Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2021

Η ΠΑΤΡΙΣ ΕΥΓΝΩΜΟΝΟΥΣΑ...

«Ότε ο ελληνικός λαός αποφάσισε να ζητήσει Κυβερνήτη μεγάλη μερίς των οπλαρχηγών και προκρίτων εζήτει όπως ο Ρώμας εκλεγεί τοιούτος, διότι οι πλείστοι τον είχαν γνωρίσει προσωπικώς και είχαν εκτιμήσει κατά την διάρκεια της επαναστάσεως την φρόνησιν και τον πατριωτισμόν του. Ετέθη μάλιστα και επισήμως παρά των θαυμαστών του η υποψηφιότης του. Οι άλλοι υπεστήριζον τον Καποδίστριαν.
Ο Ι. Φιλήμων, εκ των δρασάντων κατά την εποχήν εκείνην, και γνωριζόντων τα συμβάντα, εις μακράν νεκρολογίαν του, δημοσιευθείσα εις την εφημερίδα του «Αιών» κατά την εποχή τού θανάτου του γράφει:
«Τεθέντος παρά των φίλων του κατά το 1827 του ζητήματος της εκλογής του μεταξύ του Καποδιστρίου και αυτού, ο Ρώμας ου μόνον ηρνήθη επιμόνως την ψήφον τού Έθνους υπέρ αυτού, ομολογών κατά πάντα λόγον προτιμωτέραν την εκλογήν τού Καποδιστρίου, αλλά και παντί σθένει υπέρ αυτής συνήργησε».
Και κατωτέρω ο αυτός Φιλήμων γράφει περί αυτού :
«Νους ευρύχωρος, πνεύμα ενεργόν, καρδία αγνή, ήθος γενναίον και εν γένει συνείδησις καθαρώς ελληνική. Ουδόλως περιωρίσθη ποτέ εν τω μικρώ κύκλω των πραγμάτων της γενετείρας αυτού πατρίδος, αλλά την όλην περιλαμβάνων ιδέαν τού Ελληνικού, ειργάζετο νέος και γέρων, ιδία και δημοσίως, εντός και εκτός της Ελλάδος, υπέρ αυτής και μόνης».
.
Ότε έφθασεν εις το Ναύπλιον ο βασιλεύς Όθων, καίτοι γέρων εξήκοντα και δύο ετών, ο Ρώμας μετέβη ίνα προσφέρει τα σέβη του εις τον βασιλέα της Ελλάδος εκείνης διά την οποίαν τόσας θυσίας και κόπους είχε κάμει. Όλοι οι παλαιοί φίλοι του, οι αγωνισταί αρχηγοί, τού έκαμαν ενθουσιώδη υποδοχήν, ιδίως δε ο Κολοκοτρώνης με τον όποιον τόση φιλία τον συνέδεε. Αυτός δε ο ενθουσιασμός τού Κολοκοτρώνη και αι συχναί συναντήσεις του με τον Ρώμαν εις το Ναύπλιον παρεξηγήθησαν τόσον ώστε να περιπλεχθεί και ο Ρώμας εις την κατά του Κολοκοτρώνη σκευωρία από την οποίαν εδημιουργήθη η περίφημος δίκη τού Κολοκοτρώνη. Και ο Ρώμας συγκατελέχθη μεταξύ των κατηγορουμένων μετά του Κολοκοτρώνη επί συνομωσία κατά του καθεστώτος εκείνου το οποίον με τόσους κόπους και θυσίας αμφότεροι εδημιούργησαν! Θλιβερά σελίς της ιστορίας, εις την οποίαν πρέπει να ριφθεί πέπλος λήθης. Και μαζύ με τον Κολοκοτρώνην εδικάσθη και ο γηραιός Ρώμας ως συνωμότης!
Αλλά διά τούτο δεν εμειώθη η προς την πατρίδα αγάπη του. Υπέφερε με πατριωτικήν υπομονήν το αδίκημα.
Και όταν βραδύτερον ο Όθων, αντιληφθείς την αδικίαν, έσπευσε να απαλλάξει της ποινής τους ήρωας δημιουργούς της ελευθέρας Ελλάδος, ο Ρώμας, μη μνησικακών, παρουσιάσθη εις τον Όθωνα εν Αθήναις όπου εγένετο δεκτός παρ’ αυτού με όλας τας τιμάς και του απένειμε τον Ταξιάρχην τού Σωτήρος, ωνομάσας αυτόν Σύμβουλον της Επικρατείας.
Ο Άγγλος Αρμοστής της Επτανήσου, θέλων να εξασφαλίσει την πολύτιμον φιλίαν τού Διονυσίου Ρώμα, του απένειμε τον Αγγλικόν Μεγαλόσταυρον των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου, τιμήν σπανίως απονεμομένη εις ξένους, τον δε υιόν του Κανδιάνον διώρισε Γερουσιαστήν της Ιονίου Πολιτείας. Αλλ’ ο Ρώμας απεποιήθη ευγενέστατα, ειπών εις τον Αρμοστή τα εξής επιγραμματικότατα:
— Ευχαριστώ Υμάς, Εξοχότατε, διά τας προσφερομένας εις εμέ τιμάς. Αλλ’ όσον και αν συλλογίζομαι, δεν ευρίσκω να υπηρέτησα ποτέ την Μεγάλην Βρεττανίαν, διά τούτο το παράσημον αυτό δεν μου ανήκει. Ο δε υιός μου δεν αποδέχεται την θέσιν τού Γερουσιαστού, μη θεωρών εαυτόν κατάλληλον!
Ο Αρμοστής Ουάρδ έμεινε κατάπληκτος».
Κ. ΚΑΙΡΟΦΥΛΑΣ, «Η ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ» 1938
.
[ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΡΩΜΑΣ(1771;-1857): Ζακυνθινός νομικός και διπλωμάτης, υπήρξε ένας από τους αφανείς ήρωες και ευεργέτες της Ελληνικής Επανάστασης. Γόνος αριστοκρατών, ανέλαβε σε μικρή ηλικία τα καθήκοντα του Γενικού Πρόξενου της Βενετίας σε Μοριά και Ρούμελη. Έτσι γνώρισε την επανάσταση και τους ανθρώπους της. Εκ των πρωτεργατών της Φιλικής Εταιρείας και μετέτρεψε το πλούσιο αρχοντικό του στην Πλατεία Αγίου Λουκά στην Ζάκυνθο σε «γιάφκα» της εποχής. Εκεί φιλοξενήθηκαν όλοι οι μεγάλοι αγωνιστές και οπλαρχηγοί, ανάμεσά τους και ο Κολοκοτρώνης, με τον οποίο ανέπτυξαν φιλικούς δεσμούς.
Το 1820, οι Άγγλοι εφόρμησαν στο σπίτι του, με σκοπό την ανακάλυψη μυστικών πατριωτικών εγγράφων. Αυτοεξορίστηκε στη Βενετία για τέσσερα χρόνια και όταν επέστρεψε ίδρυσε την «Επιτροπή Ζακύνθου» διαθέτοντας μέσω αυτής μεγάλο τμήμα της περιουσίας του στην Επανάσταση. Ας σημειωθεί πως η περιουσία του ήταν τεράστια, γιατί είχε κληρονομήσει τους πλούσιους θείους του Καπνίση, και εθεωρείτο ο πιο πλούσιος της Επτανήσου. Με ναυλωμένα από τον ίδιο στόλο προμήθευε με τρόφιμα και πολεμοφόδια τους αγωνιζόμενους Έλληνες καθώς και τους πολιορκημένους στο Μεσολόγγι. Τέκτων κορυφαίου βαθμού, γλωσσομαθής και ιδιαίτερα καλλιεργημένος, είχε τη δυνατότητα, μέσω του τεκτονισμού, να συνομιλεί με τους κορυφαίους ευρωπαίους πολιτικούς και τις κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών χωρών, αποτελώντας έναν άτυπο Υπουργό Εξωτερικών των επαναστατημένων Ελλήνων. ]
.
[ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Ο ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΡΩΜΑΣ]

https://www.youtube.com/channel/UC0wk2ge3sheyTkgpAkeBang

tapantareinews tv

Ενημέρωση και ψυχαγωγία. Επικοινωνία στο dsgroupmedia@gmail.com.
 

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιό σας ή κάνετε την αρχή σε μία συζήτηση

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Δημοφιλείς κατηγορίες

...
Οι πιο δημοφιλείς κατηγορίες του blog μας

Whatsapp Button works on Mobile Device only