Τρίτη 12 Ιουλίου 2022

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

 

Μέ ἀφορμή τήν ἀπώλεια τοῦ ἥρωος Κωνσταντίνου Κόρκα – Φεύγουν οἱ τελευταῖοι Ἕλληνες πού ἔζησαν τόν δύσκολο 20ό αἰῶνα μέ τά ὅπλα στά χέρια – Γιά νά μαθαίνουν οἱ νεώτεροι.

O ΘΑΝΑΤΟΣ τοῦ στρατηγοῦ Κωνσταντίνου Κόρκα, τόν ὁποῖο χθές ὑπεδέχθη ἡ ἑλληνική γῆ τήν ὁποία ὑπηρέτησε μέ αὐταπάρνηση καί ξεχωριστή αἴσθηση καθήκοντος, σημαίνει τό τέλος μιᾶς ἐποχῆς. Φεύγουν οἱ τελευταῖοι ἀπό τούς μεγάλους ἐκείνους Ἕλληνες πού πέρασαν τά δύσκολα χρόνια τοῦ 20οῦ αἰῶνος μέ τό ὅπλο στό χέρι ὑπηρετῶντας τήν πατρίδα. Ξεχωρίζουν ἀνάμεσά τους οἱ ἥρωες τοῦ Ἱεροῦ Λόχου. Κράτησαν ψηλά τήν σημαία ἀπό τήν Μέση Ἀνατολή μέχρι τά νησιά τοῦ Αἰγαίου ἀπό ὅπου ἐξεδίωξαν τούς Γερμανούς ἐγκαίρως, ὥστε αὐτά νά περάσουν στήν ἑλληνική κυριαρχία, ἀλλά καί στά βουνά τοῦ Γράμμου καί τοῦ Βίτσι καταστέλλοντας τήν ξενοκίνητη κομμουνιστική ἀνταρσία.

Πολλοί λίγοι συνειδητοποιοῦν ὅτι οἱ ἐπιχειρήσεις τοῦ Ἱεροῦ Λόχου στά νησιά ὑπῆρξαν καθοριστικές γιά τήν ἀποτροπή τῆς ἀμφισβητήσεως τῆς κυριαρχίας μας καί γιά τήν ἐνσωμάτωση τῆς Δωδεκανήσου στόν ἐθνικό κορμό. Ἐπειδή ἡ παράμετρος αὐτή εἶναι σχεδόν λησμονημένη, θά ἀρχίσουμε τό σημερινό μας ἀφιέρωμα μέ τήν παράθεση τοῦ καταλόγου τῶν ἐπιχειρήσεων τοῦ Ἱεροῦ Λόχου στό Αἰγαῖο. Γιά νά καταλάβουμε ὅλοι πώς ἄν τά νησιά μας εἶναι σήμερα ἑλληνικά, αὐτό ὀφείλεται στούς ἥρωες ἐκείνους πού ἔσπευσαν νά δώσουν τήν παρουσία τους, μήν ἀφήνοντας περιθώριο νά διεκδικήσουν τήν ἀνάληψη τῆς «προστασίας» τους οἱ ἐξ Ἀνατολῶν ἐπιτήδειοι οὐδέτεροι. Χωρίς πολλές λεπτομέρειες, θά παραθέσουμε τόν κατάλογο τῶν ἐπιχειρήσεων τοῦ Ἱεροῦ Λόχου. Καί μόνον ὁ ἐντυπωσιακός ἀριθμός τους ἀρκεῖ γιά νά καταλάβει κανείς τό μέγεθος τῆς προσφορᾶς τοῦ Ἱεροῦ Λόχου στήν Ἑλλάδα:

Ἀπόβασις καί παραμονή στήν Σάμο (31 Ὀκτωβρίου μέχρι 19 Νοεμβρίου 1943)

Καταδρομική ἐπιχείρησις στήν Σάμο (7 Μαρτίου μέχρι 18 Μαρτίου 1944)

Καταδρομική ἐπιχείρησις στά Ψαρά (30 Μαρτίου μέχρι 31 Μαρτίου 1944)

Καταδρομική ἐπιχείρησις στήν Λέσβο (3 Ἀπριλίου μέχρι 4 Ἀπριλίου 1944)

Καταδρομική ἐπιχείρησις στήν Ἴο (27/28 Ἀπριλίου μέχρι 28 Ἀπριλίου 1944)

Καταδρομική ἐπιχείρησις στήν Ἀμοργό (29/30 Ἀπριλίου μέχρι 2 Μαΐου 1944)

Καταδρομική ἐπιχείρησις στήν Πάρο (9/10 Μαΐου μέχρι 18 Μαΐου 1944)

Δεύτερη καταδρομή στήν Σάμο (15 Μαΐου μέχρι 16 Ἰουνίου 1944)

Καταδρομική ἐπιχείρησις στήν Χίο (27 Μαΐου μέχρι 5 Ἰουνίου 1944)

Εἰδική καταδρομική ἐπιχείρησις στήν Λαγκάδα Χίου (9 Ἰουνίου 1944 μέχρι 19 Ἰουνίου 1944)

Εἰδική καταδρομική ἐπιχείρησις στόν κόλπο Γέρας Μυτιλήνης (20/21 Ἰουνίου μέχρι 21 Ἰουνίου 1944)

Καταδρομική ἐπιχείρησις στήν Κάλυμνο (29 Ἰουνίου μέχρι 2/3 Ἰουλίου 1944)

Καταδρομική ἐπιχείρησις στήν Σύμη (12/13 Ἰουλίου μέχρι 14 Ἰουλίου 1944)

Καταδρομική ἐπιχείρησις στήν Κάρπαθο (23 Αὐγούστου μέχρι 25 Αὐγούστου 1944)

Καταδρομική ἐπιχείρησις στήν Σαντορίνη (27 Αὐγούστου μέχρι 31 Αὐγούστου 1944)

Καταδρομική ἐπιχείρησις στήν Κῶ (6 Σεπτεμβρίου μέχρι 8 Σεπτεμβρίου 1944)

Καταδρομική ἐπιχείρησις καί ἀπελευθέρωσις τῆς Χίου (8 Σεπτεμβρίου 1944)

Καταδρομική επιχείρησις καί ἀπελευθέρωσις τῆς Μυκόνου (25 Σεπτεμβρίου μέχρι 28 Σεπτεμβρίου 1944)

Καταδρομική ἐπιχείρησις καί ἀπελευθέρωσις τῆς Σάμου (4 Ὀκτωβρίου 1944)

Εἴσοδος δυνάμεως Ἱεροῦ Λόχου στήν ἐλεύθερη ἀπό τούς Γερμανούς Ἀθήνα (14 Ὀκτωβρίου 1944)

Καταδρομική ἐπιχείρησις καί ἀπελευθέρωσις τῆς Νάξου (13 Ὀκτωβρίου μέχρι 15 Ὀκτωβρίου 1944)

Καταδρομική ἐπιχείρησις καί ἀπελευθέρωσις τῆς Λήμνου (16 Ὀκτωβρίου μέχρι 17 Ὀκτωβρίου 1944)

Καταδρομική ἐπιχείρησις καί ἀπελευθέρωσις τῆς Μήλου (23 Ὀκτωβρίου 1944)

Καταδρομική ἐπιχείρησις στήν Τῆλο (27 Ὀκτωβρίου μέχρι 28 Ὀκτωβρίου 1944)

Καταδρομική ἐπιχείρησις στήν Νίσυρο (1 Φεβρουαρίου μέχρι 2 Φεβρουαρίου 1945)

Καταδρομική ἐπιχείρησις (δεύτερη), στήν Τῆλο (1 Μαρτίου 1945)

Εἰδικές καταδρομικές ἐπιχειρήσεις, στήν Ρόδο (1 Μαΐου μέχρι 2 Μαΐου 1945).

Ἀντιλαμβάνεται κανείς τήν τεράστια προσφορά τοῦ Ἱεροῦ Λόχου στόν θαλάσσιο πνεύμονα τοῦ Ἔθνους γιά τόν ὁποῖο καί σήμερα ἀκρῖτες κρατοῦν ὑψηλά τίς σημαῖες, στήν ξηρά, τήν θάλασσα καί τόν ἀέρα.
Ὑπῆρξε, ὅμως, ὁ Ἱερός Λόχος καί τό λίκνο τῶν συγχρόνων εἰδικῶν δυνάμεων τῆς πατρίδος μας, ἀφοῦ ἀπό αὐτόν συγκροτήθηκαν οἱ πρῶτοι Λόχοι Ὀρεινῶν Καταδρομῶν πού μετεξελίχθηκαν στούς σημερινούς μαχητές τοῦ ἀνορθοδόξου πολέμου.

Τά πρῶτα βήματα ὅμως ἔγιναν στήν Μέση Ἀνατολή. Ὁ Ἱερός Λόχος συνεκροτήθη τό 1942 καί ἀπετελεῖτο ἐξ ὁλοκλήρου ἀπό Ἕλληνες ἀξιωματικούς καί τῶν τριῶν Κλάδων, τῆς τότε Βασιλικῆς Χωροφυλακῆς καί ἀπό σπουδαστές τῆς Στρατιωτικῆς Σχολῆς Εὐελπίδων, ὑπό τόν συνταγματάρχη Τσιγάντε καί τόν Σόλωνα Γκίκα. Ἐπολέμησε μέ τήν βρεταννική ταξιαρχία SAS καί μέ τίς ἐλεύθερες γαλλικές δυνάμεις τοῦ στρατηγοῦ Ζάκ Φιλίπ Λεκλέρ. Ἐν συνεχείᾳ πολέμησε ὑπό τόν διοικητή τῆς μεραρχίας τῶν Νεοζηλανδῶν στρατηγό Φρέυμπεργκ καί, τέλος, ὑπό τόν Ἄγγλο ταξίαρχο Τόρυμπουλ, διοικητή τῆς βρεταννικῆς ταξιαρχίας καταδρομῶν, ὁπότε καί διεξήγαγε τίς ἐκκαθαριστικές ἐπιχειρήσεις ἀπελευθερώσεως τῶν νήσων τοῦ Αἰγαίου.

Ἐδημιουργήθη, διότι στήν Μέση Ἀνατολή εἶχε κατέβει μεγάλος ἀριθμός Ἑλλήνων ἀξιωματικῶν σέ σύγκριση μέ τόν ἀριθμό τῶν ἁπλῶν στρατιωτῶν. Αὐτό ὁδήγησε τόν ἀντισμήναρχο τῆς Ἑλληνικῆς Βασιλικῆς Ἀεροπορίας Γεώργιο Ἀλεξανδρῆ στήν πρόταση τῆς δημιουργίας μιᾶς ξεχωριστῆς μονάδος ἀπό ἐθελοντές ἀξιωματικούς, μέ καθήκοντα ἁπλοῦ στρατιώτου. Ἡ πρότασις ἐνεκρίθη ἀπό τόν διοικητή τῆς II Ἑλληνικῆς Ταξιαρχίας, Συνταγματάρχη Πεζικοῦ Ἀλκιβιάδη Μπουρδάρα.

Ἔτσι τήν 6η Σεπτεμβρίου 1942 ἱδρύθηκε ὁ «Λόχος Ἐπιλέκτων Ἀθανάτων», ὑπό τήν προσωρινή διοίκηση τοῦ Ἐπιλάρχου Ἀντωνίου Στεφανάκη στήν Παλαιστίνη, μέ 143 ἐθελοντές κατώτερους ἀξιωματικούς ὅλων τῶν ὅπλων καί ὑπηρεσιῶν. Ἀρχικῶς, ἡ μονάς ὀργανώθηκε ὡς Λόχος Πολυβόλων καί προορίσθηκε γιά νά συμπτυχθεῖ μέ τήν II Ἑλληνική Ταξιαρχία. Στίς 15 Σεπτεμβρίου τοῦ 1942 ἀναλαμβάνει διοικητής τῆς μονάδος ὁ Συνταγματάρχης Πεζικοῦ Χριστόδουλος Τσιγάντες, ὁ ὁποῖος θά τήν μετονομάσει σέ Ἱερό Λόχο. Σέ στενή συνεργασία μέ τόν διοικητή τοῦ 1ου Βρεταννικοῦ Συντάγματος Καταδρομῶν τῆς SAS, τόν Συνταγματάρχη Νταίηβιντ Στέρλινγκ (David Stirling), καί μέ τήν ἔγκριση τοῦ ἑλληνικοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου, ἡ μονάς ἐκινήθη πρός τήν βάση τῶν SAS στό Καμπρίτ (Qabrit) στήν Αἴγυπτο γιά νά ἀρχίσει νά μάχεται. Κάτι πού συνεχίζει μέχρι σήμερα, μιάς καί τό πνεῦμα τοῦ Ἱεροῦ Λόχου τό κρατοῦν ψηλά οἱ Ἕλληνες Καταδρομεῖς, κληρονόμοι καί θεματοφύλακες τῶν ἰδανικῶν τοῦ στρατηγοῦ Κόρκα καί τῶν συμπολεμιστῶν του.

Κεντρικό ἄρθρο ἐφημερίδος “ΕΣΤΙΑ”, Τε. 1 Ίουνίου 2022, φ. 42.270 σελ. 1, 3


Με πολύ μεράκι αλλά και υπομονή συνεχίζουμε την προσπάθεια μας .Αθόρυβα …σιγά σιγά με πολύ   υπομονή αλλά και διάθεση προχωράμε 
Στόχος μας παραμένει να αρθρογραφούν οι πολίτες σε αθρα με   θέματα πολιτισμού   που  επιλέξουν
Το όνομα και επώνυμο αλλά η ευπρέπεια των άρθρων είναι απαραίτητα .Η διεύθυνση μας για επιστολές Άρθρα είναι   zantedanias@gmail.com 
Όπως έχουμε από την αρχή της προσπάθεια μας αναφέρει θα αναρτώνται μετά από έγκριση μας
Σας ευχαριστούμε από καρδιας
Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους ο οποίος φέρει και την ευθύνη των γραφομένων και δε συμπίπτουν κατ’ ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας
https://www.youtube.com/channel/UC0wk2ge3sheyTkgpAkeBang


Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιό σας ή κάνετε την αρχή σε μία συζήτηση

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Δημοφιλείς κατηγορίες

...
Οι πιο δημοφιλείς κατηγορίες του blog μας

Whatsapp Button works on Mobile Device only