Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΟΔΟΙΠΟΡΟΥ : ΖΑΚΥΝΘΟΣ


 ΟΔΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΙ: Δυνάμεθα να είπωμεν ότι η Ζάκυνθος έχει δύο μεγάλας οδούς, την λεγομένην πλατεία ρούγα και την στράτα μαρίνα. Της μια το όνομα είναι μοιχίδιον, ιταλοελληνικόν, της άλλης πούρο ιταλικόν. Το μοιχίδιον λέει ψέμματα, διότι η ρούγα (οδός) δεν είναι καθόλου πλατεία, μπορεί να είναι, ίνα μεταχειρισθώμεν ζακυνθινήν κατάληξιν, μακρύα, είναι όμως στενοτάτη.

Η άλλη, η στράτα μαρίνα, είναι φιλαλήθης, διότι είναι πράγματι δροσόπνευστος παραλία οδός. Η πλατεία ρούγα είναι ο καύσων, η στράτα μαρίνα είναι η δρόσος. Εάν η πλατεία είναι η πλήξις, η μαρίνα ακριβώς είναι η λήξις της πλήξεως. Εκεί τις ασφυκτιά, εδώ αναπνέει. Εκείνη είναι η δροσερά των καντουνίων κόρη, ήτις μεταβάλλει εις πλαίσιον το πράσινο παντσουράκι, αφ’ ου ανακύπτει η ανθοστόλιστος κεφαλή της, αυτή είναι η χονδρή των εμπορικών Ζακυνθία πωλήτρια, της οποίας το πρόσωπο θα εχρησίμευε ίσως ως υλικόν μπαλωματή.
Η πλατεία ρούγα συγκεντροί εν εαυτή, ίνα καταστήσω εις τον αθηναίον αναγνώστην το πράγμα σαφέστερον, και την Οδόν Ερμού, και την Οδόν Αιόλου και την Οδόν Σταδίου και την Οδόν Πανεπιστημίου και κάμποσα άλλα ακόμα.
Είναι στενή, είναι αρχαία, είναι μονότονος, είναι αμφίστοος.
Τα ισόγειά της, εμπορικά, παντοπωλεία, ταβερνεία, ό,τι θέλετε. Επ΄ αυτών αι οικίαι, ενετικαί ως επί το πλείστον , δύο ή τριών αιώνων αριθμούσαι ανοίξεις ή μάλλον χειμώνας, λευκαί με πράσινα παντσούρια, ανήκουσαι εις διαφόρους τάξεις, την αριστοκρατίαν, κυρίως, και την μέσην.
Αι οικίαι της πρώτης έχουσι τας λεγομένας μπασίας (εισόδους) μεγαλοπρεπεστάτας, ευρείας ως τας μεγαλυτέρας αίθουσας των αθηναϊκών οικιών, μαρμαροστρώτους, με διπλήν πάντοτε κλίμακα, άνθη, αγάλματα και φανούς.
Σώζονται εισέτι οικίαι με καφάσια επί το νεοτουρκικότερον . Τα καφάσια αυτά ειλικρινέστατα ονομάζονται τζελουτζίαι (ζηλοτυπίαι). Διότι οι ζηλότυποι Ενετοί, όπως απόντες εξησφαλίζοντο από τους πειρασμούς των γυναικών των δια μηχανημάτων[ζώνες αγνότητος], τα οποία ο περιηγητής θαυμάζει εις τα μουσεία των, ούτω παρόντες εξησφαλίζοντο από τας αδιάκριτας ματιάς των διαβατών δια τοιούτων δικτυωτών, εις τα οποία τα βλέμματα συνελαμβάνονταν νεκρά.
ΚΑΛΙΒΑΝ[ΒΛΑΣΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ], ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ», ΤΕΥΧΟΣ 79, 1880




ΕΜΠΟΡΙΚΑ: Μικρά, στενόχωρα, πενιχρά σε αναγκάζουν να φύγης, σε φεύγουν τα ίδια . Διότι είναι τόσον μικροσκοπικά , ώστε βαδίζεις υπό το ήμισύ σου βήμα. Ας προσθέσω ως τελευταίαν είδησιν ότι εις πολλά εμπορικά εις τα γραφεία παρατηρούνται γυναίκες. Εν Ζακύνθω είναι εισηγμένος και ο νεωτερισμός αυτός.
.
ΜΑΝΔΗΛΟΝΙΑ ΚΑΙ ΨΩΝΙΣΜΑ: Τα εμπορικά και τα καταστήματα μένουσι ανοικτά άχρι της 11ης μ.μ. Η ζωηροτέρα δε αγορά γίνεται ακριβώς την νύχτα. Ενώ δε η Ζάκυνθος δεν φωτίζεται δια φωταερίου, τα εμπορικά και άλλα εργαστήρια και της ρούγας και των καντουνίων (στενών οδών) καταναλίσκουσι τόσον πετρέλαιον, ώστε ο φωτισμός είναι άφθονος και ζωηρότατος. Είδα παντοπωλείον να έχει πέντε μεγάλους , ως των πλατειών μας, φανούς, με χονδροειδέστατα φωτεινά ράμφη. Υπό αυτά ο σολομός δεν είναι πλέον ξανθός, αλλά χρυσός, αι δε σαρδέλαι υπηργυρούντο ως υπό πανσέληνον τμήμα φαληρικής θαλάσσης. Αυτάς τας ώρας τας μεθυστικάς εξέρχονται αι ωραιότεραι κόραι της Ζακύνθου κρύπτουσαι τας κεφαλάς των κατ’ ενετικόν σύστημα του τόπου υπό μαύρα μανδήλια ή μανδηλόνια, αφίνουσαι εις την διάθεσιν του διαβάτου δύο μαύρους συνηθέστερον οφθαλμούς και δύο ακτίνας βαθέος λευκού παρειών.
Οι Ζακυνθινοί, παιδιά του γέλωτος και του έρωτος, έχυσαν και εις αυτόν το μαύρο την φαιδρότητα. Τα εννέα δέκατα των Ζακυνθινών[γυναικών] είναι μελανείμονες[μαυροφορεμένες]. Αλλά τα εννέα δέκατα των Ζακυνθινών δεν πενθούσιν.
Η Ζακυνθινή αγαπά το μαύρον, πρώτον διότι είναι αντίθεσις του λευκού και δεύτερον είναι ευθηνόν. Δεν χαλά εύκολα, δεν υπόκειται εις μεταβολάς του συρμου. Ούτω την ώραν του ψωνίσματος εκάστη ζακυνθινή είναι νυξ με δύο άστρα, τους οφθαλμούς της.
Εις τας ωραίας, εις τα υψηλού αναστήματος, το μανδήλι, η καλύπτρα της κεφαλής δίνει τόσην ποίησιν, όσην δεν θα έδιδεν ο ωραιότερος πίλος της Λιζιέ. Υψηλώνουν, φαίνονται περήφανοι, προβάλουν στήθη ως θησαυρούς και το σιγανόν, αλλά ολισθηρόν των, βάδισμα τας παρουσιάζει ως πνεύματα υπό μανδύαν, τα οποία αίφνης θα αποκαλυφθώσιν δια να του είπουν επί το θεατρικότερον : Είμαι η Λουκρητία Βοργία!
.
ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΧΩΝΕΥΟΥΝ: Έχει και άλλον λόγον η μέχρι της 11ης παράτασις των άγορών είς τα εμπορικά.
Το δείπνον των Ζακυνθινών γίνεται ακριβώς το μεσονύκτιον. Και ολίγα λεπτά μετά τό δείπνο κοιμώνται ως μακάριοι. Είναι δείπνο διά ύπνον. ΄Ισως νομίζετε ότι δεν χωνεύουν ο: άνθρωποι αυτοί. Τό έξης ανέκδοτο σας διαψεύδει.
Έδιδε τας εξετάσεις εν Αθήναις Ζακύνθιος τις σπουδάσας την ιατρικήν εν Ευρώπη,.
Επρόκειτο περί προφυλαχτικών μέτρων εναντίον ασθενείας τίνος.
Αφού ο νέος Ζακύνθιος απαρίθμησε κάμποσα, ο κ. Αιγινήτης τον ερωτά:
—Άλλο δεν γνωρίζετε; Να μην κοιμάται αμέσως μετά τό δείπνο.
—Εμείς, κύριε καθηγητά, γνωρίζουμε, αλλά στον τόπο μας, είμεθα 40. 000 άνθρωποι, όλοι κοιμούμεθα άμα φάμε και κάνεις δεν έπαθε τίποτα.
ΚΑΛΙΒΑΝ[ΒΛΑΣΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ], ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ», ΤΕΥΧΟΣ 79, 1880
.
[ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΡΟΥΓΑ ΖΑΚΥΝΘΟΣ]



Με πολύ μεράκι αλλά και υπομονή συνεχίζουμε την προσπάθεια μας .Αθόρυβα …σιγά σιγά με πολύ   υπομονή αλλά και διάθεση προχωράμε 

Στόχος μας παραμένει να αρθρογραφούν οι πολίτες σε αθρα με   θέματα πολιτισμού   που  επιλέξουν

Το όνομα και επώνυμο αλλά η ευπρέπεια των άρθρων είναι απαραίτητα .Η διεύθυνση μας για επιστολές Άρθρα είναι   zantedanias@gmail.com 

Όπως έχουμε από την αρχή της προσπάθεια μας αναφέρει θα αναρτώνται μετά από έγκριση μας

Σας ευχαριστούμε από καρδιας

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους ο οποίος φέρει και την ευθύνη των γραφομένων και δε συμπίπτουν κατ’ ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

https://www.youtube.com/channel/UC0wk2ge3sheyTkgpAkeBang

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιό σας ή κάνετε την αρχή σε μία συζήτηση

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Δημοφιλείς κατηγορίες

...
Οι πιο δημοφιλείς κατηγορίες του blog μας

Whatsapp Button works on Mobile Device only