Τρίτη 20 Ιουλίου 2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: «Κόρινθος 28 Απριλίου 1822


 Έναν μόλις χρόνο από την κήρυξη της Επανάστασης τρεις ζακυνθινοί Φιλικοί, οι ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΑΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΕΜΠΡΙΚΟΣ και ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΚΟΡΟΣ ή ΔΑΚΟΥΡΟΣ ζητούν άδεια με αναφορά τους από την Ελληνική Διοίκηση, (Την ονομαζόμενη ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ) να συγκροτήσουν ΜΕ ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ ΕΞΟΔΑ Χιλιαρχία Ζακυνθινών και να έλθουν να ενταχθούν στην Επανάσταση.

Παρότι αυτό αν γινόταν αντιληπτό θα επέφερε την τιμωρία των Άγγλων της Επτανήσου που ήταν δημεύσεις της περιουσίας, φυλάκιση και ίσως και αγχόνη. Από αυτούς, αλλά και από τους αμέτρητους άλλους απλούς χωρικούς ζακυνθινούς του Αγώνα δεν θυμόμαστε κανέναν.
.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:
«Κόρινθος 28 Απριλίου 1822
Εξοχώτατε! Αφ’ ης στιγμής ηνεώχθη του ιερού τούτου υπέρ της ελληνικής ελευθερίας αγώνος το στάδιον, δεν ελλείψαμε και ημείς οι υπογεγραμμένοι εκ της νήσου Ζακύνθου, αμέσως ακούσαντες την προσκλητήριον της πατρίδος φωνήν, ως γνήσια τέκνα, να υπακούσωμεν εις αυτήν, και θυσιάσαντες οικογενείας, υπάρχοντα και παν άλλο ιδιαίτερον μερικών μας συμφέρον, να προσφέρωμεν και την ιδίαν μας ζωήν προς υπεράσπισιν των δικαιωμάτων της πάλαι μεν σοφής και ελευθέρας, εσχάτως δε όμως και απανθρώπως κατατυραννουμένης πατρίδος μας Ελλάδος. Οι κίνδυνοι, τους όποιους διετρέξαμεν, και ο ζήλος με τον όποιον υπερασπίσθημεν τα δικαιώματα της πατρίδος, είναι γνωστά εις όλους και δια τούτο δεν εκτεινόμεθα περισσότερον- αρκούσι προς μαρτυρίαν αι μάχαι του Βαλτετσιού, του Λάλα, της Τριπολιτσας, των Παλαιών Πατρών και άλλαι διάφοροι. Αλλά δι’ όλα ταύτα δεν στοχαζόμεθα ότι εκάμαμεν το περισσότερον από τό χρέος μας, αλλά χρέος μας μάλιστα λογιζόμεθα το να χύσωμεν υπέρ αυτής και την τελευταίαν ρανίδα τού αίματός μας, και δεν παύομεν από το να συλλογιζόμεθα κάθε στιγμήν με ποιον επωφελέστερον τρόπον να δουλεύσωμεν την πατρίδα.
Όθεν, επωφελές τροχαζόμενοι να συσταθή μία χιλιαρχία εκ χιλίων στρατιωτών Ζακυνθίων κατά τον ακόλουθον τρόπον, αναγκαίον εκρίνομεν να καθυποβάλωμεν αυτόν προς την Υπερτάτην Διοίκησιν.
Να δοθή άδεια παρά της Διοικήσεως να συλλέξωμεν χιλίους στρατιωτας Ζακυνθίους, εκ των οποίων μέλλει συντίθεσθαι ή χιλιαρχία αύτη. Της χιλιαρχίας ταύτης τα ενδύματα , τα αναγκαία προσωρινά πολεμικά εφόδια και τα όπλα υποχόμεθα να προβλέψωμεν ημείς εξ ιδίως μας χωρίς να εξοδεύση το εθνικόν ταμείον ούτε οβολόν, και αφιερώνομεν αυτήν εις το έθνος […]
Η Υπερτάτη Διοίκησις θέλει συγκατανεύση να διορισθώσιν εις αυτήν την χιλιαρχίαν εξ ημών χιλίαρχος ο κύριος Ιωάννης Πέττας, πεντακοσίαρχος, ο κύριος Χριστόφορος Ζαχαρόπουλος και ταξιάρχης ο κύριος Γεώργιος Δακορός.
Δια να δυνηθώμεν δε να εκπληρώσωμεν όσα ανωτέρω υποσχόμεθα, παρακαλούμε να μας δοθή διορία τριών μηνών , ώστε στο διάστημα τούτο να υπάγη εις εξ ημών εις Ιταλίαν, δια να προβλέψη με το μέσον των εκεί συγγενών μας και πατριωτών τα αναγκαία, καθώς ρούχα, τουφέκια, σπαθιά και λοιπά, και να ετοιμάσωμεν την χιλιαρχίαν ως άνω, και τότε ετοιμασθέντες να αφιερώσωμεν την χιλιαρχίαν και εαυτούς εις την δούλευσιν της πατρίδος, υποσχόμενοι να φυλλάττωμεν πάντο τε πρόθυμον υπακοήν εις τας σεβαστάς επιταγάς της Διοικήσεως και υποκλινή υποταγήν εις τους νόμους του έθνους […]»
ΑΡΧΕΙΑ Της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ , ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1857, τόμος πρώτος, σ. 377 – 378
.
ΤΟ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΝ ΣΥΖΗΤΗΣΕ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΥΟ ΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑ:
«Εν Κορίνθω τη 30 Απριλίου 1822.
Εν συνελεύσει του Βουλευτικού, επί Αντιπροέδρου Σωτηρίου Χαραλάμπη, ανεγνώσθη αναφορά τριών Ζακυνθίων, Ιωάννου Πέτα, Διονυσίου Σεμπρικού και Γεωργίου Δακορού, περί συστάσεως μιας χιλιαρχίας δι’ Ιδίας δαπάνης εκ στρατιωτών Ζακυνθίων έτι και αναφορά του Μινίστρου τού πολέμου, υπ’άριθ. 1229, και προβούλευμα τού Εκτελεστικού υπ.’ αριθ. 1154 περί της αυτής υποθέσεως, και εκρίθη παρά τού Βουλευτικού με προβούλευμα υπ’ αριθ. 91».
ΑΡΧΕΙΑ Της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ , ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1857, τόμος πρώτος, σ. 377 – 378
.
[ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Η ατμοκίνητη κορβέτα «Καρτερία», πρωτοποριακό για την εποχή πλοίο, που έλαβε μέρος στον Αγώνα. Εμπνευστής του ΚΑΡΤΕΡΙΑ ήταν ο Άγγλος Λόρδος Frank Abney Hastings, Αξιωματικός του Βασιλικού Ναυτικού, οραματιστής, ιδεολόγος και Φιλέλληνας]

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιό σας ή κάνετε την αρχή σε μία συζήτηση

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Δημοφιλείς κατηγορίες

...
Οι πιο δημοφιλείς κατηγορίες του blog μας

Whatsapp Button works on Mobile Device only