Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021

«Η ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΕΙΔΑΝ ΟΙ ΠΕΡΙΗΓΗΤΑΙ»

Όταν αι γυναίκες εξήρχοντο εκάλυπτον το πρόσωπον με βελουδίνην προσωπίδα μαύρην, γαρνιρισμένην εις τα άκρα με δαντέλλαν. Εις το κεφάλι εφορούσαν τρίκωχον πίλον[καπέλο] γαρνιρισμένον με πτερά και άνθη. Τα μαλλιά των εκρέμαντο πλεγμένα εις πλοκάμους. Αι χωρικαί εσκέπαζον απλώς την κεφαλήν των ολίγον παραπάνω από την μύτην με ένα λεπτόν πέπλον. Κατά το διάστημα τής Σαρακοστής καμμία απολύτως. γυναίκα δεν επετρέπετο να βγη εις τούς δρόμους με προσωπίδα. Οι κάτοικοι τής πόλεως φορούν συνήθως μικρόν σκούφον πλεκτόν το καλοκαίρι. Όλοι έχουν το κεφάλι σχεδόν τελείως ξυρισμένον, αλλά διατηρούν το μουστάκι. Τα πανταλόνια των είνε κοντά και στενά. Τον χειμώνα σκεπάζονται με καπόταν, το δε καλοκαίρι με ένα μόνον είδος γιλέκου. Αι πιστόλαι και τα μαχαίρια είνε το απαραίτητον συμπλήρωμα τής ενδυμασίας των. Μία από τας βιομηχανίας τής Ζακύνθου ήτο η κατασκευή ταπήτων από τρίχας αιγών. Οι τάπητες ούτοι εστέλλοντο εις την Βενετίαν, όπου εχρησιμοποιούντο διά το στρώσιμον των γονδολών. Πολλοί έζων από τα πλοία των, μεταφέροντες διάφορα εμπορεύματα από την νήσον των και από την Πελοπόννησον εις ιταλικούς λιμένας και ιδίως εις Λιβόρνον, Νεάπολιν, Σινιγάλιαν. Η επανάστασις του 1770 εν Πελοποννήσω[τα Ορλωφικά] έκαμε ώστε πλείστοι Πελοποννήσιοι να καταφύγουν εις την Ζάκυνθον, ως το πλησιέστερον ασφαλές καταφύγιον. Η μετανάστευσις όμως αυτή απέβη επιζήμια εις τους Ζακυνθίους. Διότι οι Μωραΐται, άνθρωποι έξυπνοι, τούς εξεμεταλεύοντο και απέκτων περιουσίαν εις βάρος των. Οι Μωραΐται μίαν σκέψιν είχον: πώς θα αποκτήσουν περιουσίαν διά να επιστρέψουν αργότερα πλούσιοι εις τας πατρίδας των. Και είνε μεν αληθές ότι χάρις εις αυτούς οργανωθήκαν πλείσται βιομηχανίαι και εισήρχετο αρκετόν χρήμα εις την Ζάκυνθον, αλλά το χρήμα τούτο κατά το πλείστον συνεκεντρούτο εις χείρας των Μωραϊτών. Και αυτό απετέλει την αιτίαν πολλών διαμαρτυριών των Ζακυνθίων. Όμως εις την Ζάκυνθον εδόθη μία μεγάλη ώθησης από αυτούς εις την βιομηχανίαν και το εμπόριον τής νήσου. Λόγω της αυξούσης εμπορικής κινήσεως τα διάφορα ξένα κράτη διετήρουν προξένους εις την Ζάκυνθον, οι περισσότεροι των οποίων η σαν εντόπιοι. Οι νησιώται απέδιδον μεγάλην σημασίαν εις το αξίωμα του προξένου, το όποιον τους έδιδε εξαιρετικήν θέσιν από κοινωνικής απόψεως και τούς απήλλασσεν από τας εκβιαστικάς ορέξεις των Προβλεπτών. Πολλάκις, λοιπόν, εξηγόραζον αντί σεβαστού ποσού το αξίωμα τού προξένου, μεταβαίνοντες εις την Βενετίαν και εξαγοράζοντες τούτο από τούς εκεί πρεσβευτάς των διαφόρων ξένων κρατών. Οι πρόξενοι δεν είχον μισθόν και μόνα κέρδη των ήσαν τα ποσά τα όποια η γενναιοδωρία των διαφόρων πλοιάρχων των εκεί προσεγγιζόντων τούς άφηνε. Διότι κατ’ ουσίαν οι εκεί πρόξενοι, όπως και όλοι οι πρόξενοι οι υπάρχοντες εις τα διάφορα μέρη τής Ελλάδος και Ανατολής κατά την εποχήν εκείνην, δεν ήσαν τίποτε άλλο παρά μεσίται, επιφορτιζόμενοι την πώλησιν των εμπορευμάτων των προσεγγιζόντων πλοίων και την προμήθειαν εις αυτά τροφίμων. [ANDRE GRASSET DE SAINT-SAUVEUR, Voyage historique, littéraire et pittoresque dans les isles et possessions ci-devant vénitiennes du Levant..., Paris, chez Tavernier, AN VIII [=1800] , Μετάφραση: Κώστας Καιροφύλας. . [ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Το ρυμοτομικό Σχέδιο της πόλης Ζάκυνθος, όπως είχε διαμορφωθεί και εγκριθεί με Β. Δ/γμα του 1892. Η μαύρη γραμμή απεικονίζει το ίχνος της γραμμής της παραλίας εκεί που υπήρχε στις αρχές του 16ου αιώνα. Πηγή: Δ. Αρβανιτάκης, «Οι παρενέργειες της δημιουργίας της πόλης του Αιγιαλού», 2001 άρθρο 26 σελίδων του Κώστα Καιροφύλα «Η ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΕΙΔΑΝ ΟΙ ΠΕΡΙΗΓΗΤΑΙ», από το περιοδικό «ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» 1930. Εκεί ο Καιροφύλας μεταφράζει και σχολιάζει αποσπάσματα που αφορούν την Ζάκυνθο από το τρίτομο έργο: ANDRE GRASSET DE SAINT-SAUVEUR, Voyage historique, littéraire et pittoresque dans les isles et possessions ci-devant vénitiennes du Levant..., Paris, chez Tavernier, AN VII και από ένα άλλο ταξιδιωτικό βιβλίο.

phgh

Dionisis Vitsos

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιό σας ή κάνετε την αρχή σε μία συζήτηση

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Δημοφιλείς κατηγορίες

...
Οι πιο δημοφιλείς κατηγορίες του blog μας

Whatsapp Button works on Mobile Device only