Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2022

ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΑΡΡΕΝ: ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ, ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ, 1917

class="separator" style="clear: both; text-align: center;">

 «Ο αποκλεισμός θα αρθή, αλλά όλα τα κακά του αποτελέσματα θα μείνουν. Με την γενικήν σχεδόν επίταξιν τού εμπορικού μας στόλου από την Αγγλία και με τας τορπιλίσεις των γερμανικών υποβρυχίων είναι ζήτημα αν θα κατορθωθή να έχωμεν και το εν δέκατον ακόμη της εισαγωγής ειδών, τα όποια μας έρχονται από την Αμερικήν.

Θα μας λείψη λοιπόν πρωτίστως το ψωμί και έπειτα τα κάρβουνα και τα όσπρια και ο καφφές και ό,τι εισάγεται από το εξωτερικόν· η ζάχαρη και τα παστά και καπνιστά ψάρια βαθμηδόν. Αυτό δεν είναι απαισιοδοξία, δεν είναι αποτέλεσμα κακής θελήσεως, κακής πολιτικής, κακής διοργανώσεως κανενός. Είναι απλούστατα υπέρτατη ανάγκη, την όποιαν δημιούργησε εις εμπολέμους και ουδετέρους ο φρικώδης αυτός πόλεμος.
dir="auto" style="animation-name: none; background-color: white; color: #050505; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; transition-property: none; white-space: pre-wrap;">Βεβαίως οι αρμόδιοι φροντίζουν και βεβαίως έγιναν οργανώσεις διάφοροι προωρισμέναι να επιβλέψουν, ώστε τα υπάρχοντα είδη τροφίμων να διανεμηθούν εις όλους εξ ίσου και κατά τρόπον μετριάζοντα τας πλεονεκτικός διαθέσεις τού σχετικού εμπορίου. Αλλά αι οργανώσεις και αι επιτροπαί ενεργούν και εργάζονται, χωρίς να είναι βεβαιωμένον ότι θα ημπορούν να εξασφαλίσουν την επάρκειαν της χώρας δια πολύν καιρόν.
dir="auto" style="animation-name: none; background-color: white; color: #050505; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; transition-property: none; white-space: pre-wrap;">Θα έπρεπε φυσικά όλαι και όλοι οι ενδιαφερόμενοι διά το ψωμί μας, να κάμη ό καθείς χωριστά ό,τι ημπορεί διά να καταστήση ελαφρότερον το έργον των επιτροπών. Και νομίζω ότι αι γυναίκες, εις τας όποιας έως τώρα ανεγνωρίσθη το δικαίωμα της απολύτου κυριαρχίας τουλάχιστον εις τα οικοκυρικά ζητήματα έχουν καθήκον και υποχρέωσιν να λάβουν ενεργόν μέρος εις το ζήτημα αυτό της επάρκειας της οικογένειας, το όποιον συνδέεται στενώτατα με αυτήν την υγείαν και με την ζωήν ακόμη.
style="font-size: medium;">Ως καλή οικοκυρά η γυναίκα θα αντιμετωπίση μαζί με τον προϋπολογισμό τού νέου χρόνου και το ζήτημα της μεταβολής της τροφής, από αυτό το ψωμί, το όποιον θα πρέπη απαραιτήτως να αντικαταστήσει με άλλας τροφάς εγχωρίου παραγωγής, ως επί παραδείγματι την πατάτα και τα όσπρια. Και επειδή η συνήθης παραγωγή της πατάτας και των οσπρίων δεν επαρκεί εις αντικατάστασιν του ψωμιού, προτείνω όπως όλαι αι δυνάμεναι να εννοήσουν τον κίνδυνον που απειλεί τας οικογένειας των συνενωθούν και ενώσουν τας ενεργείας των, εις τρόπον ώστε η παραγωγή των ειδών αυτών να δεκαπλασιασθή.
Αι ενέργειάι των δεν πρέπει να περιορισθούν μόνον εις λόγια . Διότι συνήθως τα λόγια κουράζουν και δεν χορταίνουν. Ας αποδείξομε με τα πράγματα με μίαν ενότητα δράσεως συντόνου και αποτελεσματικής ότι ο τίτλος μας ο βασιλικός τού νοικοκυριού, αν ως τώρα ήτον ουτοπία γίνεται όμως δυνατή πραγματικότης, ευθύς που ο αληθινός μεγάλος κίνδυνος κρούση την θύραν του βασιλείου μας. Και ο κίνδυνος της πείνας την κτυπά με ένα πενθηφόρον ήχον καμπάνας, που δεν έχει τίποτε το κοινόν με το θριαμβευτικόν και εύθυμον κουδουνάκι τού ηλεκτρισμού. Το πράγμα βεβαίως δεν είναι δύσκολον. Τι προκαλεί την πείναν; Η έλλειψις του ψωμιού. Τι ημπορεί να αναπληρώσει το ψωμί; Η πατάτα και τα όσπρια. Τα πράγματα αυτά γίνονται εις τον τόπον μας; Αφθονώτατα. Πρέπει λοιπόν να εργασθώμεν γιά την παραγωγήν των, χωρίς να αναμείνωμεν όλα από την Κυβέρνησιν και τας επίτροπάς, που προσπαθούν να εξοικονομήσουν τας ανάγκας της σήμερον, χωρίς να ευρίσκουν καιρόν να φροντίσουν και δι’ αύριον. Πρωτεύουσα, επαρχιακοί πόλεις και χωριά πρέπει να λάβουν μέρος εις την οργάνωσιν αυτήν. Εδώ γύρω μας μέσα εις την πόλιν και εις τα πλησίον προάστεια υπάρχουν απέραντοι πεδιάδες ακαλλιέργητοι, στείραι, σπαρμένες με αγκάθια και βλαβερά χόρτα, που ανθίζουν μόνα των μέσα εις το παρθένον έδαφος, το όποιον δεν αυλάκωσε ποτέ το άροτρον του γεωργού. Ας διαδόσωμεν την ιδέαν της σποράς και καλλιέργειας, ας καταλάβωμεν ωρισμένα μέρη εδάφους ακαλλιέργητα, ας αγοράσομε σπόρον, ας αροτριοσωμεν και λιπάνωμεν με ιδικά μας έξοδα. Χιλιάδες πτωχοί άνδρες και γυναίκες πεθαίνουν από πείναν, διότι πολλαί εργασίαι σταμάτησαν ένεκα του αποκλεισμού και του πολέμου. Αντί να τους εξευτελίζωμεν με ελεημοσύνην η οποία δεν τους χορταίνει, ας τους βάλωμεν να καλλιεργήσουν την γην, να περιποιηθούν την σποράν, με άμεσον πληρωμήν ημερομισθίου, αλλά και με τόσο τοις % επί της παραγωγής. Εάν εις το μέτρον αυτό ενεργήσωμεν με κάθε μέσον και εις κάθε κύκλον, με όργανα ενεργείας τις δασκάλες, τους δασκάλους και τον μαθητικόν κόσμον, με ιεροκήρυκας όπου υπάρχουν και με την φυσικήν ρητορικήν των γυναικών, όπου δεν υπάρχουν, αναλαμβάνουσαι αυτοπροσώπως τας ενεργείας και την εποπτεία, το αποτέλεσμα θα είναι θαυμάσιον. Μετά δύω μήνας χιλιάδες τόνοι από πατάτας, κουκιά και φασόλια θα πλημμυρήσουν τον τόπον μας. Αποκλεισμός, πόλεμοι υποβρυχίων και κατασχέσεις των πλοίων μας δεν θα ημπορέσουν να μας απειλήσουν πλέον με θάνατον από πείναν. Διότι άμα αναπληρωθεί το ψωμί, δι όλα τα άλλα, κρέας, ψάρια, λάδι, χόρτα, φρούτα και γαλακτερά έχομεν ευτυχώς υπεράρκειαν. Και θα είναι αυτή η καλλιτέρα πολιτική και η καλλιτέρα νίκη, από την οποίαν θα κριθή η δύναμίς μας εις τας κρίσιμους στιγμάς της ζωής.»
dir="auto" style="animation-name: none; background-color: white; color: #050505; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; transition-property: none; white-space: pre-wrap;">ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΑΡΡΕΝ, «ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ» 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1917.
[Το 1917 πραγματοποιήθηκε ο συμμαχικός αποκλεισμός της Αθήνας. Ο Γάλλος τέως υπουργός Εξωτερικών, Σελεστέν Ζονάρ, φτάνει στον Πειραιά επικεφαλής του στόλου της Αντάντ, αποβιβάζει αγήματα στην ελληνική πρωτεύουσα, εξορίζει στην Κορσική μέλη της κυβέρνησης και πολλούς βασιλόφρονες πολιτικούς (Ιωάννης Μεταξάς, Δημήτριος Γούναρης, Σπύρος και Σταμάτης Μερκούρης) και απαιτεί την παραίτηση από τον θρόνο του Κωνσταντίνου, που δέχεται να μεταβεί στην Ελβετία.
Ο Κάρολος Ζοννάρ ( Charles Selestan Jonnart Auguste, 1857-1927) ήταν Γάλλος πολιτικός, γόνος αστικής οικογένειας, που τ΄ όνομά του συνδέθηκε κυρίαρχα σε μια τραγική περίοδο της νεότερης ελληνικής ιστορίας, που υποκίνησε και δυναμίτισε ο ίδιος, με τους διπλωμάτες της γαλλικής πρεσβείας στην Αθήνα.
dir="auto" style="animation-name: none; background-color: white; color: #050505; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; transition-property: none; white-space: pre-wrap;"> Στις δραματικές ημέρες – ώρες που ακολούθησαν, με υφιστάμενο τον αποκλεισμό του Πειραιά, την αποβίβαση αποικιακών σενεγαλέζικων στρατευμάτων, την κατάσχεση του ελληνικού στόλου και του βομβαρδισμού της Αθήνας, ο Βασιλεύς Κωνσταντίνος υποχρεώθηκε σε παραίτηση υπέρ του δευτερότοκου γιου του Αλεξάνδρου ο οποίος και ανήλθε στο θρόνο.
Παράλληλα ο Αρμοστής πλέον της Ελλάδας Κ. Ζοννάρ, εκδίδοντας και σχετικό διάγγελμα προς τον ελληνικό λαό, μετεκάλεσε από την Θεσσαλονίκη τον Ε. Βενιζέλο (που ηγούνταν της εκεί επαναστατικής Κυβέρνηση της Αμύνης), στην Αθήνα δια του γαλλικού πολεμικού «Προβάνς» στον οποίο και του ανέθεσε την πρωθυπουργία.
Ο Ε. Βενιζέλος εκτελώντας την εντολή σχημάτισε αμέσως κυβέρνηση, με το στρατό υπό γαλλική κατοχή κηρύσσοντας τον πόλεμο κατά της Γερμανίας και των συμμάχων της. Στην ουσία η κυβέρνηση Ελευθερίου Βενιζέλου 1917 υπήρξε κατοχική κυβέρνηση, κυβέρνηση Μαριονέττα ιδίως της Γαλλίας σ΄ όλη την περίοδο του λεγόμενου τότε Μεγάλου Πολέμου, ο δε ελληνικός στρατός τέθηκε υπό γαλλική διοίκηση, ενώ ο ελληνικός στόλος παρέμεινε υπό γαλλική κατοχή παροπλισμένος, εκτός των θωρηκτών ΑΒΕΡΩΦ και ΚΙΛΚΙΣ που συνέχισαν να φέρουν την ελληνική σημαία, υπό ελληνικά πληρώματα, αφαιρουμένων όμως των κλείστρων των πυροβόλων τους].
.
style="font-size: medium;">[ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΑΡΡΕΝ(1861-1940): Από το Ρέθυμνο. Δημοσιογράφος, λογία και μια από τις πρώτες Ελληνίδες φεμινίστριες. Ο Γρηγόριος Ξενόπουλος την αποκάλεσε ως την «μεγάλη μορφή τού υγιούς φεμινισμού». Παντρεύτηκε τον Αγγλογάλλο Ιωάννη Παρρέν, δημοσιογράφο και ιδρυτή του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων.
Ίδρυσε το Σχολείον της Κυριακής των Απόρων Γυναικών και Κορασίων (1890), το Άσυλον των Ανιάτων Γυναικών (1896), την Ένωσιν Ελληνίδων (1896) και τον Πατριωτικόν Σύνδεσμον (1898), ο οποίος μετεξελίχθηκε στο ΠΙΚΠΑ. Στις 19 Φεβρουαρίου 1911 ίδρυσε το Λύκειον των Ελληνίδων, με σκοπό την «εξυπηρέτησιν της προόδου του φύλου των γυναικών» και την «αναγέννησιν και διατήρησιν των ελληνικών εθίμων και παραδόσεων». Μετά από δικά της διαβήματα, η κυβέρνηση Θ. Δηλιγιάννη επέτρεψε τη φοίτηση των γυναικών στο Πανεπιστήμιο και το Πολυτεχνείο.
Επιπλέον ίδρυσε το 1887 και διεύθυνε επί 30 χρόνια την εβδομαδιαία εφημερίδα «Εφημερίς των Κυριών». Στόχος της εφημερίδας ήταν να εισάγει και στην Ελλάδα τους φεμινιστικούς προβληματισμούς που ήδη απασχολούσαν τις γυναίκες των δυτικοευρωπαϊκών κρατών και να αφυπνίσει τις συνειδήσεις των γυναικών της τότε εποχής. Το 1918 η «Εφημερίς των Κυριών» σταμάτησε την έκδοσή της, όταν η Καλλιρρόη Παρρέν εξορίστηκε στην Ύδρα για τα πολιτικά της φρονήματα. Ήταν φανατική μοναρχική και αντιβενιζελική.
Το 1921 οργάνωσε το Α’ Εθνικόν Γυναικείον Συνέδριον και τον ίδιο χρόνο έπεισε τον πρωθυπουργό Δημήτριο Γούναρη να ταχθεί υπέρ της παροχής δικαιώματος ψήφου στις γυναίκες, για την οποία είχε παλέψει επί χρόνια.
Ο αγώνας της βασιζόταν στην αποδοχή τού παραδοσιακού ρόλου τής γυναίκας και την διεκδίκηση περισσοτέρων δικαιωμάτων γι’ αυτήν, ώστε να αντεπεξέρχεται καλύτερα στο έργο της.]
.
dir="auto" style="animation-name: none; background-color: white; color: #050505; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; transition-property: none; white-space: pre-wrap;">[ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:
- Πλήθος κόσμου ανάμεσα τους παιδιά ζητούν ψωμί από τους Γάλλους στρατιώτες το 1917, μετά από την απόβαση των «συμμαχικών δυνάμεων».
- Η Καλλιρρόη Παρέν]


Με πολύ μεράκι αλλά και υπομονή συνεχίζουμε την προσπάθεια μας .Αθόρυβα …σιγά σιγά με πολύ   υπομονή αλλά και διάθεση προχωράμε 
Στόχος μας παραμένει να αρθρογραφούν οι πολίτες σε αθρα με   θέματα πολιτισμού   που  επιλέξουν
Το όνομα και επώνυμο αλλά η ευπρέπεια των άρθρων είναι απαραίτητα .Η διεύθυνση μας για επιστολές Άρθρα είναι   zantedanias@gmail.com 
Όπως έχουμε από την αρχή της προσπάθεια μας αναφέρει θα αναρτώνται μετά από έγκριση μας
Σας ευχαριστούμε από καρδιας
Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους ο οποίος φέρει και την ευθύνη των γραφομένων και δε συμπίπτουν κατ’ ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας
https://www.youtube.com/channel/UC0wk2ge3sheyTkgpAkeBang


Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιό σας ή κάνετε την αρχή σε μία συζήτηση

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Δημοφιλείς κατηγορίες

...
Οι πιο δημοφιλείς κατηγορίες του blog μας

Whatsapp Button works on Mobile Device only