Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2021

Η κεντρική πλατεία


 «[Η κεντρική πλατεία είναι], περιστοιχισμένη με σπιτάκια πενιχρού εξωτερικού.

Δεξιά συναντά τις ένα καφενείον του οποίου το εξωτερικόν προστατεύεται από την θερμότητα των ηλιακών ακτινών με μίαν κληματαριά. Οι νέοι περνούν μέγα μέρος τής ημέρας των εκεί παίζοντες χαρτιά και μπιλιάρδο. Κατόπιν έρχεται μικρά ορθόδοξος εκκλησία, ο Αγ. Παντελεήμων, και μετ’ αυτήν η καθολική μητρόπολις τού Αγίου Μάρκου, συγκοινωνούσα με το επισκοπικόν μέγαρον.
Σχεδόν απέναντι ήτο η μεγάλη Καζέρμα[στρατώνας], όπου ηδύναντο να διαμένουν τριάκοντα περίπου στρατιώται. Ήτο πενιχρά οικία με εν πάτωμα, έχουσα προ αυτής μικρόν περίφραγμα ξύλινον, εις το όποιον δυο γέρικα κανόνια, επάνω εις κιλλίβαντας σαπισμένους, παρουσίαζον οικτράν εικόνα. Το περίφραγμα αυτό κατεσκευάσθη με χρήματα τα όποια έδωσεν εις νησιώτης δια να εξαγοράση την ατιμωρησίαν ενός εγκλήματος του. Εσωτερικώς η Καζέρμα ήτο εις τελείως οικτράν κατάστασιν. Ακόμη και τα τζάμια της ήσαν σπασμένα.
Δεξιά τής πλατείας ήτο η κατοικία του στρατιωτικού Διοικητού. Σχεδόν παραπλεύρως ήτο το Ενεχυροδανειστήριόν, αποτελούμενον από ευρύχωρον αίθουσαν με γύρω αρμάρια, εις τα όποια εφυλάσσοντο τα ενεχειριαζόμενα αντικείμενα.
Εις την ιδίαν εκείνην αίθουσαν συνήρχετο επίσης το Συμβούλιον των Ευγενών, καθήμενο εις διπλήν σειράν θρανίων. Το βάθος, κάπως υψηλότερον, απετέλει εν είδος εξέδρας, όπου εκάθηντο ο Προβλεπτής και οι Σύμβουλοι.
Κάτω από την αίθουσαν ήτο μία αποθήκη όπου ετοποθετείτο η γαλέτα η προορισμένη διά την φρουράν, καθώς και διά την τροφοδοσίαν των πολεμικών πλοίων τής Βενετίας τα όποια προς τον σκοπόν τούτον προσήγγιζον εις την νήσον.
Το ενεχυροδανειστήριον είχεν ιδρυθεί το 1570. Η περιουσία του ανήρχετο εις 150 χιλιάδας λίβρας. Το ίδρυμα τούτο έσχεν σημαντικήν επιτυχίαν από την εποχήν κατά την οποίαν αι επαναστάσεις του Μωρέως (1770) ηνάγκασαν μέγα μέρος των κατοίκων να καταφύγουν εις την Ζάκυνθον συναποκομίζοντες τα πολυτιμότερα των αντικείμενα διά να ζητήσουν φιλόξενον άσυλον εις τας αδελφάς Βενετικά νήσους. Το ενεχυροδανειστήριον τούτο διευθύνετέ από τρεις διαχειριστές, διοριζομένους από το Συμβούλιον των Ευγενών. Η αίθουσα αύτη εχρησίμευεν επίσης ως αποθήκη των ’Αρχείων τής πόλεως.
ANDRE GRASSET DE SAINT-SAUVEUR, Voyage historique, littéraire et pittoresque dans les isles et possessions ci-devant vénitiennes du Levant..., Paris, chez Tavernier, AN VIII [=1800] , Μετάφραση: Κώστας Καιροφύλας
.
[ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: «Ο ΦΟΡΟΣ», ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ. (Από το βιβλίο της ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΑΒΟΥΡΗ,«ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ- ΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΝΟΦΟΡΟΣ», ΚΠΕ ΛΙΘΑΚΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, 2014)]

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιό σας ή κάνετε την αρχή σε μία συζήτηση

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Δημοφιλείς κατηγορίες

...
Οι πιο δημοφιλείς κατηγορίες του blog μας

Whatsapp Button works on Mobile Device only