡΩΤΙΚΟΣ - ΕΡΩΤΙΛΗ - ΕΡΩΤΙΟΣ - ΕΡΩΤΙΣ - ΕΡΩΤΙΩΝ - ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ - ΕΣΠΕΡΟΣ - ΕΤΕΟΚΛΗΣ - ΕΤΟΙΜΟΚΛΗΣ - ΕΥΑΓΟΡΑΣ - ΕΥΑΔΝΗ - ΕΥΑΛΙΟΣ - ΕΥΑΝΔΡΟΣ - ΕΥΑΝΘΗΣ - ΕΥΒΟΥΛΕΥΣ - ΕΥΒΟΥΛΟΣ - ΕΥΓΕΩΝ
- ΕΥΔΗΜΟΣ - ΕΥΔΟΞΙΑ - ΕΥΔΟΞΟΣ - ΕΥΔΩΡΑ - ΕΥΔΩΡΟΣ - ΕΥΗΝΟΣ - ΕΥΘΕΙΟΣ - ΕΥΘΥΜΟΣ - ΕΥΘΑΛΕΙΟΣ - ΕΥΘΕΜΙΣ - ΕΥΘΥΔΗΜΟΣ - ΕΥΘΥΚΛΗΣ - ΕΥΘΥΜΙΔΗΣ - ΕΥΘΥΝΟΥΣ - ΕΥΘΥΤΗΣ -
ΕΥΙΠΠΗ - ΕΥΚΛΕΗΣ - ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ - ΕΥΚΡΑΤΙΔΗΣ - ΕΥΛΙΜΕΝΗ - ΕΥΜΑΙΟΣ - ΕΥΜΑΝΤΙΣ -
ΕΥΜΑΧΟΣ - ΕΥΜΕΝΗΣ - ΕΥΜΗΛΟΣ - ΕΥΜΟΛΠΗ - ΕΥΜΟΛΠΟΣ - ΕΥΜΟΙΡΟΣ - ΕΥΝΙΚΗ - ΕΥΝΟΜΟΣ
- ΕΥΝΟΟΣ - ΕΥΝΟΣΤΟΣ - ΕΥΞΙΘΕΟΣ - ΕΥΞΙΘΕΜΙΣ - ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ - ΕΥΠΕΙΘΗΣ - ΕΥΠΟΛΕΜΟΣ - ΕΥΠΟΛΙΣ - ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ - ΕΥΡΥΑΛΗ - ΕΥΡΥΑΛΟΣ - ΕΥΡΥΒΙΑ - ΕΥΡΥΒΙΑΔΗΣ- ΕΥΡΥΔΑΜΑΣ -
ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ- ΕΥΡΥΛΟΧΟΣ - ΕΥΡΥΜΑΧΟΣ - ΕΥΡΥΜΕΔΩΝ - ΕΥΡΥΝΟΜΗ - ΕΥΡΥΝΟΜΟΣ -
ΕΥΡΥΠΥΛΟΣ - ΕΥΡΥΣΘΕΥΣ - ΕΥΡΩΠΗ - ΕΥΤΕΡΠΗ - ΕΥΤΡΗΣΙΟΣ - ΕΥΤΡΗΣΙΦΑΝΤΟΣ - ΕΥΤΥΧΑΙΑ - ΕΥΤΥΧΑΙΟΣ - ΕΥΤΥΧΗ - ΕΥΤΥΧΗΣ - ΕΥΤΥΧΙΑ - ΕΥΤΥΧΙΔΗΣ - ΕΥΤΥΧΙΟΣ - ΕΥΤΥΧΙΣ - ΕΥΤΥΧΙΩΝ - ΕΥΤΥΧΟΣ - ΕΥΤΥΧΟΥΣΑ - ΕΥΤΥΧΩ - ΕΥΤΥΧΩΝ - ΕΥΦΗΜΟΣ - ΕΦΙΠΠΟΣ - ΕΥΦΟΡΒΟΣ - ΕΥΦΟΡΙΩΝ - ΕΥΦΡΑΤΗΣ - ΕΦΡΟΝΙΟΣ - ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ - ΕΥΧΑΡΗΣ - ΕΥΧΗΝΩΡ - ΕΧΕΔΗΜΟΣ - ΕΧΕΚΡΑΤΗΣ - ΕΧΕΜΟΣ - ΕΧΕΤΛΟΣ - ΕΧΕΦΡΩΝ - ΕΧΙΩΝ - ΕΩΣΦΟΡΟΣ...

Θεοφορικά
ΕΚΑΤΗΣ
ΕΚΑΤΑΙΑ - ΕΚΑΤΑΙΟΣ - ΕΚΑΤΕΙΑ - ΕΚΑΤΕΩΝ - ΕΚΑΤΗΦΙΛΟΣ - ΕΚΑΤΙΑΣ - ΕΚΑΤΟΔΩΡΟΣ - ΕΚΑΤΟΚΛΗΣ - ΕΚΑΤΩ - ΕΚΑΤΩΝ - ΕΚΑΤΟΣ - ΕΚΑΤΩΝΥΜΟΣ

ΕΡΜΟΥ
ΕΡΜΑΓΕΝΗΣ - ΕΡΜΑΓΟΡΑΣ - ΕΡΜΑΔΙΩΝ - ΕΡΜΑΙΑ - ΕΡΜΑΪΑΣ - ΕΡΜΑΙΟΣ - ΕΡΜΑΪΣ - ΕΡΜΑΪΣΚΟΣ - ΕΡΜΑΝΔΡΟΣ - ΕΡΜΑΡΧΟΣ - ΕΡΜΑΦΙΛΟΣ - ΕΡΜΕΙΑΣ - ΕΡΜΗΣΑΝΔΡΟΣ -
ΕΡΜΗΣΙΑΝΑΞ - ΕΡΜΗΣΙΔΑΣ - ΕΡΜΗΣΙΚΛΗΣ - ΕΡΜΗΣΙΚΡΑΤΗΣ - ΕΡΜΗΣΙΩΝ - ΕΡΜΗΤΙΑΝΟΣ -
ΕΡΜΙΑΔΗΣ - ΕΡΜΙΑΣ - ΕΡΜΙΝΟΣ - ΕΡΜΙΟΝΗ - ΕΡΜΙΟΣ - ΕΡΜΙΠΠΟΣ - ΕΡΜΙΩΝ - ΕΡΜΟΓΕΝΕΙΑ - ΕΡΜΟΓΕΝΗΣ - ΕΡΜΟΔΑΜΑΣ - ΕΡΜΟΔΑΜΟΣ - ΕΡΜΟΔΙΚΗ - ΕΡΜΟΔΙΚΟΣ - ΕΡΜΟΔΟΚΟΣ - ΕΡΜΟΔΟΤΟΣ - ΕΡΜΟΔΡΟΜΟΣ - ΕΡΜΟΔΩΡΟΣ - ΕΡΜΟΚΛΗΣ - ΕΡΜΟΚΡΑΤΗΣ - ΕΡΜΟΚΡΕΩΝ - ΕΡΜΟΚΡΙΤΟΣ - ΕΡΜΟΚΥΔΗΣ - ΕΡΜΟΛΕΩΝ - ΕΡΜΟΛΟΧΟΣ - ΕΡΜΟΛΥΚΟΣ - ΕΡΜΟΝΙΚΟΣ - ΕΡΜΟΞΕΝΟΣ - ΕΡΜΟΣΘΕΝΗΣ - ΕΡΜΟΣΤΡΑΤΟΣ - ΕΡΜΟΤΙΜΟΣ - ΕΡΜΟΦΙΛΟΣ - ΕΡΜΟΦΡΩΝ - ΕΡΜΟΧΑΡΙΣ - ΕΡΜΩΝ - ΕΡΜΩΝΑΞ

ΕΣΤΙΑΣ (ΙΣΤΙΗΣ)
ΕΣΤΙΑΙΑ - ΕΣΤΙΑΙΟΣ - ΕΣΤΙΑΡΧΟΣ - ΕΣΤΙΕΙΑ - ΕΣΤΙΕΙΟΣ - ΕΣΤΙΟΔΩΡΟΣ - ΙΣΤΙΑΙΑ - ΙΣΤΙΑΙΟΣ - ΙΣΤΙΑΡΧΟΣ - ΙΣΤΙΕΙΟΣ - ΙΣΤΙΟΔΩΡΟΣ


Ζ
ΖΑΓΡΕΥΣ - ΖΑΛΕΥΚΟΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΣ - ΖΕΦΥΡΟΣ - ΖΕΥΞΙΔΑΜΟΣ - ΖΕΥΞΙΘΕΑ - ΖΕΥΞΙΠΠΟΣ - ΖΕΥΞΙΠΠΗ - ΖΗΘΟΣ - ΖΗΛΟΣ - ΖΗΤΗΣ - ΖΩΙΛΟΣ - ΖΩΝΑΙΟΣ - ΖΩΟΓΟΝΟΣ - ΖΩΠΥΡΟΣ ... ...
Θεοφορικά
ΖΗΝΟΣ
ΖΗΝΑΣ - ΖΗΝΕΥΣ - ΖΗΝΗΣ - ΖΗΝΙΣ - ΖΗΝΙΩΝ - ΖΗΝΟΒΙΑ - ΖΗΝΟΒΙΟΣ - ΖΗΝΟΔΟΤΗ - ΖΗΝΟΔΟΤΟΣ - ΖΗΝΟΔΩΡΑ - ΖΗΝΟΔΩΡΟΣ - ΖΗΝΟΘΕΜΙΣ - ΖΗΝΟΚΡΑΤΗΣ - ΖΗΝΟΚΡΙΤΟΣ -
ΖΗΝΟΜΕΝΗΣ - ΖΗΝΟΦΑΝΗΣ - ΖΗΝΟΦΙΛΟΣ - ΖΗΝΩΝ


H
ΗΒΗ - ΗΓΕΛΕΟΣ - ΗΓΕΛΟΧΟΣ - ΗΓΗΜΩΝ - ΗΓΗΣΑΝΔΡΟΣ - ΗΓΗΣΙΑΝΑΞ - ΗΓΗΣΙΑΣ - ΗΓΗΣΙΘΕΜΙΣ - ΗΓΗΣΙΠΠΟΣ - ΗΓΗΤΩΡ - ΗΓΙΑΣ - ΗΕΤΙΩΝ - ΗΘΟΝΟΗ - ΗΛΕΚΤΡΑ - ΗΛΕΚΤΡΥΩΝ

- ΗΛΙΟΔΩΡΟΣ - ΗΝΙΟΧΟΣ - ΗΠΕΙΡΟΣ - ΗΠΙΟΝΗ - ΗΣΙΟΔΟΣ - ΗΣΙΟΝΗ - ΗΤΙΑΣ - ΗΧΩ - ΗΩΣ ...


...

Θεοφορικά


ΗΡΗΣ
ΗΡΑΓΟΡΑ - ΗΡΑΓΟΡΕΥΣ - ΗΡΑΓΟΡΑΣ - ΗΡΑΙΑΣ - ΗΡΑΙΕΥΣ - ΗΡΑΙΙΣ - ΗΡΑΙΟΔΩΡΟΣ - ΗΡΑΙΟΣ - ΗΡΑΪΠΠΟΣ - ΗΡΑΪΣ - ΗΡΑΪΣΚΟΣ - ΗΡΑΙΩΝ - ΗΡΑΚΛΕΙΤΗ - ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ - ΗΡΑΝΩΡ - ΗΡΕΥΣ - ΗΡΙΓΕΝΕΙΑ - ΗΡΙΓΟΝΟΣ - ΗΡΙΔΑΝΟΣ - ΗΡΙΚΕΠΑΙΟΣ - ΗΡΙΛΛΟΣ - ΗΡΙΝΗ - ΗΡΙΝΝΑ - ΗΡΙΠΠΙΔΑΣ - ΗΡΙΣ - ΗΡΙΩΝ - ΗΡΟΒΟΥΛΟΣ - ΗΡΟΓΕΙΤΟΣ - ΗΡΟΓΕΙΤΩΝ - ΗΡΟΓΝΗΤΟΣ - ΗΡΟΔΑΜΟΣ - ΗΡΟΔΗΛΟΣ - ΗΡΟΔΙΚΟΣ - ΗΡΟΔΟΞΗ - ΗΡΟΔΟΤΟΣ - ΗΡΟΔΩΡΟΣ - ΗΡΟΘΕΜΙΣ - ΗΡΟΘΕΟΣ - ΗΡΟΚΛΕΙΔΗΣ - ΗΡΟΚΡΑΤΗΣ - ΗΡΟΚΡΙΤΟΣ - ΗΡΟΜΕΝΗΣ - ΗΡΟΝΙΚΟΣ - ΗΡΟΞΕΝΗ - ΗΡΟΞΕΝΟΣ - ΗΡΟΠΕΙΘΗΣ - ΗΡΟΠΥΘΟΣ - ΗΡΟΣΚΑΜΑΝΔΡΟΣ - ΗΡΟΣΤΡΑΤΗ - ΗΡΟΣΤΡΑΤΟΣ - ΗΡΟΤΙΜΟΣ - ΗΡΟΦΑΝΗΣ - ΗΡΟΦΑΝΤΗΣ - ΗΡΟΦΙΛΗ - ΗΡΟΦΙΛΟΣ - ΗΡΟΦΥΤΟΣ - ΗΡΟΦΩΝ - ΗΡΩ - ΗΡΩΔΗΣ - ΗΡΩΝ - ΗΡΩΝΑΞ - ΗΡΩΝΔΑΣ - ΗΡΩΝΙΚΗ

ΗΡΑΚΛΕΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΗ - ΗΡΑΚΛΕΙΟΔΩΡΟΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΩΝ - ΗΡΑΚΛΕΙΟΓΕΝΗΣ - ΗΡΑΚΛΕΟΔΡΟΜΟΣ - ΗΡΑΚΛΕΟΔΩΡΟΣ - ΗΡΑΚΛΕΩΝ - ΗΡΑΚΛΗΙΔΑΣ -
ΗΡΑΚΛΗΙΣ - ΗΡΑΚΛΙΩΝ

ΗΦΑΙΣΤΟΥ
ΗΦΑΙΣΤΑΣ - ΗΦΑΙΣΤΙΑ - ΗΦΑΙΣΤΙΑΔΗΣ - ΗΦΑΙΣΤΙΟΣ - ΗΦΑΙΣΤΙΩΝ - ΗΦΑΙΣΤΟΓΕΝΗΣ - ΗΦΑΙΣΤΟΔΗΜΟΣ - ΗΦΑΙΣΤΟΔΟΤΟΣ - ΗΦΑΙΣΤΟΔΩΡΟΣ - ΗΦΑΙΣΤΟΚΛΗΣ - ΗΦΑΙΣΤΟΚΡΑΤΗΣ -
ΗΦΑΙΣΤΟΠΟΛΙΣ


Θ
ΘΑΪΣ - ΘΑΛΕΙΑ - ΘΑΛΗΣ - ΘΑΛΗΤΑΣ - ΘΑΛΛΩ - ΘΑΛΠΙΟΣ - ΘΑΜΥΡΙΣ - ΘΑΡΥΠΟΣ - ΘΑΣΟΣ - ΘΑΥΜΑΣ - ΘΕΑΓΓΕΛΟΣ - ΘΕΑΓΕΝΗΣ - ΘΕΑΓΗΣ - ΘΕΑΙΔΗΤΟΣ - ΘΕΑΙΝΕΤΟΣ - ΘΕΑΙΟΣ - ΘΕΑΙΤΗΤΟΣ - ΘΕΑΝΔΡΟΣ - ΘΕΑΝΕΙΡΑ - ΘΕΑΝΩ - ΘΕΑΡΙΣ - ΘΕΑΡΙΩΝ - ΘΕΑΡΚΗΣ - ΘΕΗΚΕΣΤΟΣ
- ΘΕΙΑ - ΘΕΙΑΣ - ΘΕΙΟΔΑΜΑΣ - ΘΕΛΞΙΩΝ - ΘΕΛΞΙΩΠΗ - ΘΕΜΙΣΘΑΓΟΡΑΣ - ΘΕΜΙΣΘΑΡΕΤΟΣ - ΘΕΜΙΣΤΑΓΟΡΑΣ - ΘΕΜΙΣΤΑΝΑΞ - ΘΕΜΙΣΤΕΑΣ - ΘΕΜΙΣΤΗΣ - ΘΕΜΙΣΤΙΑ - ΘΕΜΙΣΤΙΑΣ - ΘΕΜΙΣΤΙΟΣ - ΘΕΜΙΣΤΙΩΝ - ΘΕΜΙΣΤΟΓΕΝΗΣ - ΘΕΜΙΣΤΟΔΑΜΟΣ - ΘΕΜΙΣΤΟΔΗΜΟΣ - ΘΕΜΙΣΤΟΔΩΡΟΣ - ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΙΑ - ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ - ΘΕΜΙΣΤΟΚΡΑΤΗΣ - ΘΕΜΙΣΤΟΣ - ΘΕΜΙΣΤΩ - ΘΕΜΙΣΤΩΝ - ΘΕΜΙΣΤΩΝΑΞ - ΘΕΜΙΣΩΝ - ΘΕΜΙΤΕΥΣ - ΘΕΜΩΝ - ΘΕΟΒΙΟΣ - ΘΕΟΒΟΥΛΗ - ΘΕΟΒΟΥΛΟΣ - ΘΕΟΓΕΙΤΩΝ - ΘΕΟΓΕΝΗΣ - ΘΕΟΓΕΝEΙA - ΘΕΟΓΝΙΣ - ΘΕΟΓΝΩΤΟΣ
- ΘΕΟΓΟΝΟΣ - ΘΕΟΔΑΙΣΙΟΣ - ΘΕΟΔΑΜΑΣ - ΘΕΟΔΑΜΟΣ - ΘΕΟΔΕΚΤΗΣ - ΘΕΟΔΗΓΙΟΣ - ΘΕΟΔΗΛΟΣ - ΘΕΟΔΟΚΟΣ - ΘΕΟΔΟΞΟΣ - ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ - ΘΕΟΔΟΤΗ - ΘΕΟΔΟΤΟΣ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ - ΘΕΟΕΡΓΟΣ - ΘΕΟΘΕΜΙΣ - ΘΕΟΙΤΗΣ - ΘΕΟΚΗΔΗΣ - ΘΕΟΚΛΕΙΑ - ΘΕΟΚΛΗΣ - ΘΕΟΚΛΟΣ - ΘΕΟΚΛΥΜΕΝΟΣ - ΘΕΟΚΟΣΜΟΣ - ΘΕΟΚΡΑΤΗΣ - ΘΕΟΚΡΙΝΗΣ - ΘΕΟΚΡΙΣΙΟΣ - ΘΕΟΚΡΙΤΗ - ΘΕΟΚΡΙΤΟΣ - ΘΕΟΚΤΗΤΟΣ - ΘΕΟΚΥΔΗΣ - ΘΕΟΚΥΔΙΔΗΣ - ΘΕΟΛΑΟΣ - ΘΕΟΛΑΣ - ΘΕΟΛΥΤΗ - ΘΕΟΛΥΤΟΣ - ΘΕΟΜΑΝΔΡΟΣ - ΘΕΟΜΑΝΤΙΣ - ΘΕΟΜΑΝΤΟΣ - ΘΕΟΜΒΡΟΤΗ - ΘΕΟΜΒΡΟΤΟΣ - ΘΕΟΜΕΛΗΣ - ΘΕΟΜΕΝΗΣ - ΘΕΟΜΗΔΗ - ΘΕΟΜΗΔΗΣ - ΘΕΟΜΗΣΤΩΡ - ΘΕΟΜΗΤΙΣ - ΘΕΟΜΝΗΜΩΝ - ΘΕΟΜΝΗΣΤΗ - ΘΕΟΜΝΗΣΤΟΣ - ΘΕΟΝΗΤΟΣ - ΘΕΟΝΙΚΗ - ΘΕΟΝΙΚΟΣ -
ΘΕΟΝΟΗ - ΘΕΟΝΟΜΟΣ - ΘΕΟΝΝΩ - ΘΕΟΞΕΝΗ - ΘΕΟΞΕΝΙΟΣ- ΘΕΟΞΕΝΟΣ - ΘΕΟΞΙΣ - ΘΕΟΠΑΤΡΑ - ΘΕΟΠΕΙΘΗΣ - ΘΕΟΠΟΜΠΗ - ΘΕΟΠΟΜΠΟΣ - ΘΕΟΠΡΟΠΙΣ - ΘΕΟΠΡΟΠΟΣ - ΘΕΟΣΕΒΕΙΑ - ΘΕΟΣΕΒΗΣ - ΘΕΟΣΗΜΟΣ - ΘΕΟΣΤΡΑΤΟΣ - ΘΕΟΤΕΙΧΗΣ - ΘΕΟΤΕΚΤΩΝ - ΘΕΟΤΕΛΕΙΑ - ΘΕΟΤΕΛΗΣ - ΘΕΟΤΕΡΠΗΣ - ΘΕΟΤΙΜΗ - ΘΕΟΤΙΜΟΣ - ΘΕΟΦΑΝΗ - ΘΕΟΦΗΜΟΣ - ΘΕΟΦΙΛΗ - ΘΕΟΦΙΛΟΣ - ΘΕΟΦΟΡΒΟΣ - ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ - ΘΕΟΦΡΩΝ - ΘΕΟΦΩΝ - ΘΕΟΧΑΡΗΣ - ΘΕΟΧΑΡΙΣ - ΘΕΟΧΡΗΣΤΟΣ - ΘΕΡΣΑΝΔΡΟΣ - ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ - ΘΕΡΣΙΤΗΣ - ΘΕΣΠΙΟΣ - ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΣ - ΘΕΣΤΙΟΣ - ΘΕΣΤΩΡ - ΘΕΤΙΣ - ΘΕΥΔΙΟΣ -
ΘΕΥΜΕΔΩΝ - ΘΕΥΝΙΩΝ - ΘΕΩ - ΘΕΩΝ - ΘΕΩΝΙΧΟΣ - ΘΗΒΑΪΣ - ΘΗΒΗ - ΘΗΡΑΣ - ΘΗΡΙΑΜΕΝΗΣ
- ΘΗΡΩ - ΘΗΣΕΥΣ - ΘΟΑΣ - ΘΟΗ - ΘΟΥΓΕΝΗΣ - ΘΟΥΔΙΠΠΟΣ - ΘΟΥΚΛΕΙΔΗΣ - ΘΟΥΚΡΙΤΟΣ - ΘΟΥΚΙΔΙΔΗΣ - ΘΟΥΧΑΡΜΟΣ - ΘΟΩΣΑ - ΘΡΑΚΗ - ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ - ΘΡΑΣΥΛΛΟΣ - ΘΡΑΣΥΜΑΧΟΣ
- ΘΡΑΣΥΜΗΔΗΣ - ΘΥΕΣΤΗΣ - ΘΥΙΑ - ΘΥΜΟΙΤΗΣ - ΘΥΜΟΧΑΡΗΣ - ΘΥΡΣΗ - ΘΥΡΣΙΣ - ΘΥΡΣΙΩΝ - ΘΥΡΣΟΣ - ΘΥΣΑΝΔΡΟΣ - ΘΥΤΤΑΣ - ΘΥΩΝΗ - ΘΩΝ ... ...


Ι
ΙΑΙΡΑ - ΙΑΚΧΟΣ - ΙΑΛΕΜΟΣ - ΙΑΛΜΕΝΟΣ - ΙΑΛΥΣΟΣ - ΙΑΜΒΗ - ΙΑΜΒΛΙΧΟΣ - ΙΑΜΟΣ - ΙΑΝΘΗ - ΙΑΠΕΤΟΣ - ΙΑΠΥΞ - ΙΑΡΔΑΝΟΣ - ΙΑΣΙΩΝ - ΙΑΣΟΣ - ΙΑΣΩ - ΙΑΣΩΝ - ΙΒΥΚΟΣ - ΙΔΑΙΑ - ΙΔΑΙΟΣ - ΙΔΑΣ - ΙΔΗ - ΙΔΜΩΝ - ΙΔΟΜΕΝΕΥΣ - ΙΔΥΙΑ - ΙΕΡΑΙΟΣ - ΙΕΡΑΚΛΗΣ - ΙΕΡΑΚΡΙΤΟΣ - ΙΕΡΑΞ -

ΙΕΡΑΡΧΗ - ΙΕΡΑΡΧΟΣ - ΙΕΡΟΒΟΥΛΗ - ΙΕΡΟΥΒΟΥΛΟΣ - ΙΕΡΟΓΕΝΕΙΑ - ΙΕΡΟΓΕΝΗΣ - ΙΕΡΟΓΝΩΤΟΣ - ΙΕΡΟΔΟΤΟΣ - ΙΕΡΟΔΩΡΑ - ΙΕΡΟΘΕΑ - ΙΕΡΟΘΕΜΙΣ - ΙΕΡΟΘΕΟΣ - ΙΕΡΟΚΛΕΙΑ - ΙΕΡΟΚΛΗΣ - ΙΕΡΟΚΡΙΤΟΣ - ΙΕΡΟΜΒΡΟΤΟΣ - ΙΕΡΟΜΕΝΗΣ - ΙΕΡΟΜΝΑΣΤΟΣ - ΙΕΡΟΜΝΗΜΩΝ - ΙΕΡΟΝΙΚΗ - ΙΕΡΟΝΙΚΟΣ - ΙΕΡΟΝΟΜΟΣ - ΙΕΡΟΞΕΝΟΣ - ΙΕΡΟΠΟΛΙΣ - ΙΕΡΟΠΟΙΟΣ - ΙΕΡΟΠΤΗΣ - ΙΕΡΟΣΤΡΑΤΟΣ - ΙΕΡΟΣΩΝ - ΙΕΡΟΤΕΛΗΣ - ΙΕΡΟΤΙΜΑ - ΙΕΡΟΤΙΜΟΣ - ΙΕΡΟΦΑΝΗΣ - ΙΕΡΟΦΩΝ - ΙΕΡΟΦΩΝΤΙΣ - ΙΕΡΩ - ΙΕΡΩΝ - ΙΕΡΩΝΑΣΣΑ - ΙΕΡΩΝΙΣ - ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ - ΙΘΑΚΟΣ - ΙΘΥΚΛΗΣ - ΙΘΩΜΗ - ΙΚΑΔΙΟΣ - ΙΚΑΡΙΟΣ - ΙΚΑΡΟΣ - ΙΚΜΑΛΙΟΣ - ΙΚΕΣΙΟΣ - ΙΚΕΤΑΣ - ΙΚΕΤΙΝΟΣ - ΙΚΕΤΙΣ - ΙΚΤΙΝΟΣ- ΙΛΑΕΙΡΑ - ΙΛΙΟΝΕΥΣ - ΙΛΙΟΝΗ -ΙΛΛΟΣ - ΙΛΛΥΡΙΟΣ - ΙΛΟΣ - ΙΜΑΛΙΑ - ΙΜΒΡΑΣΟΣ - ΙΜΒΡΙΟΣ - ΙΜΕΡΟΣ - ΙΝΑΧΟΣ - ΙΝΩ - ΙΞΙΟΝΗ - ΙΞΙΩΝ - ΙΟΒΑΤΗΣ - ΙΟΒΗΣ - ΙΟΔΑΜΑ -
ΙΟΚΑΣΤΗ - ΙΟΛΑΟΣ - ΙΟΛΗ - ΙΟΝΗ - ΙΟΝΙΟΣ - ΙΠΠΑΡΧΟΣ - ΙΠΠΗ - ΙΠΠΙΑΣ - ΙΠΠΟΔΑΜΕΙΑ - ΙΠΠΟΔΟΗ - ΙΠΠΟΚΟΩΝ - ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ - ΙΠΠΟΚΡΗΝΗ - ΙΠΠΟΛΟΧΟΣ - ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ -
ΙΠΠΟΜΕΔΩΝ - ΙΠΠΟΜΕΝΗΣ - ΙΠΠΟΣΘΕΝΗΣ - ΙΠΠΟΤΗΣ - ΙΠΠΩ - ΙΠΠΩΝ - ΙΡΙΣ - ΙΡΟΣ -
ΙΣΑΙΟΣ - ΙΣΑΝΔΡΟΣ - ΙΣΘΜΙΑΔΗΣ - ΙΣΘΜΙΑΣ - ΙΣΘΜΙΟΔΩΡΟΣ - ΙΣΘΜΙΟΝΙΚΗΣ - ΙΣΘΜΙΟΝΙΚΟΣ - ΙΣΘΜΩ - ΙΣΙΑΣ - ΙΣΙΓΕΝΕΙΑ - ΙΣΙΓΕΝΗΣ - ΙΣΙΓΟΝΗ - ΙΣΙΔΙΚΗ - ΙΣΙΔΟΤΗ - ΙΣΙΔΟΤΟΣ - ΙΣΙΔΩΡΑ - ΙΣΙΔΩΡΟΣ - ΙΣΙΚΛΗΣ - ΙΣΙΚΡΑΤΗΣ - ΙΣΙΤΥΧΟΣ - ΙΣΙΦΥΛΟΣ - ΙΣΙΩΝ - ΙΣΜΗΝΕΙΑΣ - ΙΣΜΕΙΝΙΚΕΤΑΣ - ΙΣΜΕΙΝΟΔΩΡΟΣ - ΙΣΜΕΙΝΟΤΕΛΗΣ - ΙΣΜΗΝΗ - ΙΣΜΗΝΙΑΣ - ΙΣΜΗΝΙΟΣ - ΙΣΜΗΝΙΧΟΣ - ΙΣΜΗΝΟΚΛΗΣ - ΙΣΜΗΝΟΣ - ΙΣΟΔΟΤΟΣ - ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ - ΙΣΣΑ - ΙΣΤΟΡΙΣ - ΙΣΤΡΟΣ - ΙΣΧΕΝΟΣ - ΙΣΧΗΣ - ΙΤΑΛΟΣ - ΙΤΗΣ - ΙΤΥΛΟΣ - ΙΤΩΝΟΣ - ΙΦΗΣ - ΙΦΙΑΝΑΣΣΑ - ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ - ΙΦΙΔΑΜΑΣ - ΙΦΙΚΛΗΣ - ΙΦΙΚΛΟΣ - ΙΦΙΚΡΑΤΕΙΑ - ΙΦΙΚΡΑΤΗΣ - ΙΦΙΜΕΔΕΙΑ - ΙΦΙΣ - ΙΦΙΤΟΣ - ΙΩΛΚΟΣ - ΙΩ - ΙΩΝ ... ...


Κ
ΚΑΑΝΘΟΣ - ΚΑΒΕΙΡΩ - ΚΑΔΜΟΣ - ΚΑΕΙΡΑ - ΚΑΙΝΕΥΣ - ΚΑΛΑΜΟΣ - ΚΑΛΑΣ -ΚΑΛΛΙΑΣ - ΚΑΛΛΙΔΙΚΗ - ΚΑΛΛΙΘΕΟΣ - ΚΑΛΛΙΘΕΜΙΣ - ΚΑΛΛΙΚΛΗΣ - ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ - ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ - ΚΑΛΛΙΝΟΣ - ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ - ΚΑΛΛΙΜΕΔΩΝ - ΚΑΛΛΙΟΠΗ - ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ - ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΣ - ΚΑΛΛΙΠΠΟΣ - ΚΑΛΛΙΡΟΗ - ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ - ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ - ΚΑΛΛΙΣΤΩ - ΚΑΛΥΔΝΟΣ - ΚΑΛΥΔΩΝ - ΚΑΛΥΨΩ - ΚΑΛΧΑΣ - ΚΑΛΧΟΣ - ΚΑΝΩΠΟΣ - ΚΑΠΑΝΕΥΣ - ΚΑΡΑΙΟΣ - ΚΑΡΑΝΟΣ - ΚΑΡΜΑΝΩΡ - ΚΑΡΜΗ - ΚΑΡΝΑΒΩΝ - ΚΑΡΝΟΣ - ΚΑΡΠΩ - ΚΑΡΥΑ - ΚΑΡΩΝ - ΚΑΡΝΕΑΔΗΣ - ΚΑΡΝΕΟΔΟΤΟΣ - ΚΑΡΝΕΟΦΩΝ - ΚΑΡΝΙΣ - ΚΑΣΙΟΔΩΡΟΣ - ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ - ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΣ - ΚΑΣΣΙΟΠΕΙΑ - ΚΑΣΣΙΦΟΝΗ - ΚΑΣΤΑΛΙΑ - ΚΑΣΤΩΡ - ΚΑΤΡΕΥΣ - ΚΑΥΚΩΝ - ΚΑΥΝΟΣ - ΚΑΥΣΤΡΟΣ - ΚΑΦΙΣΙΑΣ - ΚΑΦΙΣΙΝΟΣ - ΚΑΦΙΣΙΟΣ - ΚΑΦΙΣΟΔΗΜΟΣ - ΚΑΦΙΣΟΔΩΡΟΣ - ΚΑΦΙΣΟΚΛΗΣ - ΚΑΦΙΣΟΤΕΛΗΣ - ΚΑΦΙΣΟΦΩΝ - ΚΑΦΙΣΩΝ - ΚΑΦΩ - ΚΑΦΩΝ - ΚΕΚΡΩΨ - ΚΕΛΑΙΝΩ - ΚΕΛΕΟΣ - ΚΕΛΕΥΤΩΡ - ΚΕΛΜΙΣ - ΚΕΛΤΟΣ - ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ - ΚΕΡΑΜΟΣ - ΚΕΡΚΑΦΟΣ -
ΚΕΡΚΥΩΝ - ΚΕΡΚΩΨ - ΚΕΡΟΕΣΣΑ - ΚΕΤΗΣ - ΚΕΦΑΛΟΣ - ΚΗΔΑΛΙΩΝ - ΚΗΡΕΒΙΑ - ΚΗΡΥΞ - ΚΗΥΞ
- ΚΗΦΕΥΣ - ΚΗΦΙΣ - ΚΗΦΙΣΑΝΔΡΟΣ - ΚΗΦΙΣΕΥΣ - ΚΗΦΙΣΗΣ - ΚΗΦΙΣΙΑ - ΚΗΦΙΣΙΔΗΣ - ΚΗΦΙΣΙΟΣ - ΚΗΦΙΣΙΠΠΟΣ - ΚΗΦΙΣΙΩΝ - ΚΗΦΙΣΟΒΟΥΛΟΣ - ΚΗΦΙΣΟΓΕΙΤΩΝ - ΚΗΦΙΣΟΓΕΝΗΣ -
ΚΗΦΙΣΟΔΑΜΑΣ - ΚΗΦΙΣΟΔΗΜΟΣ - ΚΗΦΙΣΟΔΟΤΟΣ - ΚΗΦΙΣΟΔΩΡΑ - ΚΗΦΙΣΟΔΩΡΟΣ -
ΚΗΦΙΣΟΚΛΕΙΔΗΣ - ΚΗΦΙΣΟΚΛΗΣ - ΚΗΦΙΣΟΚΡΑΤΗΣ - ΚΗΦΙΣΟΚΡΙΤΟΣ - ΚΗΦΙΣΟΣΤΡΑΤΟΣ - ΚΗΦΙΣΟΤΕΛΗΣ - ΚΗΦΙΣΟΤΙΜΟΣ - ΚΗΦΙΣΟΦΑΝΗΣ - ΚΗΦΙΣΟΦΩΝ - ΚΗΦΙΣΟΧΑΡΗΣ - ΚΗΦΙΣΩ - ΚΙΘΑΙΡΙΩΝ - ΚΙΛΙΞ - ΚΙΛΛΑ - ΚΙΛΛΑΣ - ΚΙΜΩΝ - ΚΙΝΗΣΙΑΣ - ΚΙΝΥΡΑΣ - ΚΙΝΥΡΙΣ - ΚΙΡΚΗ - ΚΙΣΙΟΣ - ΚΙΧΥΡΟΣ - ΚΛΕΑΡΧΟΣ - ΚΛΕΙΝΙΟΣ - ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ - ΚΛΕΙΣΙΘΕΜΙΣ - ΚΛΕΙΤΗ - ΚΛΕΙΤΟΘΕΑ - ΚΛΕΙΤΟΣ - ΚΛΕΙΤΩΡ - ΚΛΕΙΩ - ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ - ΚΛΕΟΔΑΙΟΣ - ΚΛΕΟΔΑΜΟΣ - ΚΛΕΟΔΑΜΟΣ - ΚΛΕΟΘΕΑ - ΚΛΕΟΘΕΟΣ - ΚΛΕΟΘΕΜΙΣ - ΚΛΕΟΘΗΡΑ - ΚΛΕΟΜΑΝΤΙΣ - ΚΛΕΟΜΗΔΗΣ - ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ - ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ - ΚΛΕΟΣΤΡΑΤΟΣ - ΚΛΕΥΘΕΜΙΣ - ΚΛΕΩΝ - ΚΛΗΣΩΝΥΜΟΣ - ΚΛΗΤΗ - ΚΛΙΤΙΑΣ - ΚΛΥΜΕΝΗ - ΚΛΥΜΕΝΟΣ - ΚΛΥΜΕΝΙΣ - ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ - ΚΛΥΤΙΑ - ΚΛΥΤΙΔΗΣ - ΚΛΥΤΟΣ - ΚΝΑΓΕΥΣ - ΚΝΗΜΟΣ - ΚΟΔΡΟΣ - ΚΟΙΟΣ - ΚΟΙΡΑΝΟΣ - ΚΟΜΑΙΘΩ - ΚΟΜΒΗ - ΚΟΜΗΤΗΣ - ΚΟΝΩΝ - ΚΟΡΕΝΝΑ - ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΚΟΡΙΝΝΑ - ΚΟΡΙΝΝΟΣ - ΚΟΡΥΔΩΝ - ΚΟΡΥΘΟΣ - ΚΟΡΩΝΙΣ - ΚΟΥΡΟΣ - ΚΡΑΝΑΟΣ - ΚΡΑΝΤΩΡ - ΚΡΑΝΩΝ - ΚΡΑΤΙΝΟΣ - ΚΡΑΤΥΛΟΣ - ΚΡΕΟΥΣΑ - ΚΡΕΩΝ - ΚΡΕΣΦΟΝΤΗΣ - ΚΡΗΘΕΥΣ - ΚΡΗΣ - ΚΡΙΘΗΙΣ - ΚΡΙΝΗΣ - ΚΡΙΣΟΣ - ΚΡΙΤΙΑΣ - ΚΡΙΤΟΔΗΜΟΣ - ΚΡΙΤΟΛΑΟΣ - ΚΡΙΤΩΝ - ΚΡΟΚΟΣ - ΚΡΟΝΙΟΣ - ΚΡΟΤΩΝ - ΚΤΑΣΙΚΛΕΙΔΑΣ - ΚΤΑΣΙΣ - ΚΤΗΡΙΑΣ - ΚΤΗΡΙΒΙΑΔΗΣ - ΚΤΗΡΙΒΙΟΣ - ΚΤΗΡΙΚΛΕΙΑ - ΚΤΗΡΙΚΛΕΙΔΗΣ - ΚΤΗΡΙΚΡΑΤΗΣ - ΚΤΗΡΙΛΛΑ - ΚΤΗΡΙΝΟΣ - ΚΤΗΡΙΩΝ - ΚΤΗΣΑΝΔΡΟΣ - ΚΤΗΣΑΡΕΤΗ - ΚΤΗΣΑΡΧΟΣ - ΚΤΗΣΑΣ - ΚΤΗΣΕΑΣ - ΚΤΗΣΙΑΔΗΣ - ΚΤΗΣΙΑΡΧΟΣ - ΚΤΗΣΙΑΣ - ΚΤΗΣΙΒΙΟΣ - ΚΤΗΣΙΒΟΥΛΟΣ - ΚΤΗΣΙΓΕΝΗΣ - ΚΤΗΣΙΔΗΜΟΣ - ΚΤΗΣΙΕΠΗΣ - ΚΤΗΣΙΚΛΕΙΑ - ΚΤΗΣΙΚΛΕΙΔΗΣ - ΚΤΗΣΙΚΛΗΣ - ΚΤΗΣΙΚΡΑΤΗΣ - ΚΤΗΣΙΚΡΙΤΟΣ - ΚΤΗΣΙΛΛΟΣ - ΚΤΗΣΙΜΕΝΗΣ - ΚΤΗΣΙΜΟΣ - ΚΤΗΣΙΝΙΚΟΣ - ΚΤΗΣΙΝΟΣ - ΚΤΗΣΙΠΟΛΙΣ - ΚΤΗΣΙΣ - ΚΤΗΣΙΣΘΕΝΗΣ - ΚΤΗΣΙΦΑΝΗΣ - ΚΤΗΣΙΦΙΛΟΣ - ΚΤΗΣΙΦΩΝ - ΚΤΗΣΙΦΩΣΑ - ΚΤΗΣΙΧΑΡΗΣ - ΚΤΗΣΙΩΝ - ΚΤΗΣΟΣ
- ΚΤΗΣΥΛΙΣ - ΚΤΗΣΩ - ΚΤΗΣΩΝ - ΚΤΗΣΩΝΙΔΗΣ - ΚΥΑΝΙΠΠΟΣ - ΚΥΒΕΛΗ - ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΟΣ -
ΚΥΒΕΡΝΙΣ - ΚΥΔΙΑΣ - ΚΥΔΩΝ - ΚΥΖΙΚΟΣ - ΚΥΚΝΟΣ - ΚΥΜΟΘΟΗ - ΚΥΝΘΙΑ - ΚΥΝΟΣΟΥΡΑ - ΚΥΠΑΡΙΣΣΑ - ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ - ΚΥΠΡΟΘΕΜΙΣ - ΚΥΡΗΝΕΙΑ - ΚΥΡΗΝΕΥΣ - ΚΥΨΕΛΟΣ - ΚΩΜΙΩΝ ...
...


Λ
ΛΑΔΩΝ - ΛΑΕΘΟΥΣΑ - ΛΑΕΡΤΗΣ - ΛΑΪΟΣ - ΛΑΚΕΔΑΙΜΩΝ - ΛΑΚΥΔΗΣ - ΛΑΚΩΝ - ΛΑΜΑΧΟΣ - ΛΑΜΕΔΩΝ - ΛΑΜΙΑ - ΛΑΜΠΑΔΙΑΣ - ΛΑΜΠΑΔΙΟΣ - ΛΑΜΠΑΔΙΩΝ - ΛΑΜΠΕΤΙΑ - ΛΑΜΠΟΣ - ΛΑΜΠΡΟΚΛΗΣ - ΛΑΜΠΩΝ - ΛΑΜΨΑΚΗ - ΛΑΟΔΑΜΑΣ - ΛΑΟΔΑΜΕΙΑ - ΛΑΟΔΙΚΗ - ΛΑΟΔΟΚΟΣ - ΛΑΟΘΟΗ - ΛΑΟΚΟΩΝ - ΛΑΟΜΕΔΩΝ - ΛΑΟΝΟΜΗ - ΛΑΟΦΙΛΟΣ - ΛΑΡΙΣΑ -ΛΑΣ - ΛΑΣΟΣ - ΛΑΧΑΡΗΣ - ΛΑΧΕΜΟΙΡΟΣ - ΛΑΧΗΣ - ΛΕΑΓΡΟΣ - ΛΕΑΝΔΡΟΣ - ΛΕΑΡΧΟΣ - ΛΕΟΝΤΕΥΣ - ΛΕΟΝΤΙΧΟΣ - ΛΕΟΝΤΟΦΡΩΝ - ΛΕΠΤΙΝΗΣ - ΛΕΥΚΑΣΠΙΣ - ΛΕΥΚΑΤΗ - ΛΕΥΚΗ - ΛΕΥΚΙΟΣ - ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ - ΛΕΥΚΟΘΕΑ - ΛΕΥΚΟΘΟΗ - ΛΕΥΚΟΣ - ΛΕΥΚΟΦΑΝΗΣ - ΛΕΥΚΩΝ - ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΛΕΩΔΑΜΑΣ - ΛΕΩΚΡΑΤΗΣ - ΛΕΩΝ - ΛΕΩΝΑΣΣΑ - ΛΕΩΝΙΔΑΣ - ΛΕΩΣΘΕΝΗΣ - ΛΕΩΤΥΧΙΔΗΣ - ΛΕΩΧΑΡΗΣ - ΛΗΔΑ - ΛΗΙΤΟΣ - ΛΗΝΑΙΟΣ - ΛΗΝΑΪΣ - ΛΗΝΑΞ - ΛΗΝΙΑΣ - ΛΗΝΟΣ - ΛΗΤΟΔΩΡΑ - ΛΗΤΟΔΩΤΟΣ - ΛΙΒΥΗ - ΛΙΚΥΜΝΙΟΣ - ΛΙΝΔΟΣ - ΛΙΝΟΣ - ΛΙΤΥΕΡΣΗΣ - ΛΙΧΑΣ - ΛΟΚΡΟΣ - ΛΥΓΚΕΥΣ - ΛΥΔΟΣ - ΛΥΚΑΩΝ - ΛΥΚΑΙΟΣ - ΛΥΚΑΣΤΟΣ - ΛΥΚΕΑΣ - ΛΥΚΙΟΣ - ΛΥΚΙΣ - ΛΥΚΟΜΗΔΗΣ - ΛΥΚΟΣ - ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ - ΛΥΚΟΦΡΩΝ - ΛΥΚΩ - ΛΥΚΩΝ - ΛΥΚΩΠΕΥΣ - ΛΥΚΩΡΕΥΣ - ΛΥΣΙΑΣ - ΛΥΣΙΔΙΚΗ - ΛΥΣΙΘΕΟΣ - ΛΥΣΙΜΑΧΗ - ΛΥΣΙΜΑΧΟΣ - ΛΥΣΙΠΠΟΣ - ΛΥΣΙΣ -
ΛΥΣΙΚΡΑΤΗΣ - ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ ... ...
Μ
ΜΑΓΝΗΣ - ΜΑΙΑΣ - ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ - ΜΑΙΝΑΛΟΣ - ΜΑΙΩΝ - ΜΑΙΡΑ - ΜΑΚΑΡ - ΜΑΚΑΡΕΥΣ - ΜΑΚΑΡΙΑ - ΜΑΚΕΔΩΝ - ΜΑΚΕΛΛΩ - ΜΑΛΚΑΝΔΡΟΣ - ΜΑΝΗΣ - ΜΑΝΙΑ - ΜΑΝΤΙΑΔΗΣ - ΜΑΝΤΙΑΣ
- ΜΑΝΤΙΔΩΡΟΣ - ΜΑΝΤΙΘΕΟΣ - ΜΑΝΤΙΚΛΗΣ - ΜΑΝΤΙΞΕΝΟΣ - ΜΑΝΤΙΟΣ - ΜΑΝΤΙΣ - ΜΑΝΤΙΤΕΛΗΣ - ΜΑΝΤΙΤΗΣ - ΜΑΝΤΩ - ΜΑΝΤΩΝ - ΜΑΡΑΘΟΣ - ΜΑΡΑΘΩΝ - ΜΑΡΙΑΝΔΥΝΟΣ -
ΜΑΡΠΗΣΣΑ - ΜΑΡΣΥΑΣ - ΜΑΡΩΝ - ΜΑΤΡΙΚΕΤΑΣ - ΜΑΤΡΟΞΕΝΟΣ - ΜΑΤΡΩΝ -ΜΑΧΑΙΡΕΥΣ -
ΜΑΧΑΩΝ - ΜΗΤΡΕΪΣ - ΜΗΤΡΙΚΕΤΗΣ - ΜΗΤΡΙΟΣ - ΜΗΤΡΙΦΑΝΗΣ - ΜΗΤΡΙΧΗ - ΜΗΤΡΟΒΙΟΣ - ΜΗΤΡΟΓΕΝΕΙΑ - ΜΗΤΡΟΔΟΤΗ - ΜΗΤΡΟΔΩΡΑ - ΜΗΤΡΟΘΕΜΙΣ - ΜΗΤΡΟΚΛΕΙΑ - ΜΗΤΡΟΚΛΗΣ - ΜΗΤΡΟΤΙΜΟΣ - ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ - ΜΗΤΡΟΦΙΛΗ - ΜΗΤΡΟΦΩΝ - ΜΗΤΡΩ - ΜΗΤΡΩΝ - ΜΗΤΡΩΝΑΞ - ΜΕΓΑΚΛΗΣ - ΜΕΓΑΛΟΣΤΡΑΤΗ - ΜΕΓΑΡΑ - ΜΕΓΑΡΕΥΣ - ΜΕΓΑΣΘΕΝΗΣ - ΜΕΓΙΣΤΙΑΣ - ΜΕΔΩΝ - ΜΕΙΔΙΑΣ - ΜΕΙΛΙΧΟΣ - ΜΕΙΛΙΧΩΝ - ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ - ΜΕΛΑΝΕΥΣ - ΜΕΛΑΝΘΙΟΣ - ΜΕΛΑΝΘΩ - ΜΕΛΑΝΙΠΠΟΣ - ΜΕΛΑΣ - ΜΕΛΕΑΓΡΟΣ - ΜΕΛΗΣ - ΜΕΛΗΣΙΑΣ - ΜΕΛΙΑ - ΜΕΛΙΒΟΙΑ - ΜΕΛΙΚΕΡΤΗΣ - ΜΕΛΙΣΣΑ - ΜΕΛΙΣΣΕΥΣ - ΜΕΛΙΣΣΟΣ - ΜΕΛΙΤΕΥΣ - ΜΕΛΙΤΗ - ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ - ΜΕΜΝΩΝ - ΜΕΜΦΙΣ - ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ - ΜΕΝΕΔΗΜΟΣ - ΜΕΝΕΚΑΛΟΣ - ΜΕΝΕΚΛΗΣ - ΜΕΝΕΚΡΑΤΗΣ
- ΜΕΝΕΛΑΟΣ - ΜΕΝΕΣΘΕΥΣ - ΜΕΝΘΗ - ΜΕΝΙΠΠΟΣ - ΜΕΝΟΙΚΕΥΣ - ΜΕΝΟΙΤΙΟΣ - ΜΕΝΤΩΡ - ΜΕΡΟΠΗ - ΜΕΣΣΑΠΟΣ - ΜΕΣΣΗΝΗ - ΜΕΤΑΝΕΙΡΑ - ΜΕΤΩΝ - ΜΗΔΕΙΑ - ΜΗΘΥΜΝΑ - ΜΗΚΩΝ - ΜΗΛΟΣ - ΜΗΝΑΓΟΡΑΣ - ΜΗΝΙΑΣ - ΜΗΝΙΟΣ - ΜΗΝΙΣΚΟΣ - ΜΗΝΟΓΕΝΗΣ - ΜΗΝΟΔΟΤΗ - ΜΗΝΟΔΟΤΟΣ - ΜΗΝΟΔΩΡΑ - ΜΗΝΟΔΩΡΙΣ - ΜΗΝΟΔΩΡΟΣ - ΜΗΝΟΘΕΑ - ΜΗΝΟΘΕΜΙΣ - ΜΗΝΟΚΛΗΣ - ΜΗΝΟΚΡΙΤΟΣ - ΜΗΝΟΦΑΝΗΣ - ΜΗΝΟΦΑΝΤΟΣ - ΜΗΝΟΦΙΛΑ - ΜΗΝΟΦΙΛΙΣ - ΜΗΝΟΦΙΛΟΣ - ΜΗΝΟΦΩΝ - ΜΗΝΟΧΑΡΙΣ - ΜΗΝΩ - ΜΗΝΩΝ - ΜΗΡΙΟΝΗΣ - ΜΗΤΙΣ - ΜΗΤΙΩΝ - ΜΗΤΙΟΧΟΣ - ΜΗΤΡΟΔΩΡΟΣ - ΜΗΤΡΟΚΛΗΣ - ΜΗΤΩΝ - ΜΙΛΗΤΟΣ - ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ - ΜΙΚΩΝ - ΜΙΛΩΝ - ΜΙΜΝΕΡΜΟΣ - ΜΙΝΩΣ - ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ - ΜΝΗΜΩΝ - ΜΝΗΣΘΕΥΣ - ΜΝΗΣΙΘΕΑ - ΜΝΗΣΙΘΕΟΣ - ΜΝΗΣΙΚΛΗΣ - ΜΟΙΡΑΓΕΝΗΣ - ΜΟΙΡΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΙΡΕΑΣ - ΜΟΙΡΕΣΤΡΑΤΟΣ - ΜΟΙΡΗΓΕΝΗΣ - ΜΟΙΡΙΑΔΗΣ - ΜΟΙΡΙΑΣ - ΜΟΙΡΙΛΟΣ - ΜΟΙΡΙΠΠΟΣ - ΜΟΙΡΙΣ - ΜΟΙΡΙΣΘΕΝΗΣ - ΜΟΙΡΙΧΟΣ - ΜΟΙΡΟΓΕΝΗΣ - ΜΟΙΡΟΔΟΤΟΣ - ΜΟΙΡΟΔΩΡΟΣ - ΜΟΙΡΟΚΛΗΣ - ΜΟΙΡΟΦΑΝΗΣ - ΜΟΙΡΩ - ΜΟΙΡΩΝ - ΜΟΛΟΡΧΟΣ - ΜΟΛΟΣΣΟΣ - ΜΟΛΠΙΣ - ΜΟΡΙΑ - ΜΟΡΜΟΛΥΚΗ - ΜΟΡΦΕΥΣ - ΜΟΣΧΙΝΑ - ΜΟΥΝΥΧΟΣ - ΜΟΥΣΑΓΕΝΗΣ - ΜΟΥΣΑΙΟΣ - ΜΟΥΣΑΪΣ - ΜΟΥΣΑΡΙΩΝ - ΜΟΥΣΑΩΝ - ΜΟΥΣΙΚΗ - ΜΟΥΣΙΚΟΣ - ΜΟΥΣΙΣ - ΜΟΥΣΟΚΛΗΣ - ΜΟΥΣΟΣ - ΜΟΥΣΟΦΙΛΗΣ - ΜΟΥΣΟΦΙΛΟΣ - ΜΟΥΣΩΝ - ΜΥΚΗΝΕΥΣ - ΜΥΚΗΝΗ - ΜΥΛΗΣ - ΜΥΛΛΙΑΣ - ΜΥΝΗΣ - ΜΥΡΙΝΗ - ΜΥΡΜΗΞ - ΜΥΡΜΙΔΩΝ - ΜΥΡΡΑ - ΜΥΡΤΙΛΟΣ -ΜΥΡΤΩ - ΜΥΡΩΝ - ΜΥΡΩΝΙΔΗΣ ... ...


Ν
ΝΑΪΑΡΧΟΣ - ΝΑΝΑ - ΝΑΞΟΣ - ΝΑΟΣ - ΝΑΡΚΙΣΟΣ - ΝΑΥΚΛΕΙΔΗΣ - ΝΑΥΚΡΑΤΗΣ - ΝΑΥΜΑΧΙΟΣ - ΝΑΥΠΛΙΟΣ - ΝΑΥΣΙΘΟΗ - ΝΑΥΣΙΚΑ - ΝΑΥΣΙΚΡΑΤΗΣ - ΝΑΥΣΙΜΑΧΟΣ - ΝΑΥΣΙΝΙΚΟΣ - ΝΕΑΡΧΟΣ
- ΝΕΔΩΝ - ΝΕΙΟΚΛΗΣ - ΝΕΜΕΣΙΟΣ - ΝΕΟΚΡΙΤΟΣ - ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ - ΝΕΟΡΟΣ - ΝΕΣΣΟΣ - ΝΕΣΤΩΡ - ΝΕΦΕΛΗ - ΝΗΙΣ - ΝΗΛΕΥΣ - ΝΗΡΕΥΣ - ΝΗΡΙΤΗ - ΝΗΡΙΤΟΣ - ΝΗΦΑΛΙΩΝ - ΝΗΣΑΙΗ -

ΝΗΣΩ - ΝΗΦΑΙΗ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ - ΝΙΚΑΓΟΡΟΣ - ΝΙΚΑΓΙΣ - ΝΙΚΑΙΘΟΣ - ΝΙΚΑΙΝΕΤΟΣ - ΝΙΚΑΙΟΣ - ΝΙΚΑΝΑΞ - ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ - ΝΙΚΑΙΑ - ΝΙΚΑΝΩΡ - ΝΙΚΑΡΑΤΟΣ - ΝΙΚΑΡΕΤΗ - ΝΙΚΑΡΕΤΟΣ - ΝΙΚΑΡΙΩΝ - ΝΙΚΑΡΙΣΤΟΣ - ΝΙΚΑΡΧΟΣ - ΝΙΚΕΥΣ - ΝΙΚΗΡΑΤΟΣ - ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ - ΝΙΚΙΑΔΗΣ - ΝΙΚΙΑΣ - ΝΙΚΙΔΗΣ - ΝΙΚΙΠΠΟΣ - ΝΙΚΙΩΝ - ΝΙΚΙΝΟΣ - ΝΙΚΟΒΟΥΛΟΣ - ΝΙΚΟΓΕΝΗΣ - ΝΙΚΟΔΑΜΑΣ - ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ - ΝΙΚΟΔΙΚΟΣ - ΝΙΚΟΔΡΟΜΟΣ - ΝΙΚΟΔΩΡΟΣ - ΝΙΚΟΚΛΗΣ - ΝΙΚΟΚΡΑΤΗΣ - ΝΙΚΟΚΡΕΩΝ - ΝΙΚΟΚΡΙΤΟΣ - ΝΙΚΟΛΕΩΝ - ΝΙΚΟΛΟΧΟΣ - ΝΙΚΟΜΑΧΟΣ - ΝΙΚΟΜΗΔΗΣ - ΝΙΚΟΝΟΗ - ΝΙΚΟΝΟΜΟΣ - ΝΙΚΟΠΑΤΡΑ - ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ - ΝΙΚΟΣΘΕΝΗΣ - ΝΙΚΟΣΤΡΑΤΗ - ΝΙΚΟΣΤΡΑΤΟΣ - ΝΙΚΟΤΕΛΗΣ - ΝΙΚΟΤΕΛΕΙΑΣ - ΝΙΚΟΧΑΡΗΣ - ΝΙΚΟΦΑΝΗΣ - ΝΙΚΟΦΗΜΟΣ - ΝΙΚΟΦΙΛΟΣ - ΝΙΚΥΛΛΑ - ΝΙΚΥΛΛΟΣ - ΝΙΚΩ - ΝΙΚΩΝ - ΝΙΚΩΝΔΑΣ - ΝΙΚΩΝΙΔΗΣ
- ΝΙΚΩΝΥΜΟΣ - ΝΙΝΟΣ - ΝΙΟΒΗ - ΝΙΡΕΥΣ - ΝΙΣΑΙΟΣ - ΝΙΣΟΣ - ΝΟΗΜΩΝ - ΝΟΜΙΟΣ - ΝΟΥΜΗΝΙΑΣ - ΝΟΥΜΗΝΙΟΣ - ΝΟΥΜΗΝΙΣ - ΝΥΚΤΕΥΣ - ΝΥΚΤΙΜΕΝΗ - ΝΥΚΤΙΜΟΣ - ΝΥΚΤΙΟΣ -
ΝΥΜΦΑΓΟΡΑΣ - ΝΥΜΦΑΙΟΣ - ΝΥΜΦΑΡΑΤΟΣ - ΝΥΜΦΑΡΙΩΝ - ΝΥΜΦΙΑ - ΝΥΜΦΙΔΙΩΝ -
ΝΥΜΦΙΚΟΣ - ΝΥΜΦΙΟΣ - ΝΥΜΦΟΔΟΤΗ - ΝΥΜΦΟΔΟΤΟΣ - ΝΥΜΦΟΔΩΡΟΣ - ΝΥΜΦΟΚΛΗΣ - ΝΥΜΦΩ - ΝΥΜΦΩΝ - ΝΥΣΙΑ - ΝΥΣΟΣ - ΝΥΣΙΟΣ... ...


Ξ
ΞΑΝΘΙΠΠΗ - ΞΑΝΘΙΠΠΟΣ - ΞΑΝΘΟΣ - ΞΕΝΑΡΧΟΣ - ΞΕΝΙΑ - ΞΕΝΙΔΗΣ - ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ - ΞΕΝΟΘΕΟΣ - ΞΕΝΟΚΛΕΙΑ - ΞΕΝΟΚΛΗΣ - ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ - ΞΕΝΟΚΡΙΤΟΣ - ΞΕΝΟΦΑΝΗΣ - ΞΕΝΟΦΙΛΟΣ - ΞΕΝΟΔΙΚΗ - ΞΕΝΟΦΩΝ - ΞΕΝΩΝ - ΞΟΥΘΟΣ ... ...


Ο
ΟΑΞΗΣ - ΟΓΧΗΣΤΙΩΝ - ΟΓΧΗΣΤΟΔΩΡΟΣ - ΟΔΙΟΣ - ΟΔΥΣΣΕΥΣ - ΟΙΑΓΡΟΣ - ΟΙΔΙΠΟΥΣ - ΟΪΚΛΗΣ - ΟΙΝΕΥΣ - ΟΙΝΟΚΛΟΣ - ΟΙΝΟΜΑΟΣ - ΟΙΝΟΠΙΩΝ - ΟΙΝΩΝΗ - ΟΙΝΩΤΡΟΣ - ΟΙΣΤΡΟΣ - ΟΙΩΝΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΔΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΡΑΤΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΝΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΟΔΩΡΑ - ΟΛΥΜΠΙΟΔΩΡΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΟΣΘΕΝΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΣ - ΟΛΥΜΠΙΧΟΣ
- ΟΛΥΜΠΙΩ - ΟΛΥΜΠΙΩΝ - ΟΛΥΜΠΟΓΕΝΗΣ - ΟΛΥΝΘΙΟΣ - ΟΛΥΝΘΟΣ - ΟΜΑΡΟΣ - ΟΜΗΡΟΣ - ΟΜΟΛΩΕΥΣ - ΟΜΟΛΩΙΣ - ΟΜΟΛΩΙΧΟΣ - ΟΜΟΛΩ - ΟΜΦΑΛΗ - ΟΜΩΛΙΟΣ - ΟΝΕΙΡΟΣ - ΟΝΗΤΩΡ
- ΟΝΟΜΑΚΛΗΣ - ΟΠΛΑΔΑΜΟΣ - ΟΠΛΙΤΗΣ - ΟΡΕΣΘΕΥΣ - ΟΡΕΣΤΗΣ - ΟΡΘΑΙΟΣ - ΟΡΘΟΠΟΛΙΣ -
ΟΡΘΡΟΣ - ΟΡΜΕΝΟΣ - ΟΡΝΥΤΟΣ - ΟΡΟΙΔΟΣ - ΟΡΟΝΤΗΣ - ΟΡΤΙΛΟΧΟΣ - ΟΡΤΥΓΕΝΗΣ - ΟΡΤΥΓΗΣ - ΟΡΤΥΓΙΩΝ - ΟΡΦΕΥΣ - ΟΤΡΕΥΣ - ΟΥΚΑΛΕΓΩΝ - ΟΥΛΙΑΔΗΣ - ΟΥΛΙΑΣ - ΟΥΛΙΟΣ - ΟΥΛΙΣ - ΟΣΙΑ - ΟΣΙΟΣ - ΟΥΡΑΝΙΑ - ΟΥΡΑΝΙΟΣ - ΟΥΡΑΝΙΩΝ - ΟΦΕΛΤΗΣ - ΟΦΙΩΝ - ΟΧΙΜΟΣ ...
...


Π
ΠΑΓΓΑΙΟΣ - ΠΑΓΚΡΑΤΙΣ - ΠΑΓΚΡΑΤΙΑΣ - ΠΑΙΑΝ - ΠΑΙΑΝΙΔΗΣ - ΠΑΙΑΝΙΚΑ - ΠΑΙΑΝΙΟΣ - ΠΑΙΑΝΟΔΩΡΟΣ - ΠΑΙΩΝ - ΠΑΙΔΙΩΝ - ΠΑΚΤΩΛΟΣ - ΠΑΛΑΙΜΩΝ - ΠΑΛΑΜΙΔΗΣ - ΠΑΛΛΑΔΙΟΣ - ΠΑΛΛΑΣ - ΠΑΜΦΙΛΗ - ΠΑΜΦΟΣ - ΠΑΜΦΥΛΟΣ - ΠΑΝΑΙΟΣ - ΠΑΝΑΚΕΙΑ - ΠΑΝΔΑΡΕΟΣ - ΠΑΝΔΑΡΟΣ - ΠΑΝΔΙΟΣ - ΠΑΝΔΙΩΝ - ΠΑΝΔΟΚΟΣ - ΠΑΝΔΡΟΣΟΣ - ΠΑΝΔΩΡΑ - ΠΑΝΔΩΡΟΣ - ΠΑΝΘΕΙΑ - ΠΑΝΘΕΙΔΗΣ - ΠΑΝΘΕΟΣ - ΠΑΝΘΟΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΠΑΝΝΥΧΙΟΣ - ΠΑΝΝΥΧΟΣ - ΠΑΝΟΔΩΡΟΣ - ΠΑΝΟΠΕΥΣ - ΠΑΠΠΟΣ - ΠΑΡΑΙΒΙΟΣ - ΠΑΡΗΣ - ΠΑΡΘΕΝΙΩΝ - ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ - ΠΑΡΘΕΝΟΣ - ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ - ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ - ΠΑΡΡΑΣΙΟΣ - ΠΑΡΣΩΝΔΗΣ - ΠΑΣΙΘΕΑ - ΠΑΣΙΦΑΗ - ΠΑΤΡΟΚΛΗΣ - ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ - ΠΑΤΡΩΝ - ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ - ΠΕΙΘΕΥΣ - ΠΕΙΘΩ - ΠΕΙΡΗΝ - ΠΕΙΡΗΝΗ - ΠΕΙΡΙΘΟΟΣ - ΠΕΙΣΑΝΔΡΟΣ - ΠΕΙΣΙΔΙΚΗ - ΠΕΙΣΙΘΕΑ - ΠΕΙΣΙΘΕΟΣ - ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΣ - ΠΕΛΑΣΓΟΣ - ΠΕΛΙΑΣ - ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ - ΠΕΛΟΨ - ΠΕΝΘΕΑΣ - ΠΕΡΔΙΚΑΣ - ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ - ΠΕΡΙΚΛΗΣ - ΠΕΡΣΑΙΟΣ - ΠΕΡΣΕΦΟΝΕΙΑ - ΠΕΛΑΣΓΟΣ - ΠΕΛΙΑΣ - ΠΕΛΟΨ - ΠΕΝΘΕΥΣ - ΠΕΝΘΕΣΙΛΕΙΑ - ΠΕΡΓΑΜΟΣ - ΠΕΡΙΗΡΗΣ - ΠΕΡΙΚΛΥΜΕΝΗΣ - ΠΕΡΙΜΗΛΗ - ΠΕΡΙΦΑΣ - ΠΕΡΣΕΥΣ
- ΠΕΡΣΕΠΟΛΙΣ - ΠΕΡΣΗ - ΠΕΡΣΗΙΣ - ΠΕΡΣΗΣ - ΠΕΥΚΕΤΙΟΣ - ΠΗΓΑΣΟΣ - ΠΗΛΕΥΣ - ΠΗΝΕΛΕΩΣ- ΠΗΝΕΛΟΠΗ - ΠΗΡΩ - ΠΙΓΡΗΣ - ΠΙΕΡΙΩΝ - ΠΙΕΡΟΣ - ΠΙΝΔΟΣ - ΠΙΝΔΑΡΟΣ -
ΠΙΣΑΙΟΣ - ΠΙΣΟΣ - ΠΙΤΑΜΗ - ΠΙΤΘΕΥΣ - ΠΙΤΥΡΕΥΣ - ΠΙΤΥΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΠΛΑΤΩΝ -
ΠΛΕΙΟΝΗ - ΠΛΕΙΣΘΕΝΗΣ - ΠΛΕΙΣΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΛΕΙΩΝΗ - ΠΛΕΥΡΩΝ - ΠΛΗΘΩΝ - ΠΛΗΜΝΑΙΟΣ - ΠΛΗΞΙΠΠΟΣ - ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ - ΠΛΟΥΤΕΥΣ - ΠΛΟΥΤΙΑΔΗΣ - ΠΛΟΥΤΙΩΝ - ΠΛΟΥΤΟΓΕΝΗΣ - ΠΛΩΤΩ - ΠΟΔΑΛΕΙΡΙΟΣ - ΠΟΔΑΡΓΗ - ΠΟΔΑΡΚΗΣ - ΠΟΔΗΣ - ΠΟΘΕΙΝΗ - ΠΟΘΟΣ - ΠΟΙΑΣ - ΠΟΙΜΑΝΔΡΟΣ - ΠΟΙΝΗ - ΠΟΛΕΜΑΡΧΟΣ - ΠΟΛΙΠΟΡΘΗΣ - ΠΟΛΙΤΗΣ - ΠΟΛΥΑΙΝΟΣ - ΠΟΛΥΒΙΟΣ
- ΠΟΛΥΓΝΩΤΗΣ - ΠΟΛΥΓΟΝΟΣ - ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ - ΠΟΛΥΔΑΜΝΕΙΑ - ΠΟΛΥΔΕΚΤΗΣ - ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ
- ΠΟΛΥΔΕΥΚΙΩΝ - ΠΟΛΥΔΩΡΗ - ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ - ΠΟΛΥΕΙΔΟΣ - ΠΟΛΥΚΑΣΤΗ - ΠΟΛΥΚΑΩΝ - ΠΟΛΥΚΛΕΙΤΟΣ - ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ - ΠΟΛΥΚΡΙΤΗ - ΠΟΛΥΚΤΩΡ - ΠΟΛΥΜΗΔΗΣ - ΠΟΛΥΜΗΛΑ -

ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ - ΠΟΛΥΜΝΙΑ - ΠΟΛΥΜΝΟΣ - ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ - ΠΟΛΥΝΟΗ - ΠΟΛΥΞΕΝΗ - ΠΟΛΥΦΗΜΟΣ - ΠΟΛΥΦΟΝΤΗΣ - ΠΟΡΘΑΩΝ - ΠΟΡΘΕΥΣ - ΠΟΡΦΥΡΙΩΝ - ΠΟΤΑΜΜΗΣ - ΠΟΤΑΜΙΛΛΑ - ΠΟΤΑΜΙΣ - ΠΟΤΑΜΟΔΩΡΟΣ - ΠΟΤΑΜΟΚΛΗΣ - ΠΟΤΑΜΟΣ - ΠΟΤΑΜΩΝ - ΠΟΤΙΔΑΪΧΟΣ - ΠΡΑΞ - ΠΡΑΞΙΘΕΑ - ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ - ΠΡΕΣΒΩΝ - ΠΡΕΥΓΕΝΗΣ - ΠΡΙΑΜΟΣ - ΠΡΙΑΠΟΣ - ΠΡΟΘΟΟΣ - ΠΡΟΙΤΟΣ - ΠΡΟΚΛΗΣ - ΠΡΟΚΛΟΣ - ΠΡΟΚΝΗ - ΠΡΟΚΡΙΣ - ΠΡΟΜΑΧΟΣ - ΠΡΟΜΗΘΙΔΗΣ - ΠΡΟΜΗΔΙΣ - ΠΡΟΜΗΘΙΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΟΣ - ΠΡΟΜΝΗ - ΠΡΟΣΥΜΝΑ - ΠΡΟΧΥΤΗ - ΠΡΥΛΙΣ - ΠΡΩΝΑΚΤΑΣ - ΠΡΩΝΟΣ - ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ - ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣ - ΠΡΩΤΕΥΣ - ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΑ
- ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ - ΠΡΩΤΩ - ΠΤΕΡΕΛΑΟΣ - ΠΤΟΛΙΠΟΡΘΟΣ - ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ - ΠΤΩΟΔΩΡΟΣ - ΠΤΩΟΚΛΗΣ - ΠΤΩΟΤΙΜΟΣ - ΠΤΩΙΩΝ - ΠΥΘΑ - ΠΥΘΑΓΓΕΛΟΣ - ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ - ΠΥΘΑΓΟΡΗ -
ΠΥΘΑΙΝΕΤΟΣ - ΠΥΘΑΙΟΣ - ΠΥΘΑΪΣ - ΠΥΘΑΝΔΡΙΔΗΣ - ΠΥΘΑΡΑΤΟΣ - ΠΥΘΑΡΧΗ - ΠΥΘΑΡΧΟΣ -
ΠΥΘΑΣ - ΠΥΘΕΪΔΗΣ - ΠΥΘΕΙΟΣ - ΠΥΘΕΟΣ - ΠΥΘΕΡΜΟΣ - ΠΥΘΕΥΣ - ΠΥΘΗΙΣ - ΠΥΘΗΣ - ΠΥΘΙΑΔΗΣ - ΠΥΘΙΑΣ - ΠΥΘΙΓΕΝΗΣ - ΠΥΘΙΚΕΤΗΣ - ΠΥΘΙΚΟΣ - ΠΥΘΙΛΑΟΣ - ΠΥΘΙΛΛΑ - ΠΥΘΙΟΝΙΚΗ - ΠΥΘΙΟΝΙΚΟΣ - ΠΥΘΙΟΣ - ΠΥΘΙΠΠΗ - ΠΥΘΙΠΠΟΣ - ΠΥΘΙΣ - ΠΥΘΙΣΤΡΑΤΟΣ - ΠΥΘΙΦΩΝ - ΠΥΘΙΩΝ - ΠΥΘΙΟΓΕΙΤΩΝ - ΠΥΘΟΓΕΝΕΙΑ - ΠΥΘΟΓΕΝΗΣ - ΠΥΘΟΔΗΛΟΣ - ΠΥΘΟΔΗΜΟΣ - ΠΥΘΟΔΙΚΗ - ΠΥΘΟΔΙΚΟΣ - ΠΥΘΟΔΟΤΗ - ΠΥΘΟΔΟΤΟΣ - ΠΥΘΟΔΩΡΑ - ΠΥΘΟΔΩΡΙΔΗΣ - ΠΥΘΟΔΩΡΙΣ - ΠΥΘΟΔΩΡΟΣ - ΠΥΘΟΚΛΕΙΑ - ΠΥΘΟΚΛΕΙΔΗΣ - ΠΥΘΟΚΛΗΣ - ΠΥΘΟΚΡΑΤΗΣ - ΠΥΘΟΚΡΕΩΝ - ΠΥΘΟΚΡΙΤΗ - ΠΥΘΟΚΡΙΤΟΣ - ΠΥΘΟΛΑΟΣ - ΠΥΘΟΛΕΩΣ - ΠΥΘΟΜΒΡΟΤΟΣ - ΠΥΘΟΜΕΝΗΣ - ΠΥΘΟΜΝΗΣΤΟΣ - ΠΥΘΟΝΙΚΗ - ΠΥΘΟΝΙΚΟΣ - ΠΥΘΟΞΕΝΟΣ - ΠΥΘΟΣΤΡΑΤΗ - ΠΥΘΟΣΤΡΑΤΙΔΗΣ - ΠΥΘΟΣΤΡΑΤΟΣ - ΠΥΘΟΤΕΛΗΣ - ΠΥΘΟΤΙΜΟΣ - ΠΥΘΟΦΑΝΗΣ
- ΠΥΘΟΧΑΡΗΣ - ΠΥΘΟΧΡΗΣΤΟΣ - ΠΥΘΩ - ΠΥΘΩΝ - ΠΥΘΩΝΑΞ - ΠΥΘΩΝΥΜΟΣ - ΠΥΛΑΔΗΣ - ΠΥΛΑΙΜΕΝΗΣ - ΠΥΛΑΙΟΣ - ΠΥΛΑΣ - ΠΥΛΗΝΩΡ - ΠΥΛΙΑ - ΠΥΛΙΟΣ - ΠΥΡΑΙΧΜΗΣ - ΠΥΡΑΜΟΣ -
ΠΥΡΓΩ - ΠΥΡΗΝΕΥΣ - ΠΥΡΗΝΗ - ΠΥΡΙΑΣ - ΠΥΡΡΑ - ΠΥΡΡΑΝΘΟΣ - ΠΥΡΡΙΑΣ - ΠΥΡΡΙΜΑΧΟΣ -
ΠΥΡΡΙΧΟΣ - ΠΥΡΡΟΣ ... ... Θεοφορικά
ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ
ΠΟΣΕΙΔΕΥΣ - ΠΟΣΕΙΔΗΣ - ΠΟΣΕΙΔΙΚΟΣ - ΠΟΣΕΙΔΙΠΠΟΣ - ΠΟΣΕΙΔΙΣ - ΠΟΣΕΙΔΟΚΡΕΩΝ - ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟΣ - ΠΟΣΙΔΕΟΣ - ΠΟΣΙΔΩΝΑΞ


Ρ
ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ - ΡΑΚΙΟΣ - ΡΑΡΙΟΣ - ΡΑΡΟΣ - ΡΗΓΙΛΛΑ - ΡΗΓΙΝΟΣ - ΡΗΝΗ - ΡΗΣΟΣ -ΡΗΤΟΡΙΟΣ
- ΡΙΑΝΟΣ - ΡΙΝΩΝ - ΡΟΔΕΑ - ΡΟΔΕΥΣ - ΡΟΔΗ - ΡΟΔΙΑ - ΡΟΔΙΠΠΟΣ - ΡΟΔΙΩΝ - ΡΟΔΟΒΟΥΛΗ - ΡΟΔΟΚΛΗΣ - ΡΟΔΟΠΗ - ΡΟΔΟΣ - ΡΟΔΟΦΩΝ - ΡΟΔΟΧΡΟΥΣ - ΡΟΔΩΝ - ΡΟΔΩΠΙΣ - ΡΟΙΚΟΣ - ΡΟΙΩ - ΡΟΠΑΛΟΣ - ΡΥΤΙΑ - ΡΩΜΙΣ - ΡΩΜΥΛΟΣ - ΡΩΞΑΝΗ ... ...


Σ
ΣΑΒΑΖΙΟΣ - ΣΑΒΑΚΤΗΣ - ΣΑΓΑΡΙΣ - ΣΑΓΑΡΙΤΙΣ - ΣΑΓΓΑΡΙΟΣ - ΣΑΛΑΜΒΩ - ΣΑΛΑΜΙΣ - ΣΑΛΜΟΝΕΥΣ - ΣΑΜΩΝ - ΣΑΝΑΠΗ - ΣΑΠΦΩ - ΣΑΡΑΠΙΩΝ - ΣΑΡΔΟΣ - ΣΑΡΠΗΔΩΝ - ΣΑΡΩΝ - ΣΑΤΝΙΟΣ - ΣΑΤΥΡΙΑ - ΣΑΤΥΡΙΝΑ - ΣΑΤΥΡΙΝΟΣ - ΣΑΤΥΡΙΩΝ - ΣΑΤΥΡΟΣ - ΣΑΤΥΡΩ - ΣΑΩΝ - ΣΕΙΡΙΟΣ - ΣΕΛΕΥΚΟΣ - ΣΕΛΗΝΗ - ΣΕΛΙΝΟΣ - ΣΕΜΕΛΗ - ΣΕΡΑΠΙΑΣ - ΣΕΥΗΧΟΡΟΣ - ΣΗΜΑΧΟΣ - ΣΘΕΝΕΒΟΙΑ - ΣΘΕΝΕΛΑΟΣ - ΣΘΕΝΕΛΟΣ - ΣΘΕΝΙΔΑΣ - ΣΙΒΥΛΛΑ - ΣΙΔΗ - ΣΙΘΩΝ - ΣΙΚΑΝΟΣ - ΣΙΚΕΛΗ - ΣΙΚΕΛΟΣ - ΣΙΚΙΝΝΟΣ - ΣΙΚΥΩΝ - ΣΙΛΗΝΟΣ [Ή ΣΕΙΛΗΝΟΣ]- ΣΙΛΛΟΣ - ΣΙΜΜΙΑΣ - ΣΙΜΟΕΙΣ - ΣΙΜΩΝΙΔΗΣ - ΣΙΝΩΝ - ΣΙΝΩΠΗ - ΣΙΣΥΦΟΣ - ΣΚΑΜΑΝΔΡΙΟΣ - ΣΚΑΜΑΝΔΡΟΣ - ΣΚΑΜΩΝ - ΣΚΙΡΟΣ - ΣΚΙΡΩΝ - ΣΚΟΠΑΣ -ΣΚΟΠΕΛΟΣ - ΣΚΥΛΑΚΕΥΣ - ΣΚΥΦΙΟΣ - ΣΜΑΡΑΓΟΣ - ΣΜΕΡΔΙΟΣ - ΣΜΙΚΡΟΣ - ΣΜΙΝΘΕΥΣ - ΣΜΙΝΘΙΟΣ - ΣΜΙΧΙΑΣ - ΣΜΥΡΝΑ - ΣΟΛΟΕΙΣ - ΣΟΛΩΝ - ΣΟΛΥΜΟΣ - ΣΟΦΑΞ - ΣΟΦΙΛΟΣ - ΣΟΦΟΚΛΗΣ - ΣΠΑΡΤΑ - ΣΠΟΝΔΑΙΟΣ - ΣΠΕΡΧΕΙΟΣ - ΣΠΕΙΩ - ΣΠΕΥΣΙΠΠΟΣ - ΣΠΙΝΘΑΡΟΣ - ΣΤΑΦΥΛΟΣ - ΣΤΕΝΤΩΡ - ΣΤΕΡΟΠΗ - ΣΤΕΡΟΠΗΣ - ΣΤΗΣΑΓΟΡΑΣ - ΣΤΗΣΙΧΟΡΟΣ - ΣΤΙΛΒΗ - ΣΤΙΛΒΩΝ -ΣΤΙΛΠΩΝ - ΣΤΡΑΒΩΝ - ΣΤΡΑΤΟΚΛΗΣ - ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗ - ΣΤΡΑΤΤΙΣ - ΣΤΡΑΤΩΝ - ΣΤΡΟΦΙΟΣ - ΣΤΡΥΜΟΔΩΡΟΣ - ΣΤΡΥΜΟΣ - ΣΤΡΥΜΩΝ - ΣΤΡΥΜΩ - ΣΤΥΞ - ΣΤΥΓΙΟΣ - ΣΤΥΜΦΑΛΟΣ - ΣΥΒΑΡΙΣ - ΣΥΓΧΑΙΟΣ - ΣΥΚΕΥΣ - ΣΥΛΕΥΣ - ΣΥΜΗ - ΣΥΝΕΣΙΟΣ - ΣΥΡΙΓΞ - ΣΥΡΝΑ - ΣΥΡΟΣ - ΣΦΑΙΡΟΣ - ΣΦΙΓΞ - ΣΦΟΔΡΙΑΣ - ΣΧΕΔΙΟΣ - ΣΧΟΙΝΕΥΣ - ΣΩΚΡΑΤΗΣ
- ΣΩΠΑΤΡΟΣ - ΣΩΣΘΕΝΗΣ - ΣΩΣΙΘΕΟΣ - ΣΩΤΗΡΙΔΗΣ - ΣΩΤΗΡΙΟΣ - ΣΩΤΗΡΙΩΝ - ΣΩΦΙΛΟΣ - ΣΩΦΡΟΝΙΣΚΟΣ - ΣΩΦΡΩΝ ... ... ...


Τ
ΤΑΙΝΑΡΟΣ - ΤΑΛΘΥΒΙΟΣ - ΤΑΛΑΟΣ - ΤΑΛΩΣ - ΤΑΝΑΪΣ - ΤΑΝΤΑΛΟΣ - ΤΑΡΑΞΙΠΠΟΣ - ΤΑΡΑΣ [-ΑΝΤΟΣ] - ΤΑΡΣΗ - ΤΑΫΓΕΤΗ - ΤΑΥΡΟΣ - ΤΑΦΙΟΣ - ΤΕΓΕΑΤΗΣ - ΤΕΓΥΡΙΟΣ - ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ -

ΤΕΙΣΙΑΣ - ΤΕΙΣΙΦΟΝΗ - ΤΕΚΜΗΣΣΑ - ΤΕΚΤΑΙΟΣ - ΤΕΚΤΑΜΟΣ - ΤΕΚΤΑΦΟΣ - ΤΕΚΤΩΝ - ΤΕΛΑΜΩΝ - ΤΕΛΑΥΓΗΣ - ΤΕΛΕΣΙΛΛΑ - ΤΕΛΕΣΤΗΣ - ΤΕΛΕΣΤΩ - ΤΕΛΦΟΥΣΑ - ΤΕΛΧΙΝΑΣ - ΤΕΜΩΝ - ΤΕΡΑΜΒΟΣ - ΤΕΡΜΕΡΟΣ - ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΣ - ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ - ΤΕΥΘΡΑΣ - ΤΕΥΚΡΟΣ - ΤΕΥΤΑΜΟΣ - ΤΕΥΤΑΡΟΣ - ΤΗΘΥΣ - ΤΗΛΕΒΟΗΣ - ΤΗΛΕΓΟΝΟΣ - ΤΗΛΕΔΑΜΟΣ - ΤΗΛΕΚΛΕΙΑ - ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ - ΤΗΛΕΜΟΣ - ΤΗΛΕΦΑΣΣΑ [Ή ΤΗΛΕΦΑΣΣΗ]- ΤΗΛΕΦΗ - ΤΗΛΕΦΟΣ - ΤΗΜΕΝΟΣ - ΤΗΝΕΡΟΣ - ΤΗΡΕΥΣ - ΤΗΡΩ - ΤΙΓΓΗ - ΤΙΘΩΝΟΣ - ΤΙΜΑΓΟΡΑΣ - ΤΙΜΑΙΟΣ - ΤΙΜΑΛΚΟΣ - ΤΙΜΑΝΔΡΑ - ΤΙΜΑΝΔΡΟΣ - ΤΙΜΑΡΑΤΟΣ - ΤΙΜΑΡΕΤΗ - ΤΙΜΟΘΕΑ - ΤΙΜΟΘΕΟΣ - ΤΙΜΟΣΘΕΝΗΣ - ΤΙΜΟΧΑΡΗΣ - ΤΙΜΩΝ - ΤΙΣΑΜΕΝΗΣ - ΤΙΦΥΣ [-ΥΟΣ] - ΤΛΗΠΟΛΕΜΟΣ - ΤΜΩΛΟΣ - ΤΟΛΜΑΙΟΣ - ΤΟΞΕΥΣ - ΤΡΑΜΒΗΛΟΣ - ΤΡΙΚΚΗ - ΤΡΙΟΠΑΣ - ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΣ - ΤΡΙΤΩΝ - ΤΡΟΙΖΗΝ - ΤΡΟΦΩΝΙΟΣ - ΤΡΟΧΙΛΟΣ - ΤΡΩΣ - ΤΥΔΕΥΣ - ΤΥΝΔΑΡΕΩΣ - ΤΥΡΙΜΜΑΣ - ΤΥΡΟΣ - ΤΥΡΡΗΝΟΣ - ΤΥΡΩ - ΤΥΡΤΑΙΟΣ - ΤΥΦΩΝΙΟΣ - ΤΥΦΩΝΗ - ΤΥΧΑΓΕΝΗΣ - ΤΥΧΑΙΝΑ - ΤΥΧΑΙΟΣ - ΤΥΧΑΜΕΝΗΣ - ΤΥΧΑΝΔΡΟΣ - ΤΥΧΑΡΕΤΗ - ΤΥΧΗΙΣ - - ΤΥΧΙΟΣ - ΤΥΧΩΝ ... ...


Υ
ΥΑΓΝΙΣ - ΥΑΚΙΝΘΙΣ - ΥΑΚΙΝΘΟΣ - ΥΑΚΙΝΘΙΩΝ - ΥΑΜΟΣ - ΥΑΣ - ΥΓΕΙΑ - ΥΓΙΑΙΝΩΝ - ΥΓΙΝΕΡΩΣ
- ΥΓΙΝΗ - ΥΓΙΝΟΣ - ΥΔΝΗ - ΥΔΡΑ - ΥΔΡΕΥΣ - ΥΛΑΙΟΣ - ΥΛΑΣ - ΥΛΛΟΣ - ΥΛΟΝΟΜΗ - ΥΛΟΤΗΣ - ΥΜΕΝΑΙΟΣ - ΥΜΝΑΓΩΓΟΣ - ΥΜΝΙΣ - ΥΜΝΙΩΝ - ΥΜΝΟΣ - ΥΠΑΤΙΗ - ΥΠΑΤΟΚΛΗΣ - ΥΠΑΤΟΣ - ΥΠΕΡΒΟΡΕΙΟΣ - ΥΠΕΡΙΩΝ - ΥΠΕΡΕΙΑ -ΥΠΕΡΜΝΗΣΤΡΑ - ΥΠΕΡΟΧΟΣ - ΥΠΕΡΟΧΗ - ΥΠΕΡΤΙΜΟΣ - ΥΠΕΡΒΟΛΟΣ - ΥΡΙΕΥΣ - ΥΡΝΗΘΩ - ΥΨΙΚΡΕΩΝ - ΥΨΙΠΥΛΗ ... ...


Φ
ΦΑΕΘΩΝ - ΦΑΙΑ - ΦΑΙΑΞ - ΦΑΙΔΙΜΟΣ - ΦΑΙΔΡΑ - ΦΑΙΔΡΟΣ - ΦΑΙΔΩΝ - ΦΑΙΝΟΘΕΟΣ - ΦΑΙΣΤΙΟΣ - ΦΑΙΣΤΟΣ - ΦΑΛΑΓΞ - ΦΑΛΑΝΘΟΣ - ΦΑΛΑΡΙΣ - ΦΑΛΕΥΣ - ΦΑΛΗΡΟΣ - ΦΑΛΚΗΣ - ΦΑΝΙΑΣ - ΦΑΝΗΣ - ΦΑΝΟΔΙΚΟΣ - ΦΑΝΟΚΛΗΣ - ΦΑΝΟΣΤΡΑΤΗ - ΦΑΡΟΣ - ΦΑΣΗΣ - ΦΑΩΝ - ΦΕΙΔΙΑΣ - ΦΕΙΔΙΠΠΟΣ - ΦΕΙΔΩΝ - ΦΕΡΑΙΑ - ΦΕΡΕΒΟΙΑ - ΦΕΡΕΚΛΟΣ - ΦΕΡΕΚΥΔΗΣ - ΦΕΡΕΣΥΔΗ - ΦΕΡΗΣ - ΦΕΡΟΥΣΑ - ΦΗΓΕΥΣ - ΦΗΜΙΟΣ - ΦΗΜΟΝΟΗ - ΦΘΙΟΣ - ΦΘΙΑ - ΦΙΛΑΙΝΙΣ
- ΦΙΛΑΜΜΩΝ [Ή ΦΙΛΗΜΜΩΝ] - ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ - ΦΙΛΑΡΕΤΗ - ΦΙΛΕΡΩΣ - ΦΙΛΕΤΑΙΡΟΣ - ΦΙΛΕΥΣ - ΦΙΛΗΜΩΝ -ΦΙΛΗΤΑΣ - ΦΙΛΙΝΟΣ - ΦΙΛΙΠΠΟΣ - ΦΙΛΙΣΚΟΣ - ΦΙΛΙΣΤΟΣ - ΦΙΛΛΙΣ - ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
- ΦΙΛΟΘΕΑ - ΦΙΛΟΘΕΟΣ - ΦΙΛΟΙΤΙΟΣ - ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ - ΦΙΛΟΛΑΟΣ - ΦΙΛΟΜΗΛΑ - ΦΙΛΟΜΗΛΟΣ - ΦΙΛΟΜΟΥΣΟΣ - ΦΙΛΟΤΗΣ - ΦΙΛΟΞΕΝΟΣ - ΦΙΛΟΠΟΝΟΣ - ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΣ -
ΦΙΛΩΤΑΣ - ΦΙΛΟΠΟΙΜΗΝ - ΦΙΛΥΡΑ - ΦΙΛΩΝ - ΦΙΛΩΤΕΡΑ - ΦΙΝΕΥΣ - ΦΙΝΤΙΑΣ - ΦΙΝΤΥΣ - ΦΙΞ
- ΦΛΕΓΕΘΩΝ - ΦΛΕΓΥΑΣ - ΦΛΙΑΣ - ΦΛΟΓΙΟΣ - ΦΟΒΟΣ - ΦΟΙΒΗ - ΦΟΙΒΙΑΣ - ΦΟΙΒΙΔΗΣ - ΦΟΙΒΙΣ - ΦΟΙΒΟΣ - ΦΟΙΒΙΩΝ - ΦΟΙΒΟΤΕΛΗΣ - ΦΟΙΝΙΞ - ΦΟΛΟΣ - ΦΟΡΒΑΣ - ΦΟΡΚΥΣ -
ΦΟΡΜΙΩΝ - ΦΟΡΩΝΕΥΣ - ΦΡΑΣΙΟΣ - ΦΡΙΞΟΣ - ΦΡΟΝΙΜΗ - ΦΡΟΝΤΙΣ - ΦΡΥΓΙΟΣ - ΦΡΥΝΗ -
ΦΡΥΝΙΧΟΣ - ΦΥΛΑΚΟΣ - ΦΥΛΑΝΤΑΣ - ΦΥΛΑΡΧΟΣ - ΦΥΛΕΥΣ - ΦΥΛΙΟΣ - ΦΥΛΛΙΣ - ΦΥΛΩ - ΦΥΡΣΗ - ΦΥΤΑΛΟΣ - ΦΩΚΟΣ - ΦΩΚΙΩΝ - ΦΩΚΥΛΙΔΗΣ - ΦΩΣΦΟΡΟΣ ... ...


Χ
ΧΑΒΡΙΑΣ - ΧΑΙΡΕΑΣ - ΧΑΙΡΕΔΗΜΟΣ - ΧΑΙΡΕΙΑΣ - ΧΑΙΡΕΣΤΡΑΤΟΣ - ΧΑΙΡΗΜΩΝ - ΧΑΛΚΙΟΠΗ - ΧΑΛΚΩΔΩΝ - ΧΑΛΚΩΝ - ΧΑΡΗΣ - ΧΑΡΙΑΝΘΗΣ - ΧΑΡΙΑΝΘΟΣ - ΧΑΡΙΑΣ - ΧΑΡΙΓΕΝΗΣ - ΧΑΡΙΔΑΙΤΗΣ - ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ - ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ - ΧΑΡΙΚΛΕΙΤΟΣ - ΧΑΡΙΚΛΗΣ - ΧΑΡΙΚΛΩ - ΧΑΡΙΚΡΑΤΗΣ
- ΧΑΡΙΛΑ - ΧΑΡΙΛΑΟΣ - ΧΑΡΙΜΒΡΟΤΟΣ - ΧΑΡΙΜΕΝΗΣ - ΧΑΡΙΝΟΣ - ΧΑΡΙΣ - ΧΑΡΙΣΘΕΝΗΣ - ΧΑΡΙΣΙΟΣ - ΧΑΡΙΤΕΛΗΣ - ΧΑΡΙΤΟΣ - ΧΑΡΙΤΩΝ - ΧΑΡΙΦΩΝ - ΧΑΡΙΩΝ - ΧΑΡΜΟΣ - ΧΑΡΩΨ - ΧΑΡΥΒΔΙΣ - ΧΑΩΝ - ΧΑΟΝΙΑ - ΧΕΛΙΔΩΝ - ΧΕΛΩΝΗ - ΧΘΟΝΙΑ - ΧΕΡΣΙΑΣ - ΧΕΡΣΙΦΡΩΝ - ΧΕΙΛΩΝ - ΧΙΜΑΙΡΑ - ΧΙΜΑΙΡΕΥΣ - ΧΙΟΝΗ - ΧΙΟΝΙΣ - ΧΙΡΩΝ - ΧΙΩΝ - ΧΛΩΡΙΣ - ΧΡΗΣΟΛΥΡΗΣ - ΧΡΥΣΑΝΘΙΣ - ΧΡΥΣΑΟΡ - ΧΡΥΣΗΙΣ - ΧΡΥΣΗΣ - ΧΡΥΣΙΠΠΟΣ - ΧΡΥΣΟΘΕΜΗΣ - ΧΡΥΣΟΚΟΜΗΣ - ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ - ΧΡΥΣΟΠΕΛΕΙΑ ... ...


Ψ
ΨΑΛΜΑΧΑΡΗ - ΨΑΛΜΑΧΑΡΗΣ - ΨΑΜΑΘΗ - ΨΑΜΜΗΤΙΧΟΣ - ΨΥΧΗ - ΨΩΦΙΣ


Ω
ΩΓΥΓΟΣ - ΩΓΥΓΙΑ - ΩΚΑΛΕΙΑ - ΩΚΕΑΝΙΣ - ΩΚΕΑΝΙΟΣ - ΩΚΕΛΟΣ - ΩΚΥΠΕΤΗ - ΩΚΥΡΡΟΗ - ΩΚΥΤΗΣ - ΩΛΗΝΟΣ - ΩΜΑΡΗΣ - ΩΜΟΔΑΜΟΣ - ΩΡΑΙΑ - ΩΡΕΙΘΥΙΑ - ΩΡΙΩΝ - ΩΡΙΟΣ -
ΩΡΟΤΥΧΟΣ - ΩΡΟΦΑΝΗΣ - ΩΤΟΣ - ΩΦΕΛΙΩΝ

9,500 ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΝΟΜΑΤΑ

Παρακάτω παραθέτω ένα κατάλογο 9.500 αρχαιοελληνικών ονομάτων για κάθε χρήση και ιδιαίτερα σα μια  γνήσια Ελληνική επιλογή ενός ονόματος για τα παιδιά σας που να αντιστοιχεί στις ρίζες της δικής σας εθνικής παράδοσης και όχι στις παραδόσεις ξένων πολιτισμών και θρησκειών που δουλεύουν υπονομευτικά εναντίον του αρχαίου Ελληνικού πνεύματος. Τα παρατιθέμενα ονόματα αντιστοιχούν σε θεούς, θεές, ήρωες, φιλοσόφους, ποιητές και καλλιτέχνες της αρχαίας εποχής (αλλά και σε καθημερινά μερικές φορές άτομα) για να μπορείτε να επιλέξετε, εκτός από τον ήχο και το ρυθμό τους, την ποιότητα που αυτά μεταφέρουν μέσα από τα πρόσωπα που τα ετίμησαν, ιδιότητα που θα θέλατε ίσως να καλλιεργήσουν και τα παιδιά σας. Πέρα όμως από τον ήχο (που σε πολλά ονόματα μπορεί να μη σας είναι οικείος) και την ιδιότητα που αυτά τα ονόματα μεταφέρουν, τα περισσότερα περιλαμβάνουν και μια ισχυρή ετυμολογική αξία, η οποία λόγω έλλειψης χώρου δεν παρατίθεται, αλλά η οποία είναι τις περισσότερες φορές ιδιαίτερα διαφωτιστική. Θυμάστε για παράδειγμα τη Λακωνική ρήση "ή ταν ή επί τας...". Σκεφθείτε τώρα το όνομα εκείνου του Σπαρτιάτη στρατηγού που λεγόταν Επιτάδας...Ο Αριστοτέλης από την άλλη μεριά είναι ο Άριστος + Τέλειος,, ο Αλκίνους ο Δυνατός στο Νου, ο Δημο-σθένης αυτός που έχει τη δύναμη του λαού (ή δύναμη στο λαό), η Έρση η Δροσιά, Γλαύκη η Γαλανή, Στερόπη η Αστραπή κ.λ.π. Στο τέλος παραθέτουμε ένα πλήρη αλφαβητικό κατάλογο των αρχαιοελληνικών ονομάτων των θεών, ηρώων και προσώπων, ξεχωριστά για τα ανδρικά και γυναικεία ονόματα.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

ΓΛΥΠΤΕΣ

Αγασίας, Αγγελίων, Αγήσανδρος, Αγοράκριτος, Αετίων, Αθηνίς, Αθηνογένης, Αθηνόδωρος, Άλυπος, Άνθερμος, Απολλόδωρος,  Απολλώνιος, Αρίστανδρος, Αριστοκλής, Αρίστων, Αρχίας, Ασκληπιόδωρος, Βόηθος, Βρύαξις, Γλαυκίος, Δαίδαλος, Δημοφών, Δεινομένης,, Δημήτριος, Διονυσικλής, Δίποινος, Διονυσικλής, Δίυλλος, Δορυκλείδας, Ένδοιος, Ερμοκλής, Ερμοκρέων, Ευβουλίδης, Ευθυκράτης, Εύκαδμος, Ευτελίδης, Ευτυχίδης, Ευφράνωρ, Εύχειος, Ζηνόδωρος, Ηγείας, Θεόδωρος, Θεοκλής, Θεόκοσμος, Θεόμνηστος, Θήρων, Θύλακος, Θυμίλος, Κάλαμις, Καλλίμαχος, Καλλιστόνικος, Κάλλων, Κάναλος, Κάναχος, Κάνθαρος, Κηφισιόδωτος, Κηφισιόδωρος, Κλέαρχος, Κλείτων (ανδριαντοποιός), Κλεομένης, Κλεοίτας, Κολώτης, Κρατίνος, Κριτίας, Κρίτων, Κρησίλας, Κτησικλής, Λαφάης, Λεσβόθεμις, Λεωχάρης, Λύκιος, Λύσιππος, Λυσίστρατος, Λύσων, Μενέλαος, Μηνόδοτος, Μηνόδωρος, Μίκων, Μούσος, Μυρμηκίδης, Μύρων, Ναυκίδης, Νικόδαμος, Νικόλαος, Ξενόκριτος, Ολυμπιοσθένης, 'Ολυμπος, Όναιθος, Ονασιμήδης, Ονάτης ή Ονατάς, Παιώνιος, Πανθίας, Πασιτέλης, Πατροκλής, Πλείστας, Πίστων, Πολύκλειτος, Πραξίας, Πραξιτέλης, Πτόλιχος, Πυθαγόρας, Πυθόδωρος, Πυριλάμπης, Ροίκος, Σαλπίων, Σήραμβος, Σθένις, Σιλανίων, Σιμμίας, Σίμων, Σκόπας, Σκύλλις, Σμίλης, Σταδιεύς, Στέφανος, Στρογγυλίων, Σύαδρος, Συννόων, Σώμις, Σωσίβοιος, Σώσος, Σώστρατος,Τελέστης, Τηλεφάνης, Φειδίας, Φιλότιμος, Φυλόμαχος, Φυρόμαχος, Χάρης, Χάρτας, Χειρίσοφος, Χιόνις, Χρυσόθεμις.

ΖΩΓΡΑΦΟΙ

Αγάθαρχος, Αγλαοφών, Αετίων, Αντίφιλος, Απελλής, Απολλόδωρος, Αρήγων, Αριδίκης, Αριστείδης, Αριστόλαος, Αριστοφών, Αρτέμων, Ασκληπιόδωρος, Γαλάτων, Γόργασος, Δαμόφιλος, Διονύσιος, Έκφαντος, Εύγραμμος, Ευμάρης, Εύπομπος, Ευφράνωρ, Εύχειρ, Ζεύξις, Θέων, Καλλιφών, Κίμωνας, Κλεάνθης, Κλεαγόρας, Κλεάνθης, Κράτωνας, Κτησικλής, Κυδίας, Μανδροκλής, Μελάνθιος, Μικκίων, Μίκων, Νεάλκης, Νικίας, Νικόμαχος, Νικοφάνης, Ολβιάδης, Ονασίας, Πάμφιλος, Πάναινος, Παρράσιος, Παυσίας, Παύσων, Πλεισταίνετος, Πολύγνωτος, Πρωτογένης, Σαυρίας, Σίλλαξ, Σταδιεύς, Σώσος., Τηλεφάνης, Τιμαίνετος, Τιμάνθης, Τιμόμαχος, Φιλοκλής, Φιλόξενος, Φιλόχαρις.

ΤΕΧΝΙΤΕΣ (ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟΙ, ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΕΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΕΣ)

Αλκαμένης, Αντήνωρ, Αργυράκριτος, Αριστοκλής, Εξεκίας, Εργότιμος, Ευφρόνιος, Εύδης, Θηρικλής, Κηφισσόδωτος, Μύρωνας, Νικοσθένης, Παιώνιος, Πολυκράτης, Πρασίας, Φειδίας

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ

Δεινοκρίτης, Διόγνητος, Ευπαλίνος, Ικτίνος, Ιππόδαμος, Μανδροκλής, Μήτιχος, Μνησικλής, Πολύκλειτος, Σπίνθαρος, Σώστρατος, Χερσίφρων.

ΠΟΙΗΤΕΣ

Αρχαιότεροι ποιητές: Δημόδοκος, Εύμολπος, Θάμυρις, Λίνος, Μουσαίος, Ορφέας, Πάμφως, Φήμιος,  Φημονόη, Ωλήν.

ΕΠΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ : Αντίμαχος, Απολλώνιος ο Ρόδιος, Αριστέας, Αρριανός, Αρκτίνος, Ασίας, Ευγάμων, Ευφορίων, Εύμηλος, Ησίοδος, Κιναίθωνας, Λέσχος, Όμηρος, Πανύασις, Πείσανδρος, Ριανός, Σκοπελιανός, Σωτήριχος, Χερσίας, Χοιρίλος,

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΕΠΟΣ: Εμπεδοκλής, Ξενοφάνης, Παρμενίδης.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΠΟΣ : Ανδρόμαχος, Απολλόδωρος,  Άρατος, Βοίος ή Βοιώ, Δαμοκράτης, Ερατοσθένης, Μάρκελλος, Μενεκράτης, Νίκανδρος, Νουμήνιος, Οππιανός, Παγκράτης,.

ΧΡΗΣΜΟΛΟΓΟΙ (σε δακτυλικό εξάμετρο) : Επιμενίδης, Νικίας, Ζώπυρος, Ονομάκριτος,

ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ : Αρχίλοχος, Εχέμβροτος, Θαλήτας, Θάμυρις, Ιέραξ, Κλονάς, Λεωτροφίδης, Μεσομήδης, Ξενόκριτος, Όλυμπος, Ορφέας, Πολύμνηστος, Σακάδας, Τέρπανδος.

ΕΛΕΓΕΙΑ: Αισχύλος, Αλέξανδρος, Αριστοτέλης, Αρχίλοχος, Διονύσιος, Ερμησιάναξ, Ερμοκλής, Ευφορίων, Εύηνος, Θέογνις, Ίων, Ίουλος, Καλλίμαχος, Καλλίνος, Καστορίων, Κριτίας, Κράτης, Μίμνερμος, Παρθένιος, Πλάτωνας, Σημωνίδης, Σιμωνίδης, Σόλων, Τυρταίος, Φιλητάς, Φιλόδαμος.

ΓΝΩΜΙΚΟΙ ΠΟΙΗΤΕΣ: Αρχίλοχος, Σημωνίδης, Φωκυλίδης.

ΕΛΕΓΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:  Άσιος, Ξενοκράτης, Παρμενίδης.

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΙΟΙ: Αντίπατρος, Αντίφιλος, Ανύτη, Ασκληπιάδης, Βιάνωρ, Διογένης ο Λαέρτιος, Ευφορίων, Ζωνάς, Ηδύλη, Θεόκριτος, Καλλίμαχος, Κριναγόρας, Λεωνίδας, Λουκιανός, Λουκήλιος, Μελέαγρος, Μυρώ, Νοσίς, Ποσείδιππος, Ριανός, Σιμμίας, Τύλλιος, Φιλόδημος, Φίλιππος.

ΙΑΜΒΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ : Αρχίλοχος, Ιππώναξ, Σημωνίδης.

ΜΥΘΟΣ Η ΑΙΝΟΣ ΣΕ ΙΑΜΒΙΚΟ ΜΕΤΡΟ: Αίσωπος, Βαβρίος, Σωκράτης,Φαίδρος.

ΜΕΛΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ :Αγαθοκλής, Αλκαίος, Ανακρέων, Απολλόδωρος, Βακχυλίδης, Κόριννα, Μύρτις (η), Λάσος, Πίνδαρος, Πράξιλλα, Σαπφώ, Σιμωνίδης, Τιμοκρέων, Τελέσιλλα, Ήριννα

ΧΟΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ: Αλκμάν, Αρίωνας, Ίβυκος, Στησίχορος.

ΔΙΘΥΡΑΜΒΟΣ: Αργάς, Αρίφρων, Διαγόρας, Κινησίας, Λαμπροκλής, Λικύμνιος, Λάσος, Μελανιππίδης, Ξενόφαντος, Πολύειδος, Πρατίνας, Τελέστης, Τιμόθεος, Φιλόξενος.

ΒΟΥΚΟΛΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ : Βίων, Θεόκριτος, Μόσχος.

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ: Αρίων, Θέσπις, Μάχων, Πρατίνας, Φιλήμων, Φρύνιχος, Χοιρίλος.

ΤΡΑΓΩΔΙΑ: Αγάθων, Αισχύλος, Αντιφών, Αρίσταρχος, Αρίστων, Αρχίας, Αστυδάμας, Αφαρεύς, Αχαιός, Βίων, Δικαιογένης, Διογένης ο Κυνικός, Διονύσιος, Ευριπίδης, Ευφορίων, Θεοδέκτης, Θέογνις, Θεόδωρος, Ιοφών, Ίων,  Κλεαίνετος, Κλεόμαχος, Κλεοφών, Κριτίας, Κράτης, Λυκόφρων, Μέλιτος, Μόρσιμος, Μόρυχος, Μοσχίων, Νικόφρων, Ξενοκλής, Πολύειδος, Πυθάγγελος, Πύθων, Σόφιλος, Σοφοκλής, Σπίνθαρος, Σωσίβιος, Σωσίθεος, Σωσικλής, Σωσιφάνης, Τιμόθεος, Φασηλίτης, Φιλοκλής, Φιλίσκος, Χαιρήμων.

ΚΩΜΩΔΙΑ: Φόρμις ή Φόρμος, Επίχαρμος, Δεινόμαχος.

ΜΙΜΟΣ:  Σώφρων, Ξέναρχος, Ηρώνδας.

ΙΛΑΡΟΤΡΑΓΩΔΙΑ:  Ρίνθων.

ΠΑΡΩΔΙΑ: Αρχέστρατος, Γελώος, Μάτρων, Σώπατρος

ΣΚΩΠΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ: Βίων, Κράτης, Μελέαγρος, Μένιππος, Σωσάδης, Τίμωνας.

ΑΤΤΙΚΗ ΚΩΜΩΔΙΑ: Άλεξις, Αλκιμένης, Αναξιμανδρίδης, Αντιφάνης, Αριστοφάνης, Εκφαντίδης, Έρμιππος, Εύβουλος, Εύπολις, Καλλίας, Κρατίνος, Κράτης, Μυρτίλος, Μάγνης, Μένανδρος, Πλάτων, Τηλεκλείδης, Φερεκράτης, Φιλωνίδης, Φρύνιχος, Χιονίδης.

ΑΛΛΟΙ ΚΩΜΙΚΟΙ ΠΟΙΗΤΕΣ

Αξιόνικος, Απολλοφάνης, Αρχέδικος, Αυτικράτης, Δημόχαρις, Έριφος, Ευάγγελος, Ευάγης, Εύνικος, Ευξενίδης, Εύφρων, Έφιππος, Ηγέλοχος, Ηγήμων, Θαλήτας, Θαμύρας, Θεόγνητος, Θεόφιλος, Λύκις, Μνησίθεος, Μνησίμαχος, Μύρτις, Νικοφών, Ξέναρχος, Πολύοχος, Πολύζηλος, Ποσείδιππος, Σαννυρίων, Σιμύλος, Στράττις, Σωσικράτης, Φιλέραιτος, Φιλιππίδης, Φιλίσκος, Φιλιστίων, Φιλοκλής, Φιλοστέφανος, Φιλλύλιος, Χαρικλείδης.

ΑΛΛΟΙ ΠΟΙΗΤΕΣ

Αβλάβιος, Αγάθυλλος, Αγοράναξ, Ακέστωρ, Άρατος, Αριστέας, Αριστόδικος, Αρχέβουλος, Βίων, Βόηθος, Γνήσιππος, Δαμόξενος, Δαμαρέτη, Δίκτυς, Διονυσόδωτος, Εύμηλος, Ηγηδιάναξ, Θεοδωρίδας, Κιναίθων, Κλειταγόρα, Κλεοβουλίνη, Κομητάς, Κόριννος, Μελινώ, Μελίσανδρος, Μητρόβιος, Μίκυλος, Μίμνερμος, Μοσχίνα, Ναυσικλείδης, Νέστωρ, Οροιβάντιος, Πάμφιλος, Πανόλβιος, Πράνιχος, Πρόδικος, Πύρης, Πύρρος, Πωλλιανός, Σαβίνος, Σίμος, Στρασίνος, Σύαγρος, Τύμνης, Τυνδάριχος, Τυρταίος, Υβρίας.

ΠΕΖΟΣ ΛΟΓΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ

Αθάνας, Αινείας, Ακουσίλαος, Αμυντιανός, Αναξιμένης, Αντίοχος, Αππιανός, Άρατος, Αριστόβουλος, Βήρωσος, Γλαύκος, Δαμάστης, Δείνων, Δέξιππος, Δηίοχος, Διονύσιος, Διονύσιος ο Αλικαρνασσεύς, Διόδωρος ο Σικελιώτης, Διόδωτος, Διύλος, Δίων, Δούρις, Εύδημος, Εκαταίος, Ελλάνικος, Ενήμερος, Ευγαίων, Ευμένης, Έφορος, Ηρόδοτος, Ηρόδωρος,  Ηρωδιανός, Θάλλος, Θεόκριτος, Θεόπομπος, Θουκυδίδης, Ιερώνυμος, Ιππίας, Ίππυς, Καικίλιος, Καλλισθένης, Καρδιανός, Κηφισόδωρος, Κλείταρχος, Κτησίας, Κάδμος, Μεγασθένης, Μέμνων, Νεάνθης, Ξενοφώντας, Ξάνθος, Παλαίφαστος, Πάριος, Πλούταρχος ο Χαιρωνεύς, Πολύαινος, Πολύβιος, Πτολεμαίος, Πυθίας, Στησίμβροτος, Τίμαιος, Φερεκύδης, Φιλέας, Φίλιστος, Φιλόχορος, Φλάβιος Αρριανός, Φλέγων, Φύλαρχος, Χάραξ, Χάρης, Χάρωνας.

ΡΗΤΟΡΕΣ

ΟΙ 10 ΑΤΤΙΚΟΙ ΡΗΤΟΡΕΣ : Αισχίνης, Ανδοκίδης, Αντιφών, Δείναρχος, Δημοσθένης, Ισοκράτης, Ισαίος, Λυκούργος, Λυσίας, Υπερείδης.

ΑΛΛΟΙ: Αδαμάντιος, Αθήναιος ο Ναυκρατίτης, Αλκιδάμας, Ανδριανός ο Τύριος, Αντισθένης, Αντώνιος Πολέμων, Αρτεμίδωρος, Αστράμψυχος, Αψίνης, Αίλιος Αριστείδης, Γοργίας, Δημοχάρης, Δημάδης, Διονύσιος ο Μιλήσιος, Δίων, Ερμογένης, Ηγήσιππος, Ηρώδης ο Αττικός, Θέων, Θρασύμαχος, Ισαίος ο Σκοπελιανός, Ισίγονος, Καλλίστρατος, Κόρακας, Λογγίνος, Λουκιανός, Μινουκιανός, Μένανδρος, Νικόστρατος ο Μακεδών, Πελισίας, Πτολεμαίος ο Ναυκρατίτης, Πυθέας, Στρατοκλής, Τεισίας, Φιλόστρατος, Φλέγων, Φίλων ο Βυζάντιος, Χαρίσιος.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΙ

Αθηνόδωρος, Αίλιος Ηρωδιανός,  Αλέξανδρος ο Πολυίστωρ, Αλεξίων, Αμμώνιος, Αντίγονος, Αντίπατρος, Απολλόδωρος, Απολλώνιος ο Αλεξανδρεύς, Απολλώνιος ο Τύριος, Απίων, Αρίσταρχος από τη Σαμοθράκη,  Αριστοκλής ο Ρόδιος, Αριστόνικος, Αριστόξενος, Αριστοφάνης ο Βυζάντιος,  Ασκαλωνίτης, Ασκληπιάδης, Δημήτριος, Δημήτριος ο Φαληρεύς, Δικαίαρχος, Διονύσιος ο Θράκας, Διονύσιος ο Αλικαρνασσεύς, Δράκων, Ειρηναίος, Επαφρόδιτος, Ερατοσθένης, Ζηνόδωτος, Ηλιόδωρος, Ηρακλείδης ο Ποντικός, Ηρακλέων, Ηρόδικος, Θέων, Ιξίων, Ίστρος, Καικκίλιος, Καλακτίης,  Καλλίξενος, Κλέαρχος,  Κράτης, Μαλλώτης, Μυρλεανός, Νικάνωρ ο Αλεξανδρεύς, Ξενοκράτης, Πασιτέλλης, Πολυδεύκης,  Ποσειδώνιος, Πραξιφάνης, Πτολεμαίος, Πτολεμαίος ο Ξένος, Πάμφιλος, Σάτυρος, Σέλευκος, Σήμος, Τρύφων, Φανίας, Φιλήμων, Φιλόξενος, Φιλόχορος, Φρύνιχος, Χαμαιλέων, Χρύσιππος, Ώρος.

ΠΑΡΟΙΜΙΟΓΡΑΦΟΙ - ΜΥΘΟΛΟΓΟΙ: Δήμωνας, Ζηνόβιος, Κλέαρχος, Λούκιος,Ταρραίος, Χρύσιππος.

ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΟΙ - ΕΠΙΣΤΟΛΟΓΡΑΦΟΙ: Αλκίφρων, Ηλιόδωρος, Λούκιος, Νίνος, Παρθένιος, Τάκιος, Χαρίτων,.

ΜΟΥΣΙΚΟΙ: Αλύπιος, Αριστείδης ο Κοϊντιλιανός, Βακχείος, Γαυδέντιος Νικόμαχος ο Γερασηνός, Κλεονίδης, Νυμφαίος, Φιλάμμων.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

Αθήναιος, Αναξαγόρας, Ανατόλιος, Αντιφών, Απολλώνιος, Αρισταίος, Αρίσταρχος ο Σάμιος, Αριστοτέλης, Αρχιμήδης, Αρχύτας, Βρύσων, Γεμίνος ο Ρόδιος, Δαμάσκιος,  Δαμιανός, Δεινόστρατος, Δημόκριτος, Δικαίαρχος, Διοκλής, Διονυσόδωρος, Διόφαντος, Ερατοσθένης, Ερμότιμος, Εύδημος, Εύδοξος, Εύκαιρος,  Ευκλείδης, Ευτυχίδης, Ευφραίος, Ζηνόδωρος, Ζήνων ο Ελεάτης,  Ήρων, Θαλής, Θεαίτητος, Θεύδιος ,Θεοδόσιος, Θεόδωρος, Θέων ο Αλεξανδρεύς, Θέων ο Σμυρναίος, Θυμαρίδας, Ιάμβλιχος, Ίππαρχος, Ίππασος, Ιππίας ο Ηλείος, Ιπποκράτης ο Χίος, Κάρπος, Κέβης, Κλαύδιος Πτολεμαίος (Κοσμογραφία), Κλεομήδης, Κόνων, Κρίτων, Κτήσιππος, Λεωδάμας, Λέων ο Βυζάντιος, Μαρίνος, Μέναιχμος,  Μενέλαος ο Αλεξανδρεύς, Μίλτας, Νεοκλείδης, Νικόμαχος ο Γερασηνός, Νικομήδης, Πανάραιτος, Πάππος, Πείθων, Περσεύς, Πλάτων, Πλωτίνος, Πορφύριος, Ποσειδώνιος, Πρόκλος, Πυθαγόρας, Σερήνος, Σιμπλίκιος, Σπόρος, Τερψίων, Υπατία, Υψικλής, Φαίδρος, Φαιδώνδας, Φιλιππίδης, Φίλιππος ο Οπούντιος, Φίλων, Χαρμαντίδης.

ΑΣΤΡΟΝΟΜΟΙ

Αναξαγόρας, Αναξιμένης, Αναξίμανδρος, Απολλώνιος, Άρατος, Αριστοτέλης, Αρχιμήδης, Αρίσταρχος ο Σάμιος, Αρίστυλλος, Αυτόλυκος, Αχιλλεύς Τάτιος, Γεμίνος, Ελικών ο Κυζικηνός, Ερατοσθένης ο Κυρηναίος, Έκφαντος,  Ευκλείδης, Εύδημος ο Ρόδιος, Εύδοξος, Ηρακλείδης ο Ποντικός, Ηράκλειτος, Θαλής, Θεοδόσιος, Θέων ο Νεότερος, Ικέτας, Ίππαρχος, Καλλισθένης, Κλεομήδης, Κάλιππος ο Κυζικηνός, Κόνων ο Σάμιος, Μέτων, Ξενοφάνης, Οινοπίδης, Πλάτων (στο "Τίμαιο"), Πρόκλος, Πτολεμαίος Κλαύδιος, Συνέσιος ο Κυρηναίος, Σωσιγένης, Τιμόχαρις, Υπατία, Φαίνος, Φίλιππος ο Οπούντιος.

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ

Αγαθαρχίδης, Αγαθήμερος, Αναξίμανδρος, Αρτεμίδωρος, Δημόκριτος, Δικαίαρχος, Εκαταίος, Ερατοσθένης, Εύδοξος, Θεόφραστος, Κλαύδιος, Μαρίνος, Νέαρχος, Παυσίμαχος, Πολύβιος, Ποσειδώνιος, Πτολεμαίος, Πυθέας ο Μασσαλιώτης, Σκύμνος, Στράβων ο Μεσσήνιος, Στράβων ο Πόντιος, Σέλευκος,Τιμοσθένης.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Αρχιμήδης, Βίτων, Επίμαχος, Ήρων, Κτησίβιος, Πτολεμαίος, Φίλων.

ΙΑΤΡΟΙ - ΘΕΟΙ  ΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΙΑΤΡΟΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

Άβας, Αγαθίνος, Αγνοδίκη, Αθήναιος, Αθήνιππος, Αιγίμιος, Αίγλη (κόρη Ασκληπιού), Αιγύπτιος, Αίνειος,  Ακεσώ (κόρη Ασκληπιού), Αλεξάνορας, Αλκαμένης, Αλκμαίων, Άμυνος (θεότητα ιατρικής), Αναξαγόρας, Ανδρέας ο Καρύστιος, Άντυλλος, Απάμειος, Απολλωνίδης, Απολλώνιος, Απόλλων (θεός, πατέρας του θεού της Ιατρικής Ασκληπιού), Αρεταίος, Αριστοτέλης, Αρχιγένης, Αρίστωνας, Αρχάγαθος, Ασκληπιάδης ο Προυσαεύς, Ασκληπιός (θεός ιατρικής), Βακχίων,  Γαληνός, Γλαυκίας, Γνωσίδικος, Γόργασος, Δάρδανος, Δέξιππος, Δημήτριος, Δημοκήδης, Δημόκριτος (φιλόσοφος), Διεύχης, Διοκλής, Διονυσικλής, Διοσκορίδης, Δράκων, Εμπεδοκλής, Εξήκεστος, Ερασίστρατος, Ερυξίμαχος, Εύδημος, Ευρυφών, Ευήνορας, Ευστόχιος, Ζήνων ο ανατόμος, Ηρακλείδης, Ηρόδικος, Ηρόδοτος, Ηρόφιλος, Θεμίσων ο Λαοδικεύς, Θεσσαλός, Θεόδωρος, Θρασύμαχος, Ιασώ (κόρη Ασκληπιού), Ικέσιος, Ιπποκράτης, Ιππόλοχος, Καλλιάναξ, Καλλίγνωτος, Καλλίμαχος, Κλεομυτάδης, Κριτόβουλος, Κλεόφαντος, Κρατεύας, Κρίσαμις, Κριτόδημος, Κτησίαρχος, Κτησίας, Κτησίοχος, Λεύκιππος (φιλόσοφος), Μάγνος, Μαντίας, Μαχάων (γιος Ασκληπιού), Μελάμπους, Μελάνθιος, Μενεκράτης, Μηνόδοτος, Μηνόδωρος, Μηνόκριτος, Μνήμων, Μνησίθεος, Μνησίμαχος, Νέβρος, Νίκανδρος, Νικήτας, Νικόμαχος, Νινύας, Νουσήνιος, Ξενοφώντας ο Κώος, Ορθαγόρας, Παιών ή Παιήων (ο ιατρός των θεών), Παλλάδιος, Πανάκεια (κόρη Ασκληπιού),  Πετρονάς, Πίτταλος, Πλειστόνικος, Ποδαλείριος, Πολεμοκράτης, Πολύκλειτος, Πολύκριτος, Πραξαγόρας, Πυθαγόρας (φιλόσοφος), Πυθοκλής, Πόλυβος, Ρούφος, Σεραπίων, Σίμος, Σπίτταλος, Σφύρος, Σωρανός, Σώστρατος,Τιμόθεος,  Τύρταμος ή Θεόφραστος (πατέρας της βοτανικής), Υγεία (κόρη Ασκληπιού), Φαείτας, Φιλοξένης, Φιλίνος, Φιλούμενος,  Φιλιστίων, Φιλότιμος, Χρύσης, Χρύσιππος,.

ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΟΙ

ΜΙΛΗΣΙΟΙ: Αναξίμανδρος, Αναξιμένης, Θαλής. ΕΛΕΑΤΕΣ: Ξενοφάνης, Παρμενίδης, Ζήνων, Μέλισσος. ΑΤΟΜΙΚΟΙ: Δημόκριτος, Λεύκιππος. ΑΛΛΟΙ: Αναξαγόρας, Αρχέλαος, Διογένης, Εμπεδοκλής, Ηράκλειτος, Πυθαγόρας.

ΣΟΦΙΣΤΕΣ: Αντιφών, Γοργίας, Θρασύμαχος, Ιππίας, Πρόδικος, Πρωταγόρας.

ΙΑΤΡΟΙ: Αλκμαίων, Δημοκίδης, Ηρόδικος, Ιπποκράτης.

ΟΡΦΙΚΟΙ: Ακουσίλαος, Θεαγένης, Θήρων, Φερεκύδης.

ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΙ

*Πατέρας του Πυθαγόρα ήταν ο Μνήσαρχος, μητέρα του η Πυθαϊς, γυναίκα  του η Θεανώ, γιος του ο   Αρίμνυστος ή κατ' άλλους ο Τηλαύγης και κόρες του η Μυία και η Αριγνώτη (ή και η Αίσαρα).

Άβαρις, Αβροτέλης, Αγέας, Αγελάδας, Αγησίδαμος, Αγήσαρχος, Αγύλος, Αθάμας, Αθοσίων, Αίγων, Αιήτιος, Αίμων, Αινέας, Ακμονίδας, Ακουσιλάδας, Αλίοχος,  Αλκίας, Αλκίμαχος,  Αλκμαίων, Αλώπεκος, Άνθην, Αντιμέδων, Αντιμένης, Αριστάγγελος, Αριστείδης, Αρκέας, Αριστοκλείδας, Αριστοκράτης, Αριστομένης, Αριστάγγελος, Αριστέας, Αρκέας, Αρχέμαχος, Άρχιππος, Αρχύτας, Αρίστιππος, Άρυτος, Αστέας, Αστύλος, Αυτοχαρίδας, Βαθύλαος, Βούθηρος, Βούθος ή Βούθιος, Βουλαγόρας, Βροντίνος, Βρύας, Βρύσων, Γλυκίνος, Γύττιος, Δακίδας, Δαμοκλής, Δαμοτάγης, Δαμάρμενος, Δεινοκράτης, Δεξίθεος, Δείναρχος, Δημοσθένης, Δικαίαρχος, Δικάς, Διοκλής, Δρύμων, Δήμων, Δίκων, Δόμων, Δύμας, Ειρίσκος, Έκφαντος, Έλανδρος, Ελικάων, Ελώριππος,Έλλωρις, Εμπεδοκλής,Έμπεδος, Ένανδρος, Ένδιος, Επίσυλος, Επίφρων, Επίχαρμος,Έρατος, Εστιαίος, Εύανδρος, Ευάνωρ, Εύδικος, Ευέλθων, Ευέτης, Ευθοσίων, Ευθυκλής, Εύθυνος, Ευθύνους, Εύμοιρος, Ευρυκράτης, Ευρυμέδων, Εύρυτος,Ευρύφημος, Εύφημος, Εχεκράτης, Ζάλευκος, Ζάμολξις, Ζώπυρος, Θεόδωρος, Θράσεος, Θρασύδαμος, Θρασυμήδης, Θυμαρίδας, Ίκκος, Ιππαρχίδης, Ίππασος, Ιππαρχίδης, Ιππομέδων, Ιπποσθένης, Ιππόστρατος, Ίππων, Ιταναίος, Ίων, Καινίας, Καλλίβροτος, Καραφροντίδας, Κέρκωψ, Κλεάρατος, Κλειναγόρας, Κλεινίας, Κλεοσθένης, Κλεάνωρ, Κλεόφρων, Κλέων, Κράνοος, Κρίτων, Κάλαϊς, Κέραμβος, Λάκριτος, Λάκων, Λαφάων, Λεοντεύς, Λέων,  Λεπτίνης, Λεωκύδης, Λεάναξ, Λεόφρων, Λεώκριτος, Λεωκύδης, Λίθαγος, Λύκων, Λύραμνος, Λυσιάδης, Λυσίβιος, Μαλλίων, Μελησίας, Μελάνιππος, Μέλισσος, Μενέστωρ, Μένων, Μέτωπος,  Μέτων, Μιλτιάδης, Μίλων, Μιμνόμαχος, Μνησίβουλος, Μύης, Μυλλίας, Νάστας, Ναυσίθοος, Νεόκριτος, Ξενοκάδης, Ξενόκριτος, Ξενοφάνης, Ξενοφάντης, Ξενόφιλος, Ξέντας, Ξένων, Οδίος, Όκκελος, Όκκιλος, Ονάτας, Όνατος, Ορεστάδας, Ορέσανδρος, Όψιμος, Πακτίων, Παρμενίδης, Παρμίσκος, Πεισικράτης, Πεισίρροδος, Πολιάδης, Πολέμαρχος, Πολύκλειτος, Πολύκτωρ, Πολύμναστος, Προκλής, Πρόξενος, Πρόξενος, Πρώρος, Πτολεμαίος, Πυθόδωρος, Πύρρων, Ρηξίβιος, Ρόδιππος, Σθενωνίδας, Σίλλος, Σίμος, Σμιλίας, Στράτιος, Σωσθένης, Σωσίστρατος, Σωστράτιος, Τιμησιάναξ, Τιμοσθένης, Τιμάρης, Τιμάσιος, Τίμαιος,Τιμάρετος, Τυρσηνός, Φαίδων, Φαινεκλής, Φάντων, Φιλόδαμος, Φιλόλαος, Φιλωνίδης, Φιντίας, Φροντίδας, Φρύνιχος, Φυκιάδας, Φύτιος, Χαρώνδας, Χειλάς ή Χιλάς, Χρύσιππος, Ώκελλος,

ΓΥΝΑΙΚΕΣ:

Αβροτέλεια, Βαβέλυκα, Βιτάλη, Βοιώ, Βρυώ, Εκκελώ, Εχεκράτεια, Θεανώ, Κλεαίχμα, Κρατησίκλεια, Λασθένεια, Μυία, Νισθεάδουσα, Οκκελώ, Πεισιρρόδη, Τιμύλα, Τυρσηνίς, Φίλτυς, Χειλωνίς.

ΝΕΟΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΙ

Απολλώνιος ο Τυανέας, ο ρήτορας Φιλόστρατος που έγραψε την βιογραφία του, Μοδεράτος,  Νικόμαχος και Νουμήνιος.

ΣΩΚΡΑΤΙΚΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

*Πατέρας του Σωκράτη ο Σωφρονίσκος και μητέρα η Φαιναρέτη.

Αισχίνης, Αλεξίνος, Αννίκερις, Αντισθένης, Αντίπατρος, Αρήτη, Διόδωρος, Ευβουλίδης, Ευκλείδης, Ευήμερος, Ηγησίας, Θεόδωρος, Μενέδημος, Ξενοφών, Πλείστανος, Πλάτων Στίλπων, Φαίδων

ΠΛΑΤΩΝΙΚΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

*Πατέρας του Πλάτωνα ο Αρίστωνας και  μητέρα η Περικτιόνη.

Αθήναιος, Αιδέσιος, Αιδεσία, Αλβίνος, Αμμώνιος, Αμμώνιος Σακκάς, Αμέλιος, Ανδρόνικος ο Ρόδιος, Αντίοχος, Απουλήιος, Αριστώνυμος, Αρκεσίλαος, Αρποκρατίων, Ασκληπιόδωτος, Αττικός, Γάιος, Δαμάσκιος, Διογένης, Δέξιπππος, Δίων, Ελικών, Ερμείας, Ερμίας, Ερέννιος, Ευλάλιος, Ευνάπιος, Ευσέβιος, Ευφραίος, Εύανδρος, Εύδοξος, Εύδωρος, Ηγησίνους, Ηγίας, Ηρακλείδης ο Ποντικός, Θεαίτητος, Θεμίστιος, Θεόδωρος, Θράσυλλος, Θέων, Ιεροκλής, Ιουλιανός, Ισίδωρος, Ιάμβλιχος, Καρνεάδης, Κλειτόμαχος, , Κράντωρ, Κρόνιος, Κάσσιος Λογγίνος, Κέλσος, Λακύδης, Μαρίνος, Μάξιμος, Μέναιχμος, Νουμήνιος, Ξενοκράτης, Ολυμπιόδωρος, Πλούταρχος (γιος Νεστορίου), Πλούταρχος (μαθητής Αμμώνιου), Πλωτίνος, Πολέμων, Πορφύριος, Πρισκιανός, Πρόκλος, Σεβήρος, Σιμπλίκιος, Σπεύσιππος, Συριανός, Σώπατρος, Τηληκλέας, Τιμόθεος, Υπατία (κόρη του μαθηματικού Θέωνα η οποία σκοτώθηκε από τον έξαλλο Χριστιανικό όχλο που τη διαμέλησε ζωντανή), Φιλιστίων, Φίλιππος ο Οπούντιος, Φίλων, Χαβρίας, Χρυσάνθιος, Ωριγένης.

ΣΚΕΠΤΙΚΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

Αγρίππας, Αινεσίδημος, Εύβουλος, Ευφράνωρ, Ηρακλείδης, Ναυσιφάνης, Πτολεμαίος, Πύρρωνας, Σαρπηδόνας, Σέξτος ο εμπειρικός,Τίμωνας, Φαβωρίνος. Ο Πύρρωνας επηρέασε και το Στωικό Αρίστωνα που είχε μαθητή τον Ερατοσθένη τον Κυρηναίο.

ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

* Πατέρας Αριστοτέλη ο Νικόμαχος και μητέρα η Φαιστίδα.

Αλέξανδρος ο Αφροδησιεύς, Ανατόλιος, Ανδρόνικος ο Ρόδιος, Αριστοκλής, Αριστόξενος, Αρίστων, Γαληνός (γιατρός), Δημήτριος ο Φαληρεύς, Δικαίαρχος, Έρμιππος, Εύδημος ο Ρόδιος, Θεμίστης., Θεόφραστος (διευθυντής Λυκείου), Κλαύδιος Πτολεμαίος (αστρονόμος),  Κλέαρχος, Κριτόλαος, Λύκων, Στράτων, Σωτίων, Φανίας ή Φαινίας. Από τον Στράτωνα επηρεάστηκαν ο Αρίσταρχος ο Σάμιος (που ανακάλυψε το Ηλιοκεντρικό σύστημα), ο Αρχιμήδης μέσω του Αρίσταρχου, ο Ερατοσθένης που έγραψε τις γεωδαιτικές έρευνες του Στράτωνα, ο μηχανικός Κτησίβιος και ο γιατρός Φασίστρατος.

ΣΤΩΙΚΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

Αντίοχος (εκλεκτικός φιλόσοφος), Αντίπατρος, Αρριανός, Αρχέδημος, Διογένης ο Βαβυλώνιος, Επίκτητος, Ζήνων, Κλεάνθης, Λούκιος, Μάρκος Αυρήλιος, Μουσώνιος, Παναίτιος, Ποσειδώνιος, Ρούφος, Σενέκας, Σέξτιος (εκλεκτικός φιλόσοφος), Σωτίων (δάσκαλος του Σενέκα), Χρύσιππος

ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΙ

*Ο Επίκουρος ήταν μαθητής του Πλατωνικού Παμφίλου και του Δημοκριτικού Ναυσιφάνους.

Απολλόδωρος, Βίων (ηδονικός κυνικός) , Δημήτριος, Δημώναξ, Διογενιανός, Διογένης, Δίων, Έρμαρχος, , Ζήνων, Θεαγένης, Κερκιδάς (ηδονικός κυνικός), Κολώτος, Κράτης, Λεωνίδας (ηδονικός κυνικός), Λουκρήτιος, Μελέαγρος (ηδονικός κυνικός), Μενέδημος (ηδονικός κυνικός), Μένιππος, Μητρόδωρος, Οινόμαος, Οράτιος, Περεγρίνος (Πρωτεύς), Πλωτίνα (σύζυγος Τραϊανού), Πολύαινος, Πολύστρατος, Ποσείδιππος (ηδονικός κυνικός), Ποτάμων, Σίρων, Τέλης (ηδονικός κυνικός), Φαίδρος, Φιλωνίδης, Φιλόδημος, Φοίνικας (ηδονικός κυνικός),

ΟΙ 7 ΣΟΦΟΙ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Θαλής ο Μιλήσιος, Βίας ο Πριηνεύς, Πιττακός ο Μιτυληναίος, Σόλων ο Αθηναίος, Περίανδρος ο Κορίνθιος, Χείλων ο Λακεδαιμόνιος, Κλεόβουλος  ο Ρόδιος (ή κατά άλλους σε αντικατάσταση των τριών τελευταίων οι: Επιμενίδης ο Κρης, Λεώφαντος ο Λεβίδιος, Μύσων ο Χηνεύς, Ανάχαρσις ο Σκύθης και Αριστόδημος ο Σπαρτιάτης.

ΝΑΥΑΡΧΟΙ

Αγαθόστρατος, Αγησανδρίδας, Αγησίμβροτος, Ακεσίμβροτος, Αναξίβιος, Αριστεύς, Αριστώνυμος, Ασωνίδης, Δεινιάδας, Εύνομος, Ηριππίδας, Θρασυμηλίδας, Ιέραξ, Ιεροφών, Καλλικράτης, Καλλικρατίδας, Κλειππίδης, Κρατησιππίδας, Λακεδαιμόνιος, Λεωδάμας, Μεικιάδης, Μίνδαρος, Νέαρχος, Νικόλοχος, Ξενοκλείδης, Πάτροκλος, Πίγρης, Πολέμαρχος, Πόλλις, Πραξίνος, Πρόαινος, Πρωτέας, Στησικλής, Σωκράτης, Τιμάνωρ, Φιλοκλής, Χαιρέας, Χαρικλής, Χαρμίνος.

ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ

Αβρέας, Αγάσιμος, Αγγαίος, Αγησιππίδης, Αγήτας, Αείμνηστος, Αθηνοκλής, Αιθίδας, Αιλιανός, Αλεξικλής, Άμηστρις, Αμύντας, Ανάξιππος, Ανίων, Αντικλής, Αντίπατρος, Άρατος, Αριστέας, Αριστόβουλος, Αριστογένης, Αριστοκλής, Αριστοκράτης, Αριστομένης, Αριστόφαντος, Άρπαλος, Αρχέστρατος, Ασωπόδωρος, Άτταλος, Αυτολέων, Βάλαγρος, Βρασίδας, Γύλιππος, Δαϊφαντος, Δερκυλίδας, Δημαίνετος, Δημόδοκος, Δημόφιλος, Διτρέφης, Διομέδων, Διοπείθης, Διφρίδας, Έλιξος, Επαμεινώνδας, Επικυδίδας, Επιτάδας, Ερασινίδης, Ερίγυιος, Ερμοκράτης, Ερμόφαντος, Έρμων, Ετεόνικος, Ευαίνωτος, Ευάλας, Ευαλκίδης, Εύβουλος, Ευετίων, Ευθυκράτης, Ευκλής, Ευκτήμων, Εύμαιος, Εύμαχος, Ευμένης, Ευρύαλος, Ευρυάναξ, Ευρυβιάδης, Ευρυδάμας, Ευρύδαμος, Ευφαμίδας, Ηγησανδρίδας, Ηγήσανδρος, Θεμιστοκλής, Θηραμένης, Θίβρων, Θράσυλλος, Θυμαχάρης, Ιππόνικος, Ιππονοϊδας, Ισοκράτης, Ισχαγόρας, Ιφικράτης, Καλλίμαχος, Κίμων, Κλέαρχος, Κλεομήδης, Κλεοφών, Κοίνος, Κόνων, Κόττυφος, Κράτερος, Κριτόλαος, Λάχης, Λέαγρος, Λεοννάτος, Λεοντιάδης, Λεωκράτης, Λέων, Λεωσθένης, Λυσίμαχος, Μαντίθεος, Μελάνθιος, Μελήσανδρος, Μενέδημος, Μένης, Μίγδων, Μιλτιάδης, Μνάσιππος, Μυρωνίδης, Ναυκλής, Ναυσικλής, Νεοπτόλεμος, Νικάνωρ, Νικόστρατος, Ξανθικλής, Ξάνθιππος, Ξενοκλής, Ξενοφών, Ονομακλής, Παρμενίων, Πασιτελίδας, Πασίων, Παυσανίας, Πάχης, Πελοπίδας, Πενθύλος, Περδίκας, Περιγένης, Πλείσταινος, Πολυάνθης, Πολύαρχος, Πολυβιάδης, Πολυσπέρμων, Πολύστρατος, Πολύτροπος, Πολύφρων, Πρωτόμαχος, Πυρρίας, Σκιρωνίδης, Σμίκρης, Σοφαίνετος, Στησάνωρ, Στησίλαος, Στράβαξ, Στρατοκλής, Σωκράτης, Σώπολις, Ταυρίων, Τελευτάς, Τεμασίων, Τληπόλεμος, Τολμίδης, Φάλαικος, Φανόμαχος, Φανοσθένης, Φιλήσιος, Φιλοκράτης, Φιλοποίμην, Φιλώτας, Φορμίων, Φρυνίσκος, Γρύνων, Φωκίων, Χάρης, Χαρίδημος, Χειρίσοφος.

ΑΘΛΗΤΕΣ

Αγησίμαχος, Ανδρόλεως, Βούτας, Δαμασίας, Δαμόξενος, Δάσμων, Διόπομπος, Επικράδιος, Ευβότας, Ευβώτας, Εύθυνος, Ευτυχίδας, Ηρόδικος, Θεαγένης, Κλέανδρος, Κρίσων, Λάδας, Μίλων, Νικόδωρος, Ξανθίας, Όλυμπος, Ορίκαδμος, Πολυδάμας, Πολυχάρης, Συλλίας, Σώφιλος, Τιμαίνετος, Υψικλής, Χαιρέας.

ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕΣ

Αγέμαχος, Αγήμων, Αγησίας, Αγησιδάμας, Αίνητος, Αίσυπος, Ακεσίλαος, Αλεξίβιος, Ανδροσθένης, Αριστοκλείδας, Άστυλος, Ασώπιχος, Δάμαρχος, Δείνις, Διώξιππος, Δόρυκλος, Ενικεύς, Εξαίνετος, Επιθέρσης, Εργοτέλης, Ερίτιμος, Ετοιμοκλής, Ευρύβατος, Ευρύβατος, Ευτελίδας, Εφάρμοστος, Εφουδίων, Θεόγνητος, Θεόχρηστος, Θράσις, Ιερώνυμος, Ιπποσθένης, Κάπρος, Κλειτόμαχος, Κλεογένης, Κυνίσκος, Λάβαξ, Λαστρατίδας, Λεοντίσκος, Μαρίων, Μελησίας, Μενεπτόλεμος, Νελαϊδας, Νικάσυλος, Ξενόδαμος, Ξενόδοκος, Ξενοφών, Οιβώτας, Παντάρκης, Παταϊκός, Πεισίδωρος, Πολίτης, Πολυπείθης, Πρωτόλαος, Πρωτομάνης, πύθαρχος, Πυριλάμπης, Ρηξίβιος, Σελεάδας, Σόφιος, Στόμιος, Συβαριάδης, Σωδάμας, Ταυροσθένης, Τηλέμαχος, Ύσμων, Φερένικος, Φερίας, Φιλίτας, Φιλίνος, Φίλων, Φράστωρ, Φρικίας, Φρύνων, Χαρίνος, Χαρμίδης.

ΙΔΑΙΟΙ ΔΑΚΤΥΛΟΙ: Άκμων, Αρκεσίδας, Δαμναμενεύς, Επιμήδης, Ηρακλής, Ίασος, Κέλσις, Παιωναίος.

ΑΜΑΖΟΝΕΣ: Αίγλη, Αντιόπη, Ευάνδρα, Ευρυβία, Ιππολύτη, Ιφινόμη, Μελανίππη, Μολπαδία, Οτρήρη, Πενθεσίλεια, Σμύρνα, Φόβη.

ΕΤΑΙΡΕΣ

Αγωνίς, Αηδόνιον, Αμπελίς, Αρχεάνασσα, Βακχίς, Γλυκέρα, Γράμμη, Γρυμαία, Δωρίχα, Ερπυλλίς, Ευάρδη, Ηδύλη, Θεοδότη, Θεόκλεια, Θεσπιάς, Ιερόκλεια, Ιόεσσα, Καλλιστράτη, Κροκάλη, Κύννα, Λαϊς, Λασθενία, Λέαινα, Λεόντιον, Λοπάδιον, Λυσανία, Μέγιλλα, Μεδοντιάς, Μητίχη, Μνησαρέτη (η Φρύνη), Μυρτάλη, Μύρτιον, Νικοστράτη, Μικώ, Οία, Πακάτη, Παμφίλη, Παννυχίς, Παρθενίς, Πολύκλεια, Πυθιονίκη, Ροδώπις, Σατύρα, Σιγή, Σίμαιθα, Σκιώνη, Τρύφαινα, Υάκινθις, Υμνίς, Φανοστράτη, Φιλαινίς, Φιλημάτιον, Φιλοξένη, Φοιβίς, Φρύνη, Χρυσάριον, Ώκιμον.

ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ: Άγχιος, Άρητος, Δημολέων, Δορύλαος, Σρύαλος, Ευρύνομος, Ευρυτίων, Κλάνις, Μίμας, Νέστος, Ούρειος, Πετραίος, Πευκείδης, Ροίκος, Υλαίος, Φόλος, Χείρων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ

ΤΙΤΑΝΕΣ (Παιδιά του Ουρανού και της Γης του πρώτου Θείου Ζεύγους)

ΑΝΔΡΕΣ: Ιαπετός, Κείος, Κρείος, Κρόνος, Υπερίων, Ωκεανός. ΓΥΝΑΙΚΕΣ: Θεία, Θέμις, Μνημοσύνη, Τηθύς, Ρέα, Φοίβη.

ΕΚΑΤΟΓΧΕΙΡΕΣ: Βριάρεως, Κόττος, Γύης.

ΚΥΚΛΩΠΕΣ: Βρόντης, Στερόπης, Άργης.

ΓΙΓΑΝΤΕΣ: Άγριος, Αλκυονεύς, Γρατίων, Εγκέλαδος, Εφιάλτης, Εύρυτος, Θόων, Ιππόλυτος, Κλυτίος, Πάλλας, Πολυβότης, Πορφυρίων, Τυφωέας.

ΓΕΝΟΣ ΩΚΕΑΝΟΥ (Με την αδελφή του Τηθύ = θάλασσα)

Ωκεανίδες Νύμφες: Αδμήτη, Ακάστη, Αμφιρώ, Ασία, Γαλαξαύρη, Διώνη, Δωρίδα, Ευδώρη, Ευρυνόμη, Ευρώπη, Ζευξώ, Ηλέκτρα, Θόη, Ιδυία, Ιππώ, Ιάνειρα, Ιάνθη, Καλλιρρόη, Καλυψώ, Κερκηίς, Κλυμένη, Κλυτία, Μενασθώ, Μηλόβοσις, Μήτις, Ξάνθη, Ουρανία, Πασιθόη, Πειθώ, Περσηίς, Πετραία, Πληξαύρη, Πλουτώ, Πολυδώρη, Πρυμνώ, Ρόδεια, Στύγα., Τελεστώ, Τύχη, Χρυσηίς, Ωκυρρόη.

ΓΕΝΟΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΙΤΑΝΩΝ

Η Θεία με τον αδελφό της Ιαπετό γέννησε τον,Ήλιο, τη  Σελήνη και την Ηώ (Αυγή). Ο Κείος με την αδελφή του Φοίβη γέννησε τη Λητώ και την  Αστερία. Η Αστερία γέννησε με το Δία την Εκάτη. Ο Κρείος με την την Ευρύβια γέννησε τον Αστραίο, τον Πάλλαντα και τον  Περσαίο. Ο Ιαπετός με την ωκεανίδα Κλυμένη γέννησε τον Άτλαντα, το Μενοίτιο, τον Προμηθέα και τον Επιμηθέα. Ο Κρόνος με την αδελφή του Ρέα (δεύτερο θείο ζεύγος) γέννησε τους θεούς Άδη, Δήμητρα, Δία, Εστία, Ήρα και Ποσειδώνα. Η Ηώ με τον Αστραίο τους ανέμους Ζέφυρο, Βορρέα και Νότο και μετά με τον Αυγερινό τα υπόλοιπα άστρα.

ΓΕΝΟΣ ΠΟΝΤΟΥ

Ο πόντος με τη Γαία γέννησε τους Νηρέα, Θαύμαντα, Φόρκυ, Κητώ και Ευρύβια.

Ο Νηρέας με την Ωκεανίδα Δωρίδα γέννησε τις Νηρηϊδες. Ο Ησίοδος αναφέρει τις παρακάτω 50   Νηρηίδες:

Αγαύη, Ακταίη, Αλία, Αλιμήδη, Αμφιτρίτη, Αυτονόη, Γαλάτεια, Γαλήνη, Γλαύκη, Γλαυκονόμη, Δυναμένη, Δωρίδα, Δωτώ, Ερατώ, Ευαγόρη, (Ευάρνη), Ευδώρα, Ευκράντη, Ευλιμένη, Ευνίκη, Ευπόμπη, Ηιόνη, Θεμιστώ, Θέτις, Θόη, Ιπποθόη, Ιππονόη, Κυματολήγη, Κυμοδόκη, Κυμοθόη, Κυμώ, Λαομέδεια, Λειαγόρη, Λυσιάνασσα, Μελίτη, Μενίππη, Νημερτής, Νησαίη, Νησώ, Πανόπεια, Πασιθέα, Πλωτώ, Πολυνόη, Ποντοπόρεια, Προνόη, Πρωτομέδεια, Πρωτώ, Σαώ, Σπειώ, Φέρουσα, Ψαμάθη

Ο Απολλόδωρος αναφέρει 45 Νηριϊδες και διαφορετικά ονόματα τα: Δηρώ, Διώνη, Ευμόλπη, Ιάνειρα, Ιόνη, Καλυψώ, Κητώ, Κραντώ, Λιμνώρεια, Ναυσιθόη, Νεόμηρις, Πληξαύρα, Πολυνόμη και Ποντομέδουσα.

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΧΑΡΙΤΕΣ (κόρες του Δία και της ωκεανίδας Ευρυνόμης)

Αγλαϊα, Ευφροσύνη και Θάλεια. Ο Όμηρος αναφέρει και την Πασιθέα. Άλλοι πάλι αναφέρουν  την Πειθώ και την Πασιθέα ή την Κλήτα και τη Φάεννα (στη Σπάρτη) ή την  Ηγεμόνη και την Αυξώ ή τη Θαλλώ, την Αυξώ και την Καρπώ (στην Αθήνα).

ΟΙ ΕΝΝΕΑ ΜΟΥΣΕΣ (κόρες του Δία και της Τιτανίδας Μνημοσύνης)

Κλειώ (Μούσα της Ιστορίας), Ευτέρπη (προστάτιδα του διπλού αυλού), Θάλεια (στην αρχή της Βουκολικής ποίησης και αργότερα της Κωμωδίας),  Μελπομένη (της Τραγωδίας), Τερψιχόρη (της Λυρικής ποίησης), Ερατώ (της Ερωτικής ποίησης), Πολύμνια (αντιπροσωπεύει την ιδιότητα της μάθησης και της ενθύμισης, αλλά στη Ρωμαϊκή εποχή έγινε η Μούσα της Μιμικής και της Παντομίμας), Ουρανία (της Αστρονομίας) και Καλλιόπη (της Επικής ποίησης και της ευγλωττίας).

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΜΟΙΡΕΣ (Κόρες του Δία και της Τιτανίδας Θέμιδας, προσωποποίησης της Δικαιοσύνης),

Κλωθώ, που αντιπροσωπεύει το Παρόν, Λάχεση, που αντιπροσωπεύει το Μέλλον και  Άτροπος, που αντιπροσωπεύει το Παρελθόν.

ΟΙ ΕΠΤΑ ΠΛΕΙΑΔΕΣ (Κόρες του Δία ή του Άτλαντα και της ωκεανίδας Πληϊόνης).

Μαία, Ταϋγέτη, Ηλέκτρα, Στερόπη, Κελαινώ, Αλκινόη και  Μερόπη.

ΓΕΝΟΣ ΔΙΑ

Η Αθηνά (την οποία γέννησε μόνος του από το κεφάλι του, αφού όμως είχε πάει προηγουμένως με τη θεά της σοφίας Μήτιδα, την οποία κατάπιε ύστερα ολόκληρη για να μη γεννήσει, σύμφωνα με μια προφητεία, παιδί ανώτερο απ' αυτόν), οι  9 Μούσες, οι Εποχές, οι Μοίρες, οι  3 Χάριτες, οι 7 Πλειάδες, ο Λακεδαίμονας (με την Πλειάδα Ταϋγέτη), ο Δάρδανος και ο Ιασίωνας (με την Πλειάδα Ηλέκτρα), ο Απόλλων και η Άρτεμις (με τη κόρη του Κείου και της Φοίβης Λητώ), η Εκάτη (με την αδελφή της Λητούς Αστερία) και η Περσεφόνη (με τη Δήμητρα). Τέλος με τη σύζυγό του Ήρα  γέννησε τους θεούς  Άρη, Ήβη και Ήφαιστο, αν και  μερικοί λένε ότι η Ήρα γέννησε τον Ήφαιστο χωρίς σαρκική επαφή.

Από τις ενώσεις του τώρα με θνητές απέκτησε τους: Άργο (από τη Νιόβη) Αρκάδα (από τη νύμφη Καλλιστώ), Αίγινα και Αιακό (από την κόρη του Ασωπού Αίγινα), Αμφίωνα και Ζήθο (από την αδελφή της Αίγινας Αντιόπη), Έπαφο (από  την κόρη του Ινάχου Ιώ), Μίνωα, Ραδάμανθυ και Σαρπηδόνα (από την κόρη κόρη του Αγήνορα Ευρώπη), Περσέα (από τη Δανάη, κόρη του βασιλιά του Άργους Ακρίσιου, το θεό Διόνυσο (από τη Σεμέλη, κόρη του βασιλιά των Θηβών Κάδμου), τον Πολυδεύκη και την Ελένη (από τη σύζυγο του βασιλιά Τυνδάρεω Λήδα, με την οποία συνευρέθηκε την ίδια μέρα με  το σύζυγό της. Ο Κάστορας, ο δίδυμος και θνητός αδελφός του Πολυδεύκη γεννήθηκε από το σπέρμα του Τυνδάρεω), ο Ηρακλής (από τη σύζυγο του Αμφιτρίωνα Αλκμήνη) και από τη Φθία τον Αχαιό..

ΓΕΝΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑ

Ιάλεμος (με τη Μούσα Καλλιόπη), Ισμηνός και Κωρυκία (με την ωκεανίδα Μελία), Λυκωρέας (με την Κωρυκία), Ασκληπιός ( με την κόρη του Φλεγύα Κορωνίδα), Ίωνας (με τη Κρέουσα, κόρη του βασιλιά των Αθηνών Ερεχθέα), Αρισταίος ή Αριστέας (με την κόρη του βασιλιά των Λαπιθών Υψέα), πολλοί γιοι με την κόρη του Μίνωα Ακακαλλίδα μεταξύ των οποίων ο Μίλητος, Άνιος (με την κόρη του Στάφυλου Ροιώ), Φιλάμμονας (με την κόρη του Δαιδαλίωνα Χιόνη), Άμφισσος (με τη κόρη του βασιλιά των Δρυόπων Δρυόπη), Κύκνος (με τη Θρύα), Μόψος (με τη κόρη του Τειρεσία Μαντώ) και Γαλεός (με την κόρη του βασιλιά των υπερβορείων Ζαβίου Θεμιστώ).

ΥΠΕΡΒΟΡΕΙΕΣ ΠΑΡΘΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ

Υπερόχη, Λαοδίκη, Ώπις και Άργη.

ΓΕΝΟΣ ΕΡΜΗ

Πάνας (με τη νύμφη Δρυόπη), Ερμαφρόδιτος (με την Αφροδίτη), Δάφνις (με μια νύμφη), Αιθαλίδης (μια από τις προηγούμενες ενσαρκώσεις του Πυθαγόρα), Αυτόλυκος (με τη Χιόνη), Κύδωνας (με την κόρη του Μίνωα Ακακαλλίδα) και Κέφαλος (με την κόρη του Κέκροπα Έρση).

ΓΕΝΟΣ ΑΡΗ

Κύκνος (με την Πελοπεία), Διομήδης (βασιλιάς των Βιστώνων), Αλκίππη (με τη κόρη του Κέκροπα Άγλαυρο), Αρμονία και κατά μερικούς Φόβος, Δείμος, Έρωτας και Πρίαπος (με την Αφροδίτη), Οινόμαος (με την κόρη του Ασωπού Άρπινα), Μελέαγρος (με τη σύζυγος του Οινέα Αλθαία), Αέροπο (με την Αερόπη), Λύκαστο (με την κόρη του Νύκτιμου Φυλονόμη). Τα άλογα του  ήταν ο Φόβος, ο Αιθήων, ο Φλόγιος και ο Κόναβος.

ΓΕΝΟΣ ΗΦΑΙΣΤΟΥ

Με την κόρη του Πρωτέα Καβειρώ γέννησε τους Καβείρους, θεότητες της φωτιάς ή τον Κάμιλλο, ο οποίος γέννησε στη συνέχεια τους τρεις Καβείρους Αξίερο (η), Αξιόκερσα και Αξιόκερσο. Γιοι του ήταν επισης ο Περιφήτης, ο Άρδαλος και ο Παλαίμων.

ΓΕΝΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ

Τρίτωνας, Ρόδος, Βενθεσικύμη (με τη σύζυγό του Αμφιτρίτη), "Κόρη" και άλογο Αρείωνας (με τη Δήμητρα), Πήγασος (με τη Μέδουσα), Ανταίος (με τη Γαία), Άμυκος (με νύμφη Μελία), Ιπποθόωντας (με την Αλόπη), Έρυξ (με την Αφροδίτη) , Πολύφημος (με τη νύμφη νύμφη Θοώσα), Κύκνος (με τη Σκαμανδροδίκης), Υριέας (με την πλειάδα Αλκυόνη,  Ωρίων (με την   κόρη του Μίνωα Ευρυάλη), Ναύπλιος (με τη Δαναϊδα Αμυμώνη), Βοιωτός και Αίολος (με τη κόρη του Αιόλου Μελανίππη), Πηλέας και Νηλέας (με την Τηρώ), Αγκαίος (με τη κόρη του Φοίνικα Αστυπάλαια). Τέλος γιοι του ήσαν και οι Σκίρωνας, Σίνις ο πιτυοκάμπτης και Προκρούστης, που σκότωσε ο Θησέας.

ΓΕΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Δηιάνειρα ή Μελέαγρος (με τη σύζυγο του Οινέα Αλθαία) και Οινοπίων, Στάφυλος, Κέραμος και πολλά άλλα παιδιά με τη σύζυγό του Αριάδνη.

ΓΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ

Περσεφόνη (με το Δία), Κόρη (με τον Ποσειδώνα), Πλούτος (με το γιο του Μίνωα Ιασίονα).

ΓΕΝΟΣ ΗΛΙΟΥ

Κίρκη και Αιήτης ή ακόμα Πέρσης, Πασιφάη και  Καλυψώ (με την ωκεανίδα Περση), οι 7 Ηλιάδες: Όχιμος, Κέρκαφος, Ακτίνας, Μακαρέας, Κάνδαλος, Τριόπης και Τενάγης (με τη κόρη της Αφροδίτης και του Ποσειδώνα Ρόδο), σύμφωνα με μια παράδοση τις Ώρες (Με τη Σελήνη) και την Αίγλη (με τις Χάριτες), Φαέθων (με τη Ρόδη ή με την Πρώτη ή με την ωκεανίδα Κλυμένη) και Φαέθουσα και Λαμπετίη (με τη Νέαιρα) .Τα άλογα του ήσαν ο Εώος, ο Βρόντης, ο Στερόπης και ο Αιθίων ή ο Εώος, ο Αίθων, ο Φλέγων, ο Λάμπος, ο Φαέθων και ο Ξάνθος.

ΓΕΝΟΣ ΗΟΥΣ : Μέμνωνας και Ημαθίωνας (από το Τιθωνό).

ΓΕΝΟΣ ΣΕΛΗΝΗΣ: 50 κόρες από τον  Ενδυμίωνα

ΣΕΙΡΗΝΕΣ (με κεφάλι γυναίκας και σώμα πουλιού)

Παρθενόπη, Λευκωσία, Λίγεια σαν κόρες της Τερψιχόρης ή Θελξίπεια, Αγλαόπη, Πεισινόη, σαν κόρες της Μελπομένης. Σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή πατέρας τους ήταν ο Φόρκυς.

ΝΥΜΦΕΣ

Διακρίνονται σε νύμφες των δασών (Ορεστιάδες), σε νύμφες των ποταμών και των λιμνών (Ναϊάδες) και σε νύμφες των δένδρων (Αμαδρυάδες)

ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ

Αίγλη, Ερύθεια, Εσπερία και Αρέθουσα.

ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ

Αγκαίος (του Λυκούργου), 'Αδμητος (του Φέρητος), 'Ακαστος (του Πελίου), 'Ακτωρ (του 'Ιππασου), Αμφιάραος  (του Οϊκλή), 'Αργος (του Φριξου), Ασκάλαφος και Ιάλμενος (του 'Αρη), Αστέριος (του Κομήτου), Αταλάντη (του Σχοινέως), Αυγέας (του Ηλίου), Αυτόλυκος (του Ερμη), Βούτης (του Τελέοντος), 'Ερφινος (του Ποσειδώνα), Ευρύαλος (του Μηκιστέα), Εύρυτος (του Ερμη), Εύφημος (του Ποσειδωνα), Ζήτης και Κάλαϊς (του Βορέα), Ηρακλής (του Δια), Θησέας (Αιγέα), Ίδας και Λυγκαίος (Αφαρέα), Ιφικλής (Ναυβόλου), 'Ιφικλος (Θεστίου), Καινέας (Κορωνού), Κάστωρ και Πολυδεύκης (Δία με τη Λήδα), Κηφέας (Αλεού), Λαέρτης (Αρκεισίου), Μελέαγρος (Οινέα), Μενοίτιος ('Ακτορος), Ορφέας (του Οιάγρου), Παλαίμων (Ηφαίστου η Αιτωλού), Περικλύμενος (Νηλέα), Ποίας (Θαυμάκου), Πολύφημος (Ελεάτου), Τελαμών και Πηλέας (Αιακού), Τίφυς (Αγνίου) και Φάνος και Στάφυλος  (Διονύσου).

ΓΕΝΟΣ ΠΕΛΑΣΓΟΥ (που θεωρείται γιος του Δία και της Νιόβης ή κατά άλλους αυτόχθονας)

Αυτός γέννησε με την κόρη του Ωκεανού Μελίβοια ή με τη νύμφη Κυλλήνη το Λυκάωνα που έγινε βασιλιάς των Αρκάδων και γέννησε με διάφορες γυναίκες 50 παιδιά:

Αγκύορα, Αιγαίωνα, Αίμονα, Ακόντη, Αλίφηρο, Αρπαλέα, Αρπάλυκο, Αρχεβάτη, Βουκολίωνα, Γενέτορα, 'Ελικα, Ευαίμονα, Ευμήτη, Εύμονα, Ζωκλέα, Ηραιέα, Θεσπρωτό, Κάνηθο, Καρτέρωνα, Καύκωνα, Κλείτορα, Κορέθοντα, Κύναιθο, Λέοντα, Λίνο, Λύκιο, Μαίναλο, Μακαρέα, Μάκεδνο, Μαντινέα, Μελαινέα, Μηκιστέα, Νύκτιμο, Οινωτρό, Οπλέα, Ορχομενό, Πάλλαντα, Πευκέτιο, Πλάτωνα, Πόλιχο, Πορθέα, Πρόθοο, Στύμφαλο, Τηλεβόα, Τιτάνα, Φάσσο, Φθίο, Φινέα, Φύσιο και ...(Καλλιστώ;).

ΟΙ 50 ΔΑΝΑΪΔΕΣ (κόρες του Δαναού, γιου του Βήλου και αδελφού του Αίγυπτου)

Αγαύη, Αδιάντη, Αδίτη, Ακταία, Αμυμώνη, Αναξιβία, Ανθήλεια, Αστερία, Αυτομάτη, Αυτονόη, Βρύκη, Γλαύκη, Γλαυκίππη, Γόργη, Γοργοφόνη, Διωξίππη, Δώριον (Δώρα), Ερατώ, Ευίππη (2), Ευρυδίκη, Ηλέκτρα, Θεανώ, Ιπποδάμεια (2), Ιπποδίκη, Ιππομέδουσα. Ιφιμέδουσα, Καλλιδίκη, Κελαινώ, Κλειτή, Κλεοδώρα, Κλεοπάτρα (2), Μνήστρα, Νηλώ, Οίμη, Πειρήνη, Ποδάρκη, Πελάργη, Ρόδη, Ροδία, Σθένελη, Σκαιή, Στύγνη, Υπερίππη, Υπερμνήστρα, Φάρτη, Χρυσίππη, Ωκυπέτη.

ΟΙ 50 ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΠΟΥ ΣΚΟΤΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 50 ΔΑΝΑΪΔΕΣ

Αγαπτόλεμος, Αγήνωρ, Αίγιος, Αίγυπτος, Άλκης, Αλκμήνωρ, Άρβηλος, Άργιος, Αρχέλαος, Βούσιρις, Βρόμιος, Δαϊφρων (2), Διοκορυστής, Δρύας, Εγκέλαδος, Έρμος, Ευρυδάμας, Ευρύλοχος, Ευχήνωρ, Ίδας, Ίδμων, Ίμβρος, Ιππόθοος, Ιπποκορυστής, Ιππόλυτος, Ίστρος, Κερκέτης, Κισσεύς, Κλειτός, Λάμπος, Λίξος, Λυγκέας, Λύκος, Μενάλκης, Μενέμαχος, Οινέας, Πανδίων, Περισθένης, Περίφας, Πολύκτωρ, Ποταμών, Πρωτέας, Σθένελος, Υπέρβιος, Φάντης, Χαίτος, Χαλκώδων, Χθόνιος, Χρύσιππος

ΟΙ 50 ΘΕΣΠΙΑΔΕΣ (που κοιμήθηκαν με το Ηρακλή τις 50 μέρες που αυτός κυνηγούσε το Λιοντάρι του Κιθαιρώνα κι εφιλοξενείτο από τον πατέρα τους, βασιλιά των Θεσπειών της Βοιωτίας Θέσπιο).

Αγλαία, Αισχρηίς, Άνθεια, Ανθίππη, Αντιόπη, Αργέλη, Ασώπις, Ελάχεια, Ελικωνίς, Επιλαϊς, Ερατώ, Ερύθρα, Εύβοια, Ευβώτη, Ευρυβία, Ευρυόπη, Ευρυπύλη, Ευρυτέλη, Ησύχεια, Ηώνη, Ιπποκράτη, Ίφις, Καλάμητις, Καπύλη, Κέρθη, Λαοθόη, Κλυτίππη, Λύση, Λυσιδίκη, Λυσίππη, Μάρση, Μενίππιδα, Μηλίνη, Νίκη, Νικίππη, Ξανθίς, Ολυμπούσα, Ορείη, Πανόπη, Πατρώ, Πραξιθέα, Πρόκρις, Πυρίππη, Στρατονίκη, Τελευταγόρα, Τιφύση, Τοξοκράτη, Φυληίς και Χρυσηίς.

ΟΙ ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ ΑΠΟ ΤΙΣ 50 ΘΕΣΠΙΑΔΕΣ

Αλοκράτης, Αλόπιος, Αμήστριος, Αντιάδης, Αντιλέων, Αντίμαχος, 'Αντιφος, Αρχέδικος, Αρχέμαχος, Αστυάναξ, Αστυβίας, 'Ατρομος, Βουκόλος, Βουλέας, Δυνάστης, Εντελίδης, Εράσιππος, Ευμήδης,  Ευρύκαπυς, Ευρύπυλος, Εύρυτος, Θρεψίππας, 'Ιξαλος, Ιόβης, Ιππεύς, Ιππόδρομος, Ιππόζυγος, 'Ιππωτος, Κελευστάνωρ, Κλεόλαος, Κρέων, Λαομέδων, Λαομένης, Λεύκιππος, Λευκώνης, Λυγκαίος, Λυκούργος, Μέντωρ, Νήφος, Νικόδρομος, Οιστρόβλης, 'Ολυμπος, Ομόλιππος, Ονήσιππος, Πάτροκλος, Πολύλαος, Τέλης, Τερψικράτης, Τίγασις, Φαλίας.

ΑΛΛΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ

Από τη Μεγάρα οι Δηικόων, Θηρίμαχος και Κρεοντιάδης. Από τη Δηιάνειρα ο Γληνός, ο Κτήσιππος, ο Ονείτης και ο Ύλλος. Από την Ομφάλη ο Αγέλαος. Από τη κόρη του Ευρύπυλου Χαλκιόπη ο Θεσσαλός. Από την κόρη του Αυγεία Επικάστη ο Θεστάλος. Από την κόρη του Στυμφάλου Παρθενόπη ο Ευήρης. Από την κόρη του Αλεού Αύγη ο Τήλεφος. Από την κόρη του Φύλαντος Αστυόχη ο Τληπτόλεμος. Από την κόρη του Αμύντρα Αστυδάμεια ο Κτήσιππος. Από την κόρη του Πειραία Αυτονόη Ο Παλαίμων. Από την Ήβη στον Όλυμπο μετά την θέωσή του ο Αλεξιάρης και ο Ανίκητος.

ΜΑΝΤΕΙΣ

Αμφιάραος, Αμφίλοχος, Αμφίλυτος, Άνιος, Αρηξίων, Αρίστανδρος, Αριστέας, Αρτεμίδωρος, Αστύφιλος, Αχαϊκαρος, Βάκις, Γαλεύςή Γαλεός (Γαλεώται οικογένεια μάντεων στη Σικελία), Δηίφονος, Δημοφών, Διοκλής, Διοπείθης, Έλενος, Έννομος, Επήβολος, Επιμενίδης, Ευθύφρων, Ευκλείδης, Εύκλος, Ευρυκλής, Ευφραντίδης, Ηρόφυτος, Θαλήτας, Θεαίνετος, Θεμιστέας, Θέοκλος, Θεοκλύμενος, Θαύμαντις, Θεονόη, Θουριόμαντις, Ίαμος (Ιαμίδαι οικογένεια μάντεων στην Ίλιδα), Ίδμων, Ιεροκλής, Ιππόμαχος, Καλλίας, Κάλχας, Κάρνος, Κασσάνδρα, Κλέανδρος, Κλεομήδης, Κλυτιάδης (Κλυτιάδαι, γένος μάντεων, απόγονοι του Κλυτίου, απογόνου του Αμφιάραου), Λάμπων, Λυσίστρατος (χρησμολόγος), Μάντιος, Μαντώ, Μεγιστέας, Μελάμποδας, Μελανίππη (κόρη Χείρωνα), Μελησαγόρας, Μόψος, Ονομάκριτος, Ορθαγόρας, Οφιονεύς, Πειθαγόρας, Περιπόλτας, Πολύιδος, Πολυφείδης, Σιλανός, Σκίρος, Στιλβίδης, Τειρεσίας, Τελλίας (Τελλιάδαι οικογένεια μάντεων στην Ίλιδα), Τήλεμος, Τισαμενός, Τομόροι (ιερείς του μαντείου της Δωδώνης), Τροφώνιος, Φινεύς, Φερεκύδης ο Σύριος, Φρασίος, Χαριμένης

ΣΙΒΥΛΛΕΣ

Η Χαλδαία ή Περσίς ή Εβραία ή Αιγυπτία, Λίβυσσα, η Δελφίς ή Ηροφίλη ή Σίβυλλα, η Ιταλική, η Ερυθραία, η Σαμία,η Κυμαία ή Αμαλθαία ή Ιεροφίλη, η Ελλησποντία, η Φρυγία ή Σάρυσι ή Ταραξάνδρα και η Τιβουρτία ή Αβουναία.

Επίσης η Θεσπρωτίς που έγραψε χρησμούς, η Θεσσαλή ή Μαντώ (κόρη του Τειρεσία) και η Κολοφωνία ή Λάμπουσα (κόρη του Κάλχαντα). Ο Παυσανίας αναφέρει επίσης τη Φαεννίδα και τις Πέλειες στη Δωδώνη, που υπήρχαν πριν τη πρώτη Πυθία των Δελφών Φημονόη.

ΙΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΙΕΡΕΙΕΣ

Ονομαστές Πυθίες στο Μαντείο των Δελφών η Φημονόη, η Αριστονίκη και η Ξιόκλεια. Η Δηιφόβη ήταν ιέρεια του Απόλλωνα και της Άρτεμης, Η Περίαλα και η Μαντώ του Απόλλωνα στους Δελφούς. Η Ευρυμήδη, η Ιοδάμεια και η Σωσάνδρα της Αθηνάς και η Νικάνδρα, η Προμένεια και η Τιμαρέτη του Δία στο Μαντείο της Δωδώνης. Τέλος ο 'Όναρος ήταν ιερέας του Διόνυσου στη Νάξο και ο Χρύσης του Απόλλωνα στην Τρωάδα.

Η λατρεία του Δία στη Δωδώνη εξυπηρετείτο από τους ιερείς Σελλούς, Ελλούς και Τόμουρους, που ήσαν πραγματικοί ασκητές και από τις ιέρειες Πελειάδες (περιστερές) που ήσαν το πολύ τρεις και οι οποίες ερμήνευαν τους χρησμούς. Στην Ολυμπία η ερμηνεία των χρησμών του Δία είχε ανατεθεί σε τρεις οικογένειες: τους Ιαμίδες, τους Κλυτιάδες και τους Τελλιάδες. ΟΙ Ιαμίδες ισχυρίζονταν ότι κατάγοντο κατευθείαν από τον Απόλλωνα, μέσω της προγόνης τους Ευάδνης που είχε ενωθεί με το θεό και γέννησε μαζί του τον Ίαμο στον οποίο ο Αππόλλωνας χάρησε το δώρο της μαντικής. Οι Κλυτιάδες εθεωρούντο διακλάδωση του γένους των Ιαμιδών και εθεωρούντο ότι κατάγοντο από το φημισμένο ήρωα Αμφιάραο. Η προέλευση όμως των Τελλιαδών είναι άγνωστη. Αυτές οι τρεις οικογένειες είχαν αναλάβει κληρονομικά την ερμηνεία των χρησμών του Δία της Ολυμπίας.

ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΘΕΩΝ, ΗΡΩΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Άβαρις, Άβας, Αβλάβιος, Αβρέας, Αβροτέλης, Άβρων, Αβρόνυχος, Αβυδηνός, Αγαθαρχίδας , Αγάθαρχος, Αγαθήμερος, Αγαθίνος, Αγαθόβουλος, Αγαθοδαίμων, Αγαθοκλής, Αγαθοσθένης, Αγαθόστρατος, Αγαθότυχος, Αγάθυλλος, Αγάθυρνος, Αγάθυρσος, Αγάθων, Αγαθώνυμος, Αγαίος, Αγακλέης, Αγαμέμνων, Αγαμήδης, Αγανός, Αγαπαίος, Αγαπήνωρ, Αγαπτόλεμος, Αγασθένης, Αγασίας, Αγασικλής, Αγασιμένης, Αγάσιμος, Αγασσαμενός, Αγάστροφος, Αγαυός, Αγγαίος, Αγγελίων, Αγγενίδας, Αγέας, Αγελάδας, Αγέλαος, Άγελος, Αγέλοχος, Αγέμαχος, Αγέστρατος, Αγήμων, Αγήνωρ, Αγήσανδρος, Αγησίας, Αγησίδαμος, Αγησίλαος, Αγησίλοχος, Αγησίμαχος, Αγησίμβροτος, Αγησίπολις, Αγησιππίδας, Αγησίστρατος, Άγητος, Άγις, Αγίων, Αγκαίος, Αγκύωρ, Αγλαϊων, Αγλαοκρέων, Αγλαόπης, Αγλαός, Αγλαοσθένης, Αγλαόφαμος, Αγλαοφών, Άγναπτος, Αγνιάδης, Αγνίας, Αγνόδωρος, Αγνόθεμις, Αγνοκλής, Αγνόφιλος, Άγνων, Αγνωνίδης, Αγονέας, Αγορακλής, Αγοράκριτος, Αγοράναξ, Αγόρατος, Αγριόπης, Άγριος, Αγχίμολος, Αγχίπυλος, Αγχίσης,

Αγύλαιος, Αγύρριος, Αγχίαλος, Αγχιμόλιος, Άγχιος, Αγχίπυλος, Αγχίσης, Αδαίος, Αδαμάντιος, Αδέας, Αδείμαντος, Αδιάτομος, Άδμητος, Άδραστος, Άδωνις, Αέθλιος, Αείμνηστός, Αερίας, Αέροπος, Αέτιος, Αετίων, Αήτης, Αθάμας, Αθάμβιλος, Αθέρας, Αθηναγόρας, Αθηνάδας, Αθήναιος, Αθήνιππος, Αθηνίων, Αθηνογένης, Αθηνόδωρος, Αθηνοκλής, Αθηνόκριτος, Αθλίας, Αθοσίων, Αιακός, Αιάνης, Αίας, Αιγαίων, Αιγέστης, Αιγεύς, Αιγεωνέας, Αιγιαλεύς, Αίγιλος, Αίγιος, Αίγισθος, Αιγιστέας, Αιγίων, Αίγυπτος, Αίγων, Αιήτης, Αιήτιος, Αιθαλίδης, Αιθίδας, Αίθικος, Αιθιόλας, Αιθίων, Αίθος, Αιλιανός, Αιμόνιος,  Αίμος, Αίμων, Αινέας, Αινετός, Αινείας, Αίνειος,  Αινετός, Αινεύς, Αινεσίδημος, Αινιάδης, Ένικος, Αίνητος, Αίξων, Αίολος, Αίπυτος, Αίσακος, Αισανίας, Αίσιμος, Αίσιος, Αισίων, Αίσονας, Αίσυπος, Αισχέας, Αισχίνης, Αισχύλος, Αίσων,  Αίσωπος, Αιτωλός, Ακάδημος, Ακάμας, Άκανθος, Ακαρίων, Άκαστος, Ακάκητος, Ακάμας, Άκανθος, Ακαρνάν, Ακέλης, Ακεσίας, Ακεσίδας, Ακεσίλαος, Ακεσίμβροτος, Ακεστόδωρος, Ακέστωρ, Ακήρατος, Ακοντεύς, Ακόντης, Ακουμενός, Ακουσίλαος, Ακράγας, Ακρίας, Ακρίσιος, Ακρόκομος, Ακρόνεως, Ακρότατος, Άκρων, Ακταίος, Ακταίων, Ακτίς, Άκτωρ, Αλαλκομένης, Αλάστωρ, Αλεβίων, Αλεγήνωρ, Αλέκτωρ, Αλεκτρυών, Αλέξανδρος, Αλεξάνωρ, Αλέξαρχος, Αλεξιάρης, Αλεξίας, Αλεξίβιος, Αλεξίκακος, Αλεξικλής, Αλεξίνος, Αλεξίων, Αλέξων, Αλεός, Αλεύας, Αλήσιος, Αλθαιμένης, Άλθηπος, Αλιμήδης, Αλίφηρος, Αλκάθοος, Αλκαίος, Αλκαμένης,  Άλκανδρος, Αλκάνωρ, Αλκέτας, Αλκήνωρ, Αλκιβιάδης, Αλκιδάμας, Αλκιμέδων, Αλκιμένης, Αλκημίδης, Άλκιμος, Αλκίνοος, Άλκις, Αλκισθένης, Αλκίφρων, Αλκμαίων, Αλκμάν, Αλκμέων, Αλμήνωρ, Αλκυονεύς, Άλκων, Άλμωψ, Αλξίων, Αλοκράτης, Αλόπιος, Άλυκος, Αλύπητος, Αλύπιος, Άλυπος, Αλύριος, Αλωεύς, Αμαθεύς, Άμβραξ, Αμβρύων, Αμεινίας, Αμεινοκλής, Αμειψίας, Αμερίας, Αμέστριος, Αμήνων, Αμήστριος, Αμίαντος, Αμινίας, Αμμέας, Αμιανός, Αμμώνιος, Αμομφάρετος, Αμοπάων, Άμπυκος, Άμπυξ, Αμυθάων, Αμύκλας, Άμυκος, Αμύνανδρος, Αμυνίας, Αμύντας, Αμύντωρ, Αμύνων, Άμιρις, Αμφήρης, Αμφίαλος, Αμφιάναξ, Αμφιάραος, Αμφίας, Αμφιδάμας, Αμφίδικος, Αμφίδωρος, Αμφίθεμις, Αμφίθεος, Αμφικλής, Άμφικλος, Αμφικράτης, Αμφικτύων, Αμφίλοχος, Αμφίλυτος, Αμφίμαρος, Αμφίμαχος, Αμφιμέδων, Αμφίμνηστος, Αμφινεύς, Αμφίνομος, Άμφιος, Άμφισσος, Αμφίστρατος, Αμφιτρύων, Αμφίων, Αμφότερος, Αμυθάων, Αμύκλας, Άμυκος, Αμύντας, Αμύντωρ, Ανακρέων, Ανάκτωρ, Αναξαγόρας, Αναξανδρίδης, Ανάξανδρος, Ανάξαρχος, Αναξίβιος, Αναξίδαμος, Άναξις, Αναξικράτης, Αναξίλαος, Αναξίμανδρος, Αναξιμένης, Αναξίνος, Ανάξιππος, Αναπίας, Άνδης, Ανδοκίδης, Ανδραίμων, Ανδρέας, Ανδρεύς,Ανδρόγεως, Ανδροδάμας, Ανδροκλείδας, Ανδροκλής, Άνδροκλος, Ανδροκράτης, Ανδροκύδης, Ανδρόλεως, Ανδρόμαχος, Ανδρομέδης, Ανδρομένης, Ανδροσθένης, Ανδροτίων, Άνθας, Ανθέας, Ανθεμίων, Άνθερμος, Άνθιππος, Άνιγρος, Ανίκητος, Άνιος,, Ανίκκερις, Άνιππος, Ανταγόρας, Ανταίος, Ανταλκίδας, Αντέας, Αντείας, Αντέρως, Αντήνωρ, Αντιάδης, Αντιγένης, Αντίγονος, Αντίδοτος, Αντίδωρος, Αντίθεος, Αντικλής, Αντιλέων, Αντίλοχος, Αντίμαχος, Αντιμένης, Αντίμνηστος, Αντίμοιρος, Αντίνοος, Αντιόχης, Αντίπατρος, Αντισθένης, Αντιφάνης, Αντίφας, Αντιφάτης, Αντίφημος, Αντίφιλος, Άντιφος, Αντιφών, Αντιχάρης, Άνυτος,Ανώγων, Αξιόνικος, Αξίοχος, Απίων, Απολλόδωρος, Απολλοκράτης, Απολλοφάνης, Απολλωνίδης, Απολλώνιος, Απόλλων, Άρακος, Αραρώς, Άρας, Άρατος, Άρβηλος, Αργαίος, Άργαλος, Άργεννος, Αργέστης, Άργης, Άργος, Άρδαλος, Αρεσίας, Αρέστωρ, Αρεταίος, Αρετάων, Αρεύς, Αρηίθοος, Αρηίλυκος, Αρήιος, Άρητος, Άρης, Αριδαίος, Αρίμνης, Αριστάγγελος, Αρισταγόρας, Αρισταίνετος, Αρισταίος, Αρίστανδρος, Αρίσταρχος, Αρίστας, Αριστέας, Αριστείδης, Αριστεύς, Αρίστιππος, Αριστίων, Αριστόβουλος, Αριστογείτων, Αριστογένης, Αριστόδημος, Αριστόδικος, Αριστοκλής, Αριστοκράτης, Αριστόκριτος, Αριστόλαος, Αριστόλεως, Αριστόμαχος, Αριστομένης, Αριστομήδης, Αριστόμνηστος, Αριστόνικος, Αριστόνοος, Αριστόξενος, Αριστοτέλης, Άριστος, Αριστότιμος, Αριστοφάνης, Αριστόφαντος, Αριστόφιλος, Αριστοφών, Αριστώνυμος, Αρίστων, Αριφράδης, Αρίφρων, Αρίων, Αρκάς, Αρκέας, Αρκείσιος, Αρκεσίλαος, Άρκτος, Αρματίδης, Αρμόδιος, Αρμοκύδης, Άρπαλος, Αρπάλυκος, Αρριανός, Αρρίας, Αρριβαίος, Αρρύβας, Αρσίνοος, Αρτεμίδωρος, Αρτύλας, Αρύμβας, Αρύσης, Άρυτος, Αρχάγαθος, Αρχαγόρας, Άρχανδρος, Αρχεβάτης, Αρχέβουκος, Αρχέδημος, Αρχέδικος, Αρχέλαος, Αρχέλοχος, Αρχέμαχος, Αρχέμορος, Αρχεπτόλεμος, Αρχέστρατος, Αρχέτιμος, Αρχίας, Αρχίβιος, Αρχίδαμος, Αρχιδημίδης, Αρχίλοχος, Αρχιμήδης, Αρχίνος, Άρχιππος, Αρχιτέλης, Αρχύτας, Αρχωνίδης, Άσιος, Ασκάλαφος, Ασκάνιος, Ασκληπιόδωρος, Ασκληπιός, Αστέας, Αστείος, Αστέριος, Αστερίων, Αστεροπαίος, Αστήρ, Αστραίος, Αστύαλος, Αστυάναξ, Αστυβίας, Αστύγονος, Αστυδάμας, Άστυλος, Αστύμαχος, Αστύνομος, Αστύνοος, Αστύοχος, Ασωνίδης, Ασωπίδης, Ασώπιος, Ασώπιχος, Ασωπόδωρος, Ασωπόλαος, Ατάρβης, Άτλας, Ατλίτης, Ατρεύς, Ατρόμητος, Άτρομος, Ατρών, Ατταγίνος, Άτταλος, Άττης, Ατύμνιος, Αύας, Αυγείας, Αύσων, Αυτεσίων, Αυτόδωρος, Αυτοκλής, Αυτόλαος, Αυτολέων, Αυτόλυκος, Αυτομέδων, Αυτομένης, Αυτόνοος, Αυτοσθένης, Αυτοχαρίδας, Αφαρεύς, Αφείδας, Αφθόνιος, Αχαϊκαρος, Αχαιός, Αχιλλεύς, Αψεφίων.

Βαβρίας, Βαθύρτας, Βάβυς, Βάθιππος, Βαθυκλής, Βαθύλαος, Βάθων, Βαίος (Βάιος), Βάκις, Βάκχις, Βακχυλίδης, Βάλαγρος, Βάργυλος, Βάττος, Βάτων, Βέλλερος, Βελλερεφόντης, Βέρης, Βητίων, Βιάνωρ, Βίας, Βιθυνός, Βίθυς, Βίκελος, Βίτος, Βίτων, Βίων, Βήλος, Βλεπαίος, Βλύσων, Βόηθος, Βοιός, Βοϊσκος, Βορέας, Βούδειος, Βούθηρος, Βούθιος, Βουκολίων, Βουκίλος, Βούκολος, Βουλαγόρας,  Βουλεύς Βούλις, Βούνος, Βούτας, Βούτης, Βρασίδας, Βρασίλας, Βραύρων, Βρέντος, Βρέττις, Βρίαξις, Βριάρεως, Βρισεύς, Βροντίνος, Βροτέας, Βρύαξις, Βρύας , Βρύσων, Βύζηνος, Βύκελος, Βύκκων, Βώρος.

Γαλάτης, Γαλάτων, Γαλεύς, Γαληνός, Γανυμήδης, Γαράμας, Γαυάνης, Γελάνωρ, Γελωνός, Γεμίνος, Γενέτωρ, Γέραιστος, Γεράνωρ, Γέρην, Γίγων, Γίλλος, Γλαυκέτης, Γλαυκίας, Γλαυκίδης, Γλαύκιππος, Γλαύκιος, Γλαύκος, Γλαύκων, Γληνεύς, Γληνός, Γλυκίνος, Γλύκων, Γνήσιππος, Γνωσίδημος, Γόγγυλος, Γονατάς, Γόργασος, Γοργίας, Γοργίων, Γοργοθίονας, Γόργος, Γοργυθίων, Γοργώπας, Γόρδυς, Γρατίων, Γρύλλος, Γρύνος, Γρύττος, Γύγης, Γύης, Γύγις, Γύλιππος, Γυρίδας, Γύρτων.

Δαιδαλίων, Δαίδαλος, Δάιθος, Δαϊμένης, Δαϊς, Δαϊφαντος, Δαϊφρων, Δαμάγητος, Δαμάγων, Δαμάρατος, Δαμάρμενος, Δάμαρχος, Δάμας, Δαμασίας, Δαμασίθυμος, Δαμάσιππος, Δαμασίστρατος, Δαμασίχθων, Δάμασκος, Δαμάστωρ, Δαμέων, Δαμιθάλης, Δαμίνδας, Δαμναμενεύς, Δάμνιππος, Δαμοίτας, Δαμοκλείδας, Δαμοκλής, Δαμόξενος, Δαμόστρατος, Δαμοτάγης, Δαμότιμος, Δαμόφιλος, Δαμοφών, Δάμυλλος, Δάμυσος, Δάμων, Δαναός, Δάοχος, Δάρδανος, Δάρης, Δάσκυλος, Δάσμων, Δαύνος, Δάφνις, Δάφνος, Δείναρχος, Δεινιάδας, Δεινίας, Δείνις, Δεινοκράτης, Δεινόλοχος, Δεινόμαχος, Δεινομένης, Δεινόστρατος, Δείνων, Δέκελος, Δεξεμενός, Δεξιάδης, Δεξίθεος, Δέξιππος, Δεξιφάνης, Δέρδας, Δέρδενις, Δερκυλίδας, Δέρκυλλος, Δέρκυνος, Δευκαλίδης, Δευκαλίων, Δηικόων, Δηιλέων, Δηίλοχος, Δηίμαχος, Δηιόκης, Δηιονεύς, Δηιοπίτης, Δηίοχος, Δηίπυλος, Δηίπυρος, Δηιφόντης, Δηίφοβος,  Δηϊων,  Δηλιάδης, Δημάγετος, Δημάδης, Δημαίνετος, Δημάρατος, Δημέας, Δημήτριος, Δημογένης, Δημόδοκος, Δημοκλείδης, Δημοκλής, Δημοκόων, Δημοκράτης, Δημομέλης, Δημόκριτος, Δημολέων, Δημόνικος, Δημόπολις, Δημοπτόλεμος, Δήμος, Δημοσθένης, Δημόστρατος, Δημοτέλης, Δημοτίων, Δημόφαντος, Δημόφιλος, Δημοφών, Δημοχάρης, Δημύλος, Δήμων, Δημώναξ, Δηρείτης, Διαδούμενος, Διαδρόμης, Δίαιος, Διάκριτος, Διακτορίδης, Δίας, Δίδυμος, Διέμπορος, Διευχίδας, Διηνέκης, Διιτρέφης, Δικαίαρχος, Δικαιογένης, Δικαιοκλής, Δίκαιος, Δικαίος, Δίκανος, Δίκτυς, Διογενειανός, Διογένης, Διόγνητος,  Διόδοτος, Διόδωρος, Διοκλής, Διοκορυστής, Διομέδων, Διομήδης, Διόμιλος, Δίομος,, Διονυσίδης, Διονυσικλής, Διονύσιος, Διονυσόδοτος, Διονυσόδωρος, Διονυσοκλής, Διόνυσος, Διοπείθης, Διόπομπος, Δίιος, Δϊος, Διότιμος, Διοτρέφης, Διόφαντος, Διοχθώνδας, Δίποινος, Δίυλλος, Δίφιλος, Διφρίδας, Διψακός, Δίων, Διώνδας, Διώξιππος, Διώρης, Δμήτωρ, Δοίας, Δόλιχος, Δολοπίων, Δόλοψ, Δόλων, Δόντας, Δόρκις, Δορυκλείδας, Δόρυκλος, Δορύλαος, Δούρις, Δρακοντίδης, Δρακόντιος, Δράκυλλος, Δράκων, Δρομιχαίτης, Δρομοκλείδης, Δρύαλος, Δρύας, Δρύμων, Δρύοψ, Δύμας, Δυσπόντιος, Δωδών, Δωριεύς, Δώριχος, Δωρόθεος, Δώρος, Δωσιάδης, Δωτάδας, Δώτος.

Εθαλίων, Εκαταίος, Εκάτων, Εκατώνυμος, Έκβασος,Έκδικος,Έκκριτος, Εκπρέπης, Έκφαντος, Έλασος, Έκτωρ, Έλατος, Ελατρεύς, Ελεάτης, Έλειος, Έλενος, Ελευθέριος, Ελευθήρ, Ελεφήνωρ,Ελικάων,Έλιξ, Ελλάνικος, Ελλάνωρ, Έλλην, Ελπήνωρ, Ελπίνης, Έλυμος, Έλωρις, Εμπεδοκλής, Έμπεδος, Εμπέραμος, Έμποδος, Έμπυλος, Εναίσιμος, Ένδιος, Ενυμίων, Ενικεύς, Ενιπέας, Έννομος, Ένουδος, Εντελίδης, Έντιμος, Ενυεύς, Εξαίνετος, Εξαμύας, Έξαρχος, Εξηκεστίδης, Εξήκεστος, Επαμεινώνδας,Έπαφος, Επειγεύς, Επειός, Επήβολος, Επήρατος, Επήριτος, Επιγένης, Επιδάμνιος, Επίδαυρος, Επιθέρσης, Επικλείδας, Επικλής, Επίκουρος, Επικράδιος, Επικράτης, Επίκτητος, Επικύδης, Επικυδίδας, Επίκωμος, Επίλαος, Επιμένης, Επιμενίδης, Επιμήδης, Επιμηθεύς, Επισθένης, Επίστροφος, Επίστωρ, Επιτάδας, Επιτελίδας, Επίφρων, Επιχάρης, Επίχαρμος, Επόκιλλος, Έποχος, Επωπεύς, Ερασινίδης, Ερασίνος,Ερασίξενος, Εράσιππος, Ερασίστρατος, Ερατοκλείδης, Έρατος, Ερατοσθένης, Εργίνος, Εργοκλής, Εργοτέλης, Εργόφιλος, Ερετμεύς, Ερετριεύς, Ερευθαλίων, Ερεχθεύς, Εριβώτης, Ερίγυιος, Ερίγων, Ερίτιμος, Έριφος, Εριχθόνιος, Ερμαγόρας, Ερμαιώνδας, Ερμαπίων, Ερμείας, Ερμής, Ερμησιάναξ, Ερμησίλεως, Ερμίνος, Έρμιππος, Ερμογένης, Ερμόδωρος, Ερμοκλής, Ερμοκράτης, Ερμοκρέων, Ερμόλαος, Ερμόλυκος, Ερμότιμος, Ερμόφαντος, Έρμων, Ερμώναξ, Ερξίας, Ερξικλείδης, Ερύαλος, Ερύθρας, Έρυθρος, Ερύμανθος, Ερύμας, Έρυξ, Ερυξίας, Ερυξίμαχος, Έριξις, Ερυσίχθων, Ερύθριος, Έρυτος, Έσπερος, Ετεοκλής, Ετέοκλος, Ετεόνικος, Ετεωνεύς, Ετεωνός, Ετοιμοκλής, Ετυμοκλής, Ευάγγελος, Ευάγης, Ευαγόρας, Εύαγρος, Εύαθλος, Ευαίμων, Ευαίνωτος, Ευαίων, Ευάλας, Ευάλκης, Ευαλκίδης, Ευαμερίων, Εύανδρος, Ευάνθης, Ευάνωρ, Ευάρχιππος, Εύαρχος, Εύβιος, Ευβότας, Ευβουλεύς, Ευβουλίδης, Εύβουλος, Ευβώτας, Ευδαίμων, Ευδαμίδας, Ευδάμιππος, Ευδάνε,ος, Εύδημος, Εύδικος, Εύδοξος, Εύδωρος, Ευέλθων, Ευέτης, Ευετίων,  Ευήγορος, Ευήμερος, Ευήνιος, Εύηνος, Ευήνωρ, Ευήρης, Εύθηρος, Ευθίας, Ευθύδημος, Ευθύδικος, Ευθυκλής, Ευθυκράτης, Ευθύκριτος, Ευθυμένης, Εύθυμος, Εύθυνος, Εύθυς, Ευθύφρων, Εύιππος, Εύκαδμος, Εύκαιρος, Ευκαμπίδας, Ευκλείδης, Ευκλής, Εύκλος, Εύκοσμος, Ευκράτης, Εύκριτος, Ευκτήμων, Ευμάθης, Ευμάθιος, Εύμαιος, Εύμαχος, Ευμείδης, Ευμένης, Ευμήδης, Εύμηλος, Ευμήτης, Εύμολπος, Εύμων, Εύνηος, Εύνικος, Εύνομος, Εύνοστος, Ευξάνθιος, Ευξένιππος, Εύξενος, Ευξίθεος, Ευοδεύς, Ευπαίδας, Ευπάλαμος, Ευπαλίνος, Ευπάτωρ, Ευπείθης,  Ευπίνητος, Εύπολις, Ευριπίδης, Ευρυάδης, Ευρύαλος, Ευρυάναξ, Ευρυβάτης, Ευρύβατος, Ευρυβιάδης,  Ευρύβιος, Ευρύβοτος, Ευρυδάμας, Ευρυδαμίδας, Ευρύδαμος, Ευρύδημος, Ευρύθεμις, Ευρύκαπυς, Ευρυκλείδης, Ευρυκλής, Ευρυκράτης, Ευρυλέων,  Ευρύλοχος, Ευρύμαχος, Ευρυμέδων, Ευρυμένης, Εύρυμος, Ευρύνομος, Ευρυπτόλεμος, Ευρύπυλος, Ευρυπών, Ευρυσάκης, Ευρυσθένης, Ευρυσθεύς,  Ευρύτιμος, Ευρύτιος, Ευρυτίων, Εύρυτος, Ευρύφαμος, Ευρυφών, Εύρωπος, Ευρώτας, Εύρωψ, Ευσθένης, Ευστόχιος, Εύστροφος, Εύσωρος, Ευτελίδας, Ευτύχης, Ευτυχίδας, Ευτυχίδης, Ευφάης, Ευφαμίδας, Ευφάνης, Ευφημίδης, Ευφήμιος, Εύφημος, Ευήτης, Ευφίλητος, Εύφορβος, Ευφορίων, Ευφραίος, Ευφράνωρ, Ευφρόνιος, Εύφρων, Ευχαρίδης, Ευχάριστος, Εύχειρος, Ευχήνωρ, Ευώνυμος, Ευώπις, Εφάρμοστος, Έφεσος, Έφιππος, Εφουδίων, Εχεκλής, Έχεκλος, Εχεκράτης, Εχεκρατίδης, Εχέλας, Εχέμβροτος, Έχεμος, Εχέμων, Εχένηος, Εχέπωλος, Εχέστρατος, Έχετλος, Εχετομίδας, Έχετος, Εχέφρων, Εχίος, Εχίων, Εωσφόρος.

Ζάλευκος, Ζάμολξις, Ζευξίδαμος, Ζευξίδας, Ζεύξιππος, Ζεύξις, Ζευς, Ζέφυρος, Ζήθος, Ζήλαρχος, Ζήλας, Ζήλος, Ζηνεύς, Ζηνόδοτος, Ζηνόδωρος, Ζηνόθεμις, Ζηνοφάνης, Ζήνων, Ζήτης, Ζωίλος.

Ηγέλεως, Ηγέλοχος, Ηγέμων, Ηγέστρατος, Ηγήμων, Ηγήσανδρος, Ηγησιάναξ, Ηγησίας, Ηγησίβουλος, Ηγησικλής, Ηγησίλεως, Ηγήσιππος, Ηγησίστρατος, Ηγίης,, Ηδύλος, Ηδηφών, Ηετίων, Ηιονεύς, Ηλείος, Ηλεκτρύων, Ηλιάδης, Ηλιάναξ, Ηλιόδωρος, Ήλιος, Ημαθίων, Ημιθέων, Ηνιοπεύς, Ήνοψ, Ήπυτος, Ηρ, Ηραιεύς, Ηρακλείδης, Ηράκλειτος, Ηρακλέων, Ηρακλής, Ηράκων, Ηριππίδας, Ηρόδικος, Ηρόδοτος, Ηρόδωρος, Ηρομένης, Ηρόπυθος, Ηρόστρατος, Ηρόφαντος, Ηρόφιλος, Ηρώδας, Ηρώδης ο Αττικός, Ηρωδιανός, Ήρων, Ησίοδος, Ησύχιος, Ηφαιστίων, Ήφαιστος.

Θαλής, Θαλήτας, Θάλπιος, Θαμύρας, Θαννύρας, Θάρρηξ, Θάρροψ, Θάσος, Θαύμακος, Θαύμας, Θεαγενείδης, Θεαγένης, Θεάγης, Θεαίνετος, Θεαίτητος, Θεαρίδας, Θεαρίων, Θεασίδης, Θειαίος, Θειοδάμας, Θειώδας, Θελξίων, Θεμισταγόρας, Θεμίστιος, Θεμιστογένης, Θεμιστοκλής, Θεμίσων, Θεογένης, Θεόγνητος, Θέογνις, Θεοδάμας, Θεοδέκτης, Θεοδόσιος, Θεοδότας, Θεόδοτος, Θεοδωρίδης, Θεόδωρος, Θεοκλής, Θέοκλος, Θεοκλύμενος, Θεόκοσμος, Θεοκρίνης, Θεόκριτος, Θεόλυτος, Θεόμανδρος, Θεομήστωρ, Θεόμνηστος, Θεόξενος, Θεόπομπος, Θεότιμος, Θεοφάνης, Θεόφιλος, Θεόφραστος, Θεόχρηστος, Θέρμων, Θερσαγόρας, Θέρσανδρος, Θερσίλοχος, Θέρσιος, Θέρσιππος, Θέσπιος, Θεσπρωτός, Θεσσαλός, Θέσταλος, Θέστιος, Θέστωρ, Θέων, Θεόδωρος, Θηραμένης, Θηρεύς, Θηρικλής, Θηρίμαχος, Θηριππίδης, Θήρις, Θήρων, Θησεύς, Θίβρων, Θόας, Θόρναξ, Θούδημος, Θούδιππος, Θουκλής, Θουκυδίδης, Θαύμαντις, Θουρίμαχος, Θουριόμαντις, Θουφάνης, Θούφραστος, Θούριος, Θόων, Θοώτης, Θράσιος, Θρασυάλκης, Θρασύβουλος, Θρασυδαίος, Θρασυκλής, Θρασύλαος, Θράσυλλος, Θρασύλοχος, Θρασύμαχος, Θρασυμήθης, Θρασυμηλίδας, Θρασύμηλος, Θράσων, Θρασώνδας, Θρασωνίδας, Θρεψίππας, Θυέστης, Θυμαρίδης, Θύμβρις, Θυμίλος, Θυμοκλής, Θυμοχάρης, Θυμώνδας, Θυρέας, Θύος, Θυρεύς, Θύρσος, Θωρυκίων.

Ιάδμων, Ίακχος, Ιάλεμος, Ιάλμενος, Ιάλυσος, Ιάμβλιχος, Ιαμεμενός, Ίαμος, Ιανίσκος, Ιαπετός, Ιάπυξ, Ιάσιος, Ιασίων, Ίασος, Ιάσων, Ιατροκλής, Ίβυκος, Ιδαίος, Ίδας, Ιδεύς, Ίδμων, Ιδομενεύς, Ιέραξ, Ιεροκλής, Ιερομνήμων, Ιεροφών, Ιέρων, Ιερώνυμος, Ιητραγόρης, Ιθαγένης, Ιθαιμένης, Ίθακος, Ιθυκλής, Ικάριος, Ίκαρος, Ικέσιος, Ικέτας, Ικετάων, Ικέτης, Ίκκος, Ικμάλιος, Ικτίνος, Ίλαρχος, Ίλας, Ηλιονεύς, Ιλλυριός, Ίλος, Ίμβριος, Ίμβρος, Ιμεραίος, Ιμέριος, Ιμεύσιμος, Ίναχος, Ίξαλος, Ιξίων,  Ιοβάτης, Ιόβης, Ιόκαστος, Ιόλαος, Ιοφών, Ίοψ, Ιππαγόρας, Ιππάλκιμος, Ιππαρίνος, Ιππαρχίδης, Ίππαρχος, Ίππασος, Ιππεύς, Ιππίας, Ιπποδάμας, Ιππόδαμμος, Ιππόδρομος, Ιππόζυγος, Ιππόθοος, Ιπποθόων, Ιπποκλείδης, Ιπποκλής, Ίπποκλος, Ιπποκορυστής, Ιπποκόων, Ιπποκράτης, Ιππολοχίδας, Ιππόλοχος, Ιππόλυτος, Ιππόμαχος, Ιππομέδων, Ιππομένης, Ιππόνικος, Ιππονοϊδας, Ιππόνοος, Ιπποσθένης, Ιππόστρατος, Ιππότης, Ιπποτίων, Ίππυλος, Ίππυς, Ίππων, Ιππώναξ, Ίππωτος, Ίρος, Ισαγόρας, Ισάδας, Ισαίος, Ίσανδρος, Ισάνθης, Ισάνωρ, Ίσαρχος, Ισίας, Ισίδωρος, Ίσμαρος, Ισμήνιος, Ισμηνόδωρος, Ισμηνός, Ισοκράτης, Ισόλοχος, Ίσος, Ιστιαίος, Ίστρος, Ισχαγόρας, Ισχάνοος, Ίσχενος, Ισχέπολις, Ισχόλαος, Ίσχυς, Ίτυλος, Ίτυς, Ιτωνός, Ιφεύς, Ιφιδάμας, Ιφικλής, Ίφικλος, Ιφικράτης, Ιφιμέδων, Ιφίνοος, Ίφις, Ιφιτίων, Ίφιτος, Ιώλκιος, Ίων.

Κάανθος, Κάβας, Κάδμος, Καινεύς, Κάκος, Κάλαϊς, Κάλαμις, Καλαμίτης, Κάλας, Καλήσιος, Καλήτωρ, Κάλλας, Καλλιάδης, Καλλιάναξ, Καλλίαρχος, Καλλίας, Καλλίβιος, Καλλίβροτος, Καλλίγειτος, Καλλικλής, Καλλικράτης, Καλλικρατίδας, Καλλίμαχος, Καλλιμέδων, Καλλίμορφος, Καλλίνικος, Καλλίνος, Καλλίξενος, Κάλιπος, Καλλισθένης, Καλλιστόνικος, Καλλίστρατος, Καλλιτέλης, Καλλιφών, Κάλλων, Καινέας, Κάλυδνος, Καλυδών, Κάλχας, Κάλχος, Κάμειρος, Κάμιλλος, Κάναχος, Κάνδαλος, Κάνηθος, Κάνθαρος, Καπανεύς, Κάπετος, Κάππυς, Κάπρος, Κάρανος, Κάρδυς, Καρμαντίδης, Καρμάνωρ, Καρμέντις, Κάρρωτος, Καρτέρων, Κάσαμβος, Κάσσανδρος, Κασσιόδωρος, Καστάλιος, Κάστωρ, Καύκων, Κατρεύς, Καύστριος, Κάφαυρος, Καφησίας, Κέβης, Κεβρήν, Κεβριόνης, Κέκαλος, Κέκροψ, Κελαινεύς, Κελαινός, Κελέας, Κελεός, Κελευστάνωρ, Κελεύτωρ, Κέλμις, Κεράμων, Κέρδων, Κέρκαφος, Κερκέστης, Κερκιδάς, Κερκύων, Κέρκωψ, Κεστρίνος, Κεφαλίων, Κέφαλος, Κηδαλίων, Κηδίδης, Κήδων, Κήνις, Κήρυξ, Κητεύς, Κήυξ, Κηφεύς, Κηφισόδωτος,Κηφισόδωρος, Κηφισοφών, Κίλιξ, Κίλλας, Κίμων, Κίναδος, Κινάδων, Κιναίθων, Κινέας, Κινησίας, Κινύρας, Κίος,  Κισσεύς, Κλάνις, Κλεαγόρας, Κλεάδης, Κλεαίνετος, Κλεάναξ, Κλεανδρίδας, Κλέανδρος, Κλεάνθης, Κλεάνωρ, Κλεάρατος, Κλεάρετος, Κλεαρίδας, Κλεάριστος, Κλέαρχος, Κλειγένης, Κλειδημίδης, Κλείδημος, Κλείδικος, Κλειναγόρας, Κλειππίδης, Κλεινίας, Κλεινόμαχος, Κλεϊππίδης, Κλεισθένης, Κλείταρχος, Κλειτέλης, Κλειτόμαχος, Κλείτος, Κλείτων, Κλείτωρ, Κλέοβις, Κλεόβουλος, Κλεογένης, Κλεοδαίος, Κλεόδαμος, Κλεόδημος, Κλεοίτας, Κλεόκριτος, Κλεόλαος, Κλεόμαχος, Κλεομένης, Κλεομήδης, Κλεόνικος, Κλεόπομπος, Κλεοσθένης, Κλεόστρατος, Κλεότιμος, Κλεόφαντος, Κλεοφών, Κλέοχος, Κλεύβοτος, Κλεύδαμος, Κλεύης, Κλέων, Κλεώνης, Κλεώνυμος, Κλήσων, Κλονίος, Κλύμενος, Κλυσώνυμος, Κλυτιάδης, Κλυτίος, Κλυτομήδης, Κλυτόνηος, Κλύτος, Κνήμος, Κνήμων, Κνοίθος, Κνωπός, Κόδρος, Κοίνος, Κοίος, Κόλαινος, Κολώτης, Κομάτας, Κομητάς, Κομήτης, Κομηών, Κονίσαλος, Κοννίδης, Κόννος, Κόνων, Κόραγος, Κόραξ, Κορέθων, Κόριννος, Κόρίσκος, Κορύβας, Κορύδων, Κόρυθος, Κορωνός, Κόττος, Κόττυφος, Κότυς, Κουρής, Κόων, Κράμβις, Κραναός, Κράντωρ, Κραταιμένης, Κρατέας, Κράτερος, Κράτης, Κρατησικλής, Κρατησιππίδας, Κρατιεύς, Κρατίνος, Κράτιππος, Κρατύλος, Κραύγις, Κρείος, Κρεσφόντης, Κρέων, Κρώφιλος, Κρηθεύς, Κρήθων, Κρης, Κρίασος, Κριναγόρας, Κρίνακος, Κρίνιππος, Κρίος, Κρίσος, Κρίσων, Κριτίας, Κριτόβουλος, Κριτόδημος, Κριτολαϊδας, Κριτόλαος, Κρίτων, Κροκύλος, Κρόκων, Κρόνιος, Κρόνος, Κρότων, Κρότωπος, Κτέατος, Κτεάτης, Κτησίας, Κτησίβιος, Κτησικλής, Κτησίλαος, Κτήσιππος, Κτησιφών, Κυάνιππος, Κυδίας, Κύδων, Κυκλεύς, Κύκλων, Κύκνος, Κυλάραβος, Κυλλήν, Κύλων, Κυναίγειρος, Κύναιθος, Κυνάρητος, Κυνέας, Κύνης, Κυνίσκος, Κυνόρτας, Κύνος, Κύνουλκος,Κύνουρος, Κυνώ, Κυπάρισσος, Κύρνος, Κυρσίλος, Κυτίσωρος, Κύφος, Κυχρεύς, Κύψελος, Κώης, Κώκαλος, Κωμίας.

Λάβαξ, Λάβας, Λάβδακος, Λαβώτας, Λαγέτας, Λάγος, Λάδας, Λάδοκος, Λαέρκης, Λαέρτης, Λαέρτιος, Λαίας, Λαϊας, Λάιος, Λακεδαιμόνιος, Λακεδαίμων, Λακράτης, Λακρατίδας, Λακρατίδης, Λακρίνης, Λάκριτος, Λακύδης, Λάκων, Λάμαχος, Λαμέδων, Λάμιος, Λάμος, Λάμπις, Λάμπιχος, Λάμπος, Λαμπρίας, Λαμπροκλής, Λαμπρόμαχος, Λάμπρος, Λάμπων, Λαμύνθιος, Λάμφιλος, Λαόγονος, Λαογόρας, Λαοδάμας, Λαοδόκος, Λαοθόης, Λαοκόων, Λαομέδων, Λαομένης, Λαομήδης, Λαπίθης, Λασθένης, Λάσιος, Λάσος, Λαστρατίδας, Λασύρτας, Λάτραμυς, Λαφάης, Λαφάνης, Λαφάων, Λάφιλος, Λαχάρης, Λάχης, Λάων, Λέαγρος, Λεάδης, Λέανδρος, Λέαρχος, Λειώδης, Λειώκριτος, Λέλεξ, Λεοννάτος, Λεοντεύς, Λεοντιάδης, Λεοντίσκος, Λεόντιχος, Λεοντομένης, Λεπτίνης, Λεσβόθεμις, Λεσβοκλής, Λεσβώναξ, Λέσχης, Λετρεύς, Λεύκιππος, Λευκολοφίδης, Λεύκος, Λεύκων, Λευκωπεύς, Λευκώνης, Λέχης, Λεωβώτης, Λεωγόρας, Λεωδάμας, Λεώδοκος, Λεωκήδης, Λεωκράτης, Λεώκριτος, Λεωκύδης, Λέων, Λεωνίδας, Λεωνίδης, Λεώνυμος, Λεωπρέπης, Λέως, Λεωσθένης, Λεωτυχίδης, Λεωχάρης, Λήθος, Λήιτος, Λιβάνιος, Λίβων, Λιγύρων, Λίθαγος, Λικύμνιος, Λιμναίος, Λίμνος, Λίνδος, Λίνος, Λίξος, Λίχας, Λόβων, Λυγαίος, Λυγκεύς, Λυκάμβας, Λύκαιθος, Λύκανθος, Λυκάρητος, Λυκάριος,  Λυκάστης, Λυκάων, Λυκέας, Λυκίδης, Λύκιος, Λύκις, Λυκίσκος, Λυκομήδης, Λύκος, Λυκούργος, Λυκόφρων, Λύκτιος, Λύκτος, Λύκων, Λυκωπεύς, Λυκώπης, Λυκωρεύς, Λύρνος, Λυσαγόρας, Λυσανδρίδας, Λύσανδρος, Λυσανίας, Λυσίας, Λυσίβιος, Λυσίθεος, Λυσίθοος, Λυσικλής, Λυσικράτης, Λυσίμαχος, Λυσιμένης, Λυσίνομος, Λύσιππος, Λύσις, Λυσίστρατος, Λύσος, Λύσων.

Μάγνης, Μαίναλος, Ναισάδης, Μαίσων, Μαίων, Μακαρεύς, Μακάριος, Μάκεδνος, Μάκιστος, Μακρόβιος, Μάλης, Μάλγις, Μαλχίων, Μάλχος, Μανδροκλής, Μαντίθεος, Μαντινεύς, Μάντιος, Μάξιμος, Μαρίνος, Μαρίων, Μάρμαξ, Μαρσύας, Μαρψίας, Μάρων, Μάστωρ, Ματρέας, Μάτρις, Μάτρων, Μαχάτας, Μαχάων, Μάχων, Μεγαίνετος, Μεγακλείδης, Μεγακλής, Μεγακρέων, Μεγαλάγυρος, Μεγάλαρτος, Μεγαλοφάνης, Μεγαμήδης, Μεγαπένθης, Μεγαρεύς,, Μέγαρος, Μέγας, Μεγασθένης, Μέγης, Μεγιάλιος, Μέγιλλος, Μεγιστεύς, Μεγιστίας, Μεδεών, Μέδων, Μέθαπος, Μειδίας, Μειδυλίδης, Μειδύλος, Μεικιάδης, Μειλανίων, Μέλαγχρος, Μελαινεύς, Μελαμνίδας, Μέλαμπος, Μελάμπους,  Μελάμπυγος, Μελανεύς, Μελανθεύς, Μελάνθιος, Μέλανθος, Μελάνιππος, Μελανίων, Μελάντας, Μελάντης, Μελάνωπος, Μέλας, Μελέαγρος, Μελέας, Μελέδημος,Μέλης, Μελησαγόρας, Μελήσανδρος, Μελησίας, Μελήσιππος, Μελικέρτης, Μελίσανδρος, Μελισίας, Μελισσεύς, Μέλισσος, Μελιτεύς, Μέλιτος, Μέλλων, Μέλπις, Μελπομένη, Μέλων, Μεμβλίαρος, Μέμνων, Μενάλκης, Μενεδαίος, Μενέδημος, Μενεκλείδης, Μενεκλής, Μενεκράτης, Μενέκωλος, Μενέλαος, Μενεπτόλεμος, Μενέσαιχμος, Μενεσθεύς, Μενέσθης, Μενέσθιος, Μενέστωρ, Μενέτωρ, Μενέχεος, Μένης, Μένιος, Μενιππίδης, Μένιππος, Μενοικεύς, Μενοίτιος, Μέντης, Μέντωρ, Μένων, Μερμερεύς, Μέρμερος, Μέρμνων, Μέσσαπος, Μέταβος, Μεταγένης, Μετάλκης, Μέτοπος, Μέτων, Μήδιος, Μήδοκος, Μήδος, Μηδοσάδης, Μήδων, Μηκιστεύς, Μηλόβιος, Μηνογένης, Μηνόδωτος, Μηνόδωρος, Μηνοφάνης, Μηνόφιλος, Μηριόνης, Μήστωρ, Μητίοχος, Μήτιχος, Μητίων, Μήτρας, Μητρόβιος, Μητρόδωρος, Μητροκλής, Μίγδων, Μίδαμος, Μίδας, Μίθαικος, Μικκίων,Μίκκος, Μίκυθος, Μίκυλος, Μίκων, Μίλητος, Μίλτας, Μιλτιάδης, Μιλύας, Μίλων, Μίμας, Μίμνερμος, Μιμνόμαχος, Μίνδαρος, Μινύας, Μίνως, Μισγολαϊδας, Μισγόλας, Μίσηνος, Μίτυς, Μνασάλκας, Μνασέας, Μνασιγείτων, Μνάσινος, Μνάσιππος, Μνασίων, Μνάσων, Μνήμων, Μνησαγόρας, Μνήσαρχος, Μνησθέας, Μνησίδημος, Μνησίθεος, Μνησικλής, Μνησίλεως, Μνησίλοχος, Μνησίμαχος, Μνησιπτόλεμος, Μνησίφιλος, Μοιριάδης, Μοίρις, Μοίριχος, Μοιροκλής, Μολίων,Μόλομβρος, Μόλος, Μολοσσός, Μόλπις, Μόλων, Μόνιμος, Μόριχος, Μόρσιμος, Μόρσων, Μόρυς, Μόρυχος, Μορφεύς, Μοσχίων, Μόσχος, Μούλιος, Μουσαίος, Μούσος, Μουσώνιος, Μόψοπος, Μόψος, Μύγδων, Μύδων, Μυκηνεύς, Μύης, Μύλης, Μύλινος, Μύλιος, Μυλλίας, Μύνης, Μυρμηκίδης, Μυρμιδών, Μύρος, Μυρσίλος, Μύρσος, Μυρτίλος, Μύρτις, Μύρων, Μυρωνιανός, Μυρωνίδης, Μυς, Μύσιος, Μύσκελλος, Μύσων, Μύτων, Μώλος.

Νάβις, Νάξος, Νάοκλος, Ναρκαίος, Νάρκισσος, Ναρυκίδας, Νασάμων, Νάστας, Νάστης, Ναύβολος, Ναυκλείδας, Ναυκλής, Ναύκλος, Ναυκράτης, Ναυκύδης, Ναύπλιος, Ναυσιγένης, Ναυσίθοος, Ναυσικλείδης, Ναυσικλής, Ναυσικράτης, Ναυσικύδης, Ναυσίμαχος, Ναυσιμέδων, Ναυσίνικος, Ναυσίνοος, Νέαιχμος, Νεάνθης, Νέανθος, Νέαρχος, Νεβροφόνος, Νελαϊδας, Νεοκλείδης, Νεοκλής, Νεόκριτος, Νεολαϊδας, Νεοπτόλεμος, Νέστος, Νέστωρ, Νεφαλίων, Νέφος, Νέων, Νηλεύς, Νηρεύς, Νήριτος, Νηφαλίων, Νήφος, Νικαγόρας, Νικαίνετος, Νίκανδρος, Νικάνωρ, Νίκαρχος, Νίκασος, Νικάσυλος, Νικάτωρ, Νικήρατος, Νικήτης, Νικιάδης, Νικίας, Νίκιππος, Νικόδαμος, Νικόδημος, Νικόδρομος, Νικόδωρος, Νικοκλής, Νικοκράτης, Νικοκρέων, Νικολαϊδας, Νικόλαος, Νικόλοχος, Νικόμαχος, Νικομήδης, Νικομήδης, Νικόστρατος, Νικοτέλης, Νικοφάνης, Νικόφημος, Νικοφών, Νίκων, Νιρεύς, Νίσος, Νοήμων, Νομίων, Νουμήνιος,  Νυκτεύς, Νύκτιμος, Νυμφαίος, Νυμφόδωρος, Νύσος, Νώνακρις, Νώραξ.

Ξάνθης, Ξανθίας, Ξανθικλής, Ξάνθιππος, Ξάνθος, Ξεναγόρας, Ξεναίνετος, Ξενάρης, Ξενάρκης, Ξέναρχος, Ξενιάδης, Ξενίας, Ξενόδαμος, Ξενόδοκος, Ξενοκλείδης, Ξενοκλής, Ξενοκράτης, Ξενόκριτος, Ξενοφάνης, Ξενοφάντης, Ξενόφαντος, Ξενόφιλος, Ξενόφρων, Ξενοφών, Ξένων, Ξούθος.

Όγκος, Ογχηστός, Οδοιδόκος, Οδυσσεύς, Οίαγρος, Οίαξ, Οίβαλος, Οιβώτας, Οιδίπους, Οϊκλής, Οϊλεύς, Οινεύς, Οινόβιος, Οινόμαος, Οινοπίων, Οινωτός, Οίνωτρος, Οίοκλος, Οιόλυκος, Οιστρόβλης, Οίτυλος, Οιώνιχος, Ολβιάδης, Όλπις, Ολυμπιόδωρος, Ολυμπιοσθένης, Όλυμπος, Ολυνθεύς, Όλυνθος, Όλορος, Όμηρος, Ομόλιππος, Ομολοϊς, Όναιθος, Όναρος, Ονασίας, Ονασιμήδης, Ονατάς, Όνατος, Ονείτης, Ονήσανδρος, Ονησίκριτος, Ονήσιλος, Ονήσιμος, Ονήσιππος, Ονήτωρ, Ονομακλής, Ονομάκριτος, Ονομάντιος, Ονόμαρχος, Ονόμας, Ονόμαστος, Όξυλος, Οξύνιος, Οξύντης, Οξύπορος, Οπλεύς, Όπλης, Οπούς, Οππιανός, Όργης, Ορειβάσιος, Όρειος, Ορέσανδρος, Ορεσθεύς, Ορέστης, Ορθαγόρας, Ορίκαδμος, Όρικος, Όρμενος, Ορνεύς, Πρνυτίων, Όρνυτος, Οροιβάντιος, Όροιδος, Ορσίλοχος, Όρσιππος, Ορφεύς, Ορφώνδας, Ορχομενός, Οτρεύς, Ουρανός, Ούρειος, Οφελέστης, Οφέλτας, Οφέλτης, Οφέλτιος, Οφιονεύς, Οφίων, Όψιμος.

Παγκράτης, Παγκρέων, Παγώνδας, Παιήων, Παίων, Παιώνιος, Πακτίων, Παλαιμόνιος, Παλαίμων, Παλαίφατος, Παλαίχθων, Παλαμήδης, Παλεύς, Πάλλας, Πάλμυς, Παμένης, Παμμένης, Παμφάης, Πάμμιλος, Πάμμων, Παμφάης, Πάμφιλος, Πάμφυλος, Πάμφως, Πάν, Πάναινος, Πάναιρος, Παναίτιος, Πανάρετος, Πανδάρεος, Πάνδαρος, Πανδίων, Πάνδοκος, Πάνδροσος, Πάνδωρος, Πάνεμος, Πανήγορος, Πανθίας, Πανθοίδας, Πάνθοος, Πανίτης, Πανόλβιος, Πανιώνιος, Πανόλβιος, Πανοπεύς, Παντάγνωτος, Παντακλής, Πανταλέων, Παντάρης, Παντάρκης, Πάνταυχος, Παντεύς, Παντελήδας, Παντίτης, Πανύασις, Πάξαμος, Πάππος, Παραθεμίδας, Παραιβάτης, Παραίβιος, Πάραλος, Παρεισάδης, Παρθένιος, Παρθενοπαίος, Πάρις, Παρμενίδης, Παρμενίων, Πασέας, Πασίθεμις, Πασικλής, Πασίμαχος, Πασίμηλος, Πασιππίδας, Πασιτελίδας, Πασίων, Πασσίων, Παταικίων, Παταϊκός, Πατησιάδης, Πατρεύς, Πατροκλείδης, Πατροκλής, Πάτροκλος, Παυσανίας, Παυσίας, Παυσίμαχος, Παύσιππος, Πάχης, Πειθαγόρας, Πειθίας, Πείθων, Πείραιος, Πείρανθος, Πείραντας, Πειρέας, Πειρήν, Πειρίθοος, Πείροος, Πείσανδρος, Πεισήνωρ, Πεισίας, Πεισίδωρος, Πεισικράτης, Πεισίστρατος, Πείσος, Πείσων, Πελάγων, Πελασγός, Πελίας, Πελίγνας, Πέλλην, Πέλλης, Πέλλιχος, Πελοπίδας, Πελοπίδης, Πέλοψ, Πέλωρ, Πενθεύς, Πενθίλος, Πενθύλος, Πέραιθος, Πέργασος, Περδίκας, Περεγρίνος, Περεύς, Περίανδρος, Περίαπις, Περιγένης, Περιήρης, Περικλείδας, Περικλής, Περικλύμενος, Περίλαος, Περίλεως, Πέριλλος, Περιμήδης, Πέριμος, Πέρνθος, Περιπόλτας, Περισθένης, Περίφας, Περίφημος, Περιφήτης, Περσαίος, Περσεύς, Πέρσης, Πετεώς, Πετραίος, Πευκείδης, Πευκέστης, Πευκέτιος,  Πήγασος, Πήδασος, Πηλεγών, Πηλεύς, Πηνέλεως, Πίδοκος, Πιδύτης, Πίελος, Πίνδαρος, Πίσος, Πιστοκράτης, Πίστων, Πιτθεύς, Πιτίας, Πιττακός, Πίτταλος, Πλάτων, Πλεισθένης, Πλεισταίνετος, Πλείσταινος, Πλείσταρχος, Πλειστοάναξ, Πλειστόλας, Πλευρών, Πλημναίος, Πλήξιππος, Πλούταρχος, Πλουτιάδης, Πλωτίνος, Ποδαλείριος, Ποδάνεμος, Ποδάρκης, Ποδής, Ποίας,Πολέμαρχος, Πολεμοκράτης, Πολέμων, Πολίαγρος,Πολίαρχος, Πολίοχος, Πολίτης, Πόλιχος, Πόλλης, Πόλλις, Πόλλιχος, Πόλτυς, Πολυαινίδας, Πολύαινος, Πολυάνθης, Πολύαρχος, Πολύας, Πολυβιάδης, Πολύβιος, Πόλυβος, Πολυβώτης, Πολύγνωτος, Πολύγονος, Πολυδάμας, Πολυδαμίδας, Πολυδέκτης, Πολυδεύκης, Πολύδωρος, Πολυείδης, Πολύευκτος, Πολύζηλος, Πολύιδος, Πολυκάων, Πολύκλειτος, Πολυκλής, Πολυκράτης, Πολύκριτος, Πολύκτωρ, Πολύλαος, Πολυμέδων, Πολυμήδης, Πολυμήστωρ, Πολύμνηστος, Πόλυμνις, Πολυνείκης, Πολύνικος, Πολυξενίδας, Πολύξενος, Πολυπαίδης, Πολυπείθης, Πολυποίτης, Πολυπρέπων, Πολυσθένης, Πολυσπέρχων, Πολύστρατος, Πολύτροπος, Πολυφείδης, Πολύφημος, Πολυφόντης, Πολυφράδμων, Πολύφρων, Πολυχάρης, Πολυχαρίδας, Πολύχαρμος, Πορθάων, Πορθέας, Πορφυρίων, Ποσείδιππος, Ποσειδών, Ποσειδώνιος, Πόσσις, Ποτάμων, Πραίνεστος, Πράνιχος, Πραξαγόρας, Πράξανδρος, Πραξιάδης, Πραξίας, Πραξίβουλος, Πραξιδάμας, Πραξίεργος, Πραξίλεως, Πραξίνος, Πραξίτας, Πραξιτέλης, Πρατίνας, Πραύλος, Πρέσβων, Πρευγένης, Πρίαμος, Πρίαπος, Πρίας, Πρίασος, Πριόλας, Πρίων, Πρόαινος, Πρόδικος, Προθοήνωρ, Πρόθοος, Προθώνων, Προίτος, Προκλής, Πρόκλος, Πρόλαος, Πρόλοχος, Προμαθίων, Πρόμαχος, Προμεύς, Προμηθεύς, Πρόμηθος, Πρόνομος, Πρόνοος,  Προξενίδας, Πρόξενος, Πρόπις, Προπόδας, Προύμνις, Προυσίας, Πρυμνεύς, Πρώναξ, Πρωρεύς, Πρώρος, Πρωταγόρας, Πρώταρχος, Πρωτέας, Πρωτεσίλαος, Πρωτεύς, Πρωτογένης, Πρωτόλαος, Πρωτόμαχος, Πρώτος, Πρωτοφάνης, Πτελέων, Πτερέλαος, Πτολεμαίος, Πτόλιχος, Πτώος, Πυγμαλίων, Πυθάγγελος, Πυθαγόρας, Πυθαίνετος, Πυθάρετος, Πύθαρχος, Πυθέας, Πύθερμος, Πυθήν, Πύθης, Πυθογένης, Πυθόδημος, Πυθόδοτος, Πυθόδωρος, Πυθοκλείδης, Πυθοκλής, Πυθόκριτος, Πυθόλαος, Πυθόνικος, Πυθόστρατος, Πυθόσωρος, Πυθοφάνης, Πυθώναξ, Πυλάδης, Πυλαιμώνης, Πύλαιος, Πυλάρτης, Πύλας, Πυλάων, Πύλος, Πυραίχμης, Πύρασος, Πυργίων, Πύρης, Πυριλάμπης, Πυρίπνοος, Πύρανδρος, Πυρρίας, Πύρριχος, Πυρρίων, Πυρρόλοχος, Πύρρος, Πύρρων, Πυατίλος,Πωλλιανός, Πώλος.

Ραδάμανθυς, Ράδιος, Ράρος, Ρηξήνωρ, Ρηξίβιος, Ρήσος, Ρίγμος, Ρίνθων, Ρόδιππος, Ρόδων, Ροίκος, Ρούφος.

Σαβίνος, Σακάδας, Σάκας, Σάλαγος, Σάλαιθος, Σαλμωνεύς, Σαλύνθιος, Σάμβας, Σαμβαύλας, Σάμιππος, Σαμόλας, Σάνδης, Σάνδοκος, Σανδώκης, Σάνδων, Σαννίων, Σαννυρίων, Σάραμβος, Σαρπηδών, Σάρων, Σατυρίων, Σάτυρος, Σάων, Σεβρός, Σεθών, Σειληνός, Σελεάδας, Σέλευκος, Σέλλος, Σενέκας, Σένθης, Σήμος, Σήραμβος, Σθενελαϊδας, Σθενέλαος, Σθενέλας, Σθένελος, Σθένις, Σθενωνίδας, Σιβύρτιος, Σίθων, Σίκινος, Σιλανίων, Σιλανός, Σιληνός, Σιμάγγελος, Σιμάριστος Σιμμίας, Σίμων, Σιμπλίκιος, Σιμύλος, Σίμων, Σιμωνίδης, Σίπυλος, Σίρωμος, Σίσυφος, Σκαίος, Σκάμων, Σκελλίας, Σκερδιλαϊδας, Σκέφρος, Σκίρος, Σκιρώνδας, Σκίτων, Σκόπας, Σκυθίνος, Σκυλλίας, Σκύλλις, Σκύμνος, Σκύριος, Σμερδίης, Σμίκρης, Σμικρίων, Σμικύθης, Σμικυθίων, Σμίκυθος, Σμίλις, Σόλων, Σόος, Σουσαρίων, Σοφαίνετος, Σόφιλος, Σόφιος, Σοφοκλής, Σόφων, Σπαράδοκος, Σπάρτων, Σπερθίας, Σπεύσιππος, Σπίνθαρος, Σπίτταλος, Σταδιεύς, Στασάνωρ, Στασέας, Στασίνας, Στάφυλος, Στέντωρ, Στερόπης, Στέφανος, Στησαγόρας, Στήσανδρος, Στησήνωρ, Στησικλής, Στησίλαος, Στησίμβροτος, Στησίχορος, Στιλβίδης, Στίλβης, Στίλπων, Στόμιος, Στράβαξ, Στρατάρχας, Στράβων, Στρατίος,  Στρατοβάτης, Στρατόδημος, Στρατοκλής, Στρατόλας, Στρατόνικος, Στράτων, Στρεψιάδης, Στρογγυλίων, Στρόφακος, Στρυμόδωρος, Στύμφαλος, Στύφων, Σύαγρος, Συάδρας, Συβαριάδης, Συλλεύς, Συλοσών, Συννόων, Σφαίρος, Σφήλος, Σφήττος, Σφύρος, Σχεδίος, Σχοινεύς, Σωγένης, Σωδάμας, Σώδαμμος, Σωκλείδης, Σωκλής, Σώκος, Σωκράτης, Σωκρατίδης, Σώμις, Σώπατρος, Σώπολις, Σωρανός, Σωσθένης, Σωσίας, Σωσίβιος, Σωσιγένης, Σωσίθεος, Σωσικλής, Σωσικράτης, Σώσιλος, Σωσιμένης, Σώσιμος, Σωσίνομος, Σωσίπατρος, Σώσις, Σωσίστρατος, Σωσιφάνης, Σώσος, Σωστράτιος, Σώστρατος, Σωτάδης, Σωτηρίδας, Σωτήριχος, Σωτίων, Σωφάνης, Σώφιλος, Σωφρονίσκος, Σόφρων.

Ταλαός, Ταλθύβιος, Τάλως, Τάνταλος, Ταργίταος, Ταρκύνιος, Ταυρέας, Ταυρίων, Τάφιος, Τέβρος, Τεγύριος, Τειρεσίας, Τελαμών, Τελέας, Τελέδαμος, Τελένικος, Τελέσαρχος, Τελέσας, Τελεσιάδας, Τελεσίας, Τελεσικράτης, Τελεσίνικος,Τελεσταγόρας, Τελέστας, Τελεσφόρος, Τελευταγόρας, Τελεύτας, Τελευτίας, Τελέων, Τέλης, Τέλλην, Τελλίας, Τέλλις, Τέλλος, Τελχίν, Τέναρος, Τέρπανδος, Τερπιάδης, Τερψίας, Τερψικλής, Τερψικράτης, Τερψίων, Τεύθρας, Τεύκρος, Τευταμύας, Τεύταμος, Τευτίαπλος, Τέχνων, Τηδεύς, Τηλεβόας, Τηλέγονος, Τηλέδαμος, Τηλεκλείδης, Τηλεκλής, Τήλεκλος, Τηλέμαχος, Τήλεμος, Τηλεφάνης, Τήλεφος, Τήμενος, Τηρεύς, Τήρης, Τίγασις,Τιθωνός, Τιμαγένης, Τιμαγόρας, Τιμαίνετος, Τίμαιος, Τίμαλκος, Τιμανδρίδας, Τίμανδρος, Τιμάνθης, Τιμανορίδας, Τιμάνωρ, Τιμάρατος, Τιμάρης, Τιμαρχίδης, Τίμαρχος, Τιμάσαρχος, Τιμασίθεος, Τιμασίων, Τιμαχίδας, Τιμέας, Τιμηγενίδης, Τιμησιάναξ, Τιμησίθεος, Τιμήσιος, Τιμόδημος, Τιμόθεος, Τιμοκλής, Τιμοκράτης, Τιμοκρέων, Τιμόκριτος, Τιμόλαος, Τιμολέων, Τιμόμαχος, Τιμόξενος, Τιμοσθένης, Τιμόστρατος, Τιμόχαρις, Τιμοφάνης, Τιμόχαρις, Τίμων, Τιμώναξ, Τισαγόρας, Τισαμενός, Τίσανδρος, Τισιάδης, Τισίας, Τισικράτης, Τισίμαχος, Τισίφονος, Τίτακος, Τιτάν, Τίτανος, Τιτυός, Τίφυς, Τληπόλεμος, Τλησίας, Τμώλος, Τόλμαιος, Τολμίδης, Τοξεύς, Τορίλαος, Τρήχος, Τρικόλωνος, Τριόπας, Τριπτόλεμος, Τρίτων, Τρίφυλος, Τρύφων, Τρως, Τύδας, Τυδεύς, Τύμνης, Τυνδάρεως, Τυνδάριχος, Τύννιχος, Τυννώνδας, Τύραννος, Τυρταίος, Τύρταμος, Τυφωεύς, Τυφών, Τυχίος, Τύχων.

Ύαγνις, Υάκινθος, Ύας, Ύβρέας, Υβρίας, Υλαίος, Ύλας, Υλεύς, Ύλλος, Υμέναιος, Υμήν, Υπάτης, Υπατόδωρος, Υπείροχος, Υπείρων, Υπεράσιος, Υπέρβιος, Υπέρβολος, Υπερείδης, Υπερήνωρ, Υπέρης, Υπερίδης, Υπερίων, Υπερμένης, Υπέροχος, Υπέρφας, Υριεύς, Ύσμων, Υψεύς, Υψήνωρ, Υψικλής, Υψικράτης.     

Φάγρος, Φαέθων, Φαίδιμος, Φαιδρίας, Φαίδρος, Φαίδων, Φαιδώνδας, Φαινέας, Φαίνιππος, Φαίνοψ, Φαίστος, Φαίτος, Φαίων, Φάλαικος, Φάλανθος, Φάλαρις, Φάληρος, Φαλίας, Φαλίνος, Φάλιος, Φάλκης, Φαναγόρας, Φάνης, Φανίας, Φανόδημος, Φανοκλής, Φανόκριτος, Φανόμαχος, Φάνος, Φανοσθένης, Φανόστρατος, Φάντης, Φάντων, Φάρις, Φάρσαλος, Φάσσος, Φάσων, Φάϋλος, Φάων, Φείδας, Φειδίας, Φειδιππίδης, Φείδιππος, Φειδώλας, Φείδων, Φερακλής, Φέρεκλος, Φερεκράτης, Φερεκύδης, Φερένικος, Φερεύς, Φέρης, Φερίας, Φηγεύς, Φήμιος, Φθίος, Φιλάγριος, Φιλαίμων, Φιλαίος, Φιλαλήθης, Φιλάμμων, Φιλάων, Φιλέας, Φιλέραιτος, Φιλήμων, Φιλήσιος, Φιλήτας, Φιλητάς, Φιλιάδης,  Φιλίνος, Φιλιππίδης, Φίλιππος, Φιλίσκος, Φιλιστίων, Φίλιστος, Φιλογένης, Φιλόδημος, Φιλοίτιος, Φιλοκλέων, Φιλοκλής, Φιλοκράτης, Φιλοκτήτης, Φιλοκύων, Φιλόλαος, Φιλόμηλος, Φιλόμνηστος, Φιλόνικος, Φιλόνομος,Φιλόξενος, Φιλοποίμην, Φιλόπονος, Φιλοστέφανος, Φιλοστόργιος, Φιλόστρατος, Φιλότιμος, Φιλούμενος, Φιλοφάνης, Φιλοχάρης, Φιλοχαρίδας, Φιλόχορος,Φιλλύλιος, Φίλων, Φιλώνδας, Φιλωνίδης, Φιλώτας, Φινεύς, Φιντίας, Διντύλος, Φλεγύας, Φλέγων, Φλίας, Φλογίδας, Φόβος, Φοιβίδας, Φοίβος, Φοίτιος, Φόλας, Φολείδης, Φολέας, Φόλος, Φόρβας, Φόρβος, Φόρκυς, Φόρμις, Φορμίων, Φορωνεύς, Φρασίας, Φρασίδαμος, Φρασικλείδης, Φράσιμος, Φρασίας, Φράσιος, Φράστωρ, Φρικίας, Φρίκιος, Φρίκων, Φρίξος, Φροντίδας, Φρόντις, Φρύνις, Φρυνίσκος, Φρύνιχος, Φρύνων, Φυκιάδας, Φύλακος, Φύλαρχος, Φύλας, Φυλεύς, Φύλλις, Φυλόμαχος, Φυλόνομος,   Φυρόμαχος, Φύσιος, Φύταλος, Φωκίδης, Φωκίων, Φώκος, Φωκυλίδης,

Χαιρέας, Χαιρέδημος, Χαιρεκράτης, Χαιρέλεως, Χαιρέστρατος, Χαιρεφάνης, Χαιρέφιλος, Χαιρεφών, Χαιρήμων, Χαιρησίλεως, Χαιρίδας, Χαίρων, Χαιρώνδας, Χαίτος, Χαλκώδων, Χάλκων, Χαμαιλέων, Χάραξ, Χάρης, Χαριάδης, Χαρίδαμος, Χαρίδας, Χαρίδημος, Χαρικλείδης, Χαρικλής, Χαρίλαος, Χαρινάδης, Χαρίνος, Χαρίξεινος, Χάριππος, Χαρίσανδρος, Χαριτιμήδης, Χαρίτων, Χαρμαντίδης, Χαρμίδης, Χαρμίνος, Χάρμιππος, Χάρμις, Χαρμόλαος, Χάρμος, Χαροιάδης, Χαροπίνος, Χάροπος, Χάροψ, Χάρτας, Χαρώνδας, Χείλων, Χείμων, Χειρίσοφος, Χειρόμαχος, Χείρων, Χερσίας, Χερσιδάμας, Χερσικράτης, Χέρσις, Χερσίφρων, Χιλάς, Χίλεος, Χίλων, Χίονις, Χίων, Χοιρίλος, Χρέμης, Χρέμων, Χρεμωνίδης, Χρηστόδημος, Χρηστόδωρος, Χρόμις Χρομίος, Χρόμων, Χρυσάωρ, Χρύσερμος, Χρύσης, Χρύσιππος, Χρυσόγονος, Χρυσόθεμις, Χρύσος.

Ώγυγος, 'Ωκεανός, Ώκελλος, Ωκύαλος, Ώκυτος, Ωλενίας, Ωλήν, Ωρίων, Ώρος, Ώτος, Ώψ.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Άβα, Αβρώ, Αβρώτη, Αγαθόκλεια, Αγαμήδη, Αγανίκη, Αγανίππη, Αγαρίστη, Αγαύη, Αγγελία, Αγησιστράτη, Αγλαϊα, Αγλαϊς, Αγλαονίκη, Αγλαόπη, Αγλαοφήμη, Άγλαυρος, Άγραυλος, Αγναγόρα, Αγνοδίκη Αγνώ, Αγραία, Αγριόπη, Αγροιώ, Αγχίαλος, Αγχινόη, Αγχιρρόη, Αγωνίς, Αδέα, Αδιάντη, Αδιάτομος, Αδίτη, Αδμήτη, Αδράστεια, Αδρήστη, Αδύτη, Άελλα, Αελλώ, Αελλόπους, Αερία, Αερόπη, Αετία, Αθηνά, Αθηναϊς, Αθηνώ, Αθήνη, Αιαία, Αιαίη, Αιγαία, Αίγη, Αίγλη, Αιγληίς, Αοδεσία, Αιδώ, Αιθερία, Αιθίλλα, Αίθουσα, Αίθρα, Αιμυλία, Αιναρέτη, Αινήτη, Αινιώνη, Αιόλη, Αιολία, Αιρώ, Αίσαρα, Αισχρηίς, Αισχυλίς, Ακακαλλίς, Ακαλανθίς, Ακάλη, Ακάλλη, Ακαλλαρίς, Ακανθίς, Ακάστη, Ακεσώ, Ακμή, Ακρήτη, Ακταία, Ακτίς, Ακτορίς, Αλεξάνδρα, Αλθαία, Αλία, Αλιμήδη, Αλιφηραία, Αλκαθόη, Αλκάνδρη, Άλκηστις, Αλκιδίκη, Αλκιθόη, Αλκιμέδη, Αλκινόη, Αλκίππη, Αλκίς, Αλκμήνη, Αλκυόνη, Αλόπη, Αλφεσίβοια, Αμαδρυάς, Αμαζών, Αμαρυλλίς, Αμβροσία, Αμοίνη, Αμπελίς, Αμύκλα, Αμυμώνη, Αμφιθέα, Αμφίθεμις, Αμφιθόη, Αμφίκλεια, Αμφινόμη, Αμφιρρόη, Αμφιτρίτη, Αναξιβία, Αναξιρρόη, Άναξις, Αναξώ, Ανδρομάχη, Ανδρομέδα, Ανθηϊς, Άνθεια, Ανθήλεια, Ανθίππη, Άντεια, Αντιάνειρα, Αντιγόνη, Αντίκλεια, Αντιμάχη, Αντινόη, Αντιόπη, Ανύτη, Αξιόκερσα, Απυμοσύνη, Αργεία, Αργέλη, Άργη, Αργιόπη, Αρέθουσα, Αρεία, Αρηγονίς, Αρηιάς, Αρήνη, Αρήτη, Αριάδνη, Αρίσβη, Αριστοδήμη, Αριστομάχη, Αριστονίκη, Άρκη, Αρμονία, Άρνη, Αρσινόη, Άρτεμις, Αρχεάνασσα, Αρχεδίκη, Αρχία, Αρχιδίκη, Ασία, Άσκρη, Ασπασία, Αστερία, Αστερόδεια, Αστερόπεια, Αστερόπη, Αστραία, Αστυάνασσα, Αστυδάμεια, Αστυκράτεια, Αστυνόμη, Αστυόχη, Ασώπις, Αταλάντη, Ατθίς, Ατλαντείη, Αυγεία, Αύγη, Αυδάτα, Αυξώ, Αύρη, Αυτομάτη, Αυτομέδουσα, Αυτονόη, Αφροδίτη.

Βακχίς, Βαρκέτις, Βασιλώ, Βάτεια, Βατίς, Βαυώ, Βεβρύκη, Βελιστίχη, Βενθεσικύμη, Βερενίκη, Βερόη, Βία, Βίθυς, Βιλιστίχη, Βιστονίς, Βιτάλη, Βλάστα, Βοιώ, Βομβύκη, Βούρα, Βρασία, Βραυρώ, Βριμώ, Βρισηίς, Βρύκη, Βρύλλη, Βρυώ, Βρυμώ.

Γαία, Γαλάτεια, Γαλήνη, Γανυμήδα,  Γαραμαντίς, Γενετυλλίς, Γευσιστράτη, Γλαύκη, Γλαυκίππη, Γλαυκοθέα, Γλαυκοθόη, Γλαυκονόμη, Γλαυκώπις, Γλυκέρα, Γλύκη, Γνάθαινα, Γογγύλα, Γόργη, Γοργοφόνη, Γοργύρα, Γοργώ, Γράμμη, Γρυμαία, Γύριννα.

Δαϊρα, Δαμία, Δαμνώ, Δαμώ, Δανάη, Δαυλίς, Δάφνη, Δεινομάχη, Δεινώ, Δεξαμένη, Δεξιθέα, Δέσποινα, Δηιάνειρα, Δηιδάμεια, Διόπεια, Δηιόπη, Δηιπύλη, Δηιφόβη, Δημαινέτη, Δημαρέτη, Δημήτηρ, Δημοδίκη, Δημονίκη, Δημοφίλη, Δημόχαρις, Δημώ, Δημώνασσα, Δηρώ, Δία, Διδώ, Δίκη, Δινδύμη, Διογένεια, Διόκλεια, Διομήδεια, Διομήδη, Διόνη, Διονυσία, Διόπη, Διοτίμα, Δίρκη, Διώνασσα, Διώνη, Διωξίππη, Δριμώ, Δρόση, Δρόσιλλα, Δριόπη, Δρυόπη, Δυναμένη, Δωδώνη, Δώρα, Δωρίππη, Δωρίς, Δωτία, Δωτίς, Δωτώ.

Εδοθαία, Ειδοθέα, Εθοδαία,  Ειδομένη, Ειδώ, Ειλείθυια, Ειρήνη, Εκάβη, Εκαέργη, Εκάλη, Εκαμήδη, Εκάτη, Ελαϊς, Ελάρα, Ελάτεια, Ελένη, Ελευθώ, Ελίκη, Ελικωνίς, Έλλη, Ελπινίκη, Εναρέτη, Ενδηίς, Ενιπώ, Εντεδίκη, Ενυώ, Εξόλη, Επικάστη, Επιλαϊς,  Επιπόλη, Ερασίκλεια, Ερατώ, Ερίβοια, Εριθακίς, Ερισθένεια, Ερίτιμος, Εριτίμη, Εριφύλη, Εριώπις, Ερμιόνη, Ερμίππη, Ερμοδίλη, Ερπυλλίς, Έρση, Ερύθεια, Ερύθρα, Ερυμάνθη, Ερυξώ, Ερυσίκη, Εσπέρα, Εσπερίς, Εταίρα, Ετεοκλυμένη,  Εστία, Ευαγόρη, Ευάδνη, Ευαίχμη, Ευάνδρη, Ευάνθη, Ευάρδη, Ευαρέτη, Ευάρνη, Εύβοια, Ευβούλη, Ευβώτη, Ενώτη, Ευδώρα, Ευηνία, Ευηνίνη, Ευήρη, Ευθυμία, Ευίππη, Ευκράντη, Ευλιμένη, Ευμείδη, Ευμόλπη, Ευνίκη, Ευνομία, Ευξάνθη, Ευπόμπη, Ευρυάλη, Ευρυάνασσα, Ευρυβία, Ευρυδάμη, Ευρυδίκη, Ευρύθεμις, Ευρυθόη, Ευρύκη, Ευρύκλεια, Ευρυκύδη,  Ευρυμέδη, Ευρυμέδουσα, Ευρυνόμη, Ευρυπύλη, Ευρυτέλη, Ευρύτη, Ευρυφάεσσα, Ευρώπη, Ευρωτώ, Ευτέρπη, Ευφήμη, Ευφημία, Ευφροσύνη, Ευώπις, Εχεκράτεια.

Ζευξίππη, Ζευξώ, Ζηνοβία.

Ήβη, Ηγεμόνη, Ηγερία, Ηγησάνδρα, Ηγησιπύλη, Ηγητορία, Ηδύλη, Ηετιώνη, Ηιόνη, Ηλέκτρα, Ηλεκτρυώνη, Ηλιάς, Ημιθέα, Ηνιόχη, Ηπιόνη, Ήρα, Ηριγόνη, Ήριννα, Ηροφίλη, Ηρώ, Ησιόνη, Ησυχεία, Ηφαιστίνη, Ηχώ, Ηώνη, Ηώ.

Θαϊς, Θάλασσα, Θάλεια, Θαλλώ, Θανάκη, Θεανώ, Θεία, Θειαντίς, Θειαντίνη, Θελξινόη, Θελξίπεια, Θέλπουσα, Θέμις, Θεμιστονόη, Θεμιστώ, Θεοδότη, Θεόκλεια, Θεονόη, Θεόπη, Θεοφάνη, Θεοφανώ, Θεράπνη, Θέσπεια, Θεσπιάς, Θέτις, Θήβη, Θόη, Θόωσα, Θράσσα, Θρύα, Θυία, Θυμαρίδη, Θυώνη.

Ιαινώ, Ίαιρα, Ιάμβη, Ιάνασα, Ιάνθη, Ιασώ, Ιάχη, Ιδαία, Ίδη, Ιδυία, Ιερόκλεια, Ιερομνήμη, Ιλάειρα, Ινώ, Ιοδάμεια, Ιόεσσα, Ιοκάστη, Ιόλη, Ιόνη, Ιόπη, Ιππαρέτη, Ιπποδάμεια, Ιπποδίκη, Ιππόζυγος, Ιπποθόη, Ιπποκράτη, Ιππολύτη, Ιππόνη, Ιππονόη, Ιππονόμη, Ιππώ, Ίρις, Ίρρα, Ισαία, Ίσις, Ισμήνη, Ισμηνία, Ισμηνοδώρα, Ίσση, Ιστορίς, Ίσχυς, Ιτέα, Ιτώνη, Ίυγξ, Ιφθίμη, Ιφιάνασσα, Ιφιάνειρα, Ιφιγένεια, Ιφιμέδεια, Ιφιμέδουσα, Ιφιμέθεια, Ιφινόη, Ιφινόμη, Ίφις, Ιώ.

Καβείρα, Κάλαιθις, Καλάμητις, Καλιάνδη, Καλιάνασσα, Καλλιάνειρα, Καλλιδίκη, Καλλιθόη, Καλλικρίτη, Καλλινία, Καλλιξένα, Καλλιόπη, Καλλιρρόη, Καλλίστη, Καλλιστράτη, Καλλιστώ, Καλλιφάνεια, Καλύκη, Καλυψώ, Καλχινία, Καμάρινα, Καμειρώ, Κανάκη, Κανάχη, Καπύλη, Κάρμη, Καρπώ, Κασάνδρα, Κασσιόπεια, Κασσιόπη, Κασσιφόνη, Κασσωτίς, Κασταλία, Καστιάνειρα, Κέγχρις, Κελαινώ, Κερδώ, Κέρθη, Κερκηίς, Κητώ, Κίλλα, Κίρκη, Κίρρα, Κίσσαιθα, Κισσηίς, Κλεαρίστη, Κλεις, Κλεισιδίκη, Κλειταγόρα, Κλείτη, Κλειτή, Κλειτώ, Κλειώ, Κλεόβοια, Κλεοβούλη, Κλεοδίκη, Κλεοδόξη, Κλεοδώρα, Κλεόλα, Κλεονίκη, Κλεοπάτρα, Κλεοφίλη, Κλεοχάρεια, Κλεώνη, Κλησιδίκη, Κλησώ, Κλονίη, Κλονία, Κλυμένη, Κλυταιμνήστρα, Κλυτία, Κλυτίππη, Κλυτοδώρα, Κλωθώ, Κοία, Κοιαντίς, Κοισύρα, Κοκκαλίνη,  Κολυμβάς,  Κομαιθώ, Κόριννα, Κορωνίς, Κοττυτώ, Κρανάη, Κρναίχμη, Κρέουσα, Κρινώ, Κρισίη, Κρόεσσα, Κροκάλη, Κτήσυλλα, Κτιμένη, Κυανή, Κυβέλη, Κυδίππη, Κυλλήνη, Κυματολήγη, Κύμη, Κυμοδόμη, Κυμοδόκη, Κυμοθόη,Κυμοπόλεια, Κυμώ, Κύνα, Κυνίσκα, Κύννα, Κυνώ, Κυρήνη, Κωρυκία,.

Λάβδα, Λαγίσκα, Λαδίκη, Λαιανδρίς, Λαίς, Λαμπετίη, Λαμπιδώ, Λαμπιτώ, Λάνασσα, Λανίκη, Λαογόρη, Λαοδάμεια, Λαοδίκεια, Λαοδίκη, Λαοθόη, Λαοκόωσα, Λαομέδεια, Λαονόμη, Λαοφόντη, Λασθενία, Λάχεσις, Λέαινα, Λεάνειρα, Λειαγόρη, Λεόντιον, Λεσβόθεμις, Λευκίππη, Λευκοθέα, Λευκονόη, Λευκωσία, Λήδα, Λητώ, Λίγεια, Λίλαια, Λοξώ, Λύδη, Λυκαίνιον, Λύκη, Λυμνώρεια, Λύρα, Λυσάνδρα, Λυσανία, Λύση, Λυσιάνασσα, Λυσιδίκη, Λυσιμάχη, Λυσίππη, Λυσιστράτη, Λυταία.

Μαία, Μαίρα, Μακαρία, Μακκώ, Μάκρις, Μαλθάκη, Μανία, Μαντώ, Μάρπησσα, Μάρση, Μέγαιρα, Μεγαλοστράτη, Μεγαμήδη, Μεγάνειρα, Μεγάρα, Μέγιλλα, Μεγιστώ, Μεδοντιάς, Μέδουσα, Μεθάρμη, Μέλαινα, Μελανθώ, Μελάνθη, Μελανίππη, Μελέτη, Μελία, Μελίβοια, Μελίη, Μελίνη, Μελιννώ, Μελιξώ, Μέλισσα, Μελιστίχη, Μελίτεια, Μελίτη, Μέλπεια, Μελπομένη, Μέμφις, Μενεσθώ, Μενίππη, Μερόπη, Μεσσήνη, Μετάνειρα, Μετώπη, Μηδεσικάστη, Μήδεια, Μήθυμνα, Μηλόβοσις, Μήστρα, Μήτα, Μητιάδουσα, Μήτις, Μητίχη, Μίδεια, Μιλτώ, Μινυάς, Μνημοσύνη, Μνησαρέτη, Μνησιμάχη, Μνησίφιλος, Μνήστρα, Μολπαδία, Μολπία, Μονίμη, Μορφώ, Μοσχίνα, Μοτύη, Μυία, Μυκήνη, Μύρινα, Μυρμιδόνη, Μύρρα, Μυρρίνη, Μυρτάλη, Μυρτία, Μύρτις, Μυρτόεσσα, Μυρτώ, Μυρώ.

Ναϊς, Ναϊάς, Ναννώ, Ναυσιθόη, Ναυσικά, Νέαιρα, Νεβροφόνη, Νέδα, Νειτήτις, Νεμεάς, Νέμεσις, Νεοβούλη, Νεόμηρις, Νεφέλη, Νηλώ, Νημερτής, Νηρηίς, Μησαίη, Νησώ, Νικαγόρα, Νικάνδρα, Νικαρέτη, Νικασίπολις, Νίκη, Νικίππη, Νικοβούλη, Νικοδίκη, Νικοθόη, Νικοστράτη, Νικοτέλεια, Νίκυλλα, Νικώ, Νιόβη, Νομία, Νοσσίς, Νύσα, Νυσηίς, Νυχεία, Νώνακρις,.

Ξάνθη, Ξανθίππη, Ξανθίς, Ξανθώ, Ξενέα, Ξενοδίκη, Ξενόκλεια, Ξενοκρίτη, Ξένυλλα.

Οθρηίς, Οία, Οίβη, Οίμη, Οινόη, Ομφάλη, Οινώνη, Ολυμπιάς, Ολύμπουσα, Ομφάλη, Οπώρα, Ορείη, Ορθαία, Ορσεδίκη, Ορσηίς, Ορσινόμη, Οτρήρη, Ουρανία.

Πακάτη, Παμφίλη, Παμφύλη, Πανάκεια, Πανδαία, Πανδίη,  Πάνδροσος, Πανδώρα, Πανθαλίς, Παννυχίς, Πανόπη, Παντείδυια, Παντίκα, Πάρεια, Παρθενία, Παρθενίς, Παρθενόπη, Παρθένος, Πασιθέα, Πασιθόη, Πασιφάη, Πατρώ, Πεδιάς, Πειθώ, Πειρήνη, Πεισιδίκη, Πεισινόη, Πελάργη, Πελόπεια, Πελοπία, Πενθεσίλεια, Περίαλλα, Περίαπις, Περίβοια, Περικλυμένη, Περικτιόνη, Περιμήδη, Περιμήλη, Περινείκη, Πέρση, Περσηίς, Πετραία, Πέττα, Πεύκη, Πηνελόπη, Πηρώ, Πιέρεια, Πιτάνη, Πίτυς, Πλαθάνη, Πλαγγών, Πλακία, Πλειάδα, Πληιόνη, Πληξαύρη, Πλουτώ, Ποδάργη, Ποδάρκη, Πολάργη, Πολύβοια, Πολυδάμνα, Πολυδώρα, Πολυκάστη, Πολύκλεια, Πολυμήδη, Πολυμήλη, Πολύμνια, Πολυνόη, Πολυξένη, Πολυξώ, Ποντοπόρεια, Πραξαγόρα, Πραξιδίκη, Πραξιθέα, Πράξιλλα, Πραξινόη, Πρόκλεια, Πρόκνη, Πρόκρις, Προμένεια, Προνόη, Πρόσυμνα, Πρυμνώ, Πρωτογένεια, Πρωτομέδεια, Πρωτομέδουσα, Πρωτώ, Πυθιονίκη, Πυλάργη, Πυραλλίς, Πυργώ, Πυρήνη, Πυρίππη, Πύρρα.

Ραδινή, Ρέα, Ρηγίλλα, Ρήνη, Ρόδεια, Ρόδη, Ροδία, Ροδίππη, Ροδόκλεια, Ροδόπη, Ρόδος, Ροδώπις, Ροιώ.

Σαισάρα, Σάλπη, Σαπφώ, Σατύρα, Σαώ, Σειλήνη, Σειρήν, Σελάνα, Σελάνη, Σελήνη, Σεμέλη, Σθενέβοια, Σθενέλη, Σθενώ, Σίβυλλα, Σιγή, Σίδη, Σιδηρώ, Σίμαιθα, Σιμίχη, Σινόη, Σινώπη, Σμύρνα, Σπειώ, Στερόπη, Στίλβη, Στρατονίκη, Στρυβήλη, Στρυμώ, Στύγνη, Στυξ, Σωσάνδρα, Σωσώ.

Ταϋγέτη, Τελεσθώ, Τελέσιλλα, Τελευταγόρα, Τερψικράτη, Τερψιχόρη, Τηθύς, Τηλεδίκη,Τηλεγόνη, Τηλέφασσα, Τηριδάη, Τηρηϊς, Τίασα, Τισαμόρη, Τιλφούσα, Τιμαία, Τιμαιθώ, Τιμάνδρα, Τιμαρέτη, Τιμόκλεια, Τιμονόη, Τιμύχα, Τιμώ, Τιμώσα, Τισιφόνη, Τιτάνη, Τιφύση, Τοξοκράτη, Τουδώ, Τριτώ, Τρύφαινα, Τρυφέρα, Τυρία, Τυρώ, Τύχη .

Υάδα, Υάκινθις, Υγιεία, Υέλη, Υμνίς, Υπατία, Υπερίππη, Υπερμνήστρα, Υπερόχη, Υρμίνη, Υρνηθώ, Υψιπύλη.

Φαέθουσα, Φάεννα, Φαίδρα, Φαιναγόρη, Φαιναρέτη, Φαινώ, Φανοστράτη, Φανώ, Φάρτη (Φάρη), Φερενίκη, Φερετίμη, Φέρουσα, Φημονόη, Φηνώ, Φθία, Φίλα, Φιλαινέτη, Φιλαινίς, Φιληρατίς, Φιλίνη, Φίλιννα, Φιλίστα, Φιλοδάμεια, Φιλοδίκη, Φιλομάχη, Φιλομέδουσα, Φιλομήλα, Φιλονόη, Φιλονόμη, Φιλοξένη, Φιλύρα, Φιλώ, Φιλωνίς, Φιλωτέρα, Φόβη, Φοιβίς, Φοίβη, Φόρμη, Φορωνίς, Φρονίμη, Φρύνη, Φυληϊς, Φυλλίς, Φυλονόη, Φυλώ, Φύη, Φυσάδεια.

Χαιρεστράτη, Χαλκιόπη, Χαρίκλεια, Χαρικλώ, Χάρις, Χαρισία, Χαριτώ, Χάρμιον, Χαρμιώνη, Χθονοφύλη, Χιόνη, Χλόη, Χλωρίς, Χρομία,  Χρυσανθίς, Χρυσάριον, Χρύση, Χρυσηίς,  Χρύσιλλα,  Χρυσίππη, Χρυσογένεια, Χρυσογόνη, Χρυσόθεμις, Χρυσοπέλεια, Χρυσόρθη.

Ψαμάθεια, Ψαμάθη, Ψωφίς.


Ωγυγία, Ωκάλεια, Ωκεανίνη, Ωκυθόη, Ωκυπέτη, Ωκυρρόη, Ωρείθυια.

Δημήτρης Ευαγγελόπουλος

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΩΝΥΜΩΝ

ΡΩΜΕΪΚΑ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ » ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ 11ος και 13ος ΑΙΩΝ1197-Κρήτη

Τορνίκης Κωνσταντίνος
Θεοχαριστίνη
Βουνιώτης Θεόδωρος
Σπαναγούδενα
Σερβόπουλος Αλέξιος
Γαβαλάς Στέφανος
Χορηγητόπουλος Γεώργιος
Διαξινός Ιωάννης
Πατζαράς Γεώργιος
Μειζότερος Βάρδας
Μονομάχος Γεώργιος
Αρκούδης Γεώργιος
Παρθενιώτης Γρηγόριος
Μαρμαράς Ιωάννης
Πεπανός Πρωτόπαπας
Χηνάριος Μιχαήλ
Αρώνης Βασίλειος
Καλλάς Κωνσταντίνος
Βυτζίνος Βασίλειος
Σαπουνάς Ιωάννης
Κοντός Γεώργιος
Ψαλίδης Κυριάκος
Ναξιώτης Σέργιος
Σαμωνάς Νικόλαος
Βιστάρχης Ιωάννης
Φαντερινός
Σελιβίρης Κωνσταντίνος

1206/7-Κρήτη

Γωνιάτου Ελένη
Αγιοστεφανίτης Στέφανος
Κοτζανάτος Ιωάννης

1073

Σαχλίκης Κωνσταντίνος
Φωτεινού Καλή
Μαγκαφάς Βασίλειος
Καραμαλλίνα Ειρήνη
Μυρσινιώτης Ιωάννης
Κατσαραδίνα Ειρήνη
Τζαγκαρόπουλος Ιωάννης
Πτελαΐτης Στέφανος
Ταχινός Λέων
Σκρίνος Ιωάννης
Μουρζούλος Ιωάννης
Τζαμίνενα Άννα
Τζάμης Ιωάννης
Πισσίτης Ιωάννης
Γραμματικός Αγαπητός
Νίκης Μιχαήλ
Φωστήρης Γεώργιος
Γαβράς Ιωάννης
Αγουριτζής Ιωάννης
Καραντινός Κωνσταντίνος
Τουφάος Πέτρος
Μαρουλάς Ιωάννης
Σιδεράς Γεώργιος
Κουκουμάς Νικήτας
Πεζούλης Ιωάννης

1214

Μαυρογεώργης Γεώργιος
Κωνστωνίτης Κωνσταντίνος
Χαροκοπίνας Γεώργιος
Μαιανδρινός Λέων
Μαγγίνος
Βλερός Κωνσταντίνος
Ασπίδενας Μιχαήλ
Λαμπώνος Λέων
Πρωτοσπαθάρης
Κουλίκης Νικήτας
Καλαβρός Πέτρος
Φωκάς Θεόδοτος
Σαράκηνος Νικηφόρος
Γουλιέλμος Θεόδωρος
Ανεμοτριχάς Γεώργιος
Ευδαιμονίτζης Ιωάννης


Λειψοί/Λέρος-1087

Βασιλίκης Μιχαήλ
Καβαλούρης
Κουτζομανίκης
Σκηνούρης Αρσένιος
Μάτζαρος

1212-3-Μίλητος

Ευλαμπής Θεόκτιστος
Κόμανης Βασίλειος
Καριανίτης Ιωάννης
Καρίκης Γεώργιος
Κουμαράς Νικήτας
Αιχμάλωτος Βασίλειος
Ζυγός Νικόλαος
Μαχητάρης Μιχαήλ
Βαλσαμών Μιχαήλ
Μυρέλαιος Χρύσανθος
Κουτοζουνάδης Γεώργιος
Πανάρετος Ιωάννης
Πτερεώτης
Στηθάτος Νικόλαος
Κουτρουβός
Λακτεντίτζης Μιχαήλ
Μανδάλης Λέων
Μαδυτήνου Μιχαήλ
Χρύσαφος Γεώργιος
Μαλλωτάρης
Ελπίδενα Ειρήνη
Βαρβηνού Ιωάννης
Κοντόπουλος
Κουρουνάς(-ός)
Κοσσίφης Νικήτας
Πολοφούτης
Ροϊδάς Μιχαήλ
Μαυρόποδος Μιχαήλ
Τζαμαύχις Νικόλαος
Θεολογίτης Ιωάννης
Μικρουτζάκης Λέων
Αντζάς Ιωάννης
Μάγιστρος Νικόλαος
Πουλλάχος Πέτρος
Κοκλάνος Βασίλειος
Κούνερης Μιχαήλ
Κουτούνης Ιωάννης
Λιδιάτης Γεώργιος
Οικονόμου Μιχαήλ
Κάστρος Μανουήλ
Ζερβός Ιωάννης
Κουλουκίνα Άννα
Ποροκόπης Κωνσταντίνος
Κουλίκης Νικήτας
Κόμης Θεόδωρος
Νοτάρης

1088-Πάτμος

Πολίτης Κωνσταντίνος
Γοργονίτης Βασίλειος
Πεπαγωμένος Ιωάννης
Ρωμανός Βασίλειος
Καλούδης Μιχαήλ
Ρωμανίτης Μιχαήλ
Χαλκεόπουλος Ιωάννης
Ευφυής Νικόλαος
Ζαχαρίας Γεώργιος
Αυτωρινός Θεοδόσιος
Λιμνιώτης Νικηφόρος
Ακτουάριος Θεόδωρος
Τραχινός Λέων
Μιτυληναίος Κωνσταντίνος
Λίμνης Λέων
Χαλκουτζής Βασίλειος
Μούρζουλος Ιωάννης
Καματηρός Βασίλειος
Καραζάς Μιχαήλ

1088

Μαύλιος Γεώργιος
Λέων
Αλαβαντινός Βασίλειος
Πολύευκτος Ιωάννης
Αμπουκάς Ιωάννης
Τρύφυλλος Κωνσταντίνος
Καθαρός Ιωάννης
Μωροχαρζάνης Ευδόκιμος
Κόμης Ιωάννης
Σγουρός Λέων

1216-Πάτμος

Ακροπολίτης Νικόλαος
Γαβαλάς Βασίλειος
Ματζούκης Αναστάσιος
Προωτάς Γεώργιος
Χρυσοβέργης Ιωάννης
Λυθοπυργίτης Γεώργιος
Αβούκης Νικόλαος
Λουλλούδης Γεώργιος
Πεκούλης Βασίλειος
Κόμης Ιωάννης
Ραδηνός Ιωάννης
Άπουκας Γεώργιος
Βηριώτης Νικόλαος
Καλοειδής Νικόλαος
Πρίγκουλος Ιωάννης
Καππαδόκης Νεόφυτος
Βαρύς Κωνσταντίνος
Μαυρόποδος Ανδρόνικος
Κυπαρισσιώτης Ιωάννης
Κρατερός Αλέξιος
Καράμαλλος Λέων
Ζωναράς Νικόλαος

1216-Κως

Τζάνζης Νικόλαος
Βεργώτης Γεώργιος
Χρυσοχόου Λέων

1088-Λειψοί/Πάτμος

Πεντάφωλλος Νικόλαος
Πατμιώτης Καλός
Βαρύς Νικήτας
Τζιμισχής Κυριάκος
Ποθετής Ιωάννης
Κατέας Βασίλειος
Λιγίδης Νικήτας
Παπαδόπωλος Κωνσταντίνος
Καλαμίτης Νικήτας
Κουνδουμάς Ιωάννης
Αλίμνης Μιχαήλ
Βαγιάνος Ιωάννης
Σκουταρίτης Γεώργιος
Καλαμιώτης Κωνσταντίνος
Ρουχάς Γεώργιος
Γεωργός Ιωάννης
Χουβέσης Μιχαήλ
Ψωμοζούλης Ιωάννης
Γολευτής Μιχαήλ
Κοψινός Χριστόφορος
Χαρατζής Ιωάννης
Μανασσής
Στρατιώτης Βασίλειος
Παγκάς Ιωάννης
Μιγκιράκος Κωνσταντίνος
Καστελλίτης Ιωάννης
Ζυγιασμένος Γεώργιος
Βεργώτης
Ζωγράφος Γεώργιος
Νικηφόρος
Γαλάτης Μιχαήλ
Παππαδόπουλος Νικόλαος
Βαρδής Ιωάννης
Φαφουλάκης
Χωνιάτης Γεώργιος
Καστρίσιος Θεοδόσιος
Κοκώπουλος Ιωάννης
Ικανάτος Βάρδας
Περαματάς Παντολέων
Ανεμοπράτης Βασίλειος
Καρπιανίτης Ιωάννης
Χαμέτης Νικόλαος
Αγιογεωργίτης Ιωάννης
Σκουρόλλος Ιωάννης

1099-Λειψοί

Θεοτζής Ιωάννης
Αγιοειρηνίτης Ευλαμπτος
Καρουλίτζης Γεώργιος
Πλευρής Γεώργιος
Κοκκίνης Ιωάννης
Αμπουχάς Λέων

1118-Κρήτη

Μουσικός Νικόλαος
Κολικός Ιωάννης
Πριμμικήρης Νικήτας
Φιλοκάλης Ευμάθιος
Εγγαλάβας Στέφανος
Αριβής Βασίλειος
Πασχάλης Κωνσταντίνος
Διαβολογύρης
Λουρέδος Νικόλαος
Βούρτζης Κωνσταντίνος
Κυδώνης Ιωάννης
Τουρμάρχος Γεώργιος

1259 

Κοντόρης Νικήτας
Εξηπλίτης Ιωάννης
Σκευοφύλακος Νικήτας
Τοξαράς Γεώργιος

1145

Ροδιάς Νικηφόρος
Κομητάς Δημήτριος
Υαλέας Γεώργιος
Στραβορωμανός
Σκουταράτος Κωνσταντίνος
Πεπαγωμένος Ιωάννης
Αντιοχίτης Νικόλαος

1118-Πάτμος

Νυσίριος Ιωάννης
Αγιοθεοδωρίτης Μιχαήλ
Ορφανός Λέων
Παντέχνης Θεοδόσιος
Καλοϊδης Κωνσταντίνης
Πηλινίτης Ιωάννης
Στεριώνης Ιωάννης
Παναγιώτου Μιχαήλ
Ματζόνης Γεώργιος
Λιβαδάς Δημήτριος
Κρίτζης Νικόλαος
Ματζαρίνος Θεόδωρος
Λικαρδίτης Γεώργιος
Κλαυδιοπολίτης Ιωάννης
Δρόσος Μιχαήλ
Μελίγνος Ιωάννης
Ραψομάτης Κωνσταντίνος
Συρόπουλος Ιωάννης
Ανατολίτης Κωνσταντίνος
Αρμενόπουλος Βασίελιος
Φωτηνός Ιωάννης
Τζιτάς Κωνσταντίνος
Μαργαρίτης Ιερεύς
Αοίνος Λέων
Συριανός Γεώργιος
Τρικλινιώτης Πάγκαλος
Επιφάνης Ιωάννης
Σχοινάς Κωνσταντίνος
Πραιτοριανός Ιωάννης
Σγουρός Ιωάννης
Ζαχαλάς Διακονός
Μεγαληνίτης Κωνσταντίνος
Πεπεγωμένος Νικηφόρος
Βράμιος Νικήτας
Ειρηνικός Θεοχάριστος
Δούκας Δανιήλ
Σεργόπουλος Αλέξιος
Ταρκέτης Γερμανός
Αγέλαστος Βασίλειος
Βαραγγόπουλος Αλέξιος
Ραδηνός Κωνσταντίνος
Σκολάρης Θεόδωρος
Σπληνιάρης Ανδρόνικος
Μονοχυτράς Γεώργιος
Κασταμονίτης Κωνσταντίνος
Σταφίδαρος Κωνσταντίνος
1193-Κρήτη
Μεγαλώματης Μιχαήλ
Σταυρακιώτης Λέων
Τζαγγρουνάς Ιωάννης
Ψηλός Κώνστας
Σαμψηνός Κωνσταντίνος
Στρουμπής Μιχαήλ
Κουτρούβαινας Διονύσιος
Πολίτης Μανουήλ

1250

Βατός
Μούσος Λέων
Ορέστης Λεόντιος
Πινακάς Ιωάννης
Χρυσοβέργης Μιχαήλ
Ζαγαρομμάτης Γεώργιος
Κοντοστέφανος Στέφανος
Μαιανδρινός Κωνσταντίνος
Ματζιτήρης Ιωάννης
Τζαγγρουνάς Ιωάννης
Ποθόπουλος Ιωάννης
Σαμψηνός Κωνσταντίνος
Καλόθετος Νικηφόρος

1259-Πάτμος

Μούφλος Κωνσταντίνος
Κουτρούβαινας Διονύσιος
Μούσος Λέων

1195-Πάτμος

Πινακάς Ιωάννης
Ζέπας Γεώργιος
Φοραδάρης
Τριβλαττίτης Γρηγόριος
Καρυστινός Θεόδωρος
Πετάκης
Ταρωνίτης Θεόδωρος
Μαγκαφάς Ιωάννης
Ικριώτης Κωνσταντίνος
Παπαδιάς
Γαβαλάς Στέφανος
Βαλλώτινας
Κρατερός Επιφάνιος
Κατακαλών Γεώργιος
Μαδαρίτης Θεόδωρος
Πιδόκουλος
Σεργόπουλος Ιωάννης
Τζυχλονάς
Χρύσανθος Ιωάννης
Φωκάς Θεόδοτος
Μεσοποταμίτης Μιχαήλ
Ψαλάνης

1190

Κοσμούς ΜιχαήλΕξώτροχος Κωνσταντίνος
Λαλουμάς
Πατζός Ιωάννης
Αναπλιώτης Γρηγόριος
Λαμπηνός Θεόδωρος
Κρεμασμένος Κωνσταντίνος
Κριθαράς Γαβριήλ
Πανφούτιος Ευστάθιος
Βοτανειάτης Ιωάννης
Ακρωτηριανός Γεώργιος
Παπανδρονικόπουλος
Καστελλίτης Ιωάννης
Χατζίκιος Θεόδωρος
Λέριος Νικήτας
Ορυζάς Δημήτριος
Μυλασσίτης
Ζέπας Γεώργιος
Λέριος Κυριάκος
Βελισσαριώτης Μιχαήλ
Ηνιώτου Θεοφανώ
Ράπτης Λέων
Αφράτος
Λίμνενας(της) Μαρία
Γουδέλης Λέων
Πάγκαλος Ιωάννης
ΕΠΩΝΥΜΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Πολλά επώνυμα προέρχονται ,σύμφωνα με τον Ν.Π. Ανδριώτη, «Συμβολή στη μελέτη των νεοελληνικών επωνύμων» από:

-Απλά ρήματα από τον ενεστώτα της οριστικής στο πρώτο ενικό πρόσωπο:
Βήχος (βήχω), Βλάβος( βλάβω), Θαρρός (θαρρώ), Καταλειπός (καταλείπω), Καπνίζος (καπνίζω), Καταντός (καταντώ), Κατέχος (κατέχω), Κιλαηδώνης (κελαηδώ), Κλάνος( κλάνω), Κλώθος (κλώθω), Κρένος (κρένω), Λέγος (λέγω), Λυγίζος (λυγίζω), Νυστάζος-Νυσταζόπουλος(νυστάζω), Πιστευός (πιστεύω), Τρέμος (τρέμω), Ψάχος (ψάχω).
-Επώνυμα από τον ενεστώτα στο τρίτο ενικό πρόσωπο, με προσθήκη του πτωτικού –ς της ονομαστικής των αρσενικων ονομάτων:
Αγρεύης (αγριεύει), Ασημώνης (ασημώνει), Βουλώνεις (βουλώνει), Γαργαλής (γαργαλεί), Γουρλώνης (γουρλώνει), Δένης (δένει), Κακιώνης (κακιώνει), Κατέχης (κατέχει), Κολώνης (κωλώνει),Κουμαντάρης-Κουμανταράκης (κουμαντάρει), Κουτσοπίνης (κουτσοπίνει), Κρυώνης (κρυώνει), Μαγκώνης (μαγκώνει), Μαργώνης (μαργώνει), Παρασύρης (παρασύρει), Παχύνης (παχύνει), Περιμένης (περιμένει), Πλάλης (πιλαλεί), Ροβόλης (ροβολεί), Τρέμης (τρέμει), Τρίζης (τρίζει) κτλ.
-Επώνυμα που έχουν βάση τους γραμματικούς τύπους του μέλλοντα και του αόριστου:
Ακλάσης( κλάσει), Βροντήσης (βροντήσει), Γανώσης (γανώσει), Γδύσης (γδύσει), Γελάσης-Γελασέας-Γελασάκης (γελάσει), Κακίσης (κακίσει), Καπνίσης (καπνίσει), Καταφέρης (καταφέρει), Κατέβης (κατέβει), Κλάψης-Κλαψής (κλάψει), Κοιμίσης (κοιμίσει), Κολάσης (κολάσει), Κορδώσης (κορδώσει), Κορώσης (κορώσει), Κράξης (κράξει), Λιμάξης (λιμάξει), Μαλώσης (μαλώσει), Σιμώσης (σιμώσει), Φάης (φάει), Χάψης (χάψει).

Από την αντιστοιχία αυτή του τρίτου ενικού προσώπου του ρήματος και του επωνύμου φαίνονται να παρεκκλίνουν τα Παίξος, Χάσος, Συλλάβος όπου υπόκεινται μάλλον στο πρώτο ενικό πρόσωπο, και τα Γράψας, Γραψίας, Δώσας, Λάμψας, Παίξας, Πλακώσας, Χάσας και Χάψας που είτε προέρχονται από το τρίτο πρόσωπο του ενικού ή πρόκειται για μετοχές αορίστου.
Επώνυμα από τον ενεστώτα της προστακτικής:
Αγνάντας, Αλησμονής, Γαργάλας, Γύρνας, Ζήβας(ζήβα=σβήσε), Ζούπας, Καβάλας, Καβαλίκας, Καρτέρας, Κατέβας, Κλότσας, Κοίτας, Λάσκας, Λειτούργης, Μάινας(μαϊνάρω), Ξεφλούδας, Παρηγόρης, Πασπάτης, Περπάτης, Πιλάλης, Ρούφας, Σαλαπάτας, Σάλταςμ Σκούντας, Σκύφτας, Συντήρηςμ Σφύρας, Τραγούδας, Τρέχας(πρβ.Παπατρέχας), Τσάκος(τσάκω=προστακτική του τσακώνω), Τσαλαπάτας, Τσίμπας, Τσαλαβούτας, Τσουρούφλιας, Φέγγας, Φεύγας και Φευγάς, Χαιρέτας.


ΕΘΝΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ

Σύμφωνα με τον Διόνυσο τον Θράκα (εκδ.
G Uhling) (εθνικόν έστιν το έθνους δηλωτικόν, ως Φρύξ , Γαλάτης) τα ονόματα αυτά που σχηματίζονται από ονόματα χωρών πόλεων κλπ.
Από τα κλασσικούς χρόνους και αργότερα μεγάλη χρήση των εθνικών ονομάτων: Εκαταίος ο Μιλήσιος , Απολλώνιος ο Τυανεύς Κόιντος ο Σμυρναίος κλπ.
Τα βυζαντινά παρωνύμια που προϋποθέτουν εθνικό όνομα συγκαταλέγονται ανάμεσα σε άλλα και τα εξής: Αρμενιάκος , Βούλγαρος , Καππαδόκης , Φράγκος , Καλυβίτης ( Τα νεοελληνικά εθνικά επώνυμα σχηματίζονται συνήθως με αρχαιοελληνικά η αρχαιότερης καταγωγής επιθήματα και σπανιότερα με ξένα: Αθηναίος , Θηβαίος , Κερκυραίος , Μυτιληναίος. -ανός/ιανός Αμοργιανός (Αμοργός) , Καλαματιανός , Κουταλιανός ( Εθνικό ως επώνυμο μπορεί να προκύψει με την προσθήκη ενός -ς σ’ένα τοπωνύμιο Αϊδίνης ,Βαλαώρας , Γκούρας (Γκούρα Φθιώτιδος) , Γρανίτσας (Γρανίτσα Ιωαννίνων) κλπ. Επαγγελματικά Δήλωναν αρχικά επάγγελμα η αξίωμα , αλλά γρήγορα καθιερώθηκαν ως επώνυμα , καθώς διευκόλυναν τη διάκριση ατόμων με το ίδιο όνομα σε κλειστές ιδίως κοινωνίες. Εκφέρονται κανονικά στην ονομαστική (Αμπελάς ,Γούναρης ) και σπάνια στη γενική (Ιατρού ,Οικονόμου).
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ

Τα επαγγελματικά ονόματα εμφανίζονται ήδη από τα αρχαία χρόνια (Αιπολός , Βουκόλος , Ακέστωρ <ιατρός> , Ναυπηγός , και
πολλαπλασιάζεται στα βυζαντινά χρόνια : Αμπελάς . Λαχανάς ,Ζωναράς ,Καμπανάρης , Γραμματικός ,Παλαιολόγος <που ασχολείται με τα παλαιά>.
Μια μεγάλη κατηγορία βυζαντινών επαγγελματικών ονομάτων περιλαμβάνει ονόματα κοσμικών και εκκλησιαστικών αξιωμάτων : Δομέστικος ,Δούκας , Λογοθέτης , Νοταράς , Σχολάριος <σωματοφύλακας του αυτοκράτορα>.
Αρκετά από τα βυζαντινά επαγγελματικά που προσδιορίζουν εκκλησιαστικά αξιώματα διατηρήθηκαν έως σήμερα είτε ως αξιώματα είτε ως επώνυμα χάρη στην εκκλησιαστική παράδοση : Δομέστιχος , Έξαρχος ,-άκος , -ίδης , -όπουλος , Ευταξίας (ο επί <της ευταξίας> της εκκλησίας).
Τα πιο συνηθισμένα παραγωγικά επιθήματα για τον σχηματισμό των νεοελληνικών επαγγελματικών είναι τα -άρης και ας. –άρης:Αρκουδάρης , Γελαδάρης. –ας Ασβεστάς, Βαγενάς (βαρελάς). Τα περισσότερα από τα ξένα επαγγελματικά που πέρασαν στη γλώσσα μας έχουν τούρκικη καταγωγή: Αλμπάνης –οπουλος και Ναλμπάνης (
nalbant πεταλωτής) .
Ορισμένα από τα επαγγελματικά τουρκικής προέλευσης δηλώνουν αξίωμα:Βεζίρης , Δερβέναγας , Ζαΐμης , Κεχαγιάς .
Το παραγωγικό επίθημα των επαγγελματικών τουρκικής αρχής είναι το –τζής /-τσής (-ξής ) ,Αλτιντζής –όγλου (
altinci χρυσοχόος ) Πεσμαζόγλου (pestamalci κατασκευαστής και πωλητής πετσετών μπάνιου).
Από τα ξένα επιθέματα επαγγελμάτων εκπροσωπούνται με περιορισμένα παραδείγματα τα ιταλικά –
iere (Καροτσιέρης ,Κασιέρης , Μπαρμπέρης.κλπ) και -oro (Σπαγγαδόρος).
ΠΑΡΩΝΥΜΙΑ

Αποτελούν το κύριο όγκο των επωνύμων και προέρχονται από χαρακτηρισμούς των παρονομαζομένων που βασίζονται , σε σωματικές , πνευματικές , ηθικές και άλλες ιδιότητες . Ο Μ.Τριανταφυλλίδης χρησιμοποιεί τον όρο παρατσούκλι.Την λέξη Παρωνύμιο την συναντάμε και σαν πινόμι , πινομή ,παραγκώμι , προσονείδιν (ποντιακό) , Περιγέλιο ,σουσούμι κλπ.
Οι βυζαντινοί χρησιμοποιούσαν τις εκφράσεις :την κλήσιν , την επίκ-λησιν , το επίκλην , τουπίκλην , την επωνυμία ,το επώνυμον , την προσηγορία , τούνομα έχων παρωνύμιο φέρων κλπ.
              


 ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΈΛΛΗΝΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΩΝΥΜΙΟ ΤΟΝ ΟΡΟ ΕΠΙΘΕΤΟΝ.

Το παρωνύμιο ορίζεται από τον Διονύσιο τον Θράκα ως εξής :<παρώνυμον Δε έστι το παρ’ όνομα ποιηθέν , οίον θέων>
Τα αρχαία παρωνύμια αναφέρονται σε σωματικές ιδιότητες (Γάστρων , Γνάθων ,Δόναξ , Κεφάλων , Μέτωπος.)
Σε ψυχικές ιδιότητες :(Δέξιος , Μαργίτης , Βίαιος ,Πράος κ.α.)
σε παρομοιώσεις με ζώα :(Αμνός , Γρύλος , Δράκων , Ιέραξ , Μέλισσος κ.α.)
και φυτά :(Άλατος ,Καρδάμα ,Κρόκος ,κ.α.)
στην ημέρα της γέννησης (Ανθεστήριος , Λήναιος , Πανιώνιος , Σωτήριος κ.α.)
Στα βυζαντινά χρόνια και ιδιαίτερα από τον 9ον αιώνα και εξής δημιουργούνται πολλά παρωνύμια που χρησιμοποι-ούνται ως βυζαντινά και νεοελληνικά οικογενειακά ονόματα :Γρηγόριος ο Πτερωτός ,Βάρδας ο Πλατυπόδης , Βασίλειος ο Πετεινός κ.α.
Πολύ γνωστά βυζαντινά παρωνύμια είναι λ.χ. τα :Βαρβάτος , Μυστάκων ,
Η κατάταξη των παρωνυμίων γίνεται με τα εξής κριτήρια:
α)Σωματικές ιδιότητες :Βεργής , Βραχνός ,Ζερβός ,Καμπούρης κ.α.
Β )Ψυχικές , πνευματικές ,ηθικές ,και άλλες ιδιότητες : Αγέλαστος , Βιαστικός ,Θλιμμένος , Κοιμήσης , Λεβέντης ,Τεμπέλης , Κατεργαράκος , Νταής , Νυστάζος κ.α.
Γ) Παρομοιώσεις με ζώα :Αλεπουδέλης , Γάτος , Ζυγούρης , Λύκος , Ποντίκης , Τσάκαλος , Γκιόνης ,Κίρκος κ.α.
Δ) Παρομοιώσει με φυτά : Βλιτάς ,Γαρούφαλος , Καρπουζάς , Πιπέρης , Ρεβίθης κ.α.
Ε) Αντικείμενα καθημερινού βίου .Βελέντζας , Δακτυίδης , Κουλούρας , Λαγάνας , Ταγάρης κ.α.
ΣΤ) Καιρός και χρόνος: Βοριάς ,Γρέκος , Σορόκος ,Κατσιφάρας , Χιόνης κ.α.
Ζ) Συγγένεια και ηλικία :Αφεντάκης , Εγγονόπουλος , Κανακάρης , Ορφανός ,Παπούλιας , Πατέρας –άκης .
Η ) Φράσεις (που συνήθιζε ο παρονομαζόμενος) Καλλιώρας ,Καλώστος , Καληνύχτας , Σιαπέρας κ.α.


FMiklosich  καί IMuller


Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας http://www.tapantareinews.gr, για περισσότερη ενημέρωση. Εγγραφείτε - SUBSCRIBE: http://bit.ly/2lX5gsJ Website —►http://bit.ly/2lXX2k7 SOCIAL - Follow us...: Facebook...► http://bit.ly/2kjlkot   

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιό σας ή κάνετε την αρχή σε μία συζήτηση

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Δημοφιλείς κατηγορίες

...
Οι πιο δημοφιλείς κατηγορίες του blog μας

Whatsapp Button works on Mobile Device only