Πέμπτη 8 Ιουλίου 2021

Φωτογραφίες με ιστορίες

 


Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Περίοδος Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Φωτογραφική λήψη: Οκτώβριος 1940- Απρίλιος 1941.
Προστασία και απόκρυψη μαρμάρινων γλυπτών σε λάκκο σε αίθουσα του Μουσείου.
Ψηφιοποιημένο αρνητικό και εκτύπωση. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Φωτογραφικό Αρχείο.

Δημοσιεύσεις: Άρθρα και Φωτογραφικές Εκθέσεις του Μουσείου.

National Archaeological Museum. National Archaeological Museum. WW II period. Photographic shot: October 1940- April 1941.
The safe storage and burial of marble sculptures.
Digitized negative and print. National Archaeological Museum Photographic Archive.

Published in articles and Museum Photographic Exhibitions.Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Περίοδος Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Φωτογραφική λήψη: Οκτώβριος 1940- Απρίλιος 1941.
Ορθογώνιος λάκκος για την ασφαλή φύλαξη γλυπτών στην Αίθουσα των Κλασικών Επιτυμβίων.
Ψηφιοποιημένο αρνητικό και εκτύπωση. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Φωτογραφικό Αρχείο.
Δημοσιεύσεις: Άρθρα και Φωτογραφικές Εκθέσεις του Μουσείου.

National Archaeological Museum. WW II period.
Photographic shot: October 1940- April 1941.
Rectangular pit for the safe storage of the sculptures in the Room of Classical Funerary Sculptures.
Digitized negative and print. National Archaeological Museum Photographic Archive.
Published in articles and Museum Photographic Exhibitions.Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Πρώτο μισό 20ού αιώνα. Αίθουσα Επιτύμβιων Αγγείων κλασικών και υστεροκλασικών χρόνων.
Ψηφιοποιημένη εκτυπωμένη φωτογραφία.
National Archaeological Museum. First half of the 20th century. Room of Funerary Vases of the Classical and late Classical periods.
Digitized printed photograph.
ΕΑΜ Εκθέσεις /NAM Exhibitions.

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Πρώτο μισό 20ού αιώνα.
Αίθουσα Επιτύμβιων Αναγλύφων. Ψηφιοποιημένη εκτυπωμένη φωτογραφία.
National Archaeological Museum. First half of the 20th century. Room of Funerary Reliefs. Digitized printed photograph.
ΕΑΜ Φωτογραφικές Εκθέσεις και πολιτιστικές δράσεις.
NAM Photographic Exhibitions and cultural activities.Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Πρώτο μισό 20ού αιώνα.
Αίθουσα Επιτύμβιων Γλυπτών υστεροκλασικών χρόνων. Ψηφιοποιημένη εκτυπωμένη φωτογραφία του Ιταλικού φωτογραφικού εργαστηρίου Alinari, παραχωρηθείσα στο Μουσείο.

National Archaeological Museum. First half of the 20th century. Room of Funerary Sculpture of the late Classical period. Digitized printed photograph, by the Italian photo studio Alinari, donated to the Museum.

ΕΑΜ Φωτογραφικές Εκθέσεις.
NAM Photographic Exhibitions


Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, 19ος - πρώιμος 20ός αιώνας. Αίθουσα Έκθεσης Γλυπτών.

National Archaeological Museum, 19th - early 20th century. One of the Exhibition Rooms of Sculpture.

Ψηφιοποιημένη εκτυπωμένη φωτογραφία, ύστερου 19ου έως πρώιμου 20ού αιώνα. Φωτογραφικό Αρχείο Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.

Digitized printed photograph, late 19th to early 20th century.
Photographic Archives of the National Archaeological Museum.Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Συλλογή Γλυπτών, αρ. ευρ. 126. Μεγάλο μαρμάρινο αναθηματικό ανάγλυφο με παράσταση Δήμητρας, Κόρης και Τριπτόλεμου. Βρέθηκε στην Ελευσίνα. Γύρω στα 440-430 π.Χ. Ψηφιοποιημένο αρνητικό, τρίτο τέταρτο του 20ού αιώνα. Φωτογράφος: Κ. Κωνσταντόπουλος. Φωτογραφικό Αρχείο Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.

National Archaeological Museum, Collection of Sculptures, inv. no. 126. Large marble votive relief depicting Demeter, Kore and Triptolemos. Found in Eleusis. Around ca. 440-30 BC. Digitized negative film, third quarter of the 20th century. Photographer: K. Konstantopoulos. Photographic Archives of the National Archaeological Museum.

Κατάλογος Έκθεσης, Ένα όνειρο ανάμεσα σε υπέροχα ερείπια. Περίπατος στην Αθήνα των περιηγητών, 17ος – 19ος αιώνας, Αθήνα 2015.
Exhibition Catalogue, A dream among splendid ruins. Strolling through the Athens of travellers, 17th -19th century, Athens 2015.

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Συλλογή Γλυπτών, αρ. ευρ. 129. Μαρμάρινο αγαλμάτιο Αθηνάς Παρθένου. Βρέθηκε κοντά στο Βαρβάκειο Λύκειο στην Αθήνα. Πρώτο μισό του 3ου αιώνα μ.Χ.

Ψηφιοποιημένη εκτυπωμένη φωτογραφία, ύστερου 19ου έως πρώιμου 20ού αιώνα. Φωτογραφικό Αρχείο Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.

National Archaeological Museum, Collection of Sculptures, inv. no. 129. Small marble statue of Athena Parthenos. Found near the Varvakeion Lykeion in Athens. First half of the 3rd century AD.

Digitized printed photograph, of the late 19th to early 20th century. Photographic Archives of the National Archaeological Museum.

Κατάλογος Έκθεσης, Ένα όνειρο ανάμεσα σε υπέροχα ερείπια. Περίπατος στην Αθήνα των περιηγητών, 17ος – 19ος αιώνας, Αθήνα 2015.

Exhibition Catalogue, A dream among splendid ruins. Strolling through the Athens of travellers, 17th -19th century, Athens 2015.
Αντικύθηρα, πλοίο Μυκάλη, πρώτη έρευνα του ναυαγίου των Αντικυθήρων, 1900-1901.
Antikythera, Mykale ship, first research of the Antikythera shipwreck, 1900-1901.

Ψηφιοποιημένη γυάλινη φωτογραφική πλάκα. Φωτογραφικό Αρχείο Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.
Digitized glass plate. Photographic Archives of the National Archaeological Museum.

Κατάλογος Έκθεσης, Το ναυάγιο των Αντικυθήρων, Αθήνα 2012.
Exhibition Catalogue, The Antikythera Shipwreck, Athens 2012.Αθήνα. Άποψη της Ρωμαϊκής Αγοράς από τα δυτικά. Αριστερά, το Ωρολόγιον του Ανδρονίκου Κυρρήστου. Ψηφιοποιημένη επιστολική κάρτα, αρχές 20ού αιώνα. Φωτογραφικό Αρχείο Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.

Athens. View of the Roman Agora, from the west. On the left, the Clock of Andronikos, of Kyrros (Cyrrhus). Digitized post card, early 20th century. Photographic Archives of the National Archaeological Museum.

Κατάλογος Έκθεσης, Ένα όνειρο ανάμεσα σε υπέροχα ερείπια. Περίπατος στην Αθήνα των περιηγητών, 17ος – 19ος αιώνας, Αθήνα 2015.
Exhibition Catalogue, A dream among splendid ruins. Strolling through the Athens of travellers, 17th -19th century, Athens 2015Αθήνα. Άποψη της Ρωμαϊκής Αγοράς. Στο βάθος, η Πύλη της Αθηνάς Αρχηγέτιδος. Ψηφιοποιημένη γυάλινη φωτογραφική πλάκα. Φωτογραφικό Αρχείο Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.

Athens. View of the Roman Agora, with the Gate of Athena Archegetis (the Leader) in the background. Late 19th to early 20th century. Digitized glass plate. Photographic Archives of the National Archaeological Museum.

Κατάλογος Έκθεσης, Ένα όνειρο ανάμεσα σε υπέροχα ερείπια. Περίπατος στην Αθήνα των περιηγητώνΕλευσίνα. Άποψη των Μεγάλων Προπυλαίων και της Ρωμαϊκής Αυλής. Ύστερος 19ος - πρώιμος 20ός αιώνας. Ψηφιοποιημένη γυάλινη φωτογραφική πλάκα. Φωτογραφικό Αρχείο Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.

Eleusis. View of the Great Propylaia and the Roman Court. Late 19th to early 20th century. Digitized glass plate. Photographic Archives of the National Archaeological Museum.

Κατάλογος Έκθεσης, Ένα όνειρο ανάμεσα σε υπέροχα ερείπια. Περίπατος στην Αθήνα των περιηγητών, 17ος – 19ος αιώνας, Αθήνα 2015.
Exhibition Catalogue, A dream among splendid ruins. Strolling through the Athens of travellers, 17th -19th century, Athens 2015.


Ακρόπολη Αθηνών. Άποψη της δυτικής πλευράς του Παρθενώνα. Ύστερος 19ος -πρώιμος 20ός αιώνας. Ψηφιοποιημένο επιστολικό δελτάριο. Φωτογραφικό Αρχείο Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.
Athens, Acropolis. View of the Parthenon west side. Late 19th -early 20th century. Digitized card postal. Photographic Archive of the National Archaeological Museum.

Κατάλογος Έκθεσης, Ένα όνειρο ανάμεσα σε υπέροχα ερείπια. Περίπατος στην Αθήνα των περιηγητών, 17ος – 19ος αιώνας, Αθήνα 2015.
Exhibition Catalogue, A dream among splendid ruins. Strolling through the Athens of travellers, 17th -19th century, Athens 2015.


Αθήνα, αρχές 20ού αιώνα. Athens, early 20th century.
Επιστολικό δελτάριο. Card postal.
ΕΑΜ Φωτογραφικό Αρχείο. NAM Photographic Archive.

Κατάλογος Έκθεσης, Ένα όνειρο ανάμεσα σε υπέροχα ερείπια. Περίπατος στην Αθήνα των περιηγητών, 17ος – 19ος αιώνας, Αθήνα 2015.
Exhibition Catalogue, A dream among splendid ruins. Strolling through the Athens of travellers, 17th -19th century, Athens 2015.


Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.
National Archaeological Museum.
Φωτογραφία Αδελφών Ρωμαϊδη, τέλη 19ου - αρχές 20ού αιώνα.
Photo by Rhomaides Brothers, late 19th to early 20th century.


ΠΗΓΗ ΣΔ


Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιό σας ή κάνετε την αρχή σε μία συζήτηση

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Δημοφιλείς κατηγορίες

...
Οι πιο δημοφιλείς κατηγορίες του blog μας

Whatsapp Button works on Mobile Device only