Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ: «ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ

Είμαι μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής εις εν εκλογικόν τμήμα του Δήμου Αθηναίων, εις το οποίον, την χθες Κυριακήν, - σας γράφω Δευτέραν, - εψήφισαν εν όλω οκτακτόσιοι πενήντα.
Η ψηφοφορία, μολονότι ήρχισε πολύ πριν την ανατολήν του ηλίου, επερατώθη ολίγον προ της δύσεως.
Διότι το νέον σύστημα των ψηφοδελτίων είνε ομολογουμένως ταχύ, εύκολον, πρακτικώτατον. Ο εκλογεύς δεν έχει παρά να σταθή ολίγον προ της Επιτροπής, έως να εξακριβωθή κατά το δυνατόν η ταυτότης του και να λάβη την άδειαν να ψηφίση. Κατόπιν θα βάλη το ψηφοδέλτιον, που φέρει έτοιμον μαζί του, εις ένα φάκελλον, και θα το ρίψη εις το κιβώτιον. Ή έστω δύο ψηφοδέλτια εις δύο φακέλλους και εις δύο κιβώτια, - το εν διά τον Δήμαρχον και τους Παρέδρους και το άλλο διά τους Δημ. Συμβούλους, - όπως εγένετο κατά την χθεσινήν εκλογήν. Ψηφίζει δηλαδή εις τρία λεπτά της ώρας, εκεί που άλλοτε έπρεπε να ξεχρονιάση εις το τμήμα, διά να ρίψη από εν σφαιρίδιον εις το ναι ή το όχι τόσων καλπών.
Αλλ’ όσον γρήγορα γίνεται ή ημπορεί να γίνεται, με το νέον σύστημα, η ψηφοφορία, άλλο τόσον βραδύνει η διαλογή. Προχθές έξαφνα εις το Τμήμα μου, διά να βγάλωμεν το αποτέλεσμα μόνον του Δημάρχου και των Παρέδρων, - διά να ξεκαθαρίσωμεν δηλαδή τα ψηφοδέλτια του ενός μόνον κιβωτίου, - ειργάσθημεν αδιακόπως από το εσπέρας της Κυριακής έως το μεσημέρι σχεδόν της Δευτέρας!
Και δεν είχομεν παρά οκτακόσια πενήντα ψηφοδέλτια, με πέντε το πολύ ονόματα εις το καθέν. Αλλ’ η διαδικασία που απαιτούσεν ο νόμος ήτο ατελείωτη. Από το κιβώτιον έπρεπε να βγάζη ο πρόεδρος της Επιτροπής ένα-ένα φάκελλον, να τον σχίζη, ν’ αποσύρη το ψηφοδέλτιον και να το παραδίδη εις τον δικαστικόν αντιπρόσωπον.
Ο δε δικαστικός αντιπρόσωπος έπρεπεν αμέσως να του γράφη ένα αριθμόν, - τον αύξοντα αριθμόν της εξαγωγής, - να το μονογράφη, να του σημειώνη δύο γραμμάς, την μίαν κάτωθεν του ονόματος του Δημάρχου και την άλλην κάτωθεν του ονόματος των Παρέδρων, και να το υπαγορεύη ευκρινώς και μεγαλοφώνως εις τα μέλη της Επιτροπής, τα κρατούντα το βιβλίον της διαλογής.
Το βιβλίον τούτο είνε πολυσέλιδος κατάλογος των υποψηφίων. Κάθε σελίς, απέναντι του ονόματος του υποψηφίου, έχει μίαν σειράν με εικοσιπέντε τετραγωνίδια. Εφ’ όοσον το όνομα του υποψηφίου αναγινώσκεται εις τα εξαγόμενα ψηφοδέλτια, σημειούται ο αύξων αριθμός της εξαγωγής των εις τα ανοικτά του τετραγωνίδια, και άμα συμπληρωθή η μία σελίς, η εγγραφή εξακολουθεί εις την άλλην. Κ’ επειδή φυσικά άλλος παίρνει πολλάς ψήφους και άλλος ολίγας, η εγγραφή δεν ευρίσκεται πάντοτε εις την αυτήν σελίδα του βιβλίου, αλλ’ ο εγγράφων τους αριθμούς είνε υποχρεωμένος πότε να πηδά εμπρός και πότε να γυρίζη οπίσω. Ούτως η διαδικασία διά κάθε ψηφοδέλτιον διαρκεί, υπό τους καλλιτέρους όρους, εν ή δύο λεπτά της ώρας. Κ’ επειδή κάθε τόσον παρουσιάζονται ανωμαλίαι, ψηφοδέλτια αντικανονικά και αμφισβητήσιμα, ενστάσεις περί ακυρότητος, συζητήσεις, δεν είνε δυνατόν να εγγράφωνται εις το βιβλίον παρά σαράντα το πολύ ψηφοδέλτια την ώραν.
Άμα εγγραφούν όλα η αρίθμησις είναι εύκολος, αφού ξεύρη κανείς, ότι κάθε πλήρης γραμμή σελίδος αντιπροσωπεύει εικοσιπέντε ψήφους διά το απέναντι όνομα. Αλλ’ έπειτα πρέπει να συνταχθή το πρακτικόν. Εις δε το πρακτικόν, φαντασθήτε ότι πρέπει να γίνη ιδιαιτέρα μνεία όλων εκείνων των ψηφοδελτίων – και είναι απειράριθμα, - τα οποία έχουνε ονόματα σβυσμένα, και σημειωθή πόσα είνε αυτά εις έκαστον και ποία! Δηλαδή σχεδόν μία νέα διαλογή!
Και αν διά να βγάλωμεν τ’ αποτελέσματα των Δημάρχων και των Παρέδρων, εχρειάσθημεν μίαν νύκτα και σχεδόν μίαν ημέραν, πόσον θα χρειασθώμεν διά τα αποτελέσματα των Συμβούλων, δι’ άλλα τόσα δηλαδή ψηφοδέλτια, κατά των οποίων φέρει, όχι πλέον πέντε, αλλά είκοσιν ονόματα;
Συλλογίζομαι το κιβώτιον εκείνο που μας περίμενε ακόμη σφραγισμένον, και φρίττω... Μα τι χρωστούν, αλήθεια, εις την Πολιτεία και εις τους υποψηφίους, οι δυστυχισμένοι αυτοί άνθρωποι, οι οποίοι διορίζονται μέλη Εφορευτικών Επιτροπών;... Τ
ο νέον εκλογικόν σύστημα είνε λαμπρόν, αλλ’ όπώς εννοούν να το εφαρμόζουν, διά την Επιτροπήν καταντά απάνθρωπον μαρτύριον. Προτιμότερον, μα την αλήθειαν, θα ήτο να καταδικασθή κανείς εις ενός έτους καταναγκαστικά έργα, και εις αγγλικήν φυλακήν, παρά να διορισθή να διαλέξη οκτακόσια πενήντα ψηφοδέλτια του νέου εκλογικού μας συστήματος.
Ήθελα να ήξευρα τι χρειάζονται όλαι αυταί αι σχολαστικαί και πολύπλοκαι διατυπώσεις ή εάν χρειάζωνται πραγματικώς, διατί δεν υπελόγισαν και την εργασίαν που απαιτούν και διατί δεν εφρόντισαν να κάμουν περισσότερα εκλογικά τμήματα...
Αλλ’ ας υπάγω τώρα να βοηθήσω τους δυστυχισμένους μου συναδέλφους, που αρκετά τους άφησα μόνους, δια να σας γράψω, εις την φοβεράν αυτή δοκιμασίαν.
Κύριε Δήμαρχε, κύριοι Πάρεδροι, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, τα συγχαρητήριά μας. Αλλά μην ξεχνάτε τι ετραβήξαμεν έως να σας βγάλωμεν μέσα από τα δύο εκείνα κιβώτια!...
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ(1867-1951) Εφημερίδα ΕΛΛΑΣ 13.02.1914)

 phgh 

Dionisis Vitsos

https://www.youtube.com/channel/UC0wk2ge3sheyTkgpAkeBang

tapantareinews tv

Ενημέρωση και ψυχαγωγία. Επικοινωνία στο dsgroupmedia@gmail.com.

 


Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιό σας ή κάνετε την αρχή σε μία συζήτηση

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Δημοφιλείς κατηγορίες

...
Οι πιο δημοφιλείς κατηγορίες του blog μας

Whatsapp Button works on Mobile Device only