Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021

Λ.Χ.ΖΩΗΣ: [ΟΙ ΘΑΝΑΤΙΚΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΓΓΛΩΝ]

Αι θανατικαί εκτελέσεις εγένοντο συνήθως εις την πλατείαν του Μόλου, νυν πλατείαν Σολωμού και προ της Δημαρχίας, όπου ανεγείρετο το ικρίωμα, ενίοτε δε η εκτέλεσις εγένετο και επί του τόπου τού εγκλήματος.
Ο κατάδικος μετεφέρετο αφ’ εσπέρας εκ των φυλακών εις την πλατείαν, όπου ανεγινώσκετο η θανατική του καταδίκη. Ακολούθως ωδηγείτο εις τον πλησίον ναόν του Αγίου Νικολάου, ένθα ό εφημέριος ενίσχυεν αυτόν, καθ’ όλην την νύκτα δια των ευχών της εκκλησίας και τω παρείχοντο άφθονα τρόφιμα, πλην μεθυστικών ποτών.
Την επομένην οδηγείτο υπό της φρουράς και του ιερέως εις τον τόπον της αγχόνης, όπου και εξετελείτο.
Το πτώμα του παρελάμβανον οι συγγενείς και ενεταφίαζον, εκτός αν η διαταγή διελάμβανεν, ότι επρεπε να παραμείνη επί ημέρας εκτεθειμένον εις θέαν.
Ενίοτε επεβάλλετο η ποινή τού τουφεκισμού [μουσκεταρίσματος] και το τετάρτιασμα, ο διαμελισμός δήλον ότι του σώματος εις 4 τεμάχια, έκαστον των οποίων εξετίθετο εις ανά εν των μερών της πόλεως.
Οι παρ’ ημίν πολέμιοι της θανατικής ποινής, πλην άλλων επιχειρημάτων, ότι η εκτέλεσις, αντί να παραδειγματίζει, τουναντίον διεγείρει τ’ άγρια του ανθρώπου ένστικτα, αναφέρουν και το έξης συμβάν εις Ζάκυνθον:
Μόλις είχεν απαγχονισθεί φονεύς τις, Νιάννης-Νιάνης καλούμενος, εις των θεατών παρά το ικρίωμα ιστάμενος, ετραυμάτισε δια μαχαίρας έναν εχθρόν του».ΛΕΩΝΙΔΑΣ Χ. ΖΩΗΣ «ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ», 1955
.
[ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΜΟΛΟΥ: Εκκλησία χτισμένη από τους ναύτες της πόλεως Ζακύνθου το 1561 σ’ ένα μικρό νησάκι του Αιγιαλού. Ύστερα από μεταγενέστερες επιχωματώσεις το νησάκι ενώθηκε με την στεριά και αποτέλεσε ακραίο παραθαλάσσιο τμήμα της σημερινής πλατείας Σολωμού.
Η εκκλησία από την αρχή της ιδρύσεώς της ανήκε στην συντεχνία των σιτεμπόρων και ναυτών. Επειδή ο ναός ήταν μικρός αποφασίστηκε στις 8 Ιανουαρίου 1607 να τον μεγαλώσουν.
Στο ξυλόγλυπτο τέμπλο οι δεσποτικές εικόνες είναι ενυπόγραφα έργα Δημητρίου Σταυράκη. Ο Εσταυρωμένος, πιθανώς έργο Νικολάου Καλλέργη, λιανεύεται κάθε χρόνο το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής στην πόλη.
Στην εκκλησία εκτίθενται δύο πετραχήλια και ένας σταυρός αγιασμού του Αγίου Διονυσίου, ο οποίος κατά το 1583 ήταν εφημέριος του Ναού.
Πηγή: Ντίνος Κονόμος, Εκκλησιές και Μοναστήρια στη Ζάκυνθο, Αθήνα 1967, σ. 97-98.]

Εκ των κυριωτέρων λαϊκών διασκεδάσεων ήτο τό Καρναβάλι Carne vale — κρέας χαίρε. Τούτο επί Βενετοκρατίας, η οποία αρκετά ίχνη κατέλιπεν εις Επτάνησον της κοινωνικής ζωής της, ήρχιζεν αμέσως μετά τα Χριστούγεννα και κατόπιν την 8ην Ιανουαρίου μέχρι του μεσονυκτίου τής Κυριακής της Τυροφάγου.
Και επί [Αγγλικής] Προστασίας εξηκολούθησεν η αυτή διάρκεια.
Επί Γερουσιαστού Αναστ. Βολτέρρα, θέλοντος να περιορίση την κατά τας ημέρας εκείνας των διασκεδάσεων μεγάλην σπατάλην του υιού του, κατόπιν διαταγής του τότε Επάρχου από 14 Ιανουαρίου 1843, περιωρίσθη τό Καρναβάλι εις τας δύο τελευταίας εβδομάδας των Απόκρεω και της Τυρινής.
Προ του περιορισμού τούτου είχεν απαγορευθεί να περιφέρονται την νύκτα ανά τας οδούς προσωπιδοφόροι, υποχρεούμενοι ούτοι κατά το εσπέρας είτε ν’ αποσύρονται εις τα ίδια, είτε ν’ αφαιρούν τας προσωπίδας προς πρόληψιν παρεκτροπών ή εγκλημάτων. Μόνον κατά τούς τελευταίους χρόνους Προστασίας επετρέπετο εις τας γυναίκας νά μεταβαίνουν τό εσπέρας προσωπιδοφόροι εις τους χορούς, αλλά κατ’ ευθείαν εκ της οικίας των εις το μέρος, όπου εδίδετο ο χορός.
Μετά την Ένωσιν προσετέθη μία ακόμη εβδομάς εις τα Καρναβάλια, η του Ασώτου, άλλ’ η απόπειρα απέτυχε, συν τω χρόνω δε προσωπιδοφόροι γυναίκες κοινώς μάσκαρες περιεφέροντο μετά μεσημβρίαν είτε ανά τας οδούς, είτε μεταβαίνουσαι εις τα φ ε σ τ ί ν ι α, εις τα β ε λ ι ό ν ι α και τας κ α β α λ κ ί ν α ς δια να χορεύουν και διασκεδάζουν, μέχρις το τέλος τό 1888 περιωρίσθησαν μόνον εις τας Λέσχας, παρατεινομένων των χορών μέχρι βαθείας νυκτός».
ΛΕΩΝΙΔΑΣ Χ. ΖΩΗΣ(1865-1956) «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ», 1955
.

 phgh 

Dionisis Vitsos

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιό σας ή κάνετε την αρχή σε μία συζήτηση

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Δημοφιλείς κατηγορίες

...
Οι πιο δημοφιλείς κατηγορίες του blog μας

Whatsapp Button works on Mobile Device only