Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2021

ΟΤΑΝ ΑΚΟΜΑ ΦΟΒΟΝΤΑΝ ΤΗ ΜΟΡΦΩΣΗ

«ΕΚΘΕΣΙΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΕΝ ΚΑΙΡΩ ΗΜΕΡΑΣ
Εν Καρλοβασίω Σάμου σήμερον, την 3ην, ημέραν Κυριακήν και ώραν 10.10’ του μηνός Νοεμβρίου του έτους 1968, ημείς ο Διοικητής του, Αστυν. Τμήματος Καρλοβασίου Ανθ/στης ΒΡΥΣΑΝΑΚΗΣ Ιωάννης του Μιχ. επί παρουσία και του Ειρηνοδίκου Καρλοβασίων Σάμου, Κων/νου ΤΖΕΛΕΠΗ ως συμπράττοντος Δικαστικού λειτουργού (άρθρον 255 παρ. 2 Κ.Π.Δ).
Εκθέτομεν τα εξής:
Επειδή είχομεν σοβαράς υπονοίας ότι, του αφιχθέντος εκ του στρατοπέδου «Παρθενίου Λέρου» Ιωάννου ΡΙΤΣΟΥ του Ελευθερίου, ένθα εκρατείτο, τινές των αποσκευών του έχον τοιούτον βάρος μηδόλως δικαιολογούμενον εκ του όγκου των και ίσως εν αυτάς να περιείχοντο αντικείμενα στοιχειοθετούντα παράβασιν Ποινικού αδικήματος.
Επειδή αι υπόνοιαι προήρχοντο από πρόσωπον όπερ λόγω της ιδιαζούσης ιδεολογικής τοποθετήσεις του (επικίνδυνος κομμουνιστής) μετέβημεν εις την ενταύθα oικίαν του, κατά παρέκλισιν των διατάξεων του άρθρου 255 Κ.Π.Δ., ίνα ενεργήσωμεν έρευναν προς εξακρίβωσιν του περιεχομένου των αποσκευών.
Ευρόντες δε αυτόν εν τη οικία του και αναγγείλαντες αυτώ τον σκοπόν της αυτόθι μεταβάσεως μας και τούτου μη αντιτείναντος, ότε παρουσία του ανωτέρω Δικαστικού λειτουργού, προέβημεν, εις την ενέργειαν ερεύνης καθ’ όλας τας υποδείξεις του άρθρου 256 Κ.Π.Δ. ως ακολούθως:
Περιελθόντες άπαντα τα δωμάτια της εν λόγω οικίας και ερευνήσαντες εντός αυτών ανεύρομεν διάφορα αντικείμενα οικιακής χρήσεως, προσέτι δε μεγάλην ποσότητα τεμαχίων λίθων εφ’ ων υπήρχον διάφοροι παραστάσεις ζωγραφικής.
Κατά δήλωσιν του καθ’ ου η έρευνα τας επί των λίθων παραστάσεις ζωγραφικής επεξειργάζετο ούτος κατά το διάστημα διαμονής του εις στρατόπεδον Παρθενίου Λέρου, εξ ου μετέφερεν ενταύθα.
Ωσαύτως ανεύρομεν διάφορα βιβλία και προσωπικήν αυτού αλληλογραφία φέρουσαν επί των επιστολικών φακέλλων εμφανώς την σφραγίδα της Φρουράς του Στρατοπέδου εις ο εκρατείτο. Ουδέν έτερον αντικείμενον σχέσιν έχον με τον σκοπόν της ερεύνης ανευρέθη.
Εφ’ ω συνετάγη η παρούσα ήτις αναγνωσθείσα επί παρουσία των ανωτέρω παρισταμένων και του καθ’ ου η έρευνα υπογράφεται παρ’ απάντων».
.
[«Είναι εν ενεργεία Κομμουνιστής Γ’ κατηγορίας. Εμυήθη εις τον κομ/σμον από μικράς ηλικίας. Βαρύνεται με πλούσιαν κομμουνιστικήν δράσιν κυρίως εις τον ιδεολογικόν τομέα. Λόγω της τεράστιας μορφώσεώς του, του δυναμικού χαρακτήρος του, της ρητορικής δεινότητος του ασκεί ή δύναται να ασκήση εν δεδομένη στιγμή επί ευρύτερον κύκλον ατόμων ή ομάδων ατόμων δια την βιαίαν ανατροπήν του κρατούντος καθεστώτος. Ούτος αφικνείται ενταύθα τους θερινούς μήνας προς παραθερισμόν».]
[ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:
- Φωτογραφία του Γ. Ρίτσου καρφιτσωμένη πάνω στο πιο πάνω έγγραφο.
- ΄Ζωγραφικό έργο του Γ. Ρίτσου σε πέτρα.]

 

https://www.youtube.com/channel/UC0wk2ge3sheyTkgpAkeBang

YouTube

tapantareinews tv

Ενημέρωση και ψυχαγωγία. Επικοινωνία στο dsgroupmedia@gmail.com.Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιό σας ή κάνετε την αρχή σε μία συζήτηση

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Δημοφιλείς κατηγορίες

...
Οι πιο δημοφιλείς κατηγορίες του blog μας

Whatsapp Button works on Mobile Device only