Κυριακή 11 Ιουλίου 2021

ΤΟ ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΣΤΕΦΑΝΙ ΤΟΥ ΔΕΣΠΟΤΗ ΤΟΥ ΛΑΤΑ(1835-1894) & Ο ΠΑΠΑ-ΚΛΑΔΗΣ

«Επί αρχιεπισκόπου Λάτα, ένας αφελής ιερεύς παρασυρθείς προέβη εις πράξιν απάδουσαν προς το σχήμα του. Τούτο ενεποίησε κακήν αίσθησιν εις την κοινωνίαν της Ζακύνθου (εγίνηκε μασώνος) ιδία δε εξήγειρε τας λαϊκάς τάξεις, αι οποίαι με φανατισμόν και ανυπόκριτον σεβασμόν εμμένουν εις την πιστήν τήρησιν του δόγματος. Η επιβαλλόμενη εν προκειμένω ενεργός επέμβασις του αρχιεπισκόπου Λάτα υπήρξε θαρραλέα μεν, αλλά πολύ ορμητική και η πράξις του παρεκτραπέντος από αφέλειαν παπά ελάμβανε διαστάσεις και εδημιουργείτο ένα θρησκευτοκοινωνικόν ζήτημα.
Ευτυχώς διά της επεμβάσεως της ανώτατης εκκλησιαστικής αρχής -της Ιεράς Συνόδου- εκόπασεν ο θόρυβος και δια της μετανοίας του ο αποπλανηθείς παπάς επανήλθεν εις τας τάξεις του ιερού κλήρου της Ζακύνθου.
Η περί τον αρχιεπίσκοπον όμως Λάταν μικτή εκ κληρικών και λαϊκών κλίκα των ψευτοκολάκων, οργάνωσε δια την νίκην που κατήγαγε δια το γόητρον του κλήρου και της θρησκείας - ως φαρισαϊκώς δικαιολογούσε την πράξιν της- ο αρχιεπίσκοπος να τον στεφάνωση με διαδήλωσιν και πομπήν με ασημένιο στεφάνι γεναμένο από έρανο του κλήρου.
Ο αρχιεπίσκοπος Λάτας, ο όποιος όσον ψηλά και αν έστεκε και η φήμη του ήτο παγκοσμίως εξαπλωμένη ως κορυφή των ιεροκηρύκων, ήτο ανήσυχου χαρακτήρος και ηρέσκετο εις τας επιδείξεις. Σιωπηλώς όθεν απεδέχθη την απόφασιν της κλίκας των ψευτοκολάκων και ήρχισεν ο μεταξύ των ιερέων έρανος δια την κατασκευήν του ασημένιου στεφανίου.
Ο παπά Κλάδης όμως ο κατέχων και το οφφίκιον του Μεγάλου Οικονόμου μετά παρρησίας απεδοκίμασε το στεφάνωμα και εις την επιτροπή που του εζήτησε την εισφοράν του δια το στεφάνι, όχι μόνον ηρνήθη να εισφέρει, αλλά και σκαιώς την απέπεμψε. Επόμενον ήτο ή ανδροπρεπής στάσις του παπά Κλάδη να παρασταθή μεγαλοποιημένη εις τον αρχιεπίσκοπον Λάταν, ο όποιος εν τη οξυθυμία του διεμήνυσεν επιτακτικά εις τον παπά Κλάδην να μη αποτελέση εξαίρεσιν εις την απόφασιν του ιερού κλήρου και να εισφέρει ανυπερθέτως για το στεφάνι.
Εις την διαταγήν του προϊσταμένου του ηπείθησεν ο παπά Κλάδης. Τότε του απεστάλη έγγραφον δια του όποιου εκαλείτο εις το αρχιεπισκοπείον πρός απολογίαν.
Όταν ο παπά Κλάδης εδιάβασε το έγγραφον είπεν εις τον κομιστήν κλητήρα (ευταξίαν του αρχιεπισκοπείου) να περιμένη. Εδίπλωσε εις ένα μαντήλι το επανωκαμύλαυκο και τον σταυρόν του οφφικίου του Μεγάλου Οικονόμου, τα έδωσε του ευταξία και του είπε να τα δώση στα χέρια του πανιερωτάτου.
Τέτοια ήτο η απάντησις εις το έγγραφον.
Ο αρχιεπίσκοπος Λάτας, ο όποιος, όσον και αν κατεπλάγη από την στάσιν του παπά Κλάδη, θα συνησθάνθη βαθέως και θα εξετίμησε ενδομύχως τον χαρακτήρα του υφισταμένου του, ο όποιος είχε το θάρρος να μη επιδοκιμάση πράξιν την οποίαν κατά την αντίληψίν του δεν ενόμιζεν αρμόζουσαν, όχι μόνον δεν επέμεινε να εισφέρει ο παπά Κλάδης, για την κατασκευήν του στεφανίου και να συμμετάσχη εις την γενομένη διαδήλωσιν του στεφανώματος, που έδωσε λαβήν και εις την εγχώριον σάτυραν, άλλ ούτε και το οφφίκιον του μεγάλου Οικονόμου του άφαίρεσε.
Ο αρχιεπίσκοπος Λάτας όσον καμμιά φορά έγερνε την κορυφήν του, έστεκε πάντα αύτή υψηκάρηνος».
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΒΟΥΡΗΣ(1866-1948), «ΤΥΠΟΙ ΙΕΡΕΩΝ» 1940
.
[φωτογραφία:
- Ο Μητροπολίτης ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΑΤΑΣ] 

 πηγη 

Dionisis Vitsos

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιό σας ή κάνετε την αρχή σε μία συζήτηση

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Δημοφιλείς κατηγορίες

...
Οι πιο δημοφιλείς κατηγορίες του blog μας

Whatsapp Button works on Mobile Device only